AnasayfaBlogYer Bilimleri Sektöründe Kullanılan İngilizce Kelimeler
Yabancı Dil Eğitimi

Yer Bilimleri Sektöründe Kullanılan İngilizce Kelimeler

12 Temmuz 2023
Resim, geniş bir mavi arka plan üzerinde, mavi ve yeşil tonları gösteren dünyayı içerir. Dünya, detaylı şekilde, okyanuslar, kıtalar ve bulutlarla boyanmıştır. Sağ alt köşede, neşeli bir grup bilim insanı görünmektedir. Onlar dağınık bir şekilde dururlar; bazıları coğrafi aletlere bakıyor, diğerleri not alıyor ya da sadece gözlüklerinin üzerinden bakıyorlar. Her biri beyaz bir laboratuvar önlüğü giymiştir ve bazılarının başında koruyucu gözlükler vardır. Aralarında gezen bir drone görülebilir. Resim, onların enerjik çalışmaları ve dünyanın büyüklüğü ve güzelliği arasında hoş bir kontrast oluşturur. Bu görüntü, yer bilimlerinin heyecan verici ve geniş kapsamlı bir alanda olduğu mesajını verir.
English TermTurkish EquivalentDefinition
SedimentologySedimentolojiIt is a branch of science that deals with the formation, accumulation, transport and distribution of sediments.
StratigraphyStratigrafiIt is a branch of science that deals with the relative ages and characteristics of rocks and layers.
PaleontologyPaleontolojiIt is a branch of science that studies the life stories of fossil organisms and human evolution.
GeophysicsJeofizikIt is a sub-branch of earth sciences that provides information about the shape, size, structure and past of the earth.
PetrologyPetrolojiIt is a branch of science that provides information about the formation, structure and density of rocks.
English Language Proficiencyİngilizce Dil YetenekIn the Earth Sciences sector, it is essential for individuals to possess a good command of English and understand the specific English terminology in the sector.
International RelevanceUluslararası GeçerlilikMost of the knowledge in the field of Earth Sciences is expressed in English terms with international validity.
Professional DevelopmentProfesyonel GelişimTo pursue professional or academic career in the Earth Sciences sector, it is inevitable to learn and understand the sector-specific English terms.
Sector-Specific English TermsSektöre Özgü İngilizce TerimlerThese are words that one must know and understand to receive a proper Earth Sciences education and to professionally establish oneself in the sector in the future.
Learning PlatformÖğrenme PlatformuOne can further advance in this field by discovering our English course from scratch, English A1-A2, English B1-B2, English C1-C2.

Geçmişten günümüze dek bilim ve teknoloji her alanda olduğu gibi Yer Bilimleri sektöründe de ciddi atılımlar yapmıştır. Bu atılımların kimisinden genellikle sadece sektör profesyonelleri haberdar olmaktadır. Yer Bilimleri alanındaki bu özel dil, herkesin kolaylıkla anlayamayacağı şekildedir. Bu anlamda Yer Bilimleri sektöründe kullanılan bazı İngilizce terimlerin Türkçe karşılıklarına ve anlamlarına değinelim.

Yer Bilimleri Sektöründe Kullanılan Bazı İngilizce Kelimeler

  1. Sedimentology (Sedimentoloji): İngilizce bir terim olan Sedimentology, Türkçede Sedimentoloji olarak kullanılır. Tortulların (sedimanların) oluşumu, birikimi, taşınması ve dağılımıyla ilgilenen bir bilim dalıdır.

  2. Stratigraphy (Stratigrafi): İngilizce bir kelime olan Stratigraphy, Türkçede Stratigrafi olarak geçmektedir. Taşların ve tabakaların birbirine olan göreceli yaşları ve özellikleriyle ilgilenen bilim dalıdır.

  3. Paleontology (Paleontoloji): İngilizcede Paleontology olarak bilinen bu kelimenin Türkçe karşılığı Paleontoloji'dir. Fosil canlıların yaşam öykülerini ve insanın evrimini inceleyen bilim dalıdır.

  4. Geophysics (Jeofizik): İngilizce kökenli bir kelime olan Geophysics, Türkçede Jeofizik olarak kullanılır. Yer bilimlerinin, dünyanın şekli, büyüklüğü, yapısı ve geçmişi hakkında bilgi veren bir alt dalıdır.

  5. Petrology (Petroloji): Petrology, İngilizce bir terim olup Türkçe’de Petroloji şeklinde kullanılır. Kayaçların oluşumları, yapıları ve yoğunlukları hakkında bilgi veren bir bilim dalıdır.

Bu terimler, Yer Bilimleri sektöründe yer alan bireylerin sıkça kullanıldığı ve bilinmesi belleklerinde pek çok işlemi kolaylaştıracaktır. Genellikle İngilizce kökenli olan bu kelimeler, doğru bir Yer Bilimleri eğitimi almak ve ilerleyen dönemlerde sektörde profesyonel olarak yer almak için bilmek ve anlamak zorunda olduğumuz kelimelerdir.

Yer Bilimleri alanında çalışmak veya bu alanda eğitim almak her zaman sınırlı bir bilgi birikimini gerektirir. Bu bilgilerin çoğunluğu aynı zamanda uluslararası geçerliliği olan İngilizce terimlerle ifade edilir. Bu nedenle Yer Bilimleri profesyonelleri, kendi alanlarında daha başarılı olmak için bu İngilizce terimleri öğrenmeli ve kullanmalıdır. Bu makalede yer verilen terimler, Yer Bilimlerinde çalışanlar veya bu alanda çalışmayı hedefleyen kişiler için önemli bir başlangıç noktası olabilir.

Kaynakça:

- Earth Sciences. Encyclopædia Britannica. 29 April 2021.

- Yer Bilimleri (2013), Nature Publishing Group.

Sonuç olarak; Yer Bilimleri alanındaki gelişmeler ve ilerlemeler, önemli ölçüde İngilizce dili içerisinde geliştirilmiş ve kayıt altına alınmıştır. Bu durum, Yer Bilimleri sektöründe çalışan veya bu alanda akademik bir kariyer hedefleyen kişilerin İngilizce diline hakim olmalarını ve sektöre özgü İngilizce terimleri anlamalarını ve kullanmalarını kaçınılmaz kılmaktadır.

Bu yazıda ele aldığımız ve açıkladığımız terimler yalnızca buzdağının görünen kısmıdır. Yer Bilimleri alanında daha geniş ve derin bir bilgiye erişmek ve sektörün dinamiklerini daha iyi anlamak için İngilizce bilginizi ilerletmek ve genişletmek önemli bir adım olacaktır.

ingilizce a1-a2, ingilizce b1-b2, ingilizce c1-c2 ve hatta sıfırdan ingilizce kursumuzu keşfederek bu alanda daha ileriye gitmek mümkün.

Bilim, evrensel bir dili konuşur ve bu dil genellikle İngilizcedir.

Unutmayın, kendinizi ve bilgi birikiminizi geliştirdikçe, Yer Bilimleri sektöründeki kariyer yolculuğunuzda daha başarılı olma ihtimaliniz artar. İngilizce dil eğitimine yatırım yaparak kariyer hedeflerinize ve kişisel gelişiminize önemli bir katkı sağlayabilirsiniz.

İngilizceTürkçeTelaffuzu
GeologyJeolojiji-ol-oji
GeologistJeologji-ol-ojist
EarthYeryır
RockKayarok
MineralMineralmin-er-al
SoilTopraksoyıl
SedimentSedimansed-ı-ment
VolcanoYanardağvol-keyno
Plate tectonicsLevha tektoniğipleyt tek-ton-iks
SeismologySismolojisayz-mol-oji
FossilFosilfah-sıl
StratigraphyStratigrafistrat-i-gra-fi
PaleontologyPaleontolojipay-lee-on-tol-oji
HydrologyHidrolojihay-drol-oji
GroundwaterYeraltı suyuground-voter
AquiferAkiferak-ı-fer
WatershedHavzavotır-sheyd
KarstKarstkarst
GlacierBuzulglay-si-er
ErosionAşınmai-ro-jın
DepositionÇökeltidep-o-zish-ın
FaultFayfolt
Seismic activitySismik aktivitesayz-mik ak-tiv-i-tee
TsunamiTsunamisu-nah-mi
EarthquakeDepremırth-kwayk
CrustKabukkrast
MantleMantleman-tıl
CoreÇekirdekkor
Tectonic platesTektonik levhalartek-ton-ik pleyts
MineralsMinerallermin-er-als
Igneous rockVolkanik kayaig-nyus rok
Sedimentary rockTortul kayased-ı-men-ter-ee rok
Metamorphic rockMetamorfik kayamet-a-mor-fik rok
PaleontologistPaleontologpay-lee-on-tol-ojist
GeomorphologyJeomorfolojijee-o-mor-fol-oji
PetrifiedTaşlaşmışpe-tri-fayd
FissureÇatlakfı-sher
ConvectionKonveksiyonkon-vek-shın
TopographyTopografito-pog-ru-fi
OreCevheror
MiningMadencilikmay-ning
QuarryTaş Ocağıkwo-ri
ExcavationKazıek-skə-vay-shən
OutcropYüzey Kayasıout-krop
Petrified forestTaşlaşmış ormanpe-tri-fayd foh-rest
Ground levelYer seviyesiground ley-vıl
SubsurfaceYer altısab-sır-fis
Crustal deformationKabuk deformasyonukrust-ul def-or-mey-shun
Geothermal energyJeotermal enerjijee-o-ther-mal en-er-jee
Geophysical surveyJeofiziksel araştırmajee-o-fiz-i-kul ser-vey
Seismic wavesSismik dalgalarsayz-mik weyvz
GeodesyJeodezijee-od-e-see
Magnetic fieldManyetik alanmag-net-ik feeld
GravityYerçekimigrav-i-tee
ElevationYükseklikel-e-vey-shun
LatitudeEnlemlat-i-tyood
LongitudeBoylamlon-jı-tood
Topographic mapTopografik haritato-po-graf-ik map
CartographyKartoğrafyakar-tog-ru-fi
Remote sensingUzaktan algılamari-moht sen-sing
GeotechnicalJeoteknikjee-o-tek-ni-kul
GeospatialJeo-mekansaljee-o-spey-shul
AquaticSuculah-kwa-tik
TerrestrialKarasalter-es-tree-yul
Volcanic eruptionVolkanik patlamavol-kan-ik ee-rup-shun
Ground shakingYer sarsıntısıground shey-king
SedimentationSedimentasyonsed-ı-men-tay-shun
Geothermal activityJeotermal aktivitejee-o-ther-mal ak-tiv-i-tee
Geological formationJeolojik oluşumji-ol-oj-ik for-mey-shun
Geological surveyJeolojik araştırmaji-ol-oj-ik ser-vey
Ore depositCevher yatağıor dep-o-zit
Core sampleÇekirdek numunesikor sam-pul
CrystalKristalkris-tl
MetamorphismMetamorfozmet-a-mor-fı-zı-m
Geomagnetic fieldJeomanyetik alanjee-o-man-et-ik feeld
Igneous intrusionVolkanik intrüzyonig-nyus in-tru-zhun
Seismic hazardSismik tehlikesayz-mik haz-erd
Seismic monitoringSismik izlemesayz-mik mon-ı-tor-ing
GeoscientistJeobilimcijee-o-syent-ist
Groundwater tableYeraltı su seviyesiground-voter tey-bul
Rock formationKaya oluşumurok for-mey-shun
Cenozoic eraSenozoik dönemse-no-ze-ik eer-a
Paleozoic eraPaleozoik dönempay-lee-ze-ik eer-a
Mesozoic eraMezozoik dönemmez-o-ze-ik eer-a
Sedimentary basinTortul havzased-ı-men-ter-ee bey-sın
Glacial periodBuzul çağıglay-shul peer-ıd
Geological faultJeolojik fayji-ol-oj-ik folt
Crustal movementKabuk hareketikrust-ul moov-ment
Karst topographyKarst topografyasıkarst to-po-graf-ee
LimestoneKalkerlaym-ston
Subduction zoneSübduksiyon bölgesisab-duk-shun zown
Tectonic activityTektonik aktivitetek-ton-ik ak-tiv-i-tee
TephraTefratef-ru
UnconformityUyumsuzlukun-kon-for-mi-tee
WeatheringHava etkisiwe-thur-ing
Karst springKarst kaynağıkarst spring
BedrockTemel kayabed-rok
WellKuyuwel
BoreholeSondaj kuyusubor-hol
Geothermal wellJeotermal kuyujee-o-ther-mal wel
GeophysicsJeofizikjee-o-fiz-iks
Earth's crustDünya kabuğuırths krust
Rift valleyÇöküntü vadisirift val-ee
GeoidJeoidjee-oid
GeoscientificJeobilimseljee-o-syent-if-ik
Gravitational forceYerçekimi kuvvetigrav-i-tay-shun-ul fors
PaleoclimatePaleoklimapay-lee-o-klı-meyt
GeochemistryJeokimyajee-o-kem-is-try
LiquefactionSıvılaşmalik-we-fak-shun
Groundwater rechargeYeraltı su yenilenmesiground-voter re-charj
DeformationŞekil bozukluğude-for-mey-shun
Seismic reflectionSismik yansımasayz-mik ri-flek-shun
Geomagnetic reversalJeomanyetik tersine dönmejee-o-man-et-ik ri-vur-sul
PaleomagnetismPaleomanyetizmapay-lee-o-man-et-iz-um
Ore processingCevher işlemeor pro-ses-ing
PorosityGözeneklilikpo-ros-i-tee
Geologic time scaleJeolojik zaman ölçeğiji-o-loj-ik taym skayl
GeostatisticsJeoistatistikjee-o-sta-tis-tiks
Geodetic surveyJeodezik araştırmajee-o-det-ik ser-vey
Coastal erosionKıyı erozyonukohs-tul i-ro-jın
Groundwater pollutionYeraltı suyu kirliliğiground-voter po-loo-shun
Topographic profileTopografik profilto-po-graf-ik pro-fayl
Core drillingÇekirdek sondajıkor dril-ing
Geothermal gradientJeotermal gradyanjee-o-ther-mal gray-dee-ent
PetrologyPetrolojipe-trol-oji
Geotechnical analysisJeoteknik analizjee-o-tek-ni-kul an-al-ı-sıs
Geodesic domeJeodezik kubbejee-o-des-ik dom
Geological structureJeolojik yapıji-ol-oj-ik struk-chur
Geotechnical engineerJeoteknik mühendisjee-o-tek-ni-kul en-jı-nir
Earth scienceYerbilimleriırth say-ıns
Geospatial analysisJeo-mekansal analizjee-o-spey-shul an-al-ı-sıs
Seismic hazard mapSismik tehlike haritasısayz-mik haz-erd map
Mineral explorationMaden aramamin-er-al eks-plor-ey-shun
Stratigraphic columnStratigrafik sütunstrat-i-graf-ik kol-um
Glacial retreatBuzul çekilmesiglay-shul ri-treet
Geologic mappingJeolojik haritalamaji-ol-oj-ik map-ing
Groundwater flowYeraltı suyu akışıground-voter flo
Karst landscapeKarst manzarasıkarst land-skeyp
Geological cross-sectionJeolojik kesitji-ol-oj-ik kros-sek-shun
PaleoenvironmentPaleoçevrepay-lee-o-en-vay-ron-mınt
Geophysical modelingJeofizik modellemejee-o-fiz-ik mol-ing
Geodetic datumJeodezik verijee-o-det-ik dey-tum
Tectonic boundaryTektonik sınırtek-ton-ik bown-du-ree
Isostasyİsostaziı-so-sta-see
GeomorphologicalJeomorfolojikjee-o-mor-fo-loj-ik
Geospatial databaseJeo-mekansal veritabanıjee-o-spey-shul dey-tey-bays
Volcanic ashVolkanik külvol-kan-ik ash
SeismicitySismisitesayz-mis-i-tee
Geochemical analysisJeokimyasal analizjee-o-kem-i-kul an-al-ı-sıs
Earth's mantleDünya mantosuırths man-tıl
Geological recordJeolojik kayıtji-ol-oj-ik re-kord
Geothermal powerJeotermal enerjijee-o-ther-mal pow-er
Geoscientific researchJeobilimsel araştırmajee-o-syent-if-ik ri-serch
Soil erosionToprak erozyonusoy-il i-ro-jın
Rock cycleKaya döngüsürok say-kul
MineralogyMineralojimin-er-ol-o-ji
PetrographyPetrografipe-trog-raf-ee
HydrogeologyHidrojeolojihay-dro-jee-ol-oji
GeotourismJeoturizmjee-o-tour-izm
Seismic tomographySismik tomografisayz-mik to-mog-ru-fee
Geodetic networkJeodezik ağjee-o-det-ik net-work
GeoengineeringJeomühendislikjee-o-en-jı-nir-ing
Geological hazardJeolojik tehlikeji-ol-oj-ik haz-erd
Topographic featureTopografik özellikto-po-graf-ik fee-cher
GeochronologyJiyokronolojijee-o-kro-nol-o-ji
GeoarchaeologyJeoarkeolojijee-o-ar-kee-ol-oji
Seismic waveSismik dalgasayz-mik weyv
Geomagnetic poleJeomanyetik kutupjee-o-man-et-ik pole
LithosphereLitosferlı-tho-sfeer
Hydrological cycleHidrolojik döngühay-drol-oj-ik say-kul
GeoheritageJeomirasjee-o-her-ı-tij
Stratigraphic unitStratigrafik birimstrat-i-graf-ik yoo-nit
Seismic stationSismik istasyonsayz-mik stay-shun
Geodetic coordinateJeodezik koordinatjee-o-det-ik ko-or-dı-nıt
Geological mapJeolojik haritaji-ol-oj-ik map
PaleoclimatologyPaleoklimatolojipay-lee-o-kly-ma-tol-oji
Ore extractionCevher çıkarmaor ek-strak-shun
Geotechnical testingJeoteknik testjee-o-tek-ni-kul tes-ting
Geoscience educationYerbilimleri eğitimiırth say-ıns ed-u-kay-shun
Geophysics researchJeofizik araştırmajee-o-fiz-ik ri-serch
Earthquake predictionDeprem tahminiırth-kwayk pre-dık-shun
Karst hydrologyKarst hidrolojisikarst hay-drol-oji
Sediment transportSediman taşınımısed-ı-ment trans-port
Geologic historyJeolojik tarihji-ol-oj-ik his-to-ree
Groundwater levelYeraltı su seviyesiground-voter ley-vıl
Geothermal heatingJeotermal ısıtmajee-o-ther-mal hee-ting
Geospatial modelingJeo-mekansal modellemejee-o-spey-shul mol-ing
Paleontological sitePaleontolojik alanpay-lee-on-tol-oj-ik site
Geodetic measurementJeodezik ölçümjee-o-det-ik mezh-er-ment
Geoscientific journalJeobilimsel dergijee-o-syent-if-ik jurnal
Tephra depositionTefra çökmesitef-ru dep-o-zish-ın
Weathering processHava etkisi süreciwe-thur-ing pros-es
Bedrock compositionTemel kaya bileşimibed-rok kom-po-zish-ın
Well drillingKuyu sondajıwel dril-ing
Soil fertilityToprak verimliliğisoy-il fer-til-i-tee
Rock deformationKaya deformasyonurok de-for-mey-shun
Stratigraphic sequenceStratigrafik dizistrat-i-graf-ik se-kwens
Sedimentology, Sedimentoloji, It is a branch of science that deals with the formation, accumulation, transport and distribution of sediments, Stratigraphy, Stratigrafi, It is a branch of science that deals with the relative ages and characteristics of rocks and layers, Paleontology, Paleontoloji, It is a branch of science that studies the life stories of fossil organisms and human evolution, Geophysics, Jeofizik, It is a sub-branch of earth sciences that provides information about the shape, size, structure and past of the earth, Petrology, Petroloji, It is a branch of science that provides information about the formation, structure and density of rocks, English Language Proficiency, İngilizce Dil Yetenek, In the Earth Sciences sector, it is essential for individuals to possess a good command of English and understand the specific English terminology in the sector, International Relevance, Uluslararası Geçerlilik, Most of the knowledge in the field of Earth Sciences is expressed in English terms with international validity, Professional Development, Profesyonel Gelişim, To pursue professional or academic career in the Earth Sciences sector, it is inevitable to learn and understand the sector-specific English terms, Sector-Specific English Terms, Sektöre Özgü İngilizce Terimler, These are words that one must know and understand to receive a proper Earth Sciences education and to professionally establish oneself in the sector in the future, Learning Platform, Öğrenme Platformu, One can further advance in this field by discovering our English course from scratch, English A1-A2, English B1-B2, English C1-C2
Sedimentology Stratigraphy Paleontology Geophysics Petrology Earth Sciences
Genç bir kadın yakın plan bir portrede görülüyor. Açık tenli, yüksek elmacık kemikli ve belirgin bir çene hattına sahip. Gözleri parlak ve büyüleyici, uzun kirpikleri ve kapakların etrafındaki hafif gölgesi var. Dudakları dolgun ve açık pembe bir renge boyanmış. Saçları koyu kahverengi ve yüzünün etrafına yumuşak dalgalar halinde dökülüyor. Güzelliği yayan kendinden emin ama nazik bir ifadesi var.
Meryem Winstead
Blog Yazarı

Hacettepe Üniversitesi Aile ve Tüketim Bilimleri Bölümü mezunuyum. Blog yazarlığı ve insan kaynakları yönetimi sertifikalarım var. İngilizce dilinde yüksek lisans derecem var ve 3 yıl ABD'de yaşadım.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.