AnasayfaBlogHemşire Nedir? Ne İş Yapar? Maaşı Ne Kadar?
Meslekler

Hemşire Nedir? Ne İş Yapar? Maaşı Ne Kadar?

16 Haziran 2021
Hastane yatağında, elinde bir yürüteç tutan bir kadın. Üzerinde açık mavi bir kazak var ve saçları at kuyruğu şeklinde arkadan bağlanmış. Yüzünde endişeli bir ifade var ve doğrudan kameraya bakıyor. Arkasında bir tekerlekli sandalye ve onun elini tutan bir hemşire var. Duvarda siyah beyaz bir logo var ve arka planda bir yatağın yakın çekimi görülebiliyor. Ön planda, üzerinde bir metin bulunan bir kişinin kolu ve bir daire içinde siyah bir e harfi var. Kadının elindeki yürütecin yakın çekimi de görülebiliyor. Sahne parlak floresan ışıklarla aydınlatılmış ve steril bir atmosfer yaratılmıştır.
Hemşirelik TanımıGörev ve SorumluluklarEk Bilgiler
Hastaların bakım gereksinimlerini karşılayan ve bu sürecin denetlenmesini sağlayan sağlık personeli.Hastanın sağlık bakım sürecini denetlemek, ölçme ve değerlendirmeleri uygulamak.Florence Nightingale tarafından kurulan modern hemşirelik anlayışı.
Bireysel ve toplumsal anlamda sağlık hizmetlerinin yükseltilmesi için çalışan bir meslek grubu.Tıbbi tanı ve tedavi planlamaları uygulamasında doktor tarafından verilen tedavileri yapmak.Hemşirelerin, doktorların yardımcıları olarak değil, sağlık sektöründe anahtar rollerde oldukları kabul edilir.
Hasta bakımı kalitesini ve sonuçlarını değerlendiren, iyileştirme süreçlerini yöneten sağlık personeli.Doktor tarafından reçete edilen istemi değerlendirmek, tıbbi tedavi işleminin uygulandığı hastayı takip etmek.Hemşireler aynı zamanda danışmanlık, eğitim ve araştırma faaliyetlerini de yürütür.
Sağlık hizmetlerinin sağlanmış olduğu bütün alanlarda etkin bir şekilde görev alan personel.Doktorun yazılı istemi üzerine işlem uygulamaya devam etmek, nöbet teslimleri yapmak, afet durumlarında gerekli desteği sağlamak.Hemşireler, sağlık hizmetleri için vazgeçilmez olan mesleklerden biridir.
Hemşirelik bakımını bilimsel değerler ışığında kanıta dayalı olarak uygulayan ve hastanın sağlık bakımını sürekli değerlendiren sağlık profesyoneli.En uygun tıbbi tedaviyi belirlemek için doktorlarla işbirliği yapmak ve hastaların tedavi sürecini yönetmek.Hemşirelik mesleği, insanlara daha geniş bir sosyolojik ve ekonomik çerçevede iyilik hali sunmayı amaçlar.
Sağlık konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri veren, uzmanlık alanında bilimsel araştırmalar yapan sağlık personeli.Mesleğin gerektirdiği bilimsel etkinliklere katılmak, hemşirelik hizmeti adaylarına ve diğer sağlık personeli adaylarına eğitim ve destek sağlamak.Hemşireler, sağlık hizmetlerinin sağlanmasında önemli bir role sahiptir ve her zaman bu hizmetin içinde olacaklardır.
Hasta ve ailesiyle direkt iletişimde olan, hastanın genel durumunu ve tedavi sürecini değerlendiren sağlık personeli.Hastaya, ailesine ve diğer sağlık çalışanlarına bilgi aktarımı, tedavi planlarını izleme ve değerlendirme.Hemşireler büyük oranda hastalarla doğrudan etkileşim içinde olup, hastaların bakım standartlarını geliştirmek adına çalışmaktadırlar.
Sağlık ekiplerinin bir parçası olarak, hasta bakımı yöneten ve uygulayan sağlık profesyoneli.Hastalarla birlikte çalışarak, tedavi hedeflerine ulaşmalarını sağlamak.Hemşireler, sağlık bakım Standardlarını ve uygulamalarını geliştirerek hastaların sağlık sonuçlarına doğrudan etki ederler.
Sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi, koordine edilmesi ve yönetilmesinde önemli rol oynayan sağlık personeli.Sağlık hizmetlerinin sağlık politikaları ve hasta güvenliği standartlari ile uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak.Hemşireler, sağlık hizmetlerinin verimliliği ve kalitesini artırmak adına kritik bir role sahiptirler.
Hastaların fiziksel ve ruhsal durumlarını düzenli olarak izleyen, tedavi sürecinin bir parçası olan sağlık profesyoneli.Hasta bakımında kullanılan ilaçlar, tedaviler ve prosedürlerin etkinliğini değerlendirmek ve monitör etmek.Hemşireler, hasta tedavilerinin başarıyla sonuçlanması ve sağlıklarının yeniden kazanılması için gerekli olan tüm bakım sürecini yönetirler.

Çağımızda sağlık hizmetleri hastalık veya sakatlık halinin tedavi edilmesi olarak her ne kadar bilinse de sağlık kavramının tam olarak sosyoloji ve ekonomik şartları, eğitim imkanları benzeri konularla ilişkili olduğu bilinmesinden dolayı iyilik hali daha geniş çerçevede karşımıza çıkmaktadır. Hemşireler, sağlık hizmetleri için vazgeçilemeyecek mesleklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle insanlık var olduğu müddetçe hemşirelerde var olacaktır. Hemşire, tam olarak hastaların bakım gereksinimlerini karşılayan ve bu sürecin denetlenmesini sağlayan sağlık personeli olarak tanımlanmaktadır. Bu yazımızda hemşire mesleğine yer verdik.

Hemşire Nedir?

Hemşire, hastaların bakım gereksinimlerini karşılayan ve bu sürecin denetlenmesini sağlayan sağlık personelidir. Bununla beraber bir diğer tanıma yakın ifade ise hemşirelik olup bu mesleki görevi yerine getiren kişiler kullanılan bir ifade olarak karşımıza çıkmaktadır.

Modern hemşireliğin kurucu olarak kabul edilen Florence Nightingale’in 1860 yılında yapmış olduğu tanım kapsamında hemşirelik; “hastayı iyileştirmeye yönelik hastanın etrafını ve çevresini düzenleme ve iyileştirme faaliyeti” olarak ifade edilmiştir. Bütün bunların dışında her şeyden önce bir insan olan hemşirelerin temel çalışma kapsamında insan ve insana hizmet olarak yer almaktadır. 21. Yüzyılın gelişmiş dünyasında hemşirelerin temel hedefleri bireysel ve toplumsal anlamda sağlık hizmetlerinin yükseltilmesi, hastalıklardan korunması ve hastalıkların tedavisine uyumun gösterilmesi olarak açıklanmaktadır. Hemşirelik mesleğine toplumsal bir açıdan bakılması halinde, insanların bu konudaki görüşü; hekimlerin yardımcıları olarak bilinmekte ve mesleğin sağlık sektöründe ikinci planda bırakıldığı fikrini ortaya atmaktadır. Oysa tıbbi hizmetler başta olmak üzere hiçbir meslek diğerinden bir meslekten üstün olmadığı, emeğin herkesin ortak değeri olduğu çıkarımı unutulmamalıdır.

Çağımızda sağlık hizmetleri hastalık veya sakatlık halinin tedavi edilmesi olarak her ne kadar bilinse de sağlık kavramının tam olarak sosyoloji ve ekonomik şartları, eğitim imkanları benzeri konularla ilişkili olduğu bilinmesinden dolayı iyilik hali daha geniş çerçevede karşımıza çıkmaktadır. Hemşireler, sağlık hizmetleri için vazgeçilemeyecek mesleklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle insanlık var olduğu müddetçe hemşirelerde var olacaktır.

Hemşire Ne İş Yapar?

Hemşirelerin birçok görev ve sorumlulukları vardır. İlgili görevleri aşağıdaki gibi sırlamak mümkündür;

 • Hemşirelik tanıma zamanı boyunca ortaya çıkan ihtiyaçlar kapsamında hemşirelik bakımını bilimsel değerler ışığında kanıta dayalı olarak uygulamakla görevlidir.

 • Hastanın sağlık bakımı süreci boyunca hemşirelik hizmetleri kapsamında değerlendirilmesi için sağlık kurumunun veya hastanenin belirlediği ölçme ve değerlendirmelerini kullanır. Bu ölçme ve değerlendirme, Dekübit Skalası, Düşme Riski Skalası, Değerlendirme Skalası gibi kriterlerdir.

 • Hastalara sağlanan hemşirelik bakımı kalitesini ve sonuçlarını değerlendirir. Gerçekleştirilen hizmet sunumlarında bu sonuçlardan faydalanarak gerek duyulan iyileştirmeleri sağlar ve ortaya çıkan sonuçlarını ilgili birime iletir.

 • Gerçekleştirilen tıbbi tanı ve tedavi planlamaları uygulamasında; doktor tarafından, acil durumlar hariç yazılı olarak verilen tedavileri yapar, sözel istemlerde ise, sağlık hizmetlerinde kalite standartları kapsamında uygun olabilecek girişimlerde bulunur ve bunları kaydeder.

 • Doktor tarafından kullanımı uygun görülen ilaçların doğru doz, doğru ilaç, doğru hasta, doğru zaman, doğru yol, doğru ilaç şekli, doğru kayıt ve doğru yanıt ilkesi kapsamında yapar.

 • Hastaya gerek duyulması halinde yapılmak üzere doktor tarafından reçete edilen istemin bilimsel veriler ışığında değerlendirilen sağlık bakımı, tanı ve tedavi protokolleri kapsamında yerine getirmeye çalışır.

 • Tıbbi tedavi işleminin uygulandığı hastaya zarar verebileceğini düşünmesi halinde, hastanın durumunu hekime bildirir, hekimin tedavinin veya tıbbi tanının uygulanmasında ısrar etmesi halinde konuyu kayıt altına alarak doktorun yazılı istemi üzerine ilgili işlemi uygulamaya devam eder.

 • Tedavi ve öncesinde tanı girişimlerini hasta üzerindeki seyrini takip eder, istenmeyen durumların meydan gelmesi halinde gerekli kayıtları tutarak doktora bildirimde bulunur.

 • Nöbet teslimi yapacak hemşire gelmeden ve ilgili bilgileri hasta başında yazılı ve sözlü olarak teslimini gerçekleştirmeden hastaneden ayrılamaz. Buna ek olarak doğal afet durumlarında ve toplu kazalarda hemşireye olan ihtiyaç tam anlamıyla ortadan kalkmadan kurumdan ayrılamaz.

 • Kendi alanıyla ilgili danışmanlık, eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütür. Mesleğinin gerektirmiş olduğu bilimsel etkinliklere katılır. Geleceğin, hemşirelik hizmeti adayları başta olmak üzere diğer sağlık personeli adaylarının eğitimlerine katkı ve destekte bulunur.

 • Sağlık hizmetlerinin sağlanmış olduğu bütün alanlarda etkin bir şekilde görev alır ve sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde ilgili mevzuatlar kapsamında mesleğin icrasını gerçekleştirir.

Hemşire Nasıl Olunur?

Hemşire olabilmek için sağlık meslek lisesinin ilgili bölümlerinden veya dengi olabilecek iyi bir lisenin sayısal bölümünden mezun olmak gerekir. Lise eğitimi sonrasında Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) 2021 yılı için her yıl yapmış olduğu Temel Yeterlilik Testi Sınavına girmeleri gerekir. Buradan alınabilecek bir puanın akabinde ise aynı yıl yapılan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına girerek buradan da iyi bir puan almaları gerekmektedir. Her iki sınavda alınacak puanlara da lise ağırlık ortalaması da eklenerek üniversitelerin hemşirelik bölümlerini tercih edebilirler.

Hemşirelik bölümü üniversitelerin sağlık yüksekokulu ve sağlık bilimleri fakülteleri altında bulunmaktadır. Bu eğitim toplamda dört yıl devam etmekte olup teori ve pratik uygulamalara yönelik devam etmektedir. Ağırlıklı olarak insan sağlığını ilgilendiren tıbbi konular işlenmektedir. Lisans eğitimi sonrasında özel sektörde çalışmak için herhangi bir sınav başarısı aranmamaktadır. Fakat kamu hastanelerinde çalışmak için KPSS/Lisans seviyesi ilgili puan türüne girerek başarılı iyi bir puan alınmalıdır. 2020 yılı için en yüksek atanma puanı 92 iken en düşük ise 74 seviyelerine kadar düşmüştür. Puan farkının bu kadar fazla olmasının sebebi ise kamu hastaneleri tarafından yapılan alımların oldukça fazla olmasına bağlayabiliriz.

Hastaların bakım gereksinimlerini karşılayan ve bu sürecin denetlenmesini sağlayan sağlık personeli, Hastanın sağlık bakım sürecini denetlemek, ölçme ve değerlendirmeleri uygulamak, Florence Nightingale tarafından kurulan modern hemşirelik anlayışı, Bireysel ve toplumsal anlamda sağlık hizmetlerinin yükseltilmesi için çalışan bir meslek grubu, Tıbbi tanı ve tedavi planlamaları uygulamasında doktor tarafından verilen tedavileri yapmak, Hemşirelerin, doktorların yardımcıları olarak değil, sağlık sektöründe anahtar rollerde oldukları kabul edilir, Hasta bakımı kalitesini ve sonuçlarını değerlendiren, iyileştirme süreçlerini yöneten sağlık personeli, Doktor tarafından reçete edilen istemi değerlendirmek, tıbbi tedavi işleminin uygulandığı hastayı takip etmek, Hemşireler aynı zamanda danışmanlık, eğitim ve araştırma faaliyetlerini de yürütür, Sağlık hizmetlerinin sağlanmış olduğu bütün alanlarda etkin bir şekilde görev alan personel, Doktorun yazılı istemi üzerine işlem uygulamaya devam etmek, nöbet teslimleri yapmak, afet durumlarında gerekli desteği sağlamak, Hemşireler, sağlık hizmetleri için vazgeçilmez olan mesleklerden biridir, Hemşirelik bakımını bilimsel değerler ışığında kanıta dayalı olarak uygulayan ve hastanın sağlık bakımını sürekli değerlendiren sağlık profesyoneli, En uygun tıbbi tedaviyi belirlemek için doktorlarla işbirliği yapmak ve hastaların tedavi sürecini yönetmek, Hemşirelik mesleği, insanlara daha geniş bir sosyolojik ve ekonomik çerçevede iyilik hali sunmayı amaçlar, Sağlık konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri veren, uzmanlık alanında bilimsel araştırmalar yapan sağlık personeli, Mesleğin gerektirdiği bilimsel etkinliklere katılmak, hemşirelik hizmeti adaylarına ve diğer sağlık personeli adaylarına eğitim ve destek sağlamak, Hemşireler, sağlık hizmetlerinin sağlanmasında önemli bir role sahiptir ve her zaman bu hizmetin içinde olacaklardır, Hasta ve ailesiyle direkt iletişimde olan, hastanın genel durumunu ve tedavi sürecini değerlendiren sağlık personeli, Hastaya, ailesine ve diğer sağlık çalışanlarına bilgi aktarımı, tedavi planlarını izleme ve değerlendirme, Hemşireler büyük oranda hastalarla doğrudan etkileşim içinde olup, hastaların bakım standartlarını geliştirmek adına çalışmaktadırlar, Sağlık ekiplerinin bir parçası olarak, hasta bakımı yöneten ve uygulayan sağlık profesyoneli, Hastalarla birlikte çalışarak, tedavi hedeflerine ulaşmalarını sağlamak, Hemşireler, sağlık bakım Standardlarını ve uygulamalarını geliştirerek hastaların sağlık sonuçlarına doğrudan etki ederler, Sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi, koordine edilmesi ve yönetilmesinde önemli rol oynayan sağlık personeli, Sağlık hizmetlerinin sağlık politikaları ve hasta güvenliği standartlari ile uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Hemşireler, sağlık hizmetlerinin verimliliği ve kalitesini artırmak adına kritik bir role sahiptirler, Hastaların fiziksel ve ruhsal durumlarını düzenli olarak izleyen, tedavi sürecinin bir parçası olan sağlık profesyoneli, Hasta bakımında kullanılan ilaçlar, tedaviler ve prosedürlerin etkinliğini değerlendirmek ve monitör etmek, Hemşireler, hasta tedavilerinin başarıyla sonuçlanması ve sağlıklarının yeniden kazanılması için gerekli olan tüm bakım sürecini yönetirler
Hemşire Hemşire nedir Hemşire ne iş yapar Hemşire maaşları Hemşire nasıl olunur hemşirelik
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.