AnasayfaBlogEleştirel ve Analitik Düşünme
Problem Çözme

Eleştirel ve Analitik Düşünme

15 Ocak 2021
Şık takım elbiseli bir adam işaret ve orta parmağıyla bir tabelayı gösteriyor. Koyu renk ve desenli bir kravat takmaktadır. Takım elbisesi açık gri ve altında beyaz bir gömlek var. Gözleri tabelaya odaklanmıştır ve yüz ifadesi ciddidir. Tabela beyazdır ve üzerinde siyah yazılar vardır. Metin bu mesafeden okunamıyor. Arka plan birkaç dağınık ağaçla birlikte açık gridir.
KonuTanımÖnemi
Eleştirel DüşünmeDoğru, gerçekçi, akla uygun ve yerinde yargılar verme yeteneği ve bilimsel kanıtlarla uyuşan net hükümlere varmak için somut veya soyut konular üzerinde düşünme süreçlerini içermektedir.İşletme liderleri için kritik karar verme süreçlerinde önemlidir. Bir duruma çeşitli açılardan bakma yeteneği katar.
Analitik DüşünmeBir bütündeki her bir parçanın analiz edilerek, parçanın bütünle olan ilişkisinin incelenmesine olanak sağlar.Karşılaşılan problemlerin çözümünde ve daha karmaşık konuların anlaşılmasında yardımcı olur.
MuhakemeDüşüncelerin ilişkilerini ve ilkelerini belirler. İnsanın zihinsel yeteneklerinden biri olan muhakeme, bütün etmenleri dikkate alarak düşünüp akılcı bir sonuca ulaşma sürecidir.Doğru kararları alabilmek ve aksiyonları planlamak için gerekli bir beceridir.
DüşünmeAklın bir fonksiyonudur. Kavramlar ve algılar yardımıyla soyut veya somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilmeProblem çözme, öğrenme ve inovasyon için gerekli bir yetenektir.
Kurumsal Karar VermeBir organizasyondaki tüm faktörleri dikkate alarak alınan stratejik kararlarÖrgütün başarısı ve gelişimine doğrudan etkisi vardır.
InovasyonGeleneksel yaklaşım ve çözümlerin ötesine geçerek yeni ve yaratıcı çözümler üretme kabiliyetiÖrgütlerin rekabetçi olabilmek ve tutunabilmek için gerekli bir yetenektir.
Örgüt YapısıBir örgütün nasıl düzenlendiği ve süreçlerinin nasıl işlediği ile ilgilidirEtkin ve verimli bir örgüt için doğru yapıların ve süreçlerin oluşturulması gerekir
LiderlikBireylerin veya grupların belirli bir vizyon doğrultusunda harekete geçmelerini sağlama yeteneğiBir örgütün başarılı olması için gerekli olan kritik bir beceridir.
Bilgi PaylaşımıSahip olunan bilginin başkalarıyla paylaşılması ve ortak kullanılması süreciBir örgütün işlevselliği ve etkinliği için hayati derecede önemlidir.
Örgütsel EsneklikBir örgütün dış etkiler ve değişikliklere karşı uyum sağlaması, adapte olması ve hızla tepki verebilmesi yeteneğiBir örgütün sürekli değişen iş ortamında başarılı olabilmesi için gerekli bir yetenektir.

"Yaşam, düşünme ve bunun yansımaları üzerinde ilerleyen bir süreçtir." Dr. Serdar Samur

Bilgi Çağ Örgütlerinin, sürekli yeni bilgi yaratan, bu bilgiyi paylaşım yoluyla örgütsel süreçlerde kullanan, çevreye uyum gösteren, kolayca karar alan, belirsizliklere, karmaşıklığa ve değişime olumlu tepkiler veren, oldukça esnek ve bir o kadar da atik yapıya sahip örgütler haline gelmektedir. (Atak, 2003)

Böylesi çok yönlü dinamik bir örgütte görev yapan ve yapacak olan yönetici ve liderler, her gün hassas, belirsiz ve karmaşık durumların içinde, muhakeme etme-inisiyatif kullanma, karar verme ve liderlik yapma becerileri ile test edilmek durumunda kalacaktır.

İlgili eğitim: Online Liderlik Eğitimi

Örgüt liderleri ve yöneticilerinin yeni bilgiyle baş etme ve belirsizlikleri aşma sürecinde, inovasyon yoluyla rekabette ön alabilecek stratejileri oluşturmak ve doğru kararı verebilmek için yoğun bir muhakeme süreci yaşaması beklenmektedir.

Bilgi tabanlı dinamik örgüt yapılarındaki bireylerinin, artık sadece söylenenleri yapan değil, aksine eleştirel düşünerek olaylara farkı açılardan bakabilme yeteneği kazanmış ve karar verme süreçlerinde insiyatif kullanabilme becerisine sahip olması istenmektedir.

Bu gün hangi tür işletme olursa olsun, işletme liderlerini bekleyen en önemli işlev yoğun bir muhakeme sürecinden geçirilmiş doğru bir karar verme olacaktır.

Bir organizasyon ne kadar kurumsallaşmış olursa olsun, kritik anlarda nihai kararın yükü çoğu kez birkaç kişinin üstündedir. Mevcut şartlarda verilerin gerçek ağırlığını tartabilen, doğruluklarını ölçebilen ve muhakeme yeteneğini iyi kullanabilen kişiler doğru kararları alabilirler. 

Muhakeme yeteneği insana özgü, düşüncenin ileri basamaklarında ortaya çıkan bir yetenektir. Kişisel farklılıklar gösterse de öğrenilebildiği bilimsel olarak kabul edilmektedir.

“İnsanlar kavramlarla düşünür, kavram yoksa düşünce de oluşmaz. Kavram, aklımızın bir konuyu veya olayı kavrayabilmesi için gerekli olan düşünce birimleridir. “Kavram” bir sözcük olsa da bir tasarımdır. Zihnin soyut bir yorumudur.

Düşünme aklın bir fonksiyonudur..

Akıl, insanın düşünme, bilme, davranışlarını belirleme, denetleme ve yargılaması ya da iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırmasıyla ilgili kabiliyeti veya dirayetidir.

Mantık doğru düşünme bilimidir. Mantık düşünceler arasındaki ilişkileri ve ilkeleri belirleyen disiplindir.

Mantık içerisinde, düşünme faaliyetine muhakeme adını veriyoruz.

Muhakeme: İnsanın zihinsel yeteneklerinden birini oluşturur. Akıl yürütme olarak da ifade edilebilen muhakeme, bütün etmenleri dikkate alarak düşünüp akılcı bir sonuca ulaşma sürecidir.

Düşünmeyi daha ileri bir aşamaya taşıyan eleştirel ve analitik düşünme günümüz işletme faaliyetlerine katkı sağlayacak önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Eleştirel düşünme; sağduyu (yani doğru, gerçekçi, akla uygun ve yerinde yargılar verme yeteneğive bilimsel kanıtlarla uyuşan, net hükümlere varmak için somut veya soyut konular üzerinde düşünme süreçlerini içermektedir. 

Baktığınız nesneye, olaya veya konuya hep aynı noktadan değil, farklı yerlerden, farklı açılardan ve konumu değiştirerek baktığınız takdirde, daha önceki düşünceniz veya yargınızla son yargınız arasında bir anlam değişimi oluşuyorsa kritik-eleştirel bakışla bakıyorsunuz demektir.

diğer bir düşünme becerisi olan analitik düşünme ise; bir bütündeki her bir parçanın analiz edilerek, parçanın bütünle olan ilişkisinin incelenmesine vurgu yapmaktadır. Bu beceri analiz yapabilme becerisi ile ilgilidir. 

Günümüzde kişiler bir işi gerçekleştirirken, birden fazla ortamda ve koşulda karşılarına çıkan problemlerle başa çıkmak durumundadır. Bu karmaşık problemlerin üstesinden gelebilmek için sorunların analiz edilip sınıflandırılarak çözüm yollarının aranması kişiler için kolaylık sağlayabilir. 

Bunun için problemlere yaklaşım biçimlerinin belirli düşünce yöntemlerine göre yapılması gerekir. Problemi küçük aşamalara bölme ve analiz etme gibi beceriler analitik düşünme yardımıyla kazanılır.

Sonuç olarak;

Günümüz örgütleri; iş alanının değişen karakterine, özellikle hızlı temposuna uyum sağlayabilmek ve kurumsal problemlere çözüm bulabilmek için çok boyutlu düşünebilen, belirsizlikler ve beklenmedik durumlara süratle reaksiyon gösterebilen ve karar verirken muhakeme süreçlerini doğru kullanabilen yönetici ve liderlere ihtiyaç duymaktadır.

Bu açıdan, günümüz örgütlerinin yöneticilerinin, kavramlar ve algılar yardımıyla soyut veya somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme, soyut düşünme, muhakeme etme ve bu zihinsel işlevleri uyumlu şekilde bir amaca yönelik olarak kullanabilme yeteneklerini geliştirmeleri önem arz etmektedir.

Örgüt liderlerinin daha kapsamlı düşünme becerileri içinde en temel olarak eleştirel ve analitik düşünme becerisine sahip olmalarının gerekli ve zorunlu olduğunu ifade ederek, sözlerimi Benjamin Dısraelı'nin bir sözü ile burada tamamlamak istiyorum. "Deneyim düşüncenin, düşünce ise eylemin çocuğudur."

Eleştirel Düşünme, Doğru, gerçekçi, akla uygun ve yerinde yargılar verme yeteneği ve bilimsel kanıtlarla uyuşan net hükümlere varmak için somut veya soyut konular üzerinde düşünme süreçlerini içermektedir, İşletme liderleri için kritik karar verme süreçlerinde önemlidir Bir duruma çeşitli açılardan bakma yeteneği katar, Analitik Düşünme, Bir bütündeki her bir parçanın analiz edilerek, parçanın bütünle olan ilişkisinin incelenmesine olanak sağlar, Karşılaşılan problemlerin çözümünde ve daha karmaşık konuların anlaşılmasında yardımcı olur, Muhakeme, Düşüncelerin ilişkilerini ve ilkelerini belirler İnsanın zihinsel yeteneklerinden biri olan muhakeme, bütün etmenleri dikkate alarak düşünüp akılcı bir sonuca ulaşma sürecidir, Doğru kararları alabilmek ve aksiyonları planlamak için gerekli bir beceridir, Düşünme, Aklın bir fonksiyonudur Kavramlar ve algılar yardımıyla soyut veya somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme, Problem çözme, öğrenme ve inovasyon için gerekli bir yetenektir, Kurumsal Karar Verme, Bir organizasyondaki tüm faktörleri dikkate alarak alınan stratejik kararlar, Örgütün başarısı ve gelişimine doğrudan etkisi vardır, Inovasyon, Geleneksel yaklaşım ve çözümlerin ötesine geçerek yeni ve yaratıcı çözümler üretme kabiliyeti, Örgütlerin rekabetçi olabilmek ve tutunabilmek için gerekli bir yetenektir, Örgüt Yapısı, Bir örgütün nasıl düzenlendiği ve süreçlerinin nasıl işlediği ile ilgilidir, Etkin ve verimli bir örgüt için doğru yapıların ve süreçlerin oluşturulması gerekir, Liderlik, Bireylerin veya grupların belirli bir vizyon doğrultusunda harekete geçmelerini sağlama yeteneği, Bir örgütün başarılı olması için gerekli olan kritik bir beceridir, Bilgi Paylaşımı, Sahip olunan bilginin başkalarıyla paylaşılması ve ortak kullanılması süreci, Bir örgütün işlevselliği ve etkinliği için hayati derecede önemlidir, Örgütsel Esneklik, Bir örgütün dış etkiler ve değişikliklere karşı uyum sağlaması, adapte olması ve hızla tepki verebilmesi yeteneği, Bir örgütün sürekli değişen iş ortamında başarılı olabilmesi için gerekli bir yetenektir
Analitik düşünme eleştirel düşünme ekonomik düşünme eleştirel ve ekonomik düşünme muhakeme lider
Dr. Serdar Samur
Dr. Serdar Samur
Blog Yazarı

Spor Yönetimi Uzmanı olan Serdar Samur, Türk spor yönetimi ve kültürünün gelişmesine katkı sağlamak maksadıyla, Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Futbol Yönetimine ışık tutacak çok sayıda ulusal ve uluslararası makaleler yanında 5 kitabı bulunmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu online eğitim, zihin haritaları konusunda kapsamlı bir eğitim sunmaktadır. Bu eğitim size fikirlerin, kavramların ve görevlerin görsel temsillerini nasıl oluşturacağınızı öğretecektir. Düşüncelerinizi yapılandırmak ve düzenlemek için diyagramları ve grafik öğeleri nasıl kullanacağınızı ve fikirlerinizi hayata geçirmek için renkleri, sembolleri ve görüntüleri nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz. Ayrıca verilerinizdeki kalıpları nasıl belirleyeceğinizi ve fikirleriniz arasındaki ilişkileri nasıl tanıyıp kullanacağınızı da öğreneceksiniz. Bu eğitimle, düşüncelerinizi ve fikirlerinizi daha iyi organize etmenize ve iletmenize yardımcı olacak etkili zihin haritaları oluşturma becerilerine sahip olacaksınız. Bu eğitim size zihin haritalarınızdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırmak ve potansiyellerini en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Dolgun sakallı ve yuvarlak gözlüklü olgun bir adam doğrudan kameraya bakmaktadır. Üzerinde gri, uzun kollu bir gömlek ve koyu renkli bir kot pantolon var. Saçları alnından geriye doğru taranmış ve birkaç tutam alnına düşmüş. Gözleri tetikte ve ağzı düşünceli bir ifadeyle hafifçe kıvrılmış. Adam otuzlu yaşlarında görünüyor ve yüz hatları belirgin. Sakalı düzgünce kesilmiş ve gözlükleri yüzünü gurur verici bir şekilde çerçeveliyor. Kendinden emin ve dünyayı ele geçirmeye hazır görünüyor.Salim Akkök
7350
Bu görüntü kırmızı ve siyah ekose pazen gömlekli bir adamı gösteriyor. Tam sakallı ve saçları yüzünün yanlarından görünüyor. Gömlek yakasına kadar düğmeli ve kırmızı renk gömleğe hakim. Gömleğin kumaşı dokulu ve küçük siyah ve beyaz karelerle dokunmuş. Adam düz beyaz bir arka plan üzerinde durmaktadır. Hafifçe sola bakıyor ve ifadesi nötr. Kolları yanında dik durmaktadır ve elleri görüntüde görünmemektedir.
4.7
(26)

Ads (Adwords) Eğitimi

27 Konu5 Saat
Genç bir adam, parlak kırmızı ve siyah ekose bir gömlek giymiş, düz bir arka planın önünde duruyor. Kısa siyah saçları var ve kollarını kavuşturmuş hafifçe gülümsüyor. Siyah kot pantolon ve siyah ayakkabı giyiyor. Duruşu kendinden emin ve rahat. Yirmili yaşlarının sonunda ya da otuzlu yaşlarının başında, genç ve sağlıklı bir ten rengine sahip gibi görünüyor. Dörtte üçlük bir pozda duruyor ve doğrudan kameraya bakıyor. Yüzünde dostça bir ifadeyle anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor.Oğuzhan Yılmaz
12860
Bu görüntü SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) hakkında bir çevrimiçi kursu yansıtıyor. Bir ekranın önünde konuşan takım elbiseli bir adam görülüyor. Adam gözlük ve kahverengi bir gömlek giyiyor ve sağ eliyle bir şeyi işaret ediyor. Arka planda, beyaz metinli bir tabelanın yakın çekimi ve beyaz zemin üzerinde sarı bir sayı var. SEO eğitimi ve kursları, işletmelerin web sitelerini ve içeriklerini arama motorları için nasıl optimize edeceklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir. Doğru SEO teknikleri sayesinde işletmeler arama motoru sonuç sayfalarında daha üst sıralarda yer alarak web sitelerine daha fazla trafik çekebilir ve daha fazla müşteri kazanabilirler. SEO kurslarının yardımıyla işletmeler, anahtar kelimeleri stratejik olarak nasıl kullanacaklarını, arama motoru algoritmalarına hitap eden içerikleri nasıl oluşturacaklarını ve çevrimiçi pazarlamanın nüanslarını nasıl anlayacaklarını öğrenebilirler.
4.9
(28)

SEO Eğitimi

11 Konu5 Saat
Gözlüklü ve kırmızı ceketli beyaz bir adam mavi bir duvarın önünde durmaktadır. Yüzünde ciddi bir ifadeyle dosdoğru ileriye bakıyor. Saçları kısa ve kahverengidir ve gözleri gözlüklerin arkasında gizlidir. Kırmızı ceketinin altında açık mavi bir gömlek, siyah pantolon ve siyah ayakkabılar giyiyor. Kollarını önde kavuşturmuş ve ayaklarını hafifçe açarak ayakta duruyor. Yirmili yaşlarının sonunda ya da otuzlu yaşlarının başında gibi görünüyor.Yemliha Toker
5500