AnasayfaBlogİşyerinde Verimlilik Nasıl Artar?
Performans Değerlendirme

İşyerinde Verimlilik Nasıl Artar?

28 Ocak 2020
İşyerinde Verimlilik Nasıl Artar?

Çalışma  koşullarını sürekli iyileştirmek ve çalışan personel motivasyonunu artırmaya yönelik bütün çabalar aslında verimlilik uygulamalarına ve bunun sonucunda ulaşılmak istenen artışa hizmet eder. Bunun için işletmeler ürünlere odaklanıp sürekli iyileştirme, kalite yönetimi ve kalite çemberleri gibi geliştirme yöntemlerini kullanırlar.

Organizasyonlar global ölçekte faaliyet gösteriyorsa şirket hedeflerine odaklanıp çeşitli ortaklıklar oluşturarak veya bazı küçük ölçekli firmaları bünyesine katarak maliyet avantajı sağlama yoluna giderek verimlilik oluşturabilir. İşletmeler otomasyonu daha etkin kullanma ve kalifiye eleman politikası gibi değişikliklerden kaynaklanan nedenlerle küçülmeye giderek üretim yapısı ve işleyişi açısından verimlilik oluşturabilir.

Organizasyonlar insana odaklanarak takım çalışması, orantılı çalışma şekli ve süresi, personelin uzmanlık alanıyla ilgili mentorluk ve koçluk çalışmaları, kişisel gelişim eğitimi, uzmanlığa dönük personel eğitimi, düzenli mola, esnek çalışma saatleri, terfi modelleri, ödül sistemi, şeffaf olarak bilginin işletme bütününde paylaşımı, ücret politikaları, iş yaşam dengesini sağlayan uygulamalar, ortak kararlara bütün personelin katılımını sağlama gibi işletme ile insan kaynakları yönetimini ilgilendiren konularda verimliliği sağlamaya çalışırlar.

İşletmeler verimlilik artırma seçeneklerini içinde bağlı olduğu koşullara göre şekillendirir ya da revize eder. Onun için işletmelerde nasıl verimli olunur gibi kapsamlı bir soru nasıl müzik yapılır sorusuna eşdeğerdir. Müzik aleti, notalar ve ilgili aletin nasıl çalınacağına ilişkin bilgi, materyal ya da eğitim yoksa müzik olmaz. Eğer bütün bunları bilip şarkı sözünü ve bestesini bilmiyorsanız yine müzik yapamazsınız. Eğer anlatılan konuların hepsine hakimseniz akortsuz yine müzik olmaz. İşte işletmelerde de verimlilik artışına giden yol çeşitli ve çok boyutlu değişkenlerin ritminin bir araya gelmesiyle içinde anlamlı bir bütünlük barındırır.

İşletmede Verimlilik Nedir?

Sürekli değişen ve her şeyin odak noktası olan insan, var olduğu andan itibaren hayatta kalmayı ve yaşadığı dünyayı kolaylaştırmayı amaçladı. Bunun için çalışma tarzını geliştirmekle kalmadı aynı zamanda gerektiğinde yaşam alanlarını da değiştirmek zorunda kaldı. Bu değişim bazen kendisine bağlı nedenlerden bazen de çevresindeki zorlu koşullardan etkilenerek evrildi. Değişime açık olup onunla uyumlu olabilmenin şartı, sürekli verimliliği artıracak yol ve yöntemler üretmek ve bunları uygulamaktan geçer.

Ulaşılan sonuç ile sonuca ulaşmada kullanılan yöntem, sistemli harcanan zaman ve emek verimlilik olarak adlandırılır. İşletmenin başarısı ve sürekliliğine ulaşılacak yolda çeşitli ve çok boyutlu işletme kaynaklarıyla elde edilen değeri temsil eder. Günümüzdeki işletmeler aynı, yaşayan canlı organizmalar gibidir. Kendi çevresinden ve iç dinamiklerinden etkilenir ve aynı zamanda çevresini de etkiler.

Bundan dolayı işletmelerde verimliliği artırmanın yolu, insana olan yatırımın ve işletmenin kullandığı kaynakların etkinliğinin ne derece doğru ve etkili koordine edildiğiyle doğru orantılıdır. Verimlilik çalışmaları uzun bir geçmişi kapsamakla birlikte günümüz şartlarında gitgide önemi artış gösteren bir seyir izlemektedir. Bu artışın nedeni günümüz koşullarında işletmelerin düşük verimli çalışma standartları ve işgücü ile kalıcı olamayacaklarının bilincine varmasıdır.

İşletmelerde Verimliliği Etkileyen Faktörler

İşletmelerde verimliliği etkileyen birçok neden ve bununla bağlantılı olan birbirinden değişik etkilenme değerleri söz konusudur. Küresel işletmelerin rekabet etme kabiliyetlerini artırmak amacıyla atılan inovasyon adımlarıyla beraber personelin motivasyon ve verimlilik koşullarının iyileştirilmesi gerekir. Yetkinlikleri artırılmış kalifiye personel sayesinde değişim yapılabilmesi söz konusudur. İşletme çatısı altındaki işgörenin pozitif bakış açısı, başarmak için gerekli gücü kendinde hissetme, işin sevilerek yapılması işbirliği, eğitim ve iletişim çalışma ortamı konularında etkili olabilmek şirkete duyulan adalet ve güven duygusu işletme verimliliğini artırılmasını sağlar.

İşletme verimliliğini etkileyen faktörler 5’e ayrılır. 

  • Çalışma ortamı

  • Motivasyon

  •  Stres

  • Yöneticilerin rolü

  • Sendikalar

Verimliliğin artırılmasına yönelik olarak arge ve üretim süreçlerinin çağın gereklerine uygun teknolojilerle desteklenmelidir. Aynı zamanda alternatif çözüm seçenekleriyle değer analizi yapılarak yeni üretim ve çalışma teknikleri geliştirilmelidir. Eşgüdümleme, denetim ve planlamaya ilişkin fonksiyonların geliştirilmesi ayrıca önemlidir.

Bilişim ve teknoloji alanında yapılan inovasyon üzerine çalışmalar verimliliği etkileyen önemli aşamalardan birisidir. Karmaşık veya çok boyutlu işlemlerin basite indirgenmesi ve hızlı yapılabilmesini sağlar. Böylece üretim araçları ile çalışanların atıl zaman ve maliyet oranının azalması, yeniden yapılanma ve kapasite artırımı gibi çalışmalar yapılabilir.

Verimlilikte Çalışan Motivasyonu

İşletmelerin arzuladığı hedeflere ulaşmasını kar edip başarılı olmasını sağlayan en önemli unsur insan unsurudur. Süreklilik ve çeşitli başarı ölçütlerinin hedeflendiği bir işletmede çalışanların en üst seviyede verimlilikte çalışması veya performans göstermesi beklenir. Örgüt ise bu performansı artıracak motivasyon araçları ve verimlilik yöntemleri geliştirir.

Motivasyon artışı sağlanma amacı, üretiminin hacminin artırılarak ürün kalitesinde iyileştirmeler yapabilmek ve bunun sonucunda işletme sürekliliğinin sağlanmasıdır. Bu amaçla işletme içindeki bütün kademelerde çalışan insanların doğru yönetilmesi gerekir. Yenilikçi fikirlerin ortaya atılması ve etkili kararlar verilmesine zemin hazırlayacak motivasyon ortamları oluşturulur. Böylece çalışanlara örgütün ayrılmaz bir parçası olduğu hissettirilir.

Son zamanlarda değeri artan insan unsuruna yapılan yatırım işe olan doyum oranının artırılmasına yönelik faaliyetlerle desteklenerek motivasyon ve verimlilik artışı hedeflenir. İşletmelerde çalışan insanların kişilik özellikleri ve motive olma yöntemleri de birbirinden farklıdır. 

En etkili motivasyon yöntemleri ücret seviyesinde yapılan artışlar, çalışanın takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi, sosyal katılımı teşvik eden gezi, konser ve çeşitli kulüp etkinlikleri, fiziksel çalışma koşullarının iyileştirilmesi, işle ilgili uygulamalar ile kişisel gelişim konusunda verilen kapsamlı eğitimlerdir. İş hayatında başarı ve motivasyon kavramı, işgörenlerin çalışma şeklinden diğer iş arkadaşlarıyla olan ilişkileri ve iletişim kurma becerisinden kişisel özelliklerini yansıtan tutum ve davranışlarına kadar birçok boyutun bir arada ele alınması gerektirir.

Verimlilikte Etkili Zaman Yönetimi

İnsanoğlunun en önemli değerlerinden biri olan zaman, iyi yönetildiğinde kuruma olan katma değer artış gösterir. İyi yönetilmeyen zaman telafisi mümkün olmayan sorunlara yol açar. Bu yüzden etkili bir zaman yönetimi performansıyla verimlilik düzeyi maksimuma çıkarılır. İşletme yönetimi hedeflere ulaşma sürecinde her saniyenin bir anlamı olduğunun bilincinde olacak şekilde planlı hareket etmek zorundadır.

İşletmelerde verimlilik ölçütünün bir göstergesi olan etkili zaman yönetimi standartları ile optimal koşullar oluşturularak örgütün rekabet yeteneği artırılır. Zamanın mümkün olduğunca etkili ve verimli kullanılması için gereken doğru planlama adımlarıyla verimlilik amaçlanır. İşletmede sürekli hale gelen çatışmalar ve adaletsiz iş dağılımı süreçleri engellenir.

Önem sırasına göre yapılacak işlemlerin önceliklerine göre oluşturulan çeşitli zaman çizelgeleriyle yapılacak etkili bir planlama verimliliği maksimuma çıkarır. Bu durum gereksiz ayrıntılardan uzak durabilmeyi ve adil iş paylaşımını sağlar. Böylece iş erteleme, kötü iletişim sonrası yaşanan çatışmalar ve haksız dağıtılan iş yükü gibi olumsuz durumların önüne geçilir.

verimlilik motivasyon başarı kişisel gelişim işletme verimliliği zaman yönetimi
Gürcan Puy
Gürcan Puy
Blog Yazarı

Finans Uzmanı olan Gürcan Puy 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini Dumlupınar Üniversitesi İşletme bölümünde, Yüksek lisansını ise Marmara Üniversitesi MBA , Yönetim ve Organizasyon dalında tamamladı. Eğitimi sırasında Örgütsel Davranış ve Yönetim Kuramlarına  ilişkin projeler ve anket çalışmaları yapmıştır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.