AnasayfaBlogStajyer Hemşire Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Stajyer Hemşire Nedir? Ne İş Yapar?

10 Temmuz 2021
Stetoskop ve mavi önlük giymiş bir kadın doktor önündeki bir şeyi işaret ediyor. İşaret ederken gözleri dikkatle odaklanmış ve ağzı hafifçe açık. Siyah saçları düzgün bir topuzla geriye toplanmış. Önlüğünün üzerine beyaz bir laboratuvar önlüğü giymiş ve ellerini sıkıca kalçalarının üzerine koymuş. Doktor, önünde gördüğü bir şeye konsantre olmuş gibi görünüyor. Bakışları tereddütsüz ve duruşu kendinden emin.
Stajyer Hemşire TanımıGörevler ve SorumluluklarMaaş Bilgisi
Stajyer hemşire; hemşirelere yardımcı olan, hastaların bakım hizmetlerini yerine getiren ve görevli bulunduğu servisin düzeninden sorumlu yardımcı sağlık personeli olarak tanımlanabilir.Hemşire tarafından verilen sağlık hizmetleriyle ilgili çalışmaları yakından takip etme, hastanın ihtiyaçlarının saptanmasına yardımcı olma, hekimin belirttiği tedavileri uygulama, tıbbi prosedürlere yardımcı olma gibi görevleri vardır.Stajyer hemşire maaşı, mesleğin eğitim yeterliliğine göre değişmektedir. Asgari ücretin 1/3’üne denk gelen bir ücrete tabi tutulmaktadırlar.
Hemşireliğin geleceğini temsil eden sağlık personeli olarak da tanımlanabilir.Doktorun reçete ettiği ilaçların uygun prosedürler doğrultusunda verilmesini sağlama, hizmet içi eğitimlere katılma ve bu çalışmaların yürütülmesine yardımcı olma görevlerini üstlenir.Meslek öncesi bir staj olduğu için maaş alınmamaktadır.
Toplumsal bakış açısıyla, sağlık sektöründe geleceğin hemşireleri olarak görülmektedir.Görev yerini stajyer sorumlu hemşiresinin onayını almadan terk etmeme, hekim tarafından belirtilen tıbbi istemin yerine getirilmesi ve izlemesi gerekmektedir.Sağlık Meslek Liselerinden ve sonrasında Lisans eğitimi alındığında, maaş alımlarında kısmi bir artış gerçekleşebilir.
Stajyer hemşire; sağlık hizmetlerinin verildiği bütün alanlarda etkili bir şekilde çalışan bir yardımcı sağlık personelidir.Verilen hizmetlerin zararlı olabileceğini düşündüğünde bunu bildirme, hastanın durumunu izleme ve değişiklikleri sorumlu hemşireye bildirme görevlerine sahiptir.Stajyer hemşire maaşı, mesleğe devam edilmesi durumunda artış gösterebilir.
Hastaların bakım ihtiyaçlarını karşılayan ve bu süreci denetleyen sağlık personeli olarak tanımlanabilir.Hasta üzerinde gerçekleştirilen tanı ve tedavi girişimlerinin durumunu izler, sonuçları takip eder ve beklenmedik durumlarda raporlar.Staj süresince genellikle asgari ücretin 1/3’ü oranında bir ücret almaktadırlar.

Stajyer hemşire, hastaların bakım ihtiyaçlarını karşılayan ve bu süreci denetleyen hemşirelere yardımcı olan sağlık personelidir. Başka bir ifadeyle hemşirelere yardımcı olan hastaların bakım hizmetlerini yerine getiren ve görevli bulunduğu servisin düzeninden sorumlu olan yardımcı sağlık personeli olarak tanımlanabilir. Bu yazımızda stajyer hemşirelere yer verdik.

Stajyer Hemşire Nedir?

Stajyer hemşire ile beraber hemşirelik tanımına da yer vermemiz gerekir. Modern hemşireliğin kurucusu olarak görülen Florence Nightingale’in 1860 yılında yapmış olduğu tanıma göre hemşirelik; “hastayı tedavi etmeye yönelik hastanın çevresini ve etrafını düzenleme ve iyileştirme” çalışması olarak belirtmiştir. Bunlarında dışında her şeyden önce insan olan hemşirelerin, temel çalışma kapsamında insanoğluna hizmet sunma gayesi içinde bulunur. Bu amacı gerçekleştirirken yardımcı stajyer hemşirelere ihtiyaç duymaktadır. Çünkü mesleğin gerektirmiş olduğu donanımları kendinden sonraki hemşirelere vermesi mesleğin devamlılığı açısından oldukça önemlidir.

Gelişen dünyada stajyer hemşireliğin temel hedefi bireysel ve toplumsal açıdan sağlık hizmetlerinin yürütülmesi, hastaların korunması, hastalıkların tedavi edilmesinde uygum gösterilmesi gibi amaçları bulunmaktadır. Stajyer hemşirelere toplumsal bir bakış açısıyla bakılması durumunda, insanların bu konudaki düşünceleri; hekimlerin ve hemşirelerin yardımcıları olarak bilinmekte ve mesleğin sağlık sektöründe geleceğin hemşireleri olarak görüldüğünü belirtebiliriz.

Günümüzde sağlık hizmetleri hastalık ya da sakatlık durumunun tedavi edilmesi olarak her ne kadar bilinse de sağlık kavramının tam olarak ekonomik ve sosyolojik gereklikleri, eğitim gibi benzeri konularla yakın ilişki içinde olduğu bilinmesinden ötürü iyilik hali daha geniş kapsamda karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle stajyer hemşireler, sağlık hizmetlerinin geleceği için oldukça önemlidir. Çünkü geleceğin hemşire adayları buradan çıkmaktadır.

Stajyer Hemşire Ne İş Yapar?

Stajyer hemşirelerin bir çok görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu görev ve sorumluluklar şöyledir;

 • Hemşire tarafından verilen sağlık hizmetleriyle ilgili çalışmaları yakından takip eder. Bu doğrultuda verilen sağlık hizmetlerinin sunumundan ortaya çıkan sonuçları değerlendirir ve hemşire tarafından uygun görülen birime teslimini gerçekleştirir.

 • Her ortamda hemşirenin gözetimi altında ailenin, bireyin ve toplumun hemşirelik faaliyetleriyle ilgili yapılacak sağlıkla ilgili ihtiyaçların saptanmasına yardımcı olur. Tanılama boyunca ortaya çıkarılan ihtiyaçlar kapsamında mesleğin gerektirmiş olduğu bilimsel veriler ışığında planlar, değerlendirir ve uygular. Bu çalışmalarını sorumluluğu altında bulunmuş olduğu hemşirenin bilgisi dahilinde gerçekleştirir.

 • Doktor tarafından yazılı olarak belirtilen tedavileri uygulayan hemşireye yardımcı olur. Hastada beklenmedik bir komplikasyonun gelişmesi durumunda, acil uygulanması beklenilen tedavi planlarında müdavi olan hekimin tıbbi olan istemi hemşire bilgisi dahilinde yerine getirir. Bu süre zarfında hem kendisini hem de hastanın ve diğer sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlar.

 • Hekim tarafın yapılan tanı ve tedavi süreçleriyle ilgili reçete edilen ilaçların uygun prosedürler doğrultusunda yapılmasını yardımcı olur.

 • Görev yerini stajyer sorumlu hemşiresinin onayını almadan terk edemez.

 • Gerçekleştirilen tıbbi tedaviler kapsamında hastaya verilen hizmetlerin zararlı olabileceğini düşünmesi halinde sorumlu hemşireye bu durumu bildirir ve kayıt altına alır.

 • Hasta üzerinde gerçekleştirilen tanı ve tedavi girişimlerinin durumunu izler ve sonuçlarını takip eder. Beklenmedik herhangi bir durumun olması halinde ise sorumlu hemşireye bildirir.

 • Stajı boyunca yapması beklenen enjeksiyon uygulamalarını ve diğer teori çalışmalarını yaparak staj defterine kaydeder. Stajın sonunda ise görevli hemşireye onaylatarak danışmanı olan öğretim üyesine teslim eder.

 • Doğal afet ve toplu kaza durumlarında hemşireye ve diğer sağlık personeline yardımcı olur. Kurumun onayı olmadan hastaneden ayrılamaz.

 • Hizmet içi verilen eğitimlere katılır ve bu çalışmaların yürütülmesinden yardımcı olur.

 • Kurullar tarafından yapılan sağlık politikalarının yürütülmesine, sağlık hizmetlerinin verildiği bütün alanlarda etkili bir şekilde görev alır.

 • Görevini hemşire stajyeri yönetmeliğe göre yürütür, ilgili mevzuatlar kapsamına faaliyet gösterir.

Stajyer Hemşire Maaşları

Stajyer hemşire maaşları mesleğin eğitim yeterliliğine göre değişmektedir. Maaş alımları kamu ve özel sağlık tesisleri şeklinde bir ayırım söz konusu değildir. Çünkü daha bir meslek olmadığında dolayı verilen herhangi bir maaş da bulunmamaktadır. Fakat meslek öncesi bir staj durumu olmasından dolayı asgari ücretin 1/3 şeklinde bir ücrete tabi tutulmaktadırlar. Ancak sağlık meslek liselerinden ve sonrasında lisans eğitimi düzeyinde stajyer hemşire olunması durumunda maaş alımlarında kısmi denilebilecek bir artıştan söz edilebilir. Bu artış 150 TL gibi bir miktardır.

Maaş alımları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2021 yılı için 780 TL olarak belirlenmiştir. Daha önceleri böyle bir maaş alım söz konusu değildi fakat görev esnasında herhangi bir kazaya maruz kalmaları durumunda bir sigortalarının olmaması nedeniyle öğrenciler tarafından dava edilmiş ve bu davalar kazanılarak yasal tazminata mahkum edilmelerinden dolayı bütün stajyerlerin sigorta kapsamına alınmasına neden olmuştur. Elbette bunlarla sınırlı kalmamıştır. Yol ve yemek ihtiyaçlarının da karşılanması düşünülmüştür.

Stajyer Hemşire Nasıl Olunur?

Stajyer hemşire olabilmek için sağlık meslek lisesi veya dengi durumunda olan bir lisenden sayısal bölümden mezun olunmalıdır. Lise eğitiminde elde edilebilecek iyi bir puan sonrasında üniversite sınavlarına girilmelidir. Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından her yıl yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girerek iyi bir puan kazanılmalıdır. Bu puan elde edildikten sonra aynı yıl içinde yapılan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına girilmelidir. Her iki sınavdan elde edilecek iyi bir puan sonrasında üniversitelerin hemşirelik bölümünü okumaları gerekir.

Bu bölüm toplamda dört yıl olup birinci sınıftan sonra stajyer hemşire olarak çalışılabilmektedir. İkinci, üçüncü ve dördüncü sınıfta dönem içi ve dönem sonu stajlar yapılabilmektedir. Staj dönemi boyunca stajyer hemşire olarak çalışırken mesleğin teori uygulamaları yapılmakta ve hemşire olarak mezun olmadan önce belirli bir seviye de deneyime sahip olunması beklenmektedir. Bu deneyimler hastaya enjeksiyon yapma, damar yolu açma ilaç kullanımını takip etme gibi bazı uygulamaları bulunmaktadır. Netice olarak hemşirelik mesleğini elde etmek için stajyer hemşire olarak iyi bir deneyime sahip olmak gerekir.

Stajyer hemşire; hemşirelere yardımcı olan, hastaların bakım hizmetlerini yerine getiren ve görevli bulunduğu servisin düzeninden sorumlu yardımcı sağlık personeli olarak tanımlanabilir, Hemşire tarafından verilen sağlık hizmetleriyle ilgili çalışmaları yakından takip etme, hastanın ihtiyaçlarının saptanmasına yardımcı olma, hekimin belirttiği tedavileri uygulama, tıbbi prosedürlere yardımcı olma gibi görevleri vardır, Stajyer hemşire maaşı, mesleğin eğitim yeterliliğine göre değişmektedir Asgari ücretin 1/3’üne denk gelen bir ücrete tabi tutulmaktadırlar, Hemşireliğin geleceğini temsil eden sağlık personeli olarak da tanımlanabilir, Doktorun reçete ettiği ilaçların uygun prosedürler doğrultusunda verilmesini sağlama, hizmet içi eğitimlere katılma ve bu çalışmaların yürütülmesine yardımcı olma görevlerini üstlenir, Meslek öncesi bir staj olduğu için maaş alınmamaktadır, Toplumsal bakış açısıyla, sağlık sektöründe geleceğin hemşireleri olarak görülmektedir, Görev yerini stajyer sorumlu hemşiresinin onayını almadan terk etmeme, hekim tarafından belirtilen tıbbi istemin yerine getirilmesi ve izlemesi gerekmektedir, Sağlık Meslek Liselerinden ve sonrasında Lisans eğitimi alındığında, maaş alımlarında kısmi bir artış gerçekleşebilir, Stajyer hemşire; sağlık hizmetlerinin verildiği bütün alanlarda etkili bir şekilde çalışan bir yardımcı sağlık personelidir, Verilen hizmetlerin zararlı olabileceğini düşündüğünde bunu bildirme, hastanın durumunu izleme ve değişiklikleri sorumlu hemşireye bildirme görevlerine sahiptir, Stajyer hemşire maaşı, mesleğe devam edilmesi durumunda artış gösterebilir, Hastaların bakım ihtiyaçlarını karşılayan ve bu süreci denetleyen sağlık personeli olarak tanımlanabilir, Hasta üzerinde gerçekleştirilen tanı ve tedavi girişimlerinin durumunu izler, sonuçları takip eder ve beklenmedik durumlarda raporlar, Staj süresince genellikle asgari ücretin 1/3’ü oranında bir ücret almaktadırlar
Stajyer Hemşire Stajyer Hemşire nedir Stajyer Hemşire ne iş yapar Stajyer Hemşire maaşları Stajyer Hemşire nasıl olunur
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntü bir fotoğraf için gülümseyen bir adamı gösteriyor. Takım elbise giyiyor ve profesyonel bir ortamda olduğu anlaşılıyor. Boynunun ve yüzünün yakın çekimi neşeli ifadesini gösteriyor ve sakalı ona seçkin bir görünüm veriyor. Ayrıca siyah zemin üzerinde beyaz bir metin var, muhtemelen üretim yönetimi kursuyla ilgili. Genel olarak, bu görüntü kursun önemini aktarıyor ve konuyla ilgili bir güven ve gurur duygusu veriyor.
4.9
(16)

Üretim Yönetimi Eğitimi

24 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
12870
Bu çevrimiçi kurs görselinde kıvırcık kahverengi saçlı, siyah gömlek ve kolye takmış bir kadın görülüyor. Gülümsüyor, bu da onun mutlu ve memnun olduğunu gösteriyor. Görüntü kadının yüzünün yakın çekimidir, böylece izleyiciler kıvırcık saçları ve gözleri gibi özelliklerini takdir edebilirler. Ayrıca, arka planda bir hastane yatağının bulanık bir görüntüsü vardır, bu da kadının tıbbi bir ortamda olduğunu düşündürmektedir. Genel olarak bu resim, bulunduğu ortamdan memnun ve rahat olan bir kadının harika bir temsilidir.
4.7
(239)

Tıbbi Sekreterlik Kursu

10 Konu5 Saat
Yuvarlak gözlüklü, mavi kot ceketli ve beyaz gömlekli bir kadın resmi. Saçları kahverengi ve at kuyruğu şeklinde geriye doğru toplanmış, yüzü dümdüz karşıya bakıyor. Arka planda birkaç dekoratif bitkinin göründüğü bej renkli bir duvarın önünde duruyor. Yirmili yaşlarının başında olduğu anlaşılıyor ve gözlerinde kararlı ve odaklanmış bir ifade var. Kendinden emin bir pozda duruyor, kolları iki yanında ve çenesi yüksekte. Kıyafetleri şık ve modern, ifadesi ise kararlı ve güçlü.Göksel Yılmaz
1257524
Resimde muhtemelen bir CV görüşmesine hazırlanan takım elbiseli bir adam görülüyor. Gözlüklü, sakallı ve düğmeli gömleğiyle kendinden emin ve iyi giyimli görünüyor. Arka planda metal bir kutunun yakın çekimi, bir saat ve bir kol görülebiliyor. Bu görüntü, bir CV görüşmesine nasıl hazırlanılması gerektiğine dair mükemmel bir örnektir.
4.6
(50)

CV Hazırlama Eğitimi

6 Konu3 Saat