Close
Mobil Menu Bars

Felsefe Nedir?

30 Haziran 2020, 699 defa okundu.
Felsefe Nedir?
felsefe nedir, filozof, felsefi yöntem, felsefi bilgi, felsefe

Felsefe sözcüğü köken olarak Yunanca philosophia kelimesinden gelmektedir. Ve philosophia; bilgelik arayışı, bilgiyi sevmek, bilgi severlik, araştırmak ve peşinde koşmak anlamlarına karşılık gelmektedir. Yunanlılar için “Felsefe nedir?” sorusunun cevabı, bilgelik sevgisi ya da hikmet arayışı anlamlarında da kullanılmıştır.

Felsefe, önceden kazanılmış bilgiler üzerine inşa edilen sistemli düşünce sistemidir. Felsefe, yarar gözetmeden sadece bilginin peşinde koşar. O nedenle bazı kesimler onu, insanlığın en soylu uğraşı olarak kabul eder. Felsefi düşüncenin, insanın evren içinde kendi varlığını merak etmesiyle başladığı düşünülmektedir. Bu süreç insanın varlık üzerine sorular sormasıyla devam eder. Yani felsefe ile uğraşanlar öncelikle merak ederler. Ardından bu meraklarını gidermek için sorular sorarlar. Haliyle sorularına cevap bulabilmek için birtakım zihinsel süreçler yaşar ve girişilen zihinsel faaliyetlerin sonucunda yapılan araştırma-inceleme - sorgulama, felsefi bilgileri oluşturur. Felsefe için sadece merak etmek ve soru sormak yeterli değildir. Sorulara sistemli bir açıklama getirmek de ayrıca önemlidir. 

“Felsefe nedir?” sorusunu yanıtlayıp birtakım özeliklerine değindiğimize göre yeni bir soruya değinebiliriz. Filozof nedir? Felsefeye ömrünü adamış düşünürlere filozof dendiğini söyleyebiliriz. Aslında kimi kaynaklar her bilimsel araştırmacıya, filozof adını vermiştir. Kısaca filozof, bilgiye ve bilgeliğe ulaşmaya çalışan kişi olarak da tanımlanabilir. Felsefeye kendine adayan ya da felsefeyle ilgilenen kişiler; kendini ve çevresini tanıma, yaşam boyu öğrenme, öğrendiklerini uygulama kararlılığında olur.

Filozoflar problemleri mantıksal bir şekilde ortaya koyarlar. Günümüz çevre ve insan sorunlarına duyarsız kalmaz. Felsefeye ilgili ve bağlı kişiler kısaca sorunların değil çözümün bir parçası olmayı seçen bireyler olarak görülürler. Yaşamları boyunca hümanist değerlerini ve duyarlılıklarını yitirmezler. Filozoflar aynı zamanda, yeni sonuçlara varan ve bu sonuçları ifade etmek için yeni tanımlar üreten kişidir. Tanınan ünlü filozoflar hayata yeni cümleler ve bilgiler katarak insan yaşamında önemli bir yere ulaşmışlardır. Öğüt verici bilgileri ise insanların yaşamını kolaylaştırıcı etkiye sahip ipuçları içermektedir. 

felsefe nedir, filozof, felsefi yöntem, felsefi bilgi, felsefe

Felsefe Nedir Kısaca?

Felsefe için kesin doğru yoktur, önemli olan tutarlılıktır. Felsefeye kendini adamış büyük filozofları büyük yapan da farklı kavramları ele alırken gösterdikleri tutarlılıklardır. Felsefe en kısa tanımıyla düşünce sanatı olarak da bilinmektedir. Felsefe nedir? Özellikle varlık, bilgi, gerçek, adalet, güzellik, doğruluk, akıl ve dil gibi konularla ilgili çalışmaları içinde barındıran disiplindir.

Felsefe; var olanların varlığı, kaynağı, anlamı ve nedeni üzerine düşünme eylemlerine dayanır. Kimi görüşlere göre felsefe olmadan bilim olması mümkün değildir. Hatta bazı kaynaklarda “Felsefe nedir?”, sorusu bilimin temeli olarak açıklanmaktadır. İlk çağdaki Aristo gibi filozofların bilim adamı olarak da bilinmesi bu görüşe kanıt olarak sunulmaktadır. Yine felsefe için tüm bilimlerin anası gibi tabirlerde kullanılmaktadır. Aslında buradan bir çıkarım yaparak “Felsefe nedir?”, sorusuna; ürettiği sorularla bilime yardımcı olan disiplindir, tanımını da ekleyebiliriz.  Elbette felsefenin sadece bilimle ilgisi yoktur. Yeri gelmişken felsefenin başlıca diğer alanlarla da ilişkisine kısaca değinebiliriz. Bilim ve felsefe arasındaki ilişkiye bakarsak ikisi için de insan aklının ürünüdür diyebiliriz. Her iki alan da sorunların çözümünü hedefler ve sonuç için çalışmalar yapar.

Felsefe, kavramsal ve mantıksal açıklamalara dayanırken bilim, deney ve gözlem yöntemlerini kullanmaktadır. Felsefe ile din ilişkisine bakarsak ikisi de insanı ve evreni açıklamaya çalışır. Ancak felsefe eleştireldir ve kuşkuya açıktır. Din de ise eleştiriye ve kuşkuya yer yoktur. Felsefe ve sanat ilişkisine bakarsak her ikisinin de eleştiriye dayandığını görürüz. Felsefe, akla dayanır ve hakikati arar. Sanat, duygulara dayanır ve güzeli arar. Ve bu arayışları için her ikisi de yaratıcı zekayı kullanır. İki dal için de ortak olan bir diğer unsur ise insanı ve evreni açıklamayı hedeflemesidir.

felsefe nedir, filozof, felsefi yöntem, felsefi bilgi, felsefe

Felsefe'nin İnsan Hayatına Etkileri

  • Kendimizi ve doğayı tanımamıza yardımcı olur.
  • Duyguları, düşünceyi ve eylemleri tutarlı hale getirmemizi kolaylaştırır.
  • Kendi başına düşünmeye ve özgürce karar verebilmeye yardımcı olur.
  • Birey ve toplum arasındaki uyum sorunlarını giderir.
  • Bilgileri biriktirmek yerine, tecrübeleri herkesin iyiliği adına kullanmanın farkındalığını yaratır.
  • Bencilliği minimalize ederek çevremizdeki dünyaya, topluma yardım etme bilincini insana katar.
  • Sosyal, çevresel ve ekolojik konularda duyarlılığı geliştirir ve çözümler yaratmak için bireylerde içsel tetikleyiciler yaratır.
  • Ayrımların karşısına bütünleşme fikrini koyarak hoşgörü, sevgi, anlayış, saygı gibi değerleri anlamaya yardımcı olur.
  • Karşılaşılan durumlara ön yargısız bir şekilde bütünsel bir bakışla yaklaşabilmeyi sağlar.
  • Bireylerin geçmişi tanıyıp bugünü bilerek geleceği bilinçli bir şekilde planlamasını sağlar.

Felsefe Nedir ve Nasıl Öğrenilir?

Felsefe nedir? Felsefe; insanın kendisi üzerine, yaşam üzerine, toplum ve evren üzerine düşünmesi sonucunda ortaya çıkmış bir disiplindir. Yani düşünce üzerine yapılan düşüncedir felsefe. Bilgiden ziyade bilginin aranması felsefeyi asıl yansıtandır. Felsefeye giden yol, sorular sormaktan geçer.  Ben kimim? Ben neye kesinlikle inanabilirim? İyi ve doğru durumlar apaçık mıdır? Değerler zamana ve mekana göre değişir mi? Yaşamın bir anlamı var mıdır? Felsefe için sorular cevaplardan daha önemlidir. Felsefenin soruları diğer bilimlerden farklıdır ve genellikle ‘Nedir?‘ sorusuna odaklıdır. Bu tarz soruların kesin cevabı yoktur.  Zaten felsefenin cevap kaygısı yoktur. Çünkü amaç, bilginin aranmasıdır. İnancın biçimlenmesinde önemli etkileri olmuştur. Eleştirel felsefenin babası olarak bilinen Kant; “Felsefe değil, felsefe yapmak öğrenilir.”, demiştir. Yani buradan felsefi düşünmeyi öğrenerek felsefi bilgilere ulaşılabileceği sonucu çıkmaktadır.

Filozofların düşünceleri; büyük oluşumların, düşüncelerin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Felsefe, bilginin temelinde bulunan bir takım gerçeklere ve insan davranışını yöneten ilkelere ulaşma çabasıdır.  Felsefe aslen bir düşünme etkinliğidir. İnsanların ve yaşamın anlamı üzerine düşünmeyi sağlar. Bu düşünme etkinliğinin sonucunda ortaya çıkan ürüne felsefi bilgi denir. Felsefi bilginin özelliklerine değinecek olursak: Akla dayalı ve tutarlıdır, birleştirici ve bütünleştiricidir. Özneldir, eleştireldir ve tarihten soyutlanamaz. Varlığı bütün olarak inceler ve sonuçları kesin değildir. Daha çok genel bilgileri kapsar.

felsefe nedir, filozof, felsefi yöntem, felsefi bilgi, felsefe

Felsefi Yöntemler Nelerdir?

Felsefe nedir? Bir konu üzerine sistemli düşünmedir. Peki, yöntem nedir? Bir amaca ulaşmak için izlenen yol olarak tanımlanabilir. Felsefi yöntem ise bir gerçeğe ulaşmak adına izlenen mantıklı düşünme metodu olarak tanımlanmaktadır. Felsefe diğer disiplinlerden sorgulama yöntemiyle ayrılır. Felsefi düşünce yöntemleri insanlara hemen her konuda akıl yürütebilmesi için gerekli temelleri sağlar.

Diyalektik Yöntem: Diyalektik metoda tartışma sanatı da denilmektedir. Bu yöntemde doğrulara, tartışma ve akıl yürütme yoluyla ulaşılmaya çalışılmaktadır. Bir düşünce üzerine önce tez, buna karşıt olarak antitez üretilmesi ve bu iki tezin karşılaştırılmasıyla senteze ulaşılması bu yöntemin kullanılışı için örnek verilebilir.

Tümdengelim Yöntemi: Bu düşünme ve akıl yürütme biçiminde düşünme eylemi, genelden özele  doğru ilerler. Önce bir konuda genelin tanıtılıp sonra içindeki tekil olguların özelliklerini açıklama bu yönteme verilebilecek bir örnektir.

Tümevarım Yöntemi: Bu düşünme yönteminde, tekil olgu ve gözlemlerden genel bilgi ve yargılara ulaşma amacı vardır.  Yani tekildeki özelliklerden yola çıkarak genelin özelliklerine ulaşılabilir. “Gördüğüm bütün balıklar suda yaşıyordu, o halde tüm balıklar suda yaşar.” İfadesi tümevarım yöntemine örnek gösterilebilir.

Analitik Yöntem: Ele alınan konunun unsurlarına ayrılarak yani çözümlenerek incelenmesi analitik yöntemin en net açıklamasıdır. Özellikle Analitik Geometrinin kurucusu olarak görülen Descartes’in özellikle başvurduğu bir yöntem olarak da bilinmektedir.

Felsefe nedir?

Önceden kazanılmış bilgiler üzerine inşa edilen sistemli düşünce sistemidir. Felsefe, yarar gözetmeden sadece bilginin peşinde koşar. Felsefe; insanın kendisi, yaşamı, ve evren üzerine düşünme etkinliklerinin sonucunda ortaya çıkmış bir disiplindir.

Filozof nedir?

Felsefeye ömrünü adamış düşünürlere filozof dendiğini söyleyebiliriz. Kısaca filozof, bilgiye ve bilgeliğe ulaşmaya çalışan kişi olarak da tanımlanabilir. Filozoflar, yeni sonuçlara varan ve bu sonuçları ifade etmek için yeni tanımlar üreten kişilerdir.

Felsefi yöntem nedir?

Felsefi yöntem bir gerçeğe ulaşmak adına izlenen mantıklı düşünme metodudur. Felsefe, diğer disiplinlerden sorgulama yöntemiyle ayrılır. Felsefi düşünce yöntemleri, insanlara hemen her konuda akıl yürütebilmesi için gerekli temelleri sunar.

Bu yazıyı beğendiysen
şimdi paylaş!
Blogger
Özgeçmiş

Tuba UYAR 1989 Aralık doğumdur. İskenderun/ Hataylıdır. Konya Necmettin Erbakan üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmenliği (BÖTE) bölümünden mezun olmuştur. 2019 yılında Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne başlamıştır, halen devam etmektedir. Yüz yüze İş güvenliği, online olarak içerik editörlüğü eğitimleri almıştır. Dijital İllüstratör çizimleri yapmakta ve yazar olarak çalışmaktadır.

Devamı
Yorumlar(0)
Ortalama Değerlendirme 5

Yorum yapabilmek için Oturum Aç'manız gerekmektedir.

Yorum yapılmamış, yapan ilk sen ol!