AnasayfaBlogPazarlamanın Gelişimi
Satış - Pazarlama

Pazarlamanın Gelişimi

17 Mart 2021
Bu görsel renkli harflerden oluşan bir kelimeyi göstermektedir. Harfler düz beyaz bir arka plan üzerinde dikey bir biçimde düzenlenmiştir. İlk harf, üzerinde çiçek deseni olan mavi ve beyaz desenli bir nesnedir. İkinci harf, üzerinde çiçek deseni olan mavi ve beyaz bir harftir. Üçüncü harf, üzerinde çiçek deseni olan ahşap bir harftir. Dördüncü harf ahşaptan yapılmış bir r harfidir. Beşinci harf desenle boyanmış bir harftir. Desende kullanılan renkler kırmızı, sarı, yeşil ve pembedir. Harfler bir duvarda sergilenerek benzersiz ve sanatsal bir görünüm kazandırılmıştır. Bu resim, harflerin bir kelime oluşturmak üzere bir araya getirildiğinde ne kadar yaratıcı ve canlı görünebileceğini gösteren harika bir örnektir.
DönemPazarlama GelişimiPazarlamanın İşlevi
1950'lerGalbraith, ürünlerin satışına yönelik teşvik ve ikna unsurlarında büyüme olduğunu işaret etti.Ürünlerin talep edilen ve arzulanan bir seviyeyi işaret etmesi
1925Pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetleri olarak algılandı ve etkisi ölçüldüİşletmelerin satış performansını artırmak
1969Kotler ve Levy, pazarlamanın üçüncü sektör organizasyonları tarafından kullanılabileceğini açıkladı.Hizmet sağlama ve misyonu ifade etme
20. YüzyılPazarlamanın kapsamı genişledi ve tatminin yükselmesinde önemli bir araç oldu.İhtiyaçları daha iyi anlama ve en uygun hizmet tasarımını gerçekleştirme
Sanayi DevrimiÜretim süreçleri ve hacmi arttı, yönetim bilim haline geldi.Kaynak kullanımını optimize etme ve üretim tercihlerini anlama
20. Yüzyılın İlk Yıllarıİşletme yöneticiliği bir disiplin olarak görülmeye başlandı.Örgütleme, planlama, yürütme, eşgüdüm ve kontrol fonksiyonlarını sağlama
ÇağımızPazarlama bir uzmanlık alanı haline geldi.İşletme sisteminde çeşitli kaynak girdileriyle sağlama ve veri ve ürün akışı yönetme
GenelPazarlama, iktisadi kıtlığı giderme ve kaynak dağıtımında roller oynar.İhtiyaçları belirleme, hedefleme ve tatmin etme
GenelPazarlama, tüketici taleplerini ve tercihlerini belirlemek için araştırma yapar.Tüketici ihtiyaçlarına yanıt verme
GenelPazarlama, hem özel sektör hem de kamusal sektör için önemlidir.Verimlilik ve etkinlik sağlama

1950’li yıllardan itibaren iktisat bilimci Galbraith, dünya da meydana gelen değişimlerden birinin üretilen ürünlerin satmaya yönelik teşvik ve ikna unsurlarındaki esaslı büyüme olduğuna işaret etmiştir. İktisatçı bilimcinin bu tespiti, o döneme kadar hakim olan üretim kabiliyeti ve kapasiteleri ile ilgili niteliklerin ön planda tutan bir yaklaşımdan daha ileri bir nokta olan, ürünlerin talep edilen ve arzulanan bir seviyeyi işaret etmesi açısından oldukça değerlidir. Durum böyle iken üretilen malların satmaya yönelik gösterilen çalışmalar, yerini kısa zamanda işletmelerin talep edilen ürünleri ürütmeye teşvik etmiştir. Aslında pazarlamanın temelinde de yatan anlayış talep edilen ürünler oluşturmaktan geçer.

1925 yılından itibaren pazarlama reklam ve tanıtım faaliyetleri olarak anlaşılmış; hatta pazarlamanın işletmelerin satış performansına olan etkileri de ölçülmüştür. Bu dönem doğrultusunda daha fazla talep tahminleri ve fiyatlandırmalarda konularında başabaş analizler yapılmaya çalışılmıştır. Fakat pazarlama karma unsurlarının varlığının tanınmasıyla işletme faaliyetleri içindeki uygulama sahasından hızla geliştiği görülmektedir.

Her ne kadar pazarlama uygulamaları kar amacı güden özel işletmeler tarafından gerçekleşse de 1969 yılında Kotler ve Levy bilimciler tarafından sendikalar, vakıflar, müzeler, sağlık kurum ve kuruluşları gibi üçüncü sektör olarak da ifade edilen organizasyonlar tarafından kullanabileceğini açıklamıştır. Fakat kamusal nitelik taşıyan organizasyonlarda genellikle öncelikli hedef hizmet sağlamaları olmuş, pazarlama ise hizmetin sağlanacağı kitler açısından kendisine yüklediği misyonu ifade etme becerisini sağlamaktadır.

Sadece bunlarla sınırlı kalmayarak pazarlamanın kapsamı oldukça geniş görülmüş, sorumlu olduğu kitlelerin ihtiyaçlarını daha iyi anlaşılmasına ve bu ihtiyaçlara olabilecek en uygun hizmet tasarımını gerçekleştirmek adına sorumluluğu altına girdiği misyonun daha iyi sağlanmasına, bunun sonucunda ise sağlanan hizmetin duyulan tatminin yükselmesinde önemli bir araç durumuna gelmektedir.

Neden Pazarlama?

İktisat biliminin ortaya çıkmasının en temel kaynağı insan ihtiyaçlarının sonsuz olması ve buna karşılık kaynakların sınırlı gösterilmesidir. İktisat tam olarak, insan ihtiyaçlarını ilgili ihtiyaçların karşılanabilmesine yönelik mal ve hizmetlerin üretimi noktasındaki durumunu anlamaya çalışarak bir denge görevini yerine getirmeye çalışır. Bu nedenle iktisadın temel uğraş alanı ekonomik aktörlerin kaynak kısıtlılığı karşısında üretim tercihlerini anlamak ve tercihlerini ortaya koymak gibi temel çalışmaları yürütür.

Hükümetler ve ilgili politikalarının belirlenmesinde, mevcut ihtiyaçların kıt kaynaklar karşısında ilk sıraya almaları nedeniyle, hangi ihtiyaçları hangi kaynaklarla sağlanacağı, diğer bir ifadeyle refahın paylaştırılması yönündeki tercihleri ise, politik diyebileceğimiz iktisadın konusunu oluşturmaktadır.

İnsanların talep etmiş oldukları mal ve hizmetlerin karşılanması üretimle sağlanabilir. Üretim, tam olarak kaynak girdilerini amaçlanan çıktı hedeflerine dönüştürüldüğü bir döngü sürecidir. Değişen dünyada akılcı çözümlerin ortaya çıkması sanayi devriminin üretimi zanaat denilebilecek usta çırak ilişkisi içinde çıkartarak seri üretimi yapılabilen büyük tesisleri ortaya çıkarmıştır. Giderek artan üretim hacmi ve üretim süreçlerinin tam net olamaması iş bölümünü doğurmuş, farklı uzmanlıklara sahip çalışanları işletmenin varlık sebebi olan karşılamayaı amaçladığı ihtiyaçlar doğrultusunda mal ve hizmetlerin üretimine yönelik idare ve sevk ihtiyacı, yönetimi bir sanat değerinden bir başka önemli değer olan bilime dönüştürmüştür.

Tüm bu gelişmelerin ışığında 20. yüzyılın ilk yıllarında bir disiplin olarak görülmeye başlanan işletme yöneticiliği, işletmeler nezdinde altı fonksiyon ayrılmıştır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Üreticiler tarafından üretilen mal ve hizmetlerin tüketiciler tarafından alındıktan sonra destek servisiyle ilgili sağlanan teknik çalışmalar

  • Bazı girdi ve varlıkların satın alınması; satın alınan veya üretilen ürünlerin satışı kapsamında ticari faaliyetler

  • Varlıkların ve diğer parasal değerlerin değerlendirilmesiyle ilgili finansal çalışmalar

  • Kurum veya işletmeyle ilgili çalışmaların kayıtların alındığı muhasebe çalışmaları

  • Çalışanların işletmeye ait verileri ve müşterileri, bina ve donanımlarını korumaya yönelik güven çalışmaları

  • Yukarıda belirtmiş olduğumuz toplamda beş faaliyetle ilgili olarak örgütleme, planlama, yürütme, eşgüdüm ve kontrol fonksiyonlarının sağlandığı yönetim faaliyetleri arasında yer alır.

Bu kapsamda yönetim faaliyetleri arasında pazarlamanın bir uzmanlık alanı şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Çağımızda işletme, sistem yaklaşımını gözeterek bir açık sistem halinin olduğu çeşitli kaynak girdileriyle sağlandığı, veri ve ürün akışı içinde yer alan bir alt sistemler ağı olarak ifade edilebilir. Bunlar şöyledir;

  • Lojistik alt sistemleri ve satınalma

  • Finans ve muhasebe alt sistemleri

  • Hizmet ve üretim yönetimi alt sistemleri

  • Satış, pazarlama ve dağıtım alt sistemleri olarak gösterilmektedir. Buradan anlaşılacağı üzere pazarlama çalışmaları işletme fonksiyonlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Pazarlamanın Görevi Nedir?

Örgüt içinde üstlenmiş olduğu rol gereği, pazarlama, işletmenin varlığını ve misyonunu devam ettirebilmesi adına ihtiyaç duyulan sağlıklı ve örgütlenebilir bir nakit akışını oluşturabilmek için üretim, tedarik ve satış fonksiyonları arasındaki eşgüdümü sağlamak gibi bir görevi vardır.

Netice itibariyle varlık sebebi ortadan kalkan artık gerek duyulmayan bir işletme meşruiyetini nasıl kaybederse, varlık sebebi olan çalışmaları da yerine getiremeyecek ve bu açıdan kurum yasal olarak yaşamını sağlayamayacaktır. Bu nedenle pazarlamanın işletmeler için hayati öneme sahip olduklarını belirtebiliriz.

Pazarlama, piyasa ve tüketici talep ve ihtiyaçlarını görerek, olabilecek talep tahminlerinde bulunur. Bunun için ayrıntılı raporlar hazırlayarak programlar oluşturur. Sonrası için üretim ve üretimi girdi sağlayan satın alma, tedarik, satış ve tahsilat gibi departmanlara, oluşturulmuş planları bir koordinasyon kapsamında faaliyete dökecek adımları atar. Buradan da anlaşılacağı üzere pazarlama operasyonel olmaktan daha fazla stratejik bir durumu temsil etmektedir.

Sağlık hizmetleri kapsamında üretim unsurları; tıbbi hizmetlerin arzını sağlayabilecek ayakta tedavi poliklinikleri, doğumhaneler, ameliyathaneler, yatan hasta servisleri ve tıp hizmetleri arzı kapsamında farklı girdilerde bulunan nükleer tıp, radyoloji, biyokimya laboratuvarları, eczane ve patoloji gibi destek birimlerini oluşturmaktadır. Hastaneye ait depo ve satın alma birimleri ise yardımcı tıp ve tıp bilimlerindeki çalışmaların sürekli devam edilebilmesi adına ihtiyaç olunan ilaç, enjektör ve eldiven benzeri girdileri geçmişte oluşmuş ve olabilecek taleplere göre hazır bulundurmakla görevlidirler.

Elbette sağlık kurumunun sağlamış oldukları hizmetlerin karşılığı olarak alacaklarının tahsil edilme yeteneği ve zamanlama durumu, çalışmaların devamlılığı için ihtiyaç duyulan girdilerin sağlanması ve kurumun farklı yükümlülüklerinden sadece biri olan borçlarını ve diğer yükümlülüklerini yerine getirebilmesi adına oldukça önemli olup “nakit akışı" olarak ifade edilmektedir.

1950'ler, Galbraith, ürünlerin satışına yönelik teşvik ve ikna unsurlarında büyüme olduğunu işaret etti, Ürünlerin talep edilen ve arzulanan bir seviyeyi işaret etmesi, 1925, Pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetleri olarak algılandı ve etkisi ölçüldü, İşletmelerin satış performansını artırmak, 1969, Kotler ve Levy, pazarlamanın üçüncü sektör organizasyonları tarafından kullanılabileceğini açıkladı, Hizmet sağlama ve misyonu ifade etme, 20 Yüzyıl, Pazarlamanın kapsamı genişledi ve tatminin yükselmesinde önemli bir araç oldu, İhtiyaçları daha iyi anlama ve en uygun hizmet tasarımını gerçekleştirme, Sanayi Devrimi, Üretim süreçleri ve hacmi arttı, yönetim bilim haline geldi, Kaynak kullanımını optimize etme ve üretim tercihlerini anlama, 20 Yüzyılın İlk Yılları, İşletme yöneticiliği bir disiplin olarak görülmeye başlandı, Örgütleme, planlama, yürütme, eşgüdüm ve kontrol fonksiyonlarını sağlama, Çağımız, Pazarlama bir uzmanlık alanı haline geldi, İşletme sisteminde çeşitli kaynak girdileriyle sağlama ve veri ve ürün akışı yönetme, Genel, Pazarlama, iktisadi kıtlığı giderme ve kaynak dağıtımında roller oynar, İhtiyaçları belirleme, hedefleme ve tatmin etme, Genel, Pazarlama, tüketici taleplerini ve tercihlerini belirlemek için araştırma yapar, Tüketici ihtiyaçlarına yanıt verme, Genel, Pazarlama, hem özel sektör hem de kamusal sektör için önemlidir, Verimlilik ve etkinlik sağlama
Pazarlamanın Gelişimi neden pazarlama pazarlamanın görevi nedir pazarlama pazarlama nedir Pazarlama Reklam Mıdır
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Koyu renk takım elbise giyen ve açık renk kravat takan bir adam lüks bir arabadan iniyor. Araba koyu renk, muhtemelen siyah. Beyaz bir gömlek ve koyu renk bir pantolon giymektedir. Araçtan inerken yüzü kısmen görünmektedir. Onun sağında, arabanın yanında duran, her ikisi de resmi kıyafetli iki adam daha vardır. Arka planda kırmızı bir nesnenin hafif bulanık bir görüntüsü var. Nesnenin ne olduğu belli değil ama muhtemelen araçla ilgili.
Meslekler

Pazarlamacı Ne İş Yapar?

28 Kasım 2019
Bir kişi kollarını iki yana açmış, elinde büyük bir küre tutmaktadır. Küre mor renktedir ve ellerin yakın çekimi yüzeyinin karmaşık ayrıntılarını ortaya çıkarır. Küre hafifçe eğilmiş, kişi uzaklara bakarken başparmakları onu yerinde tutuyor. Arka planda parlak, açık mavi bir gökyüzü var ve hoş bir atmosfer yaratıyor. Kişinin ifadesi huzurludur, sanki derin düşüncelere dalmış, elindeki dünyanın güzelliğini ve gizemini tefekkür etmektedir.
Satış - Pazarlama

Uluslararası Pazarlama Nedir?

14 Mayıs 2021
Yüzü sıcak bir ışıltıyla aydınlanmış bir kadın kameraya gülümsüyor. Bir masada oturmaktadır ve yanındaki gazete yığınının üzerinde siyah beyaz bir logo basılıdır. Sağ elinde bir kalem tutuyor ve solundaki masanın üzerinde duran kağıt yığınına doğru tutuyor. Yüzü yakın plandadır, sırıtışı geniş ve davetkârdır. O anda mutlu ve memnun görünüyor, gözleri sevinçle parıldıyor. Arkasında, bir eli gazete yığınının üzerinde duruyor ve rahat atmosferi daha da belirginleştiriyor. Bu, memnuniyet ve neşe dolu, sıcak ve mutlu bir görüntü.
Satış - Pazarlama

B2B Pazarlama Nedir?

15 Ocak 2019
Bu görüntü, elleri bir dizüstü bilgisayarın üzerinde olan bir kişiye aittir. Kişi arka planda bir kitap bulunan bir masada oturmaktadır. Kişi siyah bir gömlek giyiyor ve dizüstü bilgisayar ekranına odaklanmış görünüyor. Dizüstü bilgisayarın gümüş rengi bir dış yüzeyi vardır ve kişinin elleri bir kalem tutmaktadır. El dizüstü bilgisayarın klavyesinin üzerinde durmaktadır ve dizüstü bilgisayarın kendisi açıktır. Kişinin sağ eli hafif bulanıktır ve görüntü kişinin ellerinin ve dizüstü bilgisayarının yakın çekimidir. Arka plandaki bir direğin ışığı sahneye zayıf bir ışık veriyor. Dizüstü bilgisayar ekranı görüntüde görünmüyor, ancak kişinin elleri tarafından aydınlatılıyor.
Dijital Pazarlama

Dijital Pazarlama Neden Bu Kadar Önemli?

21 Mayıs 2019
Bu görsel dijital pazarlama alanında bir online kursu tasvir etmektedir. Sakallı ve bıyıklı bir adam çerçevenin ortasında parmağıyla işaret ediyor. Beyaz gömleği ve sarı arka planı parlak ve canlı bir kontrast oluşturuyor. Arka planda ayrıca bir bileziğin ve bir adamın yüzünün yakın çekimini görebiliyoruz. Bu görsel, dijital pazarlama kursunun ideal bir temsili olup, ön planda materyalin önemini gösteren bir erkek yer almaktadır. Renklerin, nesnelerin ve yüz ifadelerinin birleşimi, görsele dijital pazarlama için bir coşku ve heyecan hissi veriyor. Bu görsel, dijital pazarlamanın getirebileceği bilgi ve heyecanın mükemmel bir temsili.
4.9
(331)

Dijital Pazarlama Eğitimi

15 Konu5 Saat
Resimdeki adam ışıl ışıl gülümsüyor, gözleri neşe ve sevinçle kırışıyor. Dişleri tamamen düzgün ve beyaz, yanakları mutlulukla parlıyor. Açık mavi bir gömlek giymiş ve koyu renk saçları düzgünce taranmış. Ellerini önünde kavuşturmuş, yüzünde memnuniyet ve tatmin ifadesi var. Rahat bir duruşu var, rahatlık ve konfor hissi veriyor. Resmin arka planı açık gri, bu da onun parlak gülümsemesini daha da öne çıkarıyor. Görüntü mükemmel bir şekilde yakalanmış, neşe ve memnuniyet hissi yayıyor.Sedat Ateş
775519
Bir kadın, aydınlık bir odada dikkatle bilgisayar ekranına bakmaktadır. Pembe bir bluz giymiş ve koyu kahverengi saçlarını arkadan bağlamış. Gözleri ekrana odaklanmıştır ve elleri masanın üzerinde hafifçe durmaktadır. Arka plandaki duvarlar beyaz ve üzerlerinde birkaç poster ve resim var. Masa ahşap ve pembe bir yastık da dahil olmak üzere çeşitli eşyalarla dolu. Derin düşüncelere dalmış gibi görünüyor, sanki bilgisayarda bir sorunu çözmeye çalışıyor. Odadaki aydınlatma sıcak ve davetkâr, atmosfer ise konsantrasyon ve odaklanma havasında.
5
(36)

Nöropazarlama Eğitimi

19 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
17631193