AnasayfaBlogTürkiye'de Ücret Yönetimi
Problemler

Türkiye'de Ücret Yönetimi

03 Temmuz 2018
Sarı ve siyah baretli bir kişi bareti elinde tutmaktadır. Baretin sarı bir dış yüzeyi ve siyah bir sapı vardır. Kişi yakın planda bir alet kemeri takarken görülüyor. Gözleri barete odaklanmıştır ve parmakları bareti sıkıca kavramaktadır. Arka plan bulanıklaştırılmış ve ana odak noktası kişi ve tuttuğu baret olmuştur. Güneş kişinin üzerinde parlak bir şekilde parlıyor, onu ve bareti aydınlatıyor. Kişi, vücudu kameraya dönük şekilde rahat bir pozda durmaktadır.
KonuAçıklamaÖnemli Notlar
Ücret YönetimiÇalışanların sarf ettikleri fiziksel ya da zihinsel enerjinin karşılığı olarak verilen maddi şeylerin yönetilmesi sürecidir.Türkiye'de ücret yönetimi kanunlar tarafından belirlenen parametreler ve yöntemlerle gerçekleştirilir.
Eşitlik İlkesiÜcret yönetiminin temel ilkelerinden biridir. Eşit işe eşit ücret anlayışını ifade eder.İşin taşıdığı önem, zorluk ve sorumluluk gibi özellikleri göz önüne alınarak ödenen ücretler arasında denge sağlanması amaçlanır.
Asgari Ücretİşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücreti ifade eder.Asgari ücret yılda bir kere belirlenir ve belirleme sürecinde Asgari Ücret Komisyonu görev yapar.
Asgari Ücret KomisyonuAsgari ücretin belirlenmesi işlemi için kurulan komisyondur.Komisyon, Bakanlıkça belirlenen üyelerden ve en çok işçi-işvereni bulunduran kuruluşların temsilcilerinden oluşur.
Ücret AdaletiTürkiye'de işverenin çalışana vereceği paranın kanunlaştırılarak en az , yani en asgari, ne kadar olacağı yönündeki düşüncedir.Ücret adaleti, işçi hakları ve işçi-işveren ilişkilerinin düzenlenmesi konusunda oldukça önemlidir.
Ücret Eşitlik İlkesiÜcretin belirlenmesinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ile benzeri sebeplere dayalı herhangi bir ayrım yapılmamasını ifade eder.Asgari Ücret Yönetmeliği'nde belirtilmiştir.
Askeri Ücret Yıllık BelirlemeAsgari ücretin belirlenmesi sürecidir. Yılda bir kez gerçekleştirilir. Tespitin yapılış şekli ve ilanı, zaman zaman yanıltıcı olabilir.
Asgari Ücretin GerçekçiliğiÜlkemizde asgari ücretin, çalışanların yaşam masraflarını karşılayacak düzeyde olup olmadığına yönelik inceleme ve tartışmalarAsgari ücretin bit günlük rayici üzerinden tespit edilir.
Gıda, Konut, Giyim, Sağlık, Ulaşım ve Kültür İhtiyaçlarıAsgari ücretin belirlenmesi sürecinde dikkate alınması gereken zorunlu ihtiyaç kalemleriAsgari ücretin gerektiği gibi belirlenmesi, çalışanların bu zorunlu ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlar.
Ücret Yönetimindeki Sorunlar ve Çözüm ÖnerileriÜcret yönetimi ve asgari ücretin belirlenmesi sürecinde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik önerilerAsgari ücretin belirlenmesi süreci ve sonuçları, ücret yönetimi konusundaki temel sorunları ve çözüm yollarını ortaya koymaktadır.

Ücret; Sarf ettiğimiz fiziksel ya da zihinsel enerjinin yani emeğimizin karşılığı olarak verilen maddi şeydir. Ücret ülkemizde nakden yani para ile verilir. Kanunların belirlediği çalışma saati ve koşulları çerçevesinde yine kanunların belirlediği parametreler ve yöntemlerle hesaplanarak çalışana kanunların belirlediği zaman içerisinde bu ödemeleri yapmak işverene kanunların belirlediği kural ve ödevlerden en önemlisi, olmaz ise olmazıdır.

Ücret Yönetimi Nedir? Türkiye'de Ücret Yönetimi Nasıl Yapılır?

İnsan kaynakları uygulamalarından biri olan ücret yönetimi sisteminin en önemli ilkesi olan eşitlik ilkesinin tanımı; ücretin eşit işe eşit ücret yaklaşımı ile açıklık kazandırılmıştır. Eşitlik ilkesi ile işin taşıdığı önem, zorluk ve sorumluluk gibi özellikleri göz önüne alınarak ödenen ücretler arasında denge sağlanması amaçlanır. Ülkemizde ücret adaleti; işverenin çalışana vereceği paranın kanunlaştırılarak en az yani en asgari ne kadar olacağı yönündedir. Yani burada yapılan işe göre ücret değil işverenin çalışana karşı en asgari düzeyde adaletli olmasını işaret ediyor.

Asgari Ücret Yönetmeliğindeki, Ücret Eşitlik İlkesinde ise; Asgari ücretin belirlenmesinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ile benzeri sebeplere dayalı herhangi bir ayrım yapılamaz. İbaresi geçmektedir. (Asgari Ücret Yönetmeliğinin Madde 5)

Asgari Ücret; İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücreti ifade eder. (Asgari Ücret Yönetmeliğinin Madde 4/d) Asgari ücret yılda bir kere yapılan ve tanımında belirtilen ihtiyaçların en asgari düzeyde ve bir kişi için belirlenen ücretimizdir. Asgari ücret tanımda belirtilen ihtiyaçların bir günlük rayici üzerinden tespit edilir. Belirlendiğinde de bir günlük brüt rakam tebliğ edilir. Özellikle seçim dönemlerinin asgari ücret tespitinden önceye denk geldiği zaman lanse edilen rakamlar günlük değil aylık, brüt değil net olarak söyleniyor ki net dedikleri rakamda aslında net değil net + agi olarak tebliğ ediliyor. Asgari ücreti belirlemek için “Asgari Ücret Komisyonu” kurulur. Bu komisyonda;

Bakanlığın tespit edeceği üyelerden birinin başkanlığında;

  • Bakanlık Çalışma Genel Müdür veya yardımcısı,

  • Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür ve yardımcısı,

  • Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı, ( İşgücü, Hizmetler, Fiyat İstatistikleri ve İndeksler Dairesi Başkanlığı)

  • Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,

  • Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli,

  • Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci,

  • Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden, kurulur.

Komisyon, Bakanlığın çağrısı üzerine toplanır ve Bakanlıkça hazırlanan gündeme göre çalışır. Komisyon, en az on üyenin katılımı ile toplanır ve oylarının çoğunluğu ile karar verir. Karara katılmayan üye, isterse katılmama gerekçesinin belirtir. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Komisyon her toplantıda aldığı kararlar karar defterine yazılır ve başkan ve üyelerce imzalanır. Komisyon ücretin belirlenmesine ilişkin kararı kesindir. Bu kararın, toplanan bilgi ve belgelere göre hazırlanacak bir gerekçeye dayandırılması zorunludur. (Asgari Ücret Yönetmeliğinin Madde 8) 

Kısaca ülkemizde yasaların belirlediği kazanabileceğimiz en düşük rakam asgari ücret olmalıdır. Buraya kadar yasal dolayısı ile zorunlu kısımlara değindik. Bu rakam ile geçimi sorgulamak ya da bu rakamı alan çalışanları arasındaki iş dağılımına ve iş yoğunluğuna bakmak gerekiyor. Ücret yönetiminin eşit ilkesinde olduğu gibi eşit işe eşit ücret mi veriliyor bunu sorgulamanın vakti. Ancak asgari ücretin ne kadar gerçekçi bir ücret olduğunu ya da olması gerekenin asgari ücret mi olduğunu da incelemek lazım. Kök problemlerden bir tanesi de budur.

Ücret Nedir?

Ücret; Sarf ettiğimiz fiziksel ya da zihinsel enerjinin yani emeğimizin karşılığı olarak verilen maddi şeydir. Ücret ülkemizde nakden yani para ile verilir.

Ücret Yönetiminin En Önemli İlkesi Nedir?

Ücret yönetimi sisteminin en önemli ilkesi olan eşitlik ilkesinin tanımı; ücretin eşit işe eşit ücret yaklaşımı ile açıklık kazandırılmıştır. Eşitlik ilkesi ile işin taşıdığı önem, zorluk ve sorumluluk gibi özellikleri göz önüne alınarak ödenen ücretler arasında denge sağlanması amaçlanır.

Asgari Ücret Nedir?

Asgari Ücret; işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücreti ifade eder.

Ücret Yönetimi, Çalışanların sarf ettikleri fiziksel ya da zihinsel enerjinin karşılığı olarak verilen maddi şeylerin yönetilmesi sürecidir, Türkiye'de ücret yönetimi kanunlar tarafından belirlenen parametreler ve yöntemlerle gerçekleştirilir, Eşitlik İlkesi, Ücret yönetiminin temel ilkelerinden biridir Eşit işe eşit ücret anlayışını ifade eder, İşin taşıdığı önem, zorluk ve sorumluluk gibi özellikleri göz önüne alınarak ödenen ücretler arasında denge sağlanması amaçlanır, Asgari Ücret, İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücreti ifade eder, Asgari ücret yılda bir kere belirlenir ve belirleme sürecinde Asgari Ücret Komisyonu görev yapar, Asgari Ücret Komisyonu, Asgari ücretin belirlenmesi işlemi için kurulan komisyondur, Komisyon, Bakanlıkça belirlenen üyelerden ve en çok işçi-işvereni bulunduran kuruluşların temsilcilerinden oluşur, Ücret Adaleti, Türkiye'de işverenin çalışana vereceği paranın kanunlaştırılarak en az , yani en asgari, ne kadar olacağı yönündeki düşüncedir, Ücret adaleti, işçi hakları ve işçi-işveren ilişkilerinin düzenlenmesi konusunda oldukça önemlidir, Ücret Eşitlik İlkesi, Ücretin belirlenmesinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ile benzeri sebeplere dayalı herhangi bir ayrım yapılmamasını ifade eder, Asgari Ücret Yönetmeliği'nde belirtilmiştir, Askeri Ücret Yıllık Belirleme, Asgari ücretin belirlenmesi sürecidir Yılda bir kez gerçekleştirilir , Tespitin yapılış şekli ve ilanı, zaman zaman yanıltıcı olabilir, Asgari Ücretin Gerçekçiliği, Ülkemizde asgari ücretin, çalışanların yaşam masraflarını karşılayacak düzeyde olup olmadığına yönelik inceleme ve tartışmalar, Asgari ücretin bit günlük rayici üzerinden tespit edilir, Gıda, Konut, Giyim, Sağlık, Ulaşım ve Kültür İhtiyaçları, Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde dikkate alınması gereken zorunlu ihtiyaç kalemleri, Asgari ücretin gerektiği gibi belirlenmesi, çalışanların bu zorunlu ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlar, Ücret Yönetimindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Ücret yönetimi ve asgari ücretin belirlenmesi sürecinde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik öneriler, Asgari ücretin belirlenmesi süreci ve sonuçları, ücret yönetimi konusundaki temel sorunları ve çözüm yollarını ortaya koymaktadır
Türkiye'de Ücret Yönetimiasgari ücretinsan insan kaynaklarıtürkiyeyönetim ücret
Bu resimde resmi takım elbise giymiş ve kravat takmış bir adam görülüyor. Uzun boylu ve yüzünde ciddi bir ifade var. Takım elbisesi grinin koyu bir tonu ve altında beyaz bir gömlek var. Düzgün bir fiyonkla bağlanmış siyah bir kravat takıyor. Saçları geriye doğru taranmıştır ve bir çift siyah elbise ayakkabısı giymektedir. Kolunda bir saat vardır ve sol elinde bir evrak çantası taşımaktadır. Dümdüz ileriye bakıyor, güven ve güç hissi yayıyor.
Ertuğrul Yıldız
İnsan Kaynakları, Blog Yazarı

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları Yönetimi/Personel Yönetimi bölümünde önlisans yapmıştır. Sonrasında Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun olmuştur.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Parlak turuncu tulumlu ve mavi baretli bir adam bir iskelenin üzerine tünemiş. Açık turuncu ve mavi bir ceket giyiyor ve elleri iskelenin korkuluklarında. Görüntünün sol tarafında sarı bir kova, sağ tarafında ise içinden teller geçen bir direk yer alıyor. Görüntünün ortasında bir aletin yakın çekimi ve bir telin yakın çekimi yer alıyor. Görüntünün arka planı bulanık ve bir pencere görülüyor. Adam ifadesiz bir yüzle yan tarafa bakmaktadır.
Problemler

Net Asgari Ücret Ne Kadar?

05 Mart 2019
Birkaç madeni para tutan bir elin yakın çekimi gösterilmektedir. Parmaklar, madeni paraların güvenli bir şekilde tutulduğunu gösterecek şekilde konumlandırılmıştır. Sikkelerin hepsi farklı tipte, bazıları eski ve yıpranmış. Ön planda, tasarımının detayları açıkça görülebilen tek bir madeni para görülüyor. Arka plan odak dışıdır ve şekil ve renklerden oluşan bir desen gösterir. Genel görüntü, paranın değerini ve tasarruf etmenin önemini hatırlatıyor.
Kurum - Şirket Kültürü

Asgari Ücret Hakkında Bilinmesi Gerekenler

22 Mayıs 2019
Mavi baret takmış bir erkek ve kadın bir makinenin önünde durmuş, dikkatle makineye bakmaktadır. Adamın üzerinde mavi bir tulum, kadının üzerinde ise siyah bir tişört vardır. İkisinin de elleri havada, sanki makineyi inceliyorlarmış gibi. Adamın elinde not almak için kullanılmış olabilecek bir kalem var. Görüntü ikisinin yakın çekimidir, bu nedenle makinenin ayrıntıları görünmemektedir. Adamın mavi bareti ve kadının siyah saçları görülebiliyor. Yüzlerindeki ifade ciddi ve odaklanmış, çünkü makineyi analiz ediyorlar.
İş Hayatında Kadınlar

Kadın İşçiler İçin Yasal Düzenlemeler

02 Temmuz 2019
Ahşap bir yüzey üzerine yığın halinde dizilmiş, kağıt ve madeni paralardan oluşan farklı renklerdeki para yığınının yakın çekimi. Kağıt paralar ağırlıklı olarak yeşil renkte ve çeşitli diğer tonlarda iken madeni paralar çoğunlukla parlak gümüş rengindedir. Ayrıca arka planda bir hesap makinesi ve birkaç başka madeni para daha görülüyor. Yakın plan çekim, kağıt paraların üzerindeki karmaşık desenler ve madeni paraların üzerindeki kabarık semboller de dahil olmak üzere para biriminin karmaşık ayrıntılarını ortaya çıkarıyor. Görüntünün en sağ köşesinde, koyu renk gözleri ve belirgin yüz hatlarıyla doğrudan kameraya bakan bir adamın yüz hatları görülebiliyor.
İş Hukuku

AGİ Nedir? Nasıl Hesaplanır?

01 Mart 2022