AnasayfaBlogŞirket Kurmak İçin Neler Gereklidir?
İş Hayatı

Şirket Kurmak İçin Neler Gereklidir?

09 Şubat 2020
Şirket Kurmak İçin Neler Gereklidir?

Şirketlerin ticaret sicili tarafından tescil edilerek tüzel kişilik kazanmaları ve vergi dairesine kayıt olmalarını sağlayan bir dizi prosedürle birlikte şirket kurulur. Şirket prosedürleri kurulacak şirketin türüne ve ortaklık yapısına göre farklılık gösterir. Şirket kurma işlemleri vekalet vermek şartıyla mali müşavir tarafından yapılır.

İlerİde vergi ve diğer problemlerle karşılaşmamak için bu şekilde uzman kişilerden destek almak son derece faydalıdır. Son yapılan güncellemelere göre Türk Ticaret Kanunu ile artık şirket kurmak için 1 ortak yeterlidir. Anonim şirketler için en az 50.000 TL, limitet şirketler için en az 10.000 TL sermaye şartı aranırken, şahıs şirketlerinde sermaye şartı yoktur.

Şirket Nasıl Kurulur?

Şirket kurmak için öncelikle hangi işi yapacağımıza karar vermek gerekiyor. Önünüzdeki bir yıllık süre için maliyet ve ciro planlaması yapmalısınız. Mali müşaviriniz sizin için hangi kuruluş türünün şirket için uygun olacağına karar verecektir. Gerekli olan tüm yasal süreç tamamlandıktan sonra evraklar ilgili kurumlara teslim edilir. Şirkette çalıştırılacak personelin SGK işlemleri içinde başvuruda bulunulması gerekmektedir. İyi bir piyasa araştırması yaparak şirket kurmaya başlamalısınız. Yapacağınız işin, en ince detayına kadar bilgi edinin. İşe ne tür bir şirket kuracağınızı tasarlayarak başlayın. Sonrasında yapılması gereken yasal süreçleri takip edin.

 • Öncelikle şirket tipine karar vermelisiniz. Sonrasında ticaret odasına kaydı yaptırıp, vergi dairesinden mükellefiyet açtırmalısınız.

 • Şirket merkezi adresinizi belirlemelisiniz. Şirket ana sözleşmesini mali müşavire hazırlatmalısınız. Şirket unvanını ve NACE kodu belirlemelisiniz.

 • Noterde ana sözleşmeyi imzalamalı, imza beyannamesi hazırlatmalı, mali müşavire şirket kurma yetkisi vermeniz gerekiyor.

 • Mali müşavir, vergi dairesinden potansiyel vergi numarası alır. Ana sözleşme, imza beyannamesi ve vergi numarası ile şirket adına banka hesabı açtırmalısınız. Sermayenin dörtte birini banka hesabına yatırmalısınız. Banka bu parayı şirket kurulana kadar bloke altında tutar. Şirket kurulduktan sonra bloke çözülür.

 • Mali müşavir ticaret odasına gerekli evraklarla başvurarak şirket kaydı oluşturulmasını sağlar. Ticaret odası bu işlemleri iki iş günü içerisinde tamamlar.

 • Ticaret odasına şirket kaydı yapıldıktan sonra noterden imza sirküleri hazırlatmalısınız.

 • Şirketin resmi defterlerini notere tasdik ettirip, vergi dairesi kaydı için dilekçe ile başvurularak vergi levhası çıkarılacak. Bütün bu işlemleri mali müşaviriniz halledecektir.

 • Vergi dairesi şirket adresinde yoklama yapıp, sizden imza isteyecektir.

Bütün bu aşamalardan sonra artık şirketinizi kurmuş oluyorsunuz. Bundan sonraki aşamada şirketiniz ticaret yapmaya açık olacaktır. Gelir-gider takibinizi, fatura ödemelerinin takibini, genel muhasebe işlemlerini bir sisteme oturtarak yolunuza devam edebilirsiniz. Bu aşamada şirket çalışanlarınıza Enstitü tarafından ücretsiz olarak verilen genel muhasebe eğitimi aldırarak da hem çalışanınıza hem de şirketinize destek verebilirsiniz.

Şirket Kuruluş Aşamaları

 • Şirket tütünün belirlenmesi

 • Şirkete ait esas sözleşmenin hazırlanması

 • Mersis’e girilerek esas sözleşmenin onaylatılması

 • Vergi dairesinden potansiyel vergi numarasının alınması

 • Tescil işlemleri için ticaret odasına başvuru yapılması

 • Noterden imza sirküleri alınması

 • Yasal defterlerin ticaret siciline noterden tasdik alınması

 • Şirket açma bildirim formunun vergi dairesine verilmesi ve şirketin kayıt edilmesi

 • Sanayi kuruluşları için, sanayi odasına kayıt yapılması

 • Belediyeden işyeri açma ruhsatı alınması

Şahıs Şirketi

Sorumlulukları sınırsız olan, tüzel kişiliğe sahip şirketlere ‘’şahıs şirketi’’ denir. Sayısı belli kişilerin kurdukları, ortak ekonomik bir çıkar gereği oluşan, sorumlulukları kişisel olan ortaklıklara şahıs şirketi denir. Ortaklığın devri uzun sürer ve ortakların sayısı azdır. Ortakların hepsinin onayı olmadan ortay payı başka kişilere satılamaz ve devredilemez. Şirket ortaklarından biri ayrılsa bile, üçüncü kişilere olan sorumluluğu devam eder. Bütün ortaklar gerçek kişilerdir. Ortaklar şirket borçlarına karşı tüm mal varlığı ile sınırsız sorumludur. Şahıs şirketi TTK ‘ya göre kolektif şirket ve komandit şirket olarak ikiye ayrılır.

 • Kolektif Şirket: Gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklarına karşı sınırlanmamış kar amacı güden ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan şirketlere kolektif şirket denir.

 • Komandit Şirket: Şirket alacaklarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış, diğer ortakların sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan şirkete komandit şirket denir.

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Şahıs şirketi kurmak için vergi dairesi müdürlüğüne verilmesi gereken birtakım belgelerin tamamlanması gerekmektedir. Gerekli evrakları şahıs olarak tamamlayabilir ya da muhasebeciye vekalet vermek suretiyle işlemleri tamamlatabilirsiniz.

Şahıs şirketi kurmak için gerekli evraklar:

 • Nüfus müdürlüğünden alınacak nüfus cüzdanı sureti

 • Noter tasdikli nüfus cüzdanı sureti

 • Nüfus müdürlüğünden alınacak İkametgah Belgesi

 • Mali müşavir vekaletnamesi (kendiniz yapacaksanız gerekmez)

 • Noter tasdikli nüfus cüzdanı fotokopisi

 • İmza beyannamesi

 • İşyeri kira kontratı

 • Damga vergisi alındı makbuzu

 • Tapu fotokopisi (İşyeri kiralık değilse)

 • İşyeri vergi dairesine dilekçe

Şahıs şirketi kurmanın avantajları:

 • Hızlıca şirket kurulabilir

 • Defter tasdik ücretleri düşüktür

 • Kademeli vergi sistemi

 • Muhasebeci ücreti düşüktür.

Şahıs şirketi kurmanın dezavantajları:

 • Şahıs şirketlerinde %20 den fazla yüksek vergi ödeme riski vardır.

 • Banka nezdinde şahıs şirketlerinin itibarı daha azdır. Kredi, sanal, POS başvuruları detaylı inceleme ile onaylanır.

Limited Şirket

Bir ticaret unvanı altında bir ve daha fazla tüzel veya gerçek kişi tarafından kurulan, esas sermayesi belirli, ortakların sorumluluğu koymayı vaad ettikleri sermaye ile sınırlı olan şirketlere ‘’Limited Şirket’’ denir. Esas sermayeleri bellidir ve esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Her türlü kanuna aykırı olmayan amaç ve konu için kurulabilirler. Sadece sigorta ve bankacılık alanlarında faaliyet gösteremezler.

Limited şirketin özellikleri:

 • Bir ortakla da kurulabilir ancak 50 ortağı geçemez.

 • En az 10.000 TL sermaye gereklidir.

 • Paylar, ortaklık hakkına göre eşit ve belli paylara bölünmüştür.

 • Şirket borçlarından dolayı ortakların kişisel sorumlulukları bulunmamaktadır. Ortakların sorumlulukları şirkete taahhüt ettikleri sermaye kadardır.

 • Ticari itibar ve emek sermayeye konu olamaz.

 • Bütün haklar ve kar ortakların paylarına göre dağıtılmaktadır.

 • Tahvil ve hisse senedi çıkaramazlar.

Limited Şirketi Nasıl Kurulur?

Şirket kurulum işlemlerini sizin adınıza yürütecek bir mali müşavir veya muhasebeci ile anlaşmalısınız. Limited şirket kurmak için gerekli evrak bilgi ve belgelerin temin etmelisiniz. Şirket ana sözleşmesi hazırlamalısınız. Gerekli belgeleri hazırlayıp ticaret sicile bildirmelisiniz. Ticaret sicilde, şirket tescilinden sonra resmi olarak şirket kurulmuş olur. Tescilden sonra yasal muhasebe defterleri teslim alınır.

Faaliyet belgesini de almalısınız.  Şirketin ticaret siciline tescilinden sonra gerekli evraklar hazırlanıp, vergi dairesine kayıt ve işe başlama bildirimi verilmelidir. Gerekli evrak ve bildirim işlemlerini muhasebeciniz sizin adınıza yapacaktır. Şirket kurulduktan sonra sanayi odasına kaydolmak durumundadır.

Bununla ilgili evraklar hazırlanıp başvuru işlemleri yapılır. Belediye ile ilgili tüm işlemler yapılmalıdır. İşyeri açma ruhsatı çıkarmak, çevre temizlik vergisi yatırmak gibi işlemler belediye işlemleridir. Bu işlemler sırasında da gerekli belgeleri götürmeniz istenir. Bütün bu süreçlerden sonra limited şirketi artık ticari faaliyetlerine yasal olarak başlayabilir.

Limited şirket kurmak için gerekli evraklar:

 • Ortakların kimlik fotokopisi

 • Ortakların 3’er adet fotoğrafı.

 • Şirket merkez adresi

 • Noterden tasdik edilmiş haliyle limitet şirket için hazırlanmış sözleşmeden 3 suret.

 • Limited şirket kurulması için mali müşavire verilecek olan vekaletname.

 • Unvan belirtilmiş imza beyannamesi

 • Yapılacak işlem hacminin dörtte birinin bankaya yatırıldığına dair dekont.

 • Limited şirket kurulduğunda gerekli olan, defterlerin tasdik edilmesi, hazırlanması.

Limited şirket kurmanın avantajları:

 • Limited şirketleri şahıs şirketlerinden ayıran en belirgin özelliği ortak yapısıdır. Şirketinize ortaklıklar sayesinde ortaklar kabul edip şirketinizin bir kısmını başka başka şirketlere pazarlayabilirsiniz.

 • Limited şirketler daha kurumsal oldukları için piyasada prestij sahibidirler. Banklardan kolayca kredi, POS, sanal başvuruları yapabilir ve onay alabilirler.

 • Sabit vergi avantajından yararlanabilirler.

Anonim Şirket

Sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirketlere ‘’anonim şirket’’ denir. Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile şirkete karşı sorumludur.

Anonim şirket nasıl kurulur?

Anonim şirketlerin kuruluş aşamasında yerine getirmek zorunda olduğu zorunluluklar vardır. Bunlar:

 • Öncelikli olarak bir ticaret unvanı seçilmeli.

 • Noterden ticaret unvanını ve imzaya yetkili şahısların unvanının altına atacakları imzalarını tasdik ettirmek

 • Rekabet Kurumu’nun hesabına, sermayenin on binde dördü oranındaki tutarı yatırmak. Şirket ana sözleşmesini biri asıl olmak üzere üç nüsha halinde, on beş gün içinde ticaret sicili memurluğuna tescil ettirmek. Noter tasdikli imza beyannamesini teslim etmelidir.

 • Kayıt beyannamesini ticaret sicili memurluğuna teslim etmek

 • Ticaret Sicili Tüzüğü’ne göre düzenlenecek olan taahhütnameyi ticaret sicili memurluğuna teslim etmek

 • Şirket kurucularının gerçek kişi olması durumunda onaylı nüfus cüzdanı sureti ile ikametgâh ilmühaberlerini ticaret sicili memurluğuna teslim etmek

 • Şirket kuruluş dilekçesi formunu, vergi ve sosyal güvenlik kaydı için ticaret sicili memurluğuna teslim etmek

 • İşletmenin faaliyet gösterdiği bölgedeki yetkili olan ticaret ve sanayi odasına kaydolmak

 • İşletmenin ve ticaret unvanının tescil edildiğini gösteren ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesin de yayımlanması. 

şirket kurmak için neler gereklidir şirket nasıl kurulur şahıs şirketi limited şirket anonim şirket
Şule Mikdan
Şule Mikdan
Blog Yazarı

Özel bir şirkette, finans sektöründe 14 yıl boyunca Kıdemli Şef olarak çalıştım. Sermaye Piyasaları ile ilgili her türlü takas ve operasyon işlemleri yaptım. Kendimi geliştirmek adına İstanbul İşletme Enstitüsü tarafından aldığım "İçerik Editörlüğü" eğitimi ile hobi olarak başladığım yazma tutkumu geliştirdim. Ardından Enstitü bünyesinde İçerik Yazarı olarak çalışmaya başladım.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Teknolojik ilerlemeler sayesinde ülkemizde ve dünyada bireyler dijitalleşmektedir. Dijitalleşme oranı arttıkça bu sitelerin kullanım oranı da artmaktadır. Çünkü modern toplumlarda bireyler zaman kavramına oldukça dikkat etmektedir. Bireyler zamana karşı bir yarış içindedir. E-ticaret sitesi de bireylerin gereksinimlerini istediği konum ve zaman dilimi içerisinde karşılamalarını sağlar.
Satış - Pazarlama

E-Ticaret Sitesi Kurma Maliyeti Nedir?

25 Aralık 2019
Amazonda Satış Nasıl Yapılır?
Girişimcilik

Amazonda Satış Nasıl Yapılır?

13 Kasım 2020
Müşteri İlişkileri Nedir?
Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşteri İlişkileri Nedir?

27 Ekim 2021
E-Ticaret
Dijital Pazarlama

E-Ticaret Nedir? Avantajları Nelerdir?

05 Kasım 2019
E-Ticaret Eğitimi
5
(29)

E-Ticaret Eğitimi

25 Konu15 Saat
EğitmenSedat Ateş
1550349