AnasayfaBlogBilimsel Araştırma Nedir?
Nedir?

Bilimsel Araştırma Nedir?

07 Ocak 2020
Bir kadın bilgisayar penceresinin önünde oturuyor, siyah bir gömlek giymiş ve uzun siyah saçları var. Ekrana bakıyor gibi görünüyor ve boynunda bir kolye var. Görüntünün arka planında mavi metinli beyaz bir duvar ve kadının yanında pencere kenarında bir bitki var. Bir kanepede oturuyor ve elleri dizlerinin üzerinde duruyor. Yüz ifadesi nötr ve bakışları bilgisayar ekranına odaklanmış durumda. Az miktarda ışık yüzünü aydınlatıyor ve görüntüdeki renkler soluk.
Bilimsel Araştırma BileşenleriAçıklamaÖrnekler
Konu veya Sorunun Tanımı ve GözlemAraştırma konusunun tanımlanması ve gözlemlenmesiİklim değişikliğinin nedenlerini belirleme
Tahmin ve Hipotez AşamasıSoruna yönelik tahmin ile yola çıkarak hipotez oluşturulmasıKüresel ısınmanın sebebi insan faaliyetleridir.
Araştırmaya Konu Olacak Sorunsalın BelirlenmesiAraştırmanın odak noktasını oluşturacak sorunu belirlemeHava kalitesinin insan sağlığı üzerindeki etkileri
Çalışma Misyonunun BelirlenmesiAraştırmanın neyi hedeflediğinin belirlenmesiHava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini saptama
Parametrelerin AçıklanmasıAraştırmada başvurulan ölçütler ve sınırlamaların belirlenmesiAraştırmanın coğrafi yerleşim alanı, yaş aralığı vb.
Niceliksel ve Deneysel ÇalışmalarSayısal ve deneysel verilerle araştırmanın desteklenmesiHava kirliliği seviyeleri ve sağlık raporlarına dayalı istatistikler
Data, Bilgi veya Verilerin Analiz SüreciToplanan verilerin analiz edilerek bilgiye dönüştürülmesiKorelasyon analizi, regresyon analizi vb.
Kontrol EtmeSonuçların tutarlılık ve doğruluğunu kontrol etmeAraştırma tahminleri ve hipotezlerle gerçek sonuçların karşılaştırılması
Sonuç ve Kısıtların BelirlenmesiAraştırmanın nihai aşamasında elde edilen sonuçların ve kısıtlamaların belirlenmesiHava kirliliğinin belirli bir sağlık problemi üzerindeki belirgin etkisi
Yanlışlanabilirlik TestiBilimdeki evrensel kurala göre araştırmanın yanlışlanabilir olması gerekmektedir.Farklı bir araştırmacının aynı metodolojiyle analiz yaparak sonuçları karşılaştırma

Yüzyıllardır çevremizdeki doğa olaylarını ve sosyal olguları gözlemliyoruz. Bu konularda akıl yürüterek merak ihtiyacımızı karşılayacak bilgileri bulmaya ve olayların nelerden kaynaklandığını keşfetmeye çalışıyoruz. İlk zamanlarda insanlar karşılaştıkları problemleri çözebilmek için hissettiklerinden ve inançlarından yararlanıyordu. 

Çözümleyemediği konularda çevresinde bilgi sahibi olduğuna inandığı kişilerden bilgi almaktaydı. Fakat bu bilgilerin ne derece doğru ve güvenilir olduğuna dair bir sistem yoktu. Tarihin ilk bilim insanları olan filozoflar öğretileriyle öğrencilerine ve yaşadıkları topluluklara karşılaştıkları olaylara şüphe ile yaklaşmaları ve sorgulayıcı olmalarını öğrettiler.

akıl süzgecinden ve eleştirmeden salt bilgiyle hareket etmemeleri gerektiğini anlattılar. zamanla insanlardaki merak ve öğrenme isteği eleştirel düşünme sürecine ve olaylara kuşkucu yaklaşmaya önayak oldu. İşte bu sonu gelmeyen merak ve keşfetme isteğiyle hayatımızdaki her şeyi anlamlandırma çabası bizi bilimsel araştırma yapmaya yönlendirdi.

Zaman içerisinde sayısız bilim adamı bilimsel bilgiye ulaşma yarışında bilime inanılmaz katkılar yaptı. Bu sayede bilimsel araştırmalara ulaşmada izlenecek yöntemler de evrimleşmiş oldu. Doğru, güvenilir ve herkes tarafından kabul edilen kurallar çerçevesinde oluşturulan bilimsel araştırmaların temel amacı etrafımızda olup bitenleri bu çerçevede kavrayarak bunların asıl kaynağını bulmak ve neden sonuç ilişkisiyle izah etmektir. Oluşan problemlere alternatif çözüm yolları bulmak amacıyla planlı ve sistematik olarak verilerin toplanması, çözümlenmesi, yorumlanması ve değerlendirilmesi sürecine bilimsel araştırma denir.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Nelerdir?

Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşma amacıyla defalarca tekrarlandığında daima aynı sonucu veren kuramlara ulaşabilme seçenekleridir. Bilimsel araştırma yöntemleri analiz ve yorumlamayla birlikte pozitivist bir bakış açısı gerektirir. Belli bir metodolojiye dayanır. Fikir aşamasında bilimsel düşünce, eylem aşamasında bilimsel araştırma esaslarının birleşiminden oluşurlar. Bilimsel araştırma yöntemlerinin amacı, ispatlanmış veriye ulaşmak için sistematik çalışmalara ve analizlere dayalı genelleştirilebilir doğru bilgilere ulaşmaktır. Bilimsel araştırma yöntemleri:

 • Nitel yöntemler

 • Nicel yöntemler

 • Karma yöntemler olarak sıralanabilir.

Nicel Yöntemler: Olguları ve olayları objektif, test edilebilir ve istatiksel verilere dayalı olacak şekilde açıklayan araştırma yöntemidir. Nicel araştırma aşamasında istatiksel yöntemlerin değerlendirmesi sırasında yapılan gözlemlerin genel geçerliliği ve güvenilirliği kolayca deneye tabi tutularak ölçülebilir. Bulgu yanlışlanıncaya kadar geçerli olarak kabul edilir. ”Ne kadar? Ne ölçüde? Ne kadar yaygın? Ne kadar sık?” sorularına cevap aramaktadır.

Nitel Yöntemler: Tümevarıma dayanan araştırmaların neticesinde teorik ve kavramsal verilere ulaşılır. Olay ve olguların gerçekleşme nedenlerini ve nasıl gerçekleştiğini kuramsal olarak yorumlar ve değerlendirir. Bu araştırma yönteminde birden fazla gerçeğin olabileceği baz alınır. Dolayısıyla aynı durum karşısında sübjektif davranılacağı savunulur. Bundan dolayı araştırma teknikleri ve kullanılan stratejiler esnektir. Neden sonuç ilişkisinden daha çok olay ve olguları açıklamaya ağırlık verir. Holistik yaklaşım söz konusudur. ”Niçin? Nasıl? Ne şekilde” sorularına cevap arar.

Karma yöntemler: Araştırma yapılmadan önce kullanılacak metodoloji araştırmanın kendisi kadar önemlidir. Son zamanlarda bazı bilim dallarında (Beşeri Bilimler) nitel ve nicel veri toplama ve araştırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı çalışmalar artmaya başlamıştır. Üçüncü bir araştırma yöntemi olan karma yöntemler nitel ve nicel yöntemlerin birlikte kullanılması sonucu oluşur. Bu yöntemde araştırmacı sorunu ele alış biçimi ve kullanılan strateji bakımından değişik yapıda ve çok sayıda bilgi toplamalıdır. Her iki yöntemi birlikte kullanmak problemleri anlama ve analiz etme noktasında bize çok daha fazla bakış açısı kazandırır. Bu durum normalde tek yöntem kullanılarak gözden kaçabilecek çıkarımları anlamaya ve değerlendirmeye zemin hazırlar.

Bilimsel Araştırma Basamakları Nelerdir?

Bilimsel araştırma yöntemlerinde deney ve gözlem önemlidir. Araştırma ispatlanabilir doğru bilgiye dayanmalı ve kendinden önceki benzer nitelikteki bilimsel kaynaklarla çelişmemelidir. Dolayısıyla birikimli olarak ilerleyen bu sürecin farkında olmak ve adım adım ilerlemek gerekir. Bilimsel araştırma Basamaklarını şu adımlar oluşturur;

 • Konu veya sorunun tanımı ve gözlem

 • Tahmin ve hipotez aşaması

 • Araştırmaya konu olacak sorunsalın belirlenmesi

 • Çalışma misyonunun belirlenmesi

 • Parametrelerin açıklanması

 • Kullanılacak ölçeğin ve ölçme tekniklerinin belirlenmesi

 • Niceliksel ve deneysel çalışmalar

 • Data, bilgi veya verilerin analiz süreci

 • Bağlantı kurma ve korelasyon çalışmaları

 • Kontrol etme

 • Sonuç ve kısıtların belirlenmesi

 • Yanlışlanabilirlik testi

 • Sonuçlara dayalı kestirim yapabilme

 • Bilimsel araştırmanın bilirkişilere sunumu ve ilgili kişiler tarafından incelenmesi  

 • Yanlışlanması durumunda akışın oluşturulması ve yeniden düzenlenmesi

Bilimsel yöntemlerin gerekliliği olarak araştırmaya konu olacak uygun kaynağın bulunması ve uygun sorunun belirlenmesinden gözlem ve tahminlerin nasıl yapılması gerektiğine, ölçek türlerinin belirlenmesinden, tahmini verilerin genel geçer bilgiye dönüşmesine kadar her basamak için belli kurallar ve kısıtlamalar getirilmiştir. Diğer bir ifadeyle bilimsel geçerli bilginin oluşması için belli bir kurallar serisi içinde bir akışın hatta kontrol etmek amacıyla geribildirimlerin olması şarttır.

Bilimsel Araştırma Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Araştırma süreci başından sonuna kadar çelişmeyecek ölçüde tutarlı olmalıdır. Bilim insanı olay ve olgulara geniş bir bakış açısıyla ve stratejik hamlelerle odaklanabilmelidir. Ayrıca bilimsel araştırmaya yaratıcı fikirleriyle katkı sağlamak ve bu fikirleri en kısa sürede kağıda döküyor olmak gerekmektedir. Mantıksal olarak sıralama yapıldığında anlam bozukluğuna neden olan yazım hataları düzeltilmeli gerekirse paragrafların yerleri değiştirilmelidir.

Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine yeteri kadar yer ayrılmalıdır. İlk başta olabildiğince çok kaynak araştırması yapılarak en uygun konunun titizlikle belirlenmesi gerekir. Araştırmayla ilgili konu belirlenirken aynı konuya dair geçmişteki çalışmaların gelişmeye açık olup olmadığının tespiti yapılmalıdır. Çalışma alanının bizim uzmanlık alanımızın içinde olmasına özellikle dikkat etmeliyiz.

İlgimizi çeken sabırla araştırma yapabileceğimiz bir konuda çalışmaya karar vermek gerekir. Belirlenen araştırma konusunun daha önce yapılan çalışmaların tekrarı olmamasına gerekli özen gösterilmeli ayrıca kaynak sıkıntısı çekilmeyecek bir konu tercih edilmelidir. Araştırma konusu ile ilgili çeşitli yayınlar, makaleler, tez çalışmaları incelenmelidir. Bilimsel araştırmanın biteceği, zaman hedefi kestirilebilmelidir. Konunun gereğinden kısa ya da çok fazla uzun olmaması gerekir.

Araştırmanın doğruluğunun sınanabilir olması önemlidir. Araştırma yöntemlerinin ve kullanılacak ölçek türlerinin konuya uygunluğu kesinlikle kontrol edilmelidir. Okuma ve not alma konusunda seçici olmalı sadece araştırma konusuyla ilgili konularda gereken aksiyonu almalıyız. Bilimsel araştırmanın pratikte sonuçlarının analizi ve kestirim yapılabilmesi ayrıca geliştirilmesine imkan tanıyacak ölçüde değerlendirmenin yapılması oldukça önemlidir.

Bilimsel Araştırma Neden Önemlidir?

Bilimsel araştırmanın en önemli özelliği araştırmacıya içinde yaşadığı dünyayı daha farklı bir bakış açısıyla algılama, anlamlandırma ve yorumlama yeteneği kazandırmasıdır. Aynı zamanda bilimsel araştırmalar insan hayatını kolaylaştıran ve yaşam kalitesini artıran önemli bilgileri toplumun paylaşmasını ve bu bilgilerden yararlanmasına olanak sağlar. İnsanlar ait olduğu toplum içinde birbirleriyle etkileşim halinde olduğundan dolayı birbirlerinin birikiminden faydalanarak bakış açısını değiştirir. Dar bir görüşle bilimsel araştırma yöntemleri eksiksiz olarak uygulanamaz.

Bilimsel araştırma süreci fikir yürütüp stratejik düşünebilmeyi, başkalarıyla işbirliği yapıp iletişim kurabilmeyi gerektirir. Bütün bu yetkinlikler doğuştan gelen becerilerle değil eğitimle kazanılan, planlanan ve geliştirilen özelliklerdir. Bilimsel araştırma alanında alınan online eğitim doğrultusunda bu yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz. Ayrıca Enstitü tarafından verilen Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri Eğitimi ile kapsamlı olarak uygulamalı bilgi ve donanıma sahip olabilirsiniz. Ayrıca yapılan  değerlendirme sınavında başarılı olmanız durumunda sertifika alarak bu alandaki uzmanlığınızı pekiştirebilirsiniz.

Konu veya Sorunun Tanımı ve Gözlem, Araştırma konusunun tanımlanması ve gözlemlenmesi, İklim değişikliğinin nedenlerini belirleme, Tahmin ve Hipotez Aşaması, Soruna yönelik tahmin ile yola çıkarak hipotez oluşturulması, Küresel ısınmanın sebebi insan faaliyetleridir, Araştırmaya Konu Olacak Sorunsalın Belirlenmesi, Araştırmanın odak noktasını oluşturacak sorunu belirleme, Hava kalitesinin insan sağlığı üzerindeki etkileri, Çalışma Misyonunun Belirlenmesi, Araştırmanın neyi hedeflediğinin belirlenmesi, Hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini saptama, Parametrelerin Açıklanması, Araştırmada başvurulan ölçütler ve sınırlamaların belirlenmesi, Araştırmanın coğrafi yerleşim alanı, yaş aralığı vb, Niceliksel ve Deneysel Çalışmalar, Sayısal ve deneysel verilerle araştırmanın desteklenmesi, Hava kirliliği seviyeleri ve sağlık raporlarına dayalı istatistikler, Data, Bilgi veya Verilerin Analiz Süreci, Toplanan verilerin analiz edilerek bilgiye dönüştürülmesi, Korelasyon analizi, regresyon analizi vb, Kontrol Etme, Sonuçların tutarlılık ve doğruluğunu kontrol etme, Araştırma tahminleri ve hipotezlerle gerçek sonuçların karşılaştırılması, Sonuç ve Kısıtların Belirlenmesi, Araştırmanın nihai aşamasında elde edilen sonuçların ve kısıtlamaların belirlenmesi, Hava kirliliğinin belirli bir sağlık problemi üzerindeki belirgin etkisi, Yanlışlanabilirlik Testi, Bilimdeki evrensel kurala göre araştırmanın yanlışlanabilir olması gerekmektedir, Farklı bir araştırmacının aynı metodolojiyle analiz yaparak sonuçları karşılaştırma
bilimsel araştırma araştırma yöntemleri araştırma basamakları bilimsel araştırma eğitimi
Parlak bir gülümsemeye sahip yakışıklı bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Koyu kahverengi gözleri, kısa koyu kahverengi saçları ve güçlü bir çene hattı var. Beyaz bir tişört giyiyor ve sol kulağında küçük bir küpe var. Yüz ifadesi rahat ve memnun. Çenesinde hafif bir kirli sakal ve yanaklarında birkaç çil var. Yirmili yaşlarının ortalarında görünüyor ve sağlıklı ve mutlu görünüyor.
Gürcan Puy
Blog Yazarı

Finans Uzmanı olan Gürcan Puy 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini Dumlupınar Üniversitesi İşletme bölümünde, Yüksek lisansını ise Marmara Üniversitesi MBA , Yönetim ve Organizasyon dalında tamamladı. Eğitimi sırasında Örgütsel Davranış ve Yönetim Kuramlarına  ilişkin projeler ve anket çalışmaları yapmıştır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.