AnasayfaBlogSinizm Nedir? Örgütsel Sinizm Nedir?
Kurum - Şirket Kültürü

Sinizm Nedir? Örgütsel Sinizm Nedir?

07 Nisan 2020
Sinizm Nedir? Örgütsel Sinizm Nedir?
KavramTanımÖrnek
SinizmErdeme, mutluluğa ve bağımsızlığa hiçbir değere bağlı olmadan bütün ihtiyaçlarından sıyrılarak ulaşabileceğini savunan bir felsefe.Bireylerin sosyal normları küçümsemesi ve farklı değerlere bağımsız bir yaklaşım sergilemesi
Örgütsel SinizmÇalışanların bireysel bakış açıları ve inançlarıyla örgüte ait değerler arasında uyumsuzluklar olduğunda ortaya çıkar.Yöneticilerin düşünce tarzlarıyla davranışlarının tutarsız olduğu durumlar
MobbingÖrgüt içerisindeki ast üst ilişkilerinde yaşanılan yanlış ve baskıcı tutumlar.Bir çalışanın sürekli olarak alenen küçük düşürülmesi veya göz ardı edilmesi
Negatif DuygusallıkKişinin genelde olumsuz hisler içinde bulunması durumu.Olumsuz duygusal durumlar sonucu aşırı eleştirel veya memnuniyetsiz bir tavır oluşturma.
Makyavelist KişilikKişinin menfaatini sağlamak için her türlü eylemi meşru gören, manipülatif kişilik tipi.Bir çalışanın terfi almak için başkalarının hatalarının üzerine gitmesi veya başkalarını kötüye kullanması
İnanç Boyutu (Bilişsel Boyut)Örgütsel sinizmin bilişsel boyutunda örgütün dürüstlük ve örgütsel bütünlükten yoksun olduğuna dair inanç oluşmuştur.Örgütsel adalet duygusunun olmaması veya yöneticilerin içten davranmadığına ilişkin inançlar
Duygu Boyutu (Duyuşsal Boyut)Örgüte yönelik kızgınlık, öfke, utanç, sıkıntı, tiksinti, hayal kırıklığı ve şüphelenme gibi olumsuz duyguların oluşması durumu.Bir çalışanın işletmesine veya yöneticisine karşı olumsuz duygular beslemesi
Davranış BoyutuBireyin negatif duygusal ve bilişsel süreçler sonucunda olumsuz davranışlar sergilemesi durumu.Negatif duygular sonucu çalışanın özverisini azaltması veya işten kaçınma gibi davranışları sergilemesi
Örgütsel DoğrulukDürüstlük ve örgütsel bütünlüğe sahip olma durumu.Yöneticilerin içten ve dürüst tutumları, adil kararlar ve açık iletişim
Örgütsel AdaletBir örgütte tüm çalışanların eşit şekilde muamele edildiği duygusu.Eşit işe eşit ücret, terfilerin performansa dayalı olması, sürecin şeffaf olması

Sinizm nedir kavramının en genel tanımı bireyselliktir. Kinizm ya da sinizm olarak ifade edilen bu terim, bireylerin erdeme, mutluluğa ve bağımsızlığa hiçbir değere bağlı olmadan bütün ihtiyaçlarından sıyrılarak ulaşabileceğini savunan bir felsefedir. Doğal bir hayatın benimsendiği mutluluk, erdem gibi değerlerden bağımsız olarak sosyal normları küçümseyen sinizm kavramında bireysellik ön plandadır.

Örgütsel sinizm ise çalışanların bireysel bakış açıları ve inançlarıyla örgüte ait değerler arasında uyumsuzluklar olduğunda ortaya çıkar. Bu tarz durumlar ortaya çıktığında bireyler birtakım sinik davranışlarda bulunurlar. Sinizm felsefesinin kökeni eski yunanda ortaya çıkmıştır. Bu felsefe erdemli şekilde ve bütün bağımlılıklarından kurutulup özgür kalarak kendi kendine yeter bir insan olmayı savunmaktaydı. Günümüzde sinizm kavramı daha çok; bireyleri zor beğenen memnuniyetsiz, olaylara sürekli eleştirel yaklaşan, menfaat düşkünü olumsuz düşüncelerle dolu varlıklar olarak nitelendirecek bir düşünce akımıdır.

Örgütsel sinizm, yönetim sürecinde yöneticilerin düşünce tarzlarıyla davranış biçimlerinin tutarsız olduğu, yalnızca iyi bir izlenim oluşturabilmek amacıyla gölge tutum ve eylemlerin sergilendiği, bunun yanında örgütün ilerlediği imajı verilerek aslında tamamen yönetim menfaatlerinin ön planda tutulduğu noktalarda çalışanlar arasında beliren septik tutum ve kuruntuların artmasıdır.

Örgütsel sinizm nedir?Ne değildir?
İşyerine ve yöneticilere karşı duyulan güvensizlik ve şüpheYalnızca geçici bir hoşnutsuzluk veya eleştiri
Çalışanların örgütsel değerlere ve hedeflere karşı olumsuz tutumlarıÇalışanların özgüven eksikliği veya kişisel başarısızlık
Örgütsel değişime karşı dirençİşyerindeki anlık sorunlara veya streslere bağlı tepkiler
Düşük iş tatmini ve bağlılıkYönetim ve iş süreçlerine yönelik geçici eleştiriler
İşyerinde yaygın bir kayıtsızlık ve ilgisizlik haliÇalışanların işten ayrılma niyeti veya kısa vadeli hedefler
Örgütün ve yönetimin dürüstlüğünden kuşku duymaİşyeri politikalarına ve yönetim tarzına dair bireysel fikir ayrılıkları
Yönetim ve örgütsel değerlerle çatışan davranışlar sergilemeİşyerindeki anlaşmazlıklar ve fikir ayrılıkları

Örgütsel Sinizmin Nedenleri

Sinizm denilen kavram, kişilik sinizmi hariç olmak üzere genelde doğuştan değil tamamen yaşanmışlıklar ve deneyimler sonucu ortaya çıkmaktadır. Örgüt çalışanlarının; şirkete, topluma, çalışma arkadaşlarına ve yöneticilere karşı yaşanılan tecrübeler doğrultusunda oluşan güvensizlik veya hayal kırıklığı olumsuz düşüncelerin başlangıç aşamasıdır. Bu olumsuz bakış açısı daha sonra davranışa dönüşür. Örgütü sevmeme ve örgütten utanma, kızma, her şeyden şüphe duyma ve her şeyi eleştirme olarak kendini gösterir. Bazen örgüt içerisindeki ast üst ilişkilerinde yaşanılan mobbing de bu durumu tetikleyebilir.

Çalışanlarda oluşan çok yönlü ve olumsuz algı, belli bir noktadan sonra çalışanların vücut dili, söylemleri, tutum ve davranışlarına yansıyarak artma eğilimi gösterir. Bu durum daha sonraki aşamalarda yöneticilerin ve işletmenin beklentileri karşılayamadığına, verilen kararların ve yapılan eylemlerin bütünlükten yoksun olduğuna olan inancın artmasına neden olur.

Çalışanların kendi kişisel özelliklerinden kaynaklanan bileşenlerinde örgütsel sinizmi tetiklediğine dair bulgular bulunmaktadır. Örgütsel sinizmin ortaya çıkmasında kendini zorunlu ve takıntılı hissetme gibi kişisel bozuklukların yanında negatif duygusallık, makyavelist kişilik özellikleri gibi davranışsal bozuklukların da payı vardır.

Örgütsel sinizm kavramının nedenleri sadece örgüt yapısındaki izlenimler ya da değişkenlerle sınırlı değildir. Bahsetmiş olduğumuz kavramların dışında örgütsel sinizme neden olabilecek durumları şu şekilde açıklayabiliriz:

  • Örgüt çalışanlarının isteklerinin hemen gerçekleşmesini istemeleri

  • Çok kısa bir zaman diliminde terfi etme arzusu

  • Çalışanların, eğitim düzeyinin düşük veya yüksek olma durumuna göre gelecekten umutlu olma oranının değişkenliği

  • Medeni duruma göre ortaya çıkan iş yaşam dengesindeki uyumsuzluklar

  • Ücret artışının yetersiz olduğunu düşünme

  • Çalışma süresinde ve iş sorumluluğunda görülen düzensiz veya istikrarlı artışlar

  • İşletmeye karşı olan adalet duygusu ve işe doyum oranının azalması

Örgütsel Sinizmin Boyutları

Örgütsel sinizm üç boyutta değerlendirilmektedir. Bunlar; inanç boyutu, duygu boyutu ve davranış boyutudur.

İnanç Boyutu (Bilişsel Boyut): Örgütsel sinizmin bilişsel boyutunda örgütün dürüstlük ve örgütsel bütünlükten yoksun olduğuna dair bir kanı oluşmuştur. Diğer bir ifadeyle açıklayacak olursak, bireylerin örgüt içinde yapmış oldukları eylemlerin düşüncelerinden farklı olduğu veya yöneticilerin içten davranmadığına ilişkin bir inanış hakimdir. Dolayısıyla bu boyutta sinikler, çalışma arkadaşları ve yöneticilerin beceriksiz olduğunu düşündükleri olumsuz bir bakış açısı söz konusudur. Bilişsel sinizm yaşayan bireyler, örgüt içindeki ilişkilerin bireysel menfaatlere dayandığını ve bunun içinde içtenlik, doğruluk ve dürüstlük gibi ahlaki değerlerin hiçe sayıldığına inanarak fikirlerini bu yönde oluştururlar ve zihin haritası bu yönde gelişir. Dolayısıyla bu şekilde düşünme beraberinde adaletin olmadığı inancını beraberinde getirir. Oluşacak fikirlerde genelde aşırı derecede asabiyet ve örgütle kişileri aşağılayıcı düşünceler hakim olur.

Duygu Boyutu (Duyuşsal Boyut): Duyuşsal boyutu, örgüte yönelik kızgınlık, öfke, utanç, sıkıntı, tiksinti, hayal kırıklığı ve şüphelenme gibi olumsuz duygular oluşturmaktadır. Örgütsel sinizmin bu boyutuna bakıldığında sinik bireylerin düşünsel boyutta algılayıp etkilendikleri düşünce biçiminin olumsuz duygulara evrildiğini görürüz. Düşünce boyutunda oluşan güvensizlik sinik bireylerin duygularına yansıyarak adalete olan inancın tam olarak sağlanamaması gerekçesiyle yerini kuşkuculuğa ve oluşan hayal kırıklığına bırakır. Dolayısıyla çalışanlar bu boyutta işletmeye karşı sert ve kuvvetli tepkiler gösterme eğilimindedir. Sinikler bu boyutta, olumsuz duygulardan etkilendikleri takdirde örgütlerine karşı sıkıntı, haz, korku, hoşlanmama ve aşağılama gibi birden fazla duyguyu aynı anda deneyimleyebilir. Çalışanlar örgüt içerisinde kıskandıkları bölüme veya yerinde olmak istedikleri kişilere karşı derin bir hayranlık duyabilirler. Örgüte karşı oluşan duygularının varlığını, yaşayarak ve tecrübe ederek kontrol edip haklı olup olmadığının tespitini yapabilirler.

Davranışsal Boyut: Davranış boyutu açısından bakıldığında bu boyutta örgütsel sinikler örgütü veya çalışanları küçük düşürücü davranışlarda bulunma eğilimi gösterirler. Karamsar tahminler, eleştirici söylemlerde bulunma, alaycı bakış ve gülüşmeler ya da şikayet gibi olumsuz davranışlarda bulunurlar. Sinik düşünce ve duygulara ait eğilimlerin etkisiyle bunların yerini tepki vermeye dayalı tutum ve davranışlar ile vücut dili ile gösterme gibi durumlar alır. Birey bahsedilen ilk iki boyut içerisindeki reaksiyon ve hislerinde bunu tutum ve eylemlerine yansıtmaz. Fakat örgütsel sinizmin son boyutu olan davranışsal boyutta çalışanlar, örgüt dışındaki ilişkilerinde de şirket içi hoşnutsuzluğunu belirten ifadeleri çevresindekilere anlatma eğilimindedir. Bu boyuttaki çalışanlar örgütün ileri vadeli hedefleri konusunda kuşku duyup negatif kestirimler yaparlar. Bu boyutta örgütün ahlaki değerler ve içtenlikten yoksun olduğuna olan inanç nedeniyle iş görenler, örgütü çeşitli yönleriyle eleştirme, işle ilgili durumları mizah konusu yapıp alaya alma, iğneleyici espriler yapma ve sık sık göz göze gelip gülümseme eğilimindedirler. Yapılan davranış ve gösterilen tutum genelde örgütü aşağılayıcı ve küçük düşürücüdür.

Örgütsel Sinizmin Sonuçları

İşletmede örgütsel sinizmin çok fazla hakim olması durumunda bu durumun çalışanlar ile örgüt açısından çok boyutlu ve birbirinden farklı birçok değişik sonuca yol açtığını söyleyebiliriz. Sinik tutum ve davranışlara yönelen bireyleri kişisel olarak ele aldığımızda birçok sorunla yüzleşmek zorunda olduğunu görürüz.

İş stresi sonucu sinirsel ve duygusal bozukluklar, sıkılma duygusunun çok sık yaşanması, uykusuzluk, sigara ve alkol kullanımının artması, hızlı kilo alma gibi bilişsel ve fiziksel birçok olumsuz sonuca neden olan sinizm kişilerde çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Örgütsel açıdan bakıldığında motivasyon ve işe doyum oranının azalması, işe yabancılaşma ve işten ayrılma niyetinin ortaya çıkması, tükenmişlik sendromu, özsaygı ve özgüvenin azalması gibi durumlar yaşanabilmektedir.

Örgütsel Sinizmin Önemi ve Alınacak Önlemler

Çalışan bireylerin şirket içerisindeki beklenti ve ihtiyaçlarının karşılanması şirketin iş yaşam dengesindeki unsurlara bakış açısının olumlu yönde değişmesi için gereklidir. Tam tersine eğer örgütte bu anlamda çalışan insanlara yapılmayacak bir yatırım, örgütte sinik bireylerin çoğalmasına neden olacaktır. İş tatmini ve şirketine olan güveni azalmış hatta mecburi çalışmak zorunda olduğunu hisseden bir çalışan tablosu huzursuz ve verimsiz bir çalışma ortamını da beraberinde getirir. Psikolojik ya da fiziksel birçok sağlık sorununa yol açabilir.

Bu durumun önüne geçilmezse zaman, maliyet ve işçi kaybı gibi problemlerle sürekli yüzleşmek zorunda kalınacaktır. Bu noktada insan kaynakları birimine önemli sorumluluklar düşmektedir. Sinizm nedir iyi kavranmalı, örgütsel sinizmi oluşturan yönetimsel ve bireysel unsurlar iyi tespit edilmelidir.

Örgütsel sinizme neden olan kişisel sorunların ve buna bağlı davranış biçimlerinin çoğalması bunlara neden olan davranışların tespit edilmesini ve anlaşılabilir olmasını gerektirir. Dolayısıyla örgütsel sinizmi engelleyecek çözüm yollarının bulunması noktasında insan kaynakları uygulamaları daha değerli ve verimli hale getirilmelidir. Şirkette aidiyet duygusunu artıracak uygulamaların yanısıra koçluk mentorluk uygulamalarını yaygınlaştırmak ve takım çalışmasına teşvik etmek oldukça önemlidir. Güvene dayalı huzurlu bir çalışma ortamı için bütün işletme çalışanlarının şirkete katkı sağladığı bir zemin oluşturulmalıdır.

Sinizm, Erdeme, mutluluğa ve bağımsızlığa hiçbir değere bağlı olmadan bütün ihtiyaçlarından sıyrılarak ulaşabileceğini savunan bir felsefe, Bireylerin sosyal normları küçümsemesi ve farklı değerlere bağımsız bir yaklaşım sergilemesi, Örgütsel Sinizm, Çalışanların bireysel bakış açıları ve inançlarıyla örgüte ait değerler arasında uyumsuzluklar olduğunda ortaya çıkar, Yöneticilerin düşünce tarzlarıyla davranışlarının tutarsız olduğu durumlar, Mobbing, Örgüt içerisindeki ast üst ilişkilerinde yaşanılan yanlış ve baskıcı tutumlar, Bir çalışanın sürekli olarak alenen küçük düşürülmesi veya göz ardı edilmesi, Negatif Duygusallık, Kişinin genelde olumsuz hisler içinde bulunması durumu, Olumsuz duygusal durumlar sonucu aşırı eleştirel veya memnuniyetsiz bir tavır oluşturma, Makyavelist Kişilik, Kişinin menfaatini sağlamak için her türlü eylemi meşru gören, manipülatif kişilik tipi, Bir çalışanın terfi almak için başkalarının hatalarının üzerine gitmesi veya başkalarını kötüye kullanması, İnanç Boyutu (Bilişsel Boyut), Örgütsel sinizmin bilişsel boyutunda örgütün dürüstlük ve örgütsel bütünlükten yoksun olduğuna dair inanç oluşmuştur, Örgütsel adalet duygusunun olmaması veya yöneticilerin içten davranmadığına ilişkin inançlar, Duygu Boyutu (Duyuşsal Boyut), Örgüte yönelik kızgınlık, öfke, utanç, sıkıntı, tiksinti, hayal kırıklığı ve şüphelenme gibi olumsuz duyguların oluşması durumu, Bir çalışanın işletmesine veya yöneticisine karşı olumsuz duygular beslemesi, Davranış Boyutu, Bireyin negatif duygusal ve bilişsel süreçler sonucunda olumsuz davranışlar sergilemesi durumu, Negatif duygular sonucu çalışanın özverisini azaltması veya işten kaçınma gibi davranışları sergilemesi, Örgütsel Doğruluk, Dürüstlük ve örgütsel bütünlüğe sahip olma durumu, Yöneticilerin içten ve dürüst tutumları, adil kararlar ve açık iletişim, Örgütsel Adalet, Bir örgütte tüm çalışanların eşit şekilde muamele edildiği duygusu, Eşit işe eşit ücret, terfilerin performansa dayalı olması, sürecin şeffaf olması
sinizm nedir örgütsel sinizm örgütsel sinizmin boyutları örgütsel sinizmin nedenleri örgütsel sinizmin önemi
Parlak bir gülümsemeye sahip yakışıklı bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Koyu kahverengi gözleri, kısa koyu kahverengi saçları ve güçlü bir çene hattı var. Beyaz bir tişört giyiyor ve sol kulağında küçük bir küpe var. Yüz ifadesi rahat ve memnun. Çenesinde hafif bir kirli sakal ve yanaklarında birkaç çil var. Yirmili yaşlarının ortalarında görünüyor ve sağlıklı ve mutlu görünüyor.
Gürcan Puy
Blog Yazarı

Finans Uzmanı olan Gürcan Puy 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini Dumlupınar Üniversitesi İşletme bölümünde, Yüksek lisansını ise Marmara Üniversitesi MBA , Yönetim ve Organizasyon dalında tamamladı. Eğitimi sırasında Örgütsel Davranış ve Yönetim Kuramlarına  ilişkin projeler ve anket çalışmaları yapmıştır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntüde profesyonel bir ortam ya da resmi bir etkinlik olabilecek takım elbiseli bir adam görülüyor. Siyah metinli beyaz dikdörtgen bir tabelanın önünde duruyor; bu bir ilan ya da reklam olabilir. Adam ciddi ve odaklanmış görünüyor, bu da durumu ciddiye aldığını gösteriyor. Kıyafeti ve duruşu iyi hazırlanmış ve kendinden emin olduğunu gösteriyor. Görüntüden, önemli bir bilgi edinme ya da önemli bir karar verme sürecinde olduğu anlaşılıyor. Genel olarak, bu görüntü ciddiyet ve profesyonellik hissi uyandırıyor.
Yakışıklı, iyi giyimli bir adam profesyonel bir pozda duruyor. İki parçalı siyah bir takım elbise ve bembeyaz bir gömlek giymiş, desenli koyu renk bir kravatla tamamlamış. Siyah ayakkabıları mükemmel bir şekilde parlatılmış ve saçları düzgünce şekillendirilmiş. Duruşu kendinden emin ve doğrudan kameraya bakıyor. Yirmili yaşlarının sonunda ya da otuzlu yaşlarının başında görünüyor.Serhat Can
8080
Bir kadın kara tahtanın önünde duruyor. Kollarını kavuşturmuş ve yüzünde şaşırtıcı derecede sıcak bir gülümseme var. Uzun, siyah saçları arkaya toplanmış ve üzerinde rahat, açık renkli bir gömlek var. Kara tahtanın üzerinde beyaz bir metin ve farklı renklerde birkaç şekil ve diyagram yazılı. Kadın kendinden emin ve memnun görünüyor, önündeki tahtada yazılı olan bilgileri bir an için kavrıyor. Görüntü kara tahtanın yakın çekimidir ve metnin ve diyagramların karmaşık ayrıntılarını göstermektedir. Kadının varlığıyla çerçevelenen genel kompozisyon, çevreye benzersiz bir bakış açısı sağlıyor.
4.9
(33)

Mobbing Eğitimi

15 Konu5 Saat
Uzun dalgalı siyah saçlı genç bir kadın beyaz bir arka plan üzerinde duruyor. Üzerinde ince siyah beyaz çizgili bir gömlek ve mavi bir kot pantolon var. Ellerini kalçalarına koymuş, kendinden emin ve kararlı bir ifadeyle doğrudan kameraya bakıyor. Gözlerinin kenarları kırışan sıcak bir gülümsemesi var. Saçları geriye doğru toplanmış ve birkaç tutam yüzünü çerçeveliyor. Duruşu rahat ama kendinden emin, güçlü ve bağımsız bir varlık sergiliyor.Dr. Burcu Yiğit
10280