AnasayfaBlogFutbol Yönetiminde Organizasyon Tasarımı ve Süreç Yönetimi
Takım Çalışması

Futbol Yönetiminde Organizasyon Tasarımı ve Süreç Yönetimi

12 Kasım 2018
Bir adam büyük bir kalabalığın önünde durmuş cep telefonuyla konuşmaktadır. Başı, etrafına dökülen renkli konfetilerle çerçevelenmiştir. Telefonu elinde tutmakta, yüzü mavi ışıkla aydınlanmaktadır. Diğer elini başının üzerine kaldırmış, sevinç ya da zafer izlenimi veriyor. Etrafındaki insanlar alkışlıyor ya da tezahürat yapıyor gibi görünüyor, bazıları birlik içinde el ele tutuşuyor. Görüntü hafif bulanıktır ve bir kutlama anına işaret etmektedir.
SüreçAmaçÖnemli Notlar
Örgüt Yapısı OluşturmaSportif başarı ile finansal güç arasında dengeli bir ilişki kurmak ve sürdürülebilir büyüme sağlamakEtkin gruplama, kademe ve mevki oluşturma, ve doğru personel atama açısından önemlidir
Fonksiyonel İş BölümüBilgi akışı hızını arttırmak ve daha hızlı karar almakUzmanlık gerektiren bölümleri belirler ve hiyerarşik yapıyı düzenler
Süreç YönetimiGirdileri verimli ve etkin şekilde işletme çıktılarına dönüştürmekRekabet avantajı sağlananda teknolojik değişiklikleri ve hizmet çeşitliliğini yönetir
Takım YönetimiSportif başarı üretmek ve sürekliliğini sağlamakTransfer bütçesi en önemli bütçe kalemidir ve objektif verilere dayanmalıdır
Alt Yapı YatırımlarıKaliteli sporcular yetiştirmek ve modern futbol gereksinimlerine uygun bir organizasyon oluşturmakUEFA kriterlerine uygun ve gençlik gelişim faaliyetlerine odaklıdır
Taraftar İlişkileriTaraftar bağlılığını arttırmak ve taraftarın kulübe olan müşteri algısını geliştirmekSağlıklı iletişim kurmak ve hizmet kalitesini arttırmak kritiktir
Kurumsal İletişim ve PRMarka bilinirliğini ve değerini arttırmakBirimin amaç ve hedeflerine uygun bir biçimde yönetilmesi gereklidir
Ekonomi ve Finans YönetimiKendi ekonomik gücünü yaratmak ve sürdürülebilir bir kaynak akışı sağlamakBütçe disiplini ve verimli nakit akışı yönetimi gereklidir
Hedef Takım AnaliziObjektif verilere dayalı doğru kararlar almakTeknik, taktik ve kondisyonel bilgiye sahip analitik düşünür gereklidir
Sosyal Medya ve PazarlamaMarka bilinirliği ve hizmet sorumluluğunu arttırmakHızlı etkileşim ve geniş kitlelere ulaşma potansiyelini kullanır

Spor Kulüplerinde, istikrarlı bir yönetim modeli oluşturmak maksadıyla, sportif başarının getirisi olan finansal gücün, kulüpteki bütün faaliyet alanlarına dengeli dağıtılması, gelişmeyi ve büyümeyi sağlayacak şekilde alt yapı yatırımlarına aktarılarak ekonomik büyüklüğün yaratılması ve bu büyüklüğün tekrar sportif başarıya katkı sağlayacak şekle dönüştürülmesi önem arz etmektedir.

Spor kulüplerinde örgüt yapısının oluşturulması bir süreci ifade eder. Bu süreç: faaliyetleri anlamlı ve etkili şekilde gruplamak, bu grupları belirli örgüt kademe ve mevkileri haline getirmek, bu mevkilere çalışanları atamak safhalarını içermektedir. (Koçel,2003)

Günümüzde işletmeler, verimliliklerini artırabilmek için, fonksiyonel iş bölümüne dayalı, uzmanlık gerektiren bölümler (sistemli bir yapı) oluşturmakta, kendi içinde bilgi akışının hızlandırarak kararların daha çabuk alınmasına ve dolayısıyla zaman ve kaynak tasarrufuna imkan sağlamakta ve hiyerarşik yapılarını devamlı gözden geçirerek risklere karşı tedbir almaktadır. (Samur,2018)

Rekabetin yoğun olarak yaşandığı günümüz piyasa ortamlarında örgütlerin varlıklarını sürdürebilmeleri, gerek ulusal gerekse uluslararası piyasada rekabet üstünlüklerini sağlayabilmeleri, geniş ölçüde bilgi toplayıp, yorumlayıp çabuk bir şekilde eyleme geçirebilme yeteneklerine bağlı olmaktadır. (Çetinkaya ve Şimsek,2008)

Süreç Yönetimi

Hızla artan teknolojik değişimler ile ürün ve hizmetlerde yaşanan çeşitliliklerin artması rekabette yeni yönetim uygulamalarından biri olan süreç yönetimini gündeme getirmektedir.

Süreç yönetimi girdilerin işletme çıktılarına dönüştüren etkinliklerin bileşimidir. (Doğan,2013) Sportif organizasyonların da hem ürün hem de hizmet üreten iş süreçleri bulunmaktadır. Bu süreçler sermaye, iş gücü, araç, gereç, hammadde vb. girdi kaynakları aracılığıyla beklenen çıktıları gerçekleştirilen faaliyetlerin düzenli ve sistematik akışını gerektirmektedir.

Araştırmada yer alan spor kulüpleri idarecilerinin görüşlerine göre, spor kulüplerinin örgüt yapıları içinde futbol yönetiminin bir üst sistemin parçası olarak değer üretmesi ideal bir yapılanma anlamına gelmektedir. Bu yapılanma da futbolu kavrayan alanlara yönelik konular incelendiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

Spor Kulüpleri için Sportif başarı üretecek ve bunun sürekliliğini sağlayacak takım yaratmak en öncelikli konudur. Bu açıdan spor kulüplerindeki en önemli faaliyet alanı takım yönetimi konusudur. Ancak takım yönetiminde bütçe kaleminin en büyük kısmı ise transfere ayrılmaktadır. Bu bütçenin kulüp değerlerine en uygun şekilde kullanılması için, futbolcu alım sürecini doğru yönetecek bir birimin kurulması ve bu birimin objektif verilerle çalışmasını sağlayacak bir sistemin geliştirilmesi için çaba sarf edilmesine ihtiyaç olacaktır.

Takım başarısında en önemli unsurlardan diğeri ise hedef takım analizi faaliyetidir. Objektif verilere dayalı olarak verilen kararlarda doğruluk oranın artacağı açıktır. Veri işlemci tarafından saha içinden toplanan ham bilgi halinde olan verilerin tam zamanında teknik direktörün ihtiyaç duyacağı bilgiye dönüştürülmesi için, futbolun teknik, taktik ve kondisyonel bilgi düzeyinde yetişmiş, matematiksel mantığa yatkın, analitik düşünme yöntemleri ile istatistik konusunda uzmanlaşmış bir spor adam/adamlarından oluşan

Üst düzey spor kulüplerinin Alt yapıları (sporcu yetiştirme birimleri) niteliksel olarak, çağdaş futbolun gerektirdiği şekilde yapılandırılmaktadır. Çağdaş Futbol Kulüplerince, UEFA'nın da kriterleri içinde bulunan, mücadeleci ve üretken bir altyapı (tesis, eğitim ve organizasyon) oluşturulması, gençlik geliştirme faaliyetleri için ana süreç unsurlarından biri haline gelmektedir.

Spor kulüplerinin en önemli paydaşı olan taraftarın müşteriye doğru evrilmekte olması, taraftarların kulüplerine bağımlılığını arttırabilmek için öncelikle sağlıklı iletişim kurabilme önemli hale gelmiştir. Taraftarın istek ve beklentilerine uygun, hizmet kalitesinin artırılması geri dönüşü ekonomik olabilecek bir faaliyet olacaktır. Bu maksatla, Sosyal medyanın hızlandıran etkisi ile spor kulüplerinin hizmet sorumluluğunun genişliği, marka bilinirliği çerçevesinde artmaktadır.

Marka değerinin oluşmasına çok önemli katkı sağlayan halk ile ilişkiler ve kurumsal iletişim; kurumun amaç ve hedeflerine ulaşma sürecinde, kurumu oluşturan bölüm ve öğeler arasında eşgüdümü, bilgi akışını, motivasyonu, bütünleşmeyi, değerlendirmeyi, karar almayı sağlayacak bir birim tarafından yönetilmesini gündeme getirmektedir.

Kulübün vizyonu çerçevesinde, kendi ekonomik gücünü yaratacak eylemlerde bulunabilmesi, profesyonel bir bakış açısına sahip olmayı gerektirir.

Güçlü bir ekonomi ve kaynak akışında süreklilik, sportif hedeflere ulaşılmasında en önemli unsur haline gelmektedir. Bu yapının sürdürülebilir olması için, bütçe disiplini içinde bütçe denkliğini sağlayacak ve nakit akışını verimli olarak yönetecek kurumsal yönü güçlü olabilecek bir ekonomi/finans gibi birimin yapıyı yönetmesi gerekir.

Kulübün fonksiyonel olarak işleyen bir sisteme dönüşmesi için bütün paydaşları olan genel kurul üyeleri, taraftarlar, sporcular, kulüp çalışanları ve tedarikçilerin haklarının tanıması ve profesyonellere görev verilmesi, kişilerden bağımsız bir yapıda kurum kimliğinin öne çıkarılması kurumsal yönetimin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Kulüpteki bütün idari faaliyetlerin lojistik adı altında birleştirilmesi ve bir düzen içinde yürütülmesi için Lojistik birim adı altında bir yapının oluşturulması faaliyetlerin düzenli olarak akışına imkan verecektir.

Yukarıda ifade edilen ana tema konuları dikkate alındığında, Futbolu kapsayan söz konusu alanların bir diğerini tamamlayacak şekilde ana süreç unsurları olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılabileceği görülmektedir:

  • Rakip Takım İstihbaratı,

  • Takım Yönetimi (Antrenman ve Performans Yönetimi ile Maç Yönetimi),

  • Gençlik Geliştirme,

  • Futbolcu izleme (Scout) ve Futbolcu Transferi,

  • Lojistik Destek

  • Ekonomi

  • Halk ile ilişkiler ve kurumsal İletişim,

Söz konusu ana süreç unsurları, futbolun temel bileşenlerini bir araya getiren ve bunu canlı bir organizma gibi düşünen bir yapıya benzetmenin bir uygulaması olarak görülmelidir.

Örgüt Yapısı Oluşturma, Sportif başarı ile finansal güç arasında dengeli bir ilişki kurmak ve sürdürülebilir büyüme sağlamak, Etkin gruplama, kademe ve mevki oluşturma, ve doğru personel atama açısından önemlidir, Fonksiyonel İş Bölümü, Bilgi akışı hızını arttırmak ve daha hızlı karar almak, Uzmanlık gerektiren bölümleri belirler ve hiyerarşik yapıyı düzenler, Süreç Yönetimi, Girdileri verimli ve etkin şekilde işletme çıktılarına dönüştürmek, Rekabet avantajı sağlananda teknolojik değişiklikleri ve hizmet çeşitliliğini yönetir, Takım Yönetimi, Sportif başarı üretmek ve sürekliliğini sağlamak, Transfer bütçesi en önemli bütçe kalemidir ve objektif verilere dayanmalıdır, Alt Yapı Yatırımları, Kaliteli sporcular yetiştirmek ve modern futbol gereksinimlerine uygun bir organizasyon oluşturmak, UEFA kriterlerine uygun ve gençlik gelişim faaliyetlerine odaklıdır, Taraftar İlişkileri, Taraftar bağlılığını arttırmak ve taraftarın kulübe olan müşteri algısını geliştirmek, Sağlıklı iletişim kurmak ve hizmet kalitesini arttırmak kritiktir, Kurumsal İletişim ve PR, Marka bilinirliğini ve değerini arttırmak, Birimin amaç ve hedeflerine uygun bir biçimde yönetilmesi gereklidir, Ekonomi ve Finans Yönetimi, Kendi ekonomik gücünü yaratmak ve sürdürülebilir bir kaynak akışı sağlamak, Bütçe disiplini ve verimli nakit akışı yönetimi gereklidir, Hedef Takım Analizi, Objektif verilere dayalı doğru kararlar almak, Teknik, taktik ve kondisyonel bilgiye sahip analitik düşünür gereklidir, Sosyal Medya ve Pazarlama, Marka bilinirliği ve hizmet sorumluluğunu arttırmak, Hızlı etkileşim ve geniş kitlelere ulaşma potansiyelini kullanır
Futbol Yönetiminde Organizasyon Tasarımı ve Süreç Yönetimi
Dr. Serdar Samur
Dr. Serdar Samur
Blog Yazarı

Spor Yönetimi Uzmanı olan Serdar Samur, Türk spor yönetimi ve kültürünün gelişmesine katkı sağlamak maksadıyla, Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Futbol Yönetimine ışık tutacak çok sayıda ulusal ve uluslararası makaleler yanında 5 kitabı bulunmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.