AnasayfaBlogNitel ve Nicel Veri Toplama Teknikleri Nelerdir?
Bilim

Nitel ve Nicel Veri Toplama Teknikleri Nelerdir?

18 Aralık 2019
Bir adam bilgisayarın önünde oturmuş, dikkatle çalışıyor. Elleri klavyenin üzerinde ve gözleri ekrana odaklanmış durumda. Ekranda, yan tarafta bir yığın kağıtla çevrili bir insan resmi var. Adamın üzerinde mavi bir gömlek ve bir gözlük var. Kararlı ve işine odaklanmış görünüyor. Masa, bir fincan kahve, bir kalem ve birkaç başka eşya da dahil olmak üzere çeşitli nesnelerle doludur. Arka plandaki duvarlar nötr bir renktedir. Odadaki ışık yumuşak ve huzurlu bir atmosfer yaratıyor. Adamın etrafı sakin ve rahatlatıcı bir ortamla çevrili, bu da elindeki işe konsantre olmasını sağlıyor.
Veri Toplama TeknikleriVeri Analiz TeknikleriÖrnek Uygulamalar ve Bilgiler
GörüşmeBetimsel İstatistikNicel verilerin özetlenmesi için kullanılır. 'Ne?' sorusuyla ilişkili analizlerin yapılmasında etkilidir.
AnketKestirimsel İstatistikÖrneklem üzerinden evrenle ilgili tahminler çıkarır. Araştırma sonuçlarının genellemesi için kullanılır.
GözlemBetimsel AnalizNitel verilerin betimlenmesi ve yorumlanmasında kullanılır. Genellikle önceden belirlenmiş şemalar üzerinden analiz yapılır.
Belgesel Kaynak Taramasıİçerik AnaliziVerilerin derinlemesine incelenmesi ve yeni boyutların keşfedilmesini sağlar. Kavramsal analizlerde etkilidir.
DeneyBetimsel İstatistikSayısal verilerin analizinde kullanılır. Araştırmaların sonuçlarına dair tanımlayıcı indeksler oluşturur.
GörüşmeKestirimsel İstatistikTahmin yoluyla genellemeler yapmada kullanılır. Özellikle büyük evrenlerden küçük örneklem üzerinden tahminler yapmak için kullanılır.
AnketBetimsel AnalizVerilerin sınıflandırılması, organizasyonu ve yorumlanmasında etkilidir. Belirli bir model ya da şema dahilinde analizler yapılır.
Gözlemİçerik AnaliziNitel verilerin çok boyutlu incelenmesinde kullanılır. Gözlemin sonuçlarını daha anlamlı ve zengin bir çerçevede yorumlamayı sağlar.
Belgesel Kaynak TaramasıBetimsel İstatistikBelgelerdeki sayısal verilerin analizinde kullanılır. Belgeden çıkarılan nicel verilerin derlenmesi ve sunulmasında etkili
DeneyKestirimsel İstatistikDeney sonuçları üzerinden genelleme yapma yeteneği sağlar. Özellikle deneysel çalışmalarda sıklıkla kullanılır.

Veri, araştırmalarda sonuca ulaşabilmek için gereken her türlü bilgi, belge, kayıt ya da istatistiklerdir. Araştırılan konu için ortaya koyulan problemin, veri toplama teknikleri kullanılarak elde edilen bilgiler yardımıyla çözümüne ulaşılır. Veriler; ölçme, sayım, deney ve gözlem gibi veri toplama teknikleri ile elde edilir. Ölçüm ve sayım gibi tekniklerle toplanan veriler sayılarla ifade edildiğinden nicel veri, deney ve gözlemlerle elde edilen ve sayı belirtmeyen veriler de nitel veri olarak adlandırılmaktadır.

Ne tür verilerin ve veri toplama tekniklerinin kullanılacağı araştırma yöntemine bağlıdır. Araştırmalar veri olmadan yürütülemeyeceği için veri toplama aşaması oldukça önemlidir. Verilerin elde edilebilmesi için kullanılan veri toplama teknikleri; görüşme, anket, gözlem, belgesel kaynak taraması ve deney olarak söylenebilir. Araştırmalar bir tekniğe dayalı olarak ilerletilebilir. Genellikle de bu tekniklerden hepsine ya da bazılarının birlikte kullanılmasına dayalı devam ettirilebilir.

Veri Toplama ve Analiz Teknikleri

Bilimsel araştırma sürecinin aşamaları ve araştırmalarda veri toplama teknikleri 5 farklı yöntemi içerir. Bu yöntemler, araştırmaların konularına, amaçlarına ve sonuç elde etmek istedikleri problemlerin içeriğine göre kullanılır. Tekniklerin biri kullanılabildiği gibi birkaçı beraber olacak şekilde de kullanılabilir. Araştırmanın genişliğine bağlı olarak veri toplama teknikleri değişkenlik gösterebilir. Kullanılan araştırma teknikleri ile elde edilen veriler yardımıyla doğru sonuç elde edilebilir.

Toplanan verilerin araştırmayı sonuca ulaştırabilmesi için de veri analizi edilmeleri gerekmektedir. Bunun için kullanılan veri analiz teknikleri bulunmaktadır. Nicel ve nitel araştırmalar için kullanılan analiz teknikleri birbirinden ayrılmaktadır. Nicel araştırma verileri için istatistik ve alt türleri olan betimsel istatistik ile kestirimsel istatistik teknikleri kullanılmaktadır. Nitel araştırma verileri için betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri kullanılmaktadır.

Betimsel ve Kestirimsel İstatistik: Sayısal verileri analiz etmek ve düzenlemek için kullanılan bir disiplindir. Araştırmacının, veri toplama teknikleri ile toplanan verilerin değişken ölçümlerinde ortaya çıkan sayıları organize ederek yorumlamasına yardımcı olur. Araştırma amaçlarına göre sistemli bir şekilde sınıflandırma, çözümleme ve yorumlayarak sonuç çıkarma tekniğidir. İstatiksel analiz tekniği ile çözümleme yapılması tek başına araştırmanın yüksek kaliteli olduğunu ifade etmez. İstatiksel sonuçların yorumlanması, araştırmanın doğru bir şekilde tasarlanmasına ve yürütülmesine bağlıdır. Bu sayede elde edilen verilerin yüksek kalitede olması sağlanır.

Nicel veri analiz tekniği olarak en çok kullanılan iki istatistik tekniği vardır. Betimsel ve kestirimsel istatistik. Betimsel istatistik, sayıları ve gözlem sonucunda elde edilen nicel verileri tanımlayıcı indekslere dönüştürür. Verilerde daha çok “ne?” sorusu üzerinde durulur. Örnek vermek gerekirse, “İlkokul 4. Sınıf öğrencilerinin ayda ortalama okuduğu kitap sayısı nedir?” şeklinde bir sorunun cevabı için betimsel istatistik tekniği kullanılarak analiz yapılır. Nicel araştırmalarda verilerin özetlenmesi ve bilimsel araştırma yöntemleri sonuçlarının yorumlanması için kullanılan en iyi teknik betimsel istatistiktir.

Kestirimsel istatistik ise betimsel istatistik yardımıyla elde edilen örneklemlere dayanarak araştırma alanının geneli ile ilgili sonuç çıkarır. Araştırma alanına evren denilmektedir. Kestirimsel istatistik, evren ile örneklem arasındaki benzerliklerden yararlanarak tahmin yapar ve sonuç çıkarır. Araştırma soruları, örneklemden yola çıkılarak evrenle ilgili tahminler yapılmasını gerektirir. Bu noktada kestirimsel istatistik evrenle ilgili sonuçların ifade edilmesinde kullanılır.  

Betimsel Analiz ve İçerik Analizi: Veri toplama teknikleri ile elde edilen nitel verileri analiz etmek için de sıklıkla kullanılan iki yöntem vardır. Betimsel analiz ve içerik analizi. Betimsel analiz, içerik analizine göre daha yüzeysel bir tekniktir. Araştırmanın kavramsal yapısının daha önceden ortaya koyulduğu çalışmalarda kullanılır. Betimsel analize göre elde edilen veriler daha önceden belirlenen şemalara göre yorumlanır.

Bu analiz tekniğinde temel amaç, elde edilen bulguları yorumlayarak ve düzenleyerek sunmaktır. Bu nedenle veriler öncelikle sistematik bir şekilde betimlenir. Daha sonra bu betimlemeler yorumlanarak açıklaması yapılır. Neden – sonuç ilişkileri de kullanılarak sonuçlara ulaşılır. İçerik analizi tekniği ise veri toplama teknikleri ile toplanan verilerin derinlemesine incelenmesi ve önceden belli olmayan boyutların ortaya çıkarılmasına olanak sağlar. Temel amacı, toplanan verileri açıklayabilmek için kavramlara ve ilişkilere ulaşabilmektir.

Betimsel analiz kullanılarak özetlenen veriler, içerik analizinde daha derinlemesine işlemlere tabi tutulur. Betimsel analizle fark edilemeyen kavramlar, içerik analizi ile ortaya çıkarılır. Bu işlemler, birbirine benzeyen verilerin belirli kavramlar etrafında bir araya getirilerek anlaşılır kılınmasıdır. Sonuç olarak da anlaşılabilir veriler yorumlanmaktadır.

Bilimsel Araştırmada Veri Toplama Teknikleri

Analizi yapılacak ve araştırmayı sonuca ulaştıracak verilerin elde edilmesi için kullanılan veri toplama tekniklerini ve açıklamalarını bu bölümde inceleyeceğiz. Bu teknikler, nicel ve nitel araştırmalar için kullanılan tekniklerdir. Değişken durumlara ve araştırma amaçlarına göre tek başlarına ya da bir arada kullanılmaları mümkündür. Veriler 5 farklı teknik kullanılarak elde edilir.

Görüşme: Bilgi alınacak kişiler ile karşılıklı konuşmaya dayalı olarak gerçekleştirilir. Yüz yüze bir şekilde gerçekleştirilmesi daha açık ve kesinlik taşıyan verilerin elde edilmesini sağlar. Bu teknik daha doğru verilere ulaşabilmek için yeni ve derinlemesine soruların sorulabilmesini sağlar. Önceden hazırlanan soru kılavuzu kullanılması faydalıdır ancak görüşmenin gidişatına göre yeni sorular yöneltilebilir.

Bu tekniğin dezavantajı, soru sorulan kişinin aktardığı verileri, o kişinin inanç, düşünce ve değer yapısının etkileyerek sonuçlarda sapma riski oluşturmasıdır. Görüşmeler bireysel ya da grup halinde yapılabilir. Yüz yüze görüşme en etkili yöntem olmakla beraber görüşmeler, telefonla ya da görüntülü hizmetlerle de yapılabilir. Görüşmede sorulacak soruların kolay anlaşılır ve cevaplanabilir olması önemlidir. Soru, sorulacak kişinin bilgi alanını aşmamalıdır.

Anket Yöntemi: Bilgi toplanacak kişilerin cevaplandıracağı soru listesinin hazırlanmasına dayalı bir tekniktir. Anketlerde sorulacak her soru araştırmanın konusu ve problemiyle ilgili olmalıdır. Sorular kendi içerisinde bütünlüğe sahip olmalıdır. Açık uçlu ya da kapalı uçlu soru şekilleri kullanılabilir. Veri toplama tekniği olarak anketler, yüz yüze, internet ortamında, telefonla ya da karma olarak uygulanabilir. Anket tekniği daha kısa sürede ve doğrudan bilgiye ulaşılabilmesi, planlanması ve uygulanmasının kolay olması ve düşük maliyet gerektirmesi nedeniyle avantajlı bir yöntemdir.

Gözlem: Araştırmanın konusuyla ilgili olan olayların, nesnelerin ve varlıkların davranışlarını ve özelliklerini seçme, izleme ve kaydetme tekniğidir. Gözlem yoğunluğu araştırmanın kapsamına göre değişmektedir. Olabildiğince objektif bir yaklaşımla yapılmalıdır. Gözlemin kayıt edilmesinde gözlem formu ve kayıt düzeni doğru kullanılmalıdır. Gözlem yapılan alanın gözlem boyunca doğal durumunu koruması hedeflenmelidir. Katılımcı ve katılımsız gözlem olarak iki türü bulunmaktadır.

Belgesel Kaynak Tarama Yöntemi: Araştırma konusuyla ilgili kaynakların incelenmesi yoluyla veri toplama tekniğidir. Belirli bir amaca yönelik olarak kaynakları bulma, okuma ve değerlendirme işlemlerini kapsar. Kaynak taraması, sonuca ulaşmayı kolaylaştırması için belirli bir plana göre yapılmalıdır. Konuyla ilgili kaynak eserlerin önceden belirlenmesi, kütüphane çalışmalarında kataloglardan yararlanılması, yararlanılan kaynaklardan elde edilen verilerin not alınması bu teknik için önemlidir. Günümüzde internetten kaynak araştırması yapılabilmesi da önemli bir avantajdır.

Deney: Araştırmacının neden – sonuç ilişkilerini belirleyerek veri elde etmesini sağlayan tekniktir. Belirlenen değişkenler üzerinde deney yapılarak bu değişkenlerin ortaya çıkardığı farklı sonuçların tespit edilmesini amaçlar. Araştırmacı önce bir araştırma ortamı oluşturmalıdır. Bu ortam çoğunlukla yapay bir ortam olmaktadır. Bu ortamda, araştırmanın ilgili olduğu olay, değişken ve etkenler araştırmacı tarafından ayarlanır, değiştirilir veya ortadan kaldırılır. Bu veri toplama teknikleri ile araştırmacı istenilen sonuçlara ulaşır. Farklı nedenlerin ortaya çıkardığı sonuçlar ile ilgili veriler toplanır ve daha sonra analiz edilir.

Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri Eğitimi

Bilimsel araştırmalarda veri toplama tekniklerini ve toplanan verilerin analiz edilme yöntemlerini genel bir bakış açısıyla inceledik. Bu konular, araştırmacılar için araştırmalarında hedeflenen sonuçlara ulaşabilmeleri bakımından oldukça önemlidir. Bir araştırmanın doğru yürütülmesi, araştırma planına ve kullanılacak tekniklerin doğru belirlenmesine bağlıdır. Bu nedenle araştırmacılar, araştırmanın veri toplama tekniklerine, verilerin analiz yöntemlerine ve elde edilen sonucun rapor halinde yazılması ile ilgili tekniklere hâkim olmalıdır. Bu konuları detaylı bir şekilde öğrenebilmek için Enstitü bünyesinde yer alan bilimsel araştırma teknikleri kursu tam size göre. Katılacağınız online eğitim sayesinde araştırmanıza başlamadan önce nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve kullanacağınız teknikleri, detaylarıyla ve yöntemleriyle beraber öğrenebilirsiniz.

Görüşme, Betimsel İstatistik, Nicel verilerin özetlenmesi için kullanılır 'Ne?' sorusuyla ilişkili analizlerin yapılmasında etkilidir, Anket, Kestirimsel İstatistik, Örneklem üzerinden evrenle ilgili tahminler çıkarır Araştırma sonuçlarının genellemesi için kullanılır, Gözlem, Betimsel Analiz, Nitel verilerin betimlenmesi ve yorumlanmasında kullanılır Genellikle önceden belirlenmiş şemalar üzerinden analiz yapılır, Belgesel Kaynak Taraması, İçerik Analizi, Verilerin derinlemesine incelenmesi ve yeni boyutların keşfedilmesini sağlar Kavramsal analizlerde etkilidir, Deney, Betimsel İstatistik, Sayısal verilerin analizinde kullanılır Araştırmaların sonuçlarına dair tanımlayıcı indeksler oluşturur, Görüşme, Kestirimsel İstatistik, Tahmin yoluyla genellemeler yapmada kullanılır Özellikle büyük evrenlerden küçük örneklem üzerinden tahminler yapmak için kullanılır, Anket, Betimsel Analiz, Verilerin sınıflandırılması, organizasyonu ve yorumlanmasında etkilidir Belirli bir model ya da şema dahilinde analizler yapılır, Gözlem, İçerik Analizi, Nitel verilerin çok boyutlu incelenmesinde kullanılır Gözlemin sonuçlarını daha anlamlı ve zengin bir çerçevede yorumlamayı sağlar, Belgesel Kaynak Taraması, Betimsel İstatistik, Belgelerdeki sayısal verilerin analizinde kullanılır Belgeden çıkarılan nicel verilerin derlenmesi ve sunulmasında etkili, Deney, Kestirimsel İstatistik, Deney sonuçları üzerinden genelleme yapma yeteneği sağlar Özellikle deneysel çalışmalarda sıklıkla kullanılır
veri toplama teknikleri analiz teknikleri bilimsel araştırma nicel veri toplama nitel veri toplama
Resimdeki adam şeffaf camlı bir çift dikdörtgen gözlük takıyor. Kısa, koyu renk saçları ve sakalı var. Başını hafifçe sağa eğmiş ve yana doğru bakıyor. Yakalı siyah bir gömlek giymiş, beyaz ve gri desenli bir kravat takmış. Elleri ceplerinde. Yüz ifadesi ciddi ve odaklanmış. Güçlü bir çene çizgisi ve belirgin kaşları vardır. Gözlükleri keskin ve profesyonel bir görünüm veriyor.
Cem Taşdöğen
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldum. Eğitimime devam ederken, bir televizyon kanalında canlı yayın kameramanı olarak görev yaptım. Çeşitli kısa film projelerinde farklı görevlerde bulundum. Enstitü’den aldığım online içerik editörlüğü eğitiminden sonra yazarlık yapmaya başladım.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Kameraya bakarken başını hafifçe yana eğmiş gülümseyen bir kadının yakın çekimi. Omuz hizasında, sarı röfleli kahverengi saçları var ve yüzü saçlarıyla çerçevelenmiş. Gözleri parlak ve dudakları hoş bir gülümsemeyle kıvrılmış. Göğüs dekoltesini ortaya çıkaran beyaz bir atlet giyiyor ve kolları dirseklerinden hafifçe bükülmüş. Arka planda, üzerinde siyah ve mor yazılar olan bir tabelanın yakın çekimi görülüyor. Kadının ifadesi mutlu ve misafirperverdir ve doğrudan izleyiciye bakmaktadır.
Bilim

Nicel Araştırma Nedir?

28 Haziran 2020
Çerçevede, birden fazla silindir ve sarı bir çatıdan oluşan kendine özgü şekliyle bir roket görülüyor. Arka planda beyaz bulutlu parlak mavi bir gökyüzü, ön planda ise beyaz bir silindirin yakın çekimi görülüyor. Çerçevenin soluna doğru, büyük, turuncu ve gümüş renkli bir cismin yakın çekimi görülmektedir. Merkezde, bir tabelanın yakın çekimi ve altında bir kelimenin yakın çekimi görülüyor. Bu roket, mavi gökyüzü ve beyaz bulutlardan oluşan sakin bir ortamda yer almakta ve görüntüye huzurlu bir atmosfer kazandırmaktadır.
Bölümler

Geomatik Mühendisliği Bölümü

26 Ekim 2020
Görüntüde bir insan elinin yakın çekimi görülüyor. El, parlak sarı bir ışıkla aydınlatılmış, parlayan bir beyin tutmaktadır. Beyin sadece üst kısmı görünecek şekilde tutuluyor. El hafifçe kıvrılmış ve parmaklar açılmış, nesneyi sıkıca kavrıyor gibi görünüyor. Arka plan çoğunlukla karanlıktır, bu da parlak beyin ve elin öne çıkmasını sağlar. Beynin boyutu elin boyutuna kıyasla küçüktür ve görüntüye gerçeküstü bir his verir. Beyinden gelen ışık elin etrafında bir hale etkisi yaratıyor ve elin derisinden yansıyarak görülebiliyor.
Satış - Pazarlama

Nöropazarlama Teknikleri

15 Nisan 2020