AnasayfaBlogYeni Çağda Kurumsal Yönetim ve Kurumsallaşma
İşletme Yönetimi

Yeni Çağda Kurumsal Yönetim ve Kurumsallaşma

04 Ekim 2018
Bir grup insan bir odada bir masanın etrafında toplanmıştır. Ortada, gözlüklü, sakallı bir adam bir masada oturmuş, dizüstü bilgisayarında bir şeyler yazmaktadır. Solunda bir kadın düşünceli bir ifadeyle pencereden dışarı bakmaktadır. Sağında ise takım elbise giymiş ve kravat takmış başka bir adam. Arkalarında, masanın etrafına sandalyeler yerleştirilmiş ve odanın duvarları görünüyor. İnsanlar bir araya toplanmış, konuşuyor ve gülümseyerek samimi bir atmosfer yaratıyorlar.
KonuAçıklamaÖrnek/İlgili Not
Kurumsal Yönetim İlkeleriÖrgüt yönetiminin belli ilke ve kurallarla düzenlenmesiŞeffaflık, hesap verebilirlik, sorumluluk ve adalet ilkeleri
Şeffaflık İlkesiÖrgütün mali yapısı ve performansı hakkında zamanında ve doğru bilgi sağlanmasıFinansal performans, yönetim ve hissedarlı yapı hakkında bilgi
Hesap Verebilirlik İlkesiYönetim ve hissedar menfaatleri arasındaki paralelliğin korunmasıYönetimin kural ve sorumluluklarının açıkça tanımlanması
Sorumluluk İlkesiÖrgüt faaliyetlerinin mevzuata ve etik değerlere uygunluğuEylem ve faaliyetlerin etik ve yasal standartlara uyumu
Adalet İlkesiHissedar haklarının korunması ve adaletli davranışAzınlık ve yabancı hissedarların haklarının korunması
KurumsallaşmaŞirketin kurallara, standartlara ve prosedürlere uyması ve kendine özgü iş yapma kültürünü geliştirmesiDeğişen çevre koşullarına uyum sağlama ve kurumsal kimlik oluşturma
Kurumsallaşma Süreci YönetimiDeğişim sürecinin yönetilerek kurumsal kültür, stratejiler ve etkileşimlerle düşünülmesiİnsan odaklılık ve sürekli gelişim peşinde olma
Kurumsallaşmış YapılarProfesyonel yönetim, özgürlükçü ortam, insan merkezli anlayış ve hesap verebilirlikBilgi akışı, görüş birliği, motivasyon ve ödüllendirme mekanizmaları
Risk YönetimiKurumun sürdürülebilirliğini sağlamak için risklerin yönetiminin adil, sağduyulu ve değer yaratıcı anlayışla gerçekleştirilmesiStratejik seçimlerde farklı bakış açılarından yararlanma ve ilk defada sıfır hata prensibi
Denetim MekanizmalarıKurumun geleceği için taviz vermeden çalışan denetim süreçleriKurumsal yönetişim ilkelerine uygun denetim

Küreselleşme olgusu içinde, Bilgi çağı örgütlerinin yoğun rekabet ortamında, hızla değişen çevresel koşullara kolaylıkla uyum sağlayabilmeleri için değişime hazır ve esnek bir yapıda olmalarına ihtiyaçları vardır. Örgütler varlığını tehdit eden sayısız tehlikelerle dolu iktisadi bir çevre oluşturan piyasa ortamında faaliyet gösterirken, bu çevrenin her zaman büyük değişimler gösteren piyasa koşullarına uyum sağlayarak yaşamını sürdürmesi ve büyüyüp gelişmesi gereklidir. (Mucuk, 1993) Kurumsallaşma düzeyi yüksek şirketlerde bu uyum çok daha kolay olmaktadır.

Kurumsal yönetim, şirketin pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve çalışanları ile iş ilişkilerinde bulunduğu diğer kurum ve kuruluşlarla arasındaki ilişkilerin belirli ilke ve kurallara bağlanması olarak düşünülebilir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri

Kurumsal Yönetimin 4 temel ilkesi olduğu ifade edilir. Bunlar; şeffaflık, hesap verebilirlik, sorumluluk ve adalet ilkeleridir. (Uyar, 2004) Bu ilkelerden:

Şeffaflık ilkesi

Örgütün finansal performansı, yönetimi ve hissedarlı yapısı hakkında yeterli, doğru ve kıyaslanabilir bilginin zamanında açıklanmasıdır.

Hesap verebilirlik ilkesi

Örgüt yönetimine ilişkin kural ve sorumlulukların açık bir şekilde tanımlanması, yönetim ile hissedar menfaatleri arasındaki paralelliğin yönetim kurulu tarafından gözetilmesidir.

Sorumluluk İlkesi

Örgüt faaliyetlerinin ilgili mevzuata, toplumsal ve etik değerlere uygunluğunu sağlanmasıdır.

Adalet ilkesi ise, azınlık ve yabancı hissedarlar dahil olmak üzere hissedar haklarının korunması ve tedarikçilerle yapılan sözleşmelerin uygulanabilirliğinin sağlanması olarak açıklanabilir.

Kurumsallaşma nedir?

Kurumsallaşma, bir şirketin, kişilerden bağımsız olarak kurallara, standartlar, prosedürlere sahip olması; değişen çevre koşullarını takip eden sistemleri kurması ve gelişmelere uygun olarak örgütsel yapısını oluşturması; kendine özgü iş yapma usul ve yöntemlerini kültürü haline getirmesi ve bu sayede diğer şirketlerden farklı ve ayırt edici bir kimliğe bürünmesi sürecidir. (Karpuzoğlu, 2003)

Dinamik bir süreç olan kurumsallaşmanın, örgütler için belli yaşam formuna dönüşmesi kurumdaki işlerin belli bir sıklıkta yürütülmesine bağlıdır. Örgütün ayırt edici bir kimliğe bürünmesi için, kurumsal kimlik ön planda tutulur ve çalışanların örgüt ile bütünleşmelerini sağlanır.

Kurumsallaşma yönetilmesi gereken bir değişim süreci olup, bu sürecin kurumsal kültür, stratejiler ve etkileşimler ile birlikte düşünülmesi gerekmekte ve odak noktasında insan yer almaktadır. (Toprak,2003)

Kurumsallaşma yönetim kalitesini geliştirmenin ve bu gelişimi sürekli kılmanın temelidir. Kurumsallaşan yapılarda, yönetimin profesyonelleşmesi, kimin, neyi, ne maksatla, ne zaman, nasıl ve kimlerle yapılacağı konusunda bir anlaşma vardır. Örgütsel performansın devamlılığı için dikey ve yatay eksende bilgi akışı kesintisizdir. Belirlenen vizyon, misyon, amaç ve stratejilerde görüş birliği ile karar noktalarına çabuk ulaşılır, iş görenlerin örgüte bağımlılığı ölçüsünde başarı kriterleri doğru bir şekilde olgunlaştırılır.

Kurumsallaşmış yapılarda özgür bir ortam vardır. İnsanlar kendilerini daha iyi ifade ederken, objektif verilerden istifade ederler. Şeffaflık sayesinde farklı fikirler kolaylıkla savunulabilir. Yönetim insan merkezlidir. İnsanın gelişimini esas alır. İnsanların gelişimi kurumun gelişimi olarak algılanır ve insana yatırım yapılır. Motivasyon yüksek düzeyde tutulur, ödüllendirme mekanizmaları devamlı çalışır. Yönetim bütüncüldür ve kurumun kültürü ile beslenir. Herkes sorumluluğunun farkındadır ve hesap vermeye açıktır. Görev alanlarında çatışma yok denecek kadar azdır. Kurumsal yönetişim ilkeleri, böyle bir yapıda daha özgün hale gelir.

Kurumun sürdürebilirliğini sağlamak için risk yönetiminde sağduyulu, adil ve değer yaratıcı anlayış vardır. Stratejik seçimlerde farklı bakış açılarından mutlaka yararlanılır. İlk defada sıfır hata prensibi, konunun bütün parametrelerinin doğru analiz ve doğru bir muhakeme ile karar verilmesine hizmet eder. Denetim mekanizmaları kurumun geleceği için tavizsiz çalışır.

Avrupa’nın en başarılı şirketleri gibi spor kulüplerinin benimsediği yönetim ilkesi genel olarak, sporunun problem sahaları içinde yer alan konuların, kurumsal bir bakış açısı ve kurumsal bir yapıda çözülebileceği yönündedir.

Sonuç olarak; kurumsallaşmayı kuralların çok sıkı uygulanmasını ortaya koyan bürokrasinin yoğun olarak uygulandığı bir yönetim anlayışından ziyade, daha esnek-şeffaf, adil-katılımcı ve kurum kültürü içinde sürekli gelişmeyi, tutarlığı sağlayabilen ve bütün birimlerin etkileşim içinde olduğu bir yapı olarak ele almak gerekir.

Kaynakça

  • Mucuk, İ.,1993, ‘’Modern İşletmecilik, Der Yayınları, İstanbul

  • Uyar, S.,2004, ‘’Kurumsal Şeffaflığın Sağlanmasında Kurumsal Yönetim (Corporate Governance ) anlayışının önemi ‘’ Mali Çözüm dergisi,

  • Karpuzoğlu, E.,2003,’’Büyüyen aile şirketlerinde Kurumsallaşma’’Hayat Yayınları, 2 nci baskı, İstanbul,

  • Toprak, M.A.,2003,’’ Kurumsallaşma Sürecinde Strateji-Kültür Etkileşimi, Anahtar

  • Dergisi, Milli Prodüktivite Merkezi Aylık Yayın Organı,

Kurumsal Yönetim İlkeleri, Örgüt yönetiminin belli ilke ve kurallarla düzenlenmesi, Şeffaflık, hesap verebilirlik, sorumluluk ve adalet ilkeleri, Şeffaflık İlkesi, Örgütün mali yapısı ve performansı hakkında zamanında ve doğru bilgi sağlanması, Finansal performans, yönetim ve hissedarlı yapı hakkında bilgi, Hesap Verebilirlik İlkesi, Yönetim ve hissedar menfaatleri arasındaki paralelliğin korunması, Yönetimin kural ve sorumluluklarının açıkça tanımlanması, Sorumluluk İlkesi, Örgüt faaliyetlerinin mevzuata ve etik değerlere uygunluğu, Eylem ve faaliyetlerin etik ve yasal standartlara uyumu, Adalet İlkesi, Hissedar haklarının korunması ve adaletli davranış, Azınlık ve yabancı hissedarların haklarının korunması, Kurumsallaşma, Şirketin kurallara, standartlara ve prosedürlere uyması ve kendine özgü iş yapma kültürünü geliştirmesi, Değişen çevre koşullarına uyum sağlama ve kurumsal kimlik oluşturma, Kurumsallaşma Süreci Yönetimi, Değişim sürecinin yönetilerek kurumsal kültür, stratejiler ve etkileşimlerle düşünülmesi, İnsan odaklılık ve sürekli gelişim peşinde olma, Kurumsallaşmış Yapılar, Profesyonel yönetim, özgürlükçü ortam, insan merkezli anlayış ve hesap verebilirlik, Bilgi akışı, görüş birliği, motivasyon ve ödüllendirme mekanizmaları, Risk Yönetimi, Kurumun sürdürülebilirliğini sağlamak için risklerin yönetiminin adil, sağduyulu ve değer yaratıcı anlayışla gerçekleştirilmesi, Stratejik seçimlerde farklı bakış açılarından yararlanma ve ilk defada sıfır hata prensibi, Denetim Mekanizmaları, Kurumun geleceği için taviz vermeden çalışan denetim süreçleri, Kurumsal yönetişim ilkelerine uygun denetim
Kurumsal Yönetim ve Kurumsallaşmakurumsallaşma kurumsal yönetimyeni çağ
Dr. Serdar Samur
Dr. Serdar Samur
Blog Yazarı

Spor Yönetimi Uzmanı olan Serdar Samur, Türk spor yönetimi ve kültürünün gelişmesine katkı sağlamak maksadıyla, Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Futbol Yönetimine ışık tutacak çok sayıda ulusal ve uluslararası makaleler yanında 5 kitabı bulunmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Takım elbiseli bir grup adam organize bir grafiğin etrafında toplanmış. Ön plandaki adam bir cep telefonuna bakmakta, kravatını gömleğinin ortasına düzgünce sıkıştırmış. Bir başka adam sol elinde sigara tutarken bir kâğıda bakıyor. Ortadaki adamın sakalı var ve aşağıya bakıyor. Arkada yakın çekim bir kravat görülüyor. Adamların hepsi derin düşüncelere dalmış, önlerindeki grafiği analiz ediyor gibi görünüyor.
Kalite Yönetim Sistemleri

İyi ve Kötü Yönetim Arasındaki Fark

19 Kasım 2015
Bir grup insan dizüstü bilgisayarlarıyla bir masanın etrafında oturuyor ve her biri işlerine odaklanıyor. İlk kişi dizüstü bilgisayar kullanıyor, elleri bilek desteğinin üzerinde duruyor. İkinci kişi elinde bir tablet tutuyor ve önünde bir not defteri açık. Üçüncü kişinin elinde bir kalem var ve mavi bir defterin üzerinde duruyor. Dördüncü kişi bir tablete bakıyor, gözleri ekrana odaklanmış durumda. Beşinci kişi bir dizüstü bilgisayar kullanıyor ve masanın üzerinde bir tablet ve bir defterin yakın çekimi görülebiliyor. Tüm dizüstü bilgisayarlar ve tabletler tavandan gelen ışığı yansıtan parlak ekranlara sahip. Herkes rahat kıyafetler giymiş, yüzleri ve ifadeleri görevlerine odaklanmış.
İtibar Yönetimi

Kurumsal Yönetim İlkeleri

27 Aralık 2019
Bir kadın elinde tuttuğu bir kâğıt parçasına bakıyor. Yüzünde, gördüklerinden memnunmuş gibi hoş bir ifade var. Kadının yanında bir odada oturan bir adam var, kafasını bir bilgisayar ekranına doğru çevirdiği için yüzü bulanık. Bilgisayar ekranı bulanık, ancak bir kişinin kafası ve birkaç tuş seçilebiliyor. Kadının diğer tarafında, dikkatle baktığı başka bir bilgisayar ekranı var. Ekran yakından çekilmiş ve üzerinde çeşitli simgeler ve metinler görülebiliyor. Kadın bilgisayar ekranındaki bilgileri incelerken rahat bir ifade takınıyor. Etrafı sıcak ve davetkâr bir atmosferle çevrili, bu da görüntünün uyandırdığı hoş duyguya katkıda bulunuyor.
Stratejik Yönetim

Spor Kulüplerinde Kurumsal Yeniden Yapılanma

07 Aralık 2018