AnasayfaBlogEntegre Ne Demek? Entegrasyon Nedir?
Nedir?

Entegre Ne Demek? Entegrasyon Nedir?

29 Ocak 2020
Entegre Ne Demek? Entegrasyon Nedir?
KonularTanımlarÖrnekler
EntegrasyonBireyler veya grupların, toplumla bütünleşmesi veya duyarlılık, sorumluluk ve ortak değerler üzerinde birleşme süreciGöçmenlerin ev sahibi toplumlarına entegrasyonu
Entegre OlmakToplum olarak adlandırılan bütüne ait bir parça olma, uyum sağlama ve ortak kimlik, değer ve fikirleri paylaşma süreciBireylerin toplum bütününe entegrasyon süreci
Entegrasyon Zorluklarıİnsan haklarının korunması, fırsat eşitliğinin sağlanması, bölgesel ve ulusal kalkınma gibi sorunlar entegrasyon sürecinde karşılaşılan zorluklardırFarklı ülkelerden gelen göçmenlerin yerel topluma entegrasyon sürecinde karşılaşılan zorluklar
Kolektif BilinçBireylerin normlarının, inançlarının ve değerlerinin oluşturduğu kolektif bir bilinç ya da paylaşılan bir anlayış ve davranış biçiminin oluşturulmasıToplumun bireyler üzerinde güçlü bir baskı uygulaması kolektif bilinç oluşturur
Asimilasyon ve EntegrasyonAsimilasyon; bir toplumun, başka bir toplumu kendi kültürüne dönüştürme süreci, entegrasyon ise farklı kültürel dokulara sahip bireylerin toplumla bütünleşmesi sürecidirAlmanya’da yaşayan Türklerin, asimle olmadan Alman toplumuna entegrasyonu
Sosyal EntegrasyonYerel kültüre uyum sağlama, yeni insanlarla tanışma, sosyal ve kişisel destek ağları oluşturma gibi süreçlerde sosyal entegrasyonu ifade ederYabancı iş işe alımları, yurt dışı atamalar ve yer değiştirme sonucunda sosyal entegrasyon süreçleri
Bölgesel EntegrasyonBölgesel entegrasyon, iki ya da daha fazla şehir, ülke ya da toplum arasında coğrafi olarak sınırlı ölçekteki entegrasyonu ifade ederBirleşmiş Milletler, dünya ticareti ve nüfus hareketleri ile ilgili entegrasyon süreçleri
Ekonomik EntegrasyonEkonomik entegrasyon, ülkeler arasında tipik olarak ticaret engellerinin azaltılması veya ortadan kaldırılmasını ya da para ve maliye politikalarının uyumlaştırılmasını ifade ederAvrupa Birliği'nin ortak ticaret politikalarını oluşturması ekonomik entegrasyon örneğidir
Kültürel EntegrasyonFarklı kültürel arka planlara sahip bireylerin ya da grupların, toplumun kültürel yapısına uyum sağlama süreciBirleşik Krallık'ın çok kültürlü toplum yapısına uyum sağlama süreci
Entegrasyon PolitikalarıEntegrasyon sürecini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için uygulanan sosyal, politik ve ekonomik politikalarSürgündeki Suriyeli mültecilerin Türkiye toplumuna entegrasyonu için uygulanan politikalar

Günümüzde konum değiştiren ve kültürlerin yayılmasını sağlayan insanların sayısı giderek artmaktadır. Göç olaylarının nitelikli yönetimi, göç edenlere, göç alan topluma, ekonomi ve eğitime fayda sağlayabilmektedir. Göçmenler için yapılan entegre çalışmaları ve sosyal uyum, nitelikli bir entegrasyon yönetimi politikasını gerektirir. Kavram olarak entegrasyon toplumlara ve kullanım alanına göre değişen bir terim olabildiği gibi çoğunlukla ev sahibi toplum, azınlık ya da göç edenler arasındaki uyum süreci şeklinde değerlendirilir.

Entegrasyon, duyarlılık, sorumluluk ve göç edenle göç alan toplumun ortak değerler üzerinde birleşmesini amaçlayan bir takım insani değerlere saygıyı ön görmektedir. Sadece ekonomik ve kültürel çıkar ilişkisinin bir koşulu olarak değil, aynı zamanda toplumların genel olarak güvenliğinin sağlanmasının da bir aracı olmasından ötürü tüm muhatap taraflar için elzemdir. Bu anlamda entegre olmak tarafların toplum içinde huzuru ve istikrarını sağlayacaktır. Entegre, sanayi, teknoloji ve planlama alanında kullanılır. Bu kavramın anlamı bütünleşmektir.

Entegre Olmak

Entegre olmak, toplum olarak adlandırılan bütüne ait bir parça olmak, bütünleşmek, uyum sağlamak, ortak kimlik, değer ve fikirleri paylaşmak demektir. Nitelikli bir entegrasyon politikası yaratmanın karşısındaki temel zorluklar, insan haklarının korunması, fırsat eşitliğinin sağlanması, bölgesel ve ulusal kalkınma, sürdürülebilirlik, halk sağlığı, istihdam ve iş gücü gibi sorunlarıdır.

Fransız sosyolog Emile Durkheim, toplumun bireyler üzerinde güçlü bir baskı uyguladığına inanır. İnsanların normları, inançları ve değerleri, kolektif bir bilinç veya dünyada paylaşılan bir anlayış ve davranış biçimini oluşturur. Kolektif bilinç, bireyleri birbirine bağlar ve sosyal bütünleşme yaratır.

Durkheim'a göre, toplumu oluşturan ve bir arada tutan toplu bilinç, toplumun varlığını açıklamak için çok önemlidir. Aynı zamanda, kolektif bilinç, eylemleri ve etkileşimleri yoluyla bireyler tarafından üretilir. Toplum, bireylerin eylemleri tarafından yaratılan ve daha sonra bu bireyler üzerinde zorlayıcı bir toplumsal güç uygulayan sosyal bir üründür. Durkheim, kolektif bilinçleri sayesinde, insanların sadece hayvanlar değil, sosyal varlıklar olarak birbirlerinin farkına vardıklarını iddia etti.

Entegrasyon Nedir?

Asimilasyon kavramı ile çok sık karıştırılan entegrasyon, farklı toplumsal ve kültürel dokulara sahip bireylerin toplum ile bütünleşmesi anlamını taşır. Entegrasyon güçlü sosyal ve duygusal yönlere sahiptir, çünkü sadece çalışma ortamına iyi entegre olmanın ve bir işe yerleşmenin ötesine geçer. Yerel kültüre uyum sağlamak, yeni insanlarla tanışmak, sosyal ve kişisel destek ağları kurmak, sosyal entegrasyonun bir parçasını oluşturmaktadır. Örnek vermek gerekirse Almanya’da gurbetçi olarak yaşayan Türkler, asimle olmadan Alman toplumuna uyum sağlamayı başarabilmiştirler.

Psikolog Abraham Maslow’un teorisine göre ihtiyaçlar hiyerarşisinde belirtildiği gibi, insanların ait olduklarını hissetmeleri gerekir ve bu ihtiyaç karşılanmazsa, optimum şekilde işlev göremezler. Expat Insider 2019 Business Edition'dan elde edilen bulgular, sosyalleşme fırsatlarının yoksunluğu ve kişisel destek eksikliği, uluslararası işe alımlar, yapılan yabancı atamalar ve yer değiştirme, tarafların mutsuzluğunun temel nedenleri olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, bu faktörler küresel hareketlilik ve bu gurbetçileri destekleyen İK ekipleri için önemli hususlar olmalıdır.

Entegrasyonun amacı, toplumun çeşitli yapısal bileşenleri arasında uyumlu ve aktif bir ilişki sürdürmektir. Bireylerin toplum bütününe entegre sürecini kolaylaştırmaktır. Sadece toplumu devam ettirmekle kalmaz, aynı zamanda bireylerin yaşamlarına bir anlam ve amaç kazandırır, böylece kendilerini anlaşılabilir ve uyumlu bir sosyal yaşamın bir parçası olarak hissederler.

Bölgesel Entegrasyon

Bölgesel entegrasyon, iki ya da daha fazla şehir, ülke ya da toplum arasında coğrafi olarak sınırlı bir ölçekte gerçekleşir. Uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler, dünya ticareti ve nüfus hareketleri gibi dünya çapındaki olguları özetleyen küresel entegre kavramından daha düşük bir seviyede söz konusu süreci ifade eder. Bu şekilde tanımlanmış olan bölgesel entegrasyon, antik Yunanistan'da, 18. ve 19. yüzyıl Kuzey Amerika ve 19. yüzyıl Almanya'sında bazı açık örnekleri belirtmek için tanımlanabilir bir süreçtir. 1945'ten bu yana bölgesel entegrasyon hem doğu hem de batı Avrupa'da, “Atlantik bölgesi”, Orta Doğu, Afrika, Latin Amerika ve bir bütün olarak Batı Yarımküre'de gözlemlenebilir bir fenomen olmuştur. Aynı zamanda, eski sömürge imparatorluklarının mirasçıları, İngiliz Milletler Topluluğu ve Fransız Topluluğu arasındaki bağların zayıflamasında bölgesel dağılma (bölgesel de-entegrasyon) aşikardı.

Ekonomik Entegrasyon Nedir?

Ekonomik entegrasyon, ülkeler arasında tipik olarak ticaret engellerinin azaltılmasını veya ortadan kaldırılmasını, para ve maliye politikalarının koordinasyonunu içeren bir düzenlemedir. Ekonomik entegrasyon hem tüketiciler hem de üreticiler için maliyetleri azaltmayı ve anlaşmaya dahil olan ülkeler arasındaki ticareti artırmayı amaçlamaktadır. Ekonomik bütünleşmeye komşu uluslar arasında sıklıkla gerçekleştiği için bölgesel bütünleşme de denir. Coğrafi olarak yakın olan ülkelerin ekonomik entegre süreci ile ilgilidir.

Bölgesel ekonomiler entegrasyon konusunda hemfikir olduğunda, ticaret engelleri düşer ve ekonomik ve politik koordinasyon artar. Bu alandaki uzmanlar ekonomik entegrasyonun için yedi aşama ortaya koymuşturlar. Tercihli ticaret alanı, serbest ticaret alanı, gümrük birliği, ortak pazar, ekonomik birlik, ekonomik ve parasal birlik ve tam ekonomik entegrasyon. Son aşama, maliye politikasının tam bir uyumunu ve tam bir para birliğini temsil etmektedir. Ekonomik entegrasyonun avantajları üç kategoriye ayrılır: ticari faydalar, istihdam ve siyasi iş birliği. Daha spesifik olarak, ekonomik entegrasyon tipik olarak ticaret maliyetinin azalmasına, mal ve hizmetlerin daha iyi kullanılabilirliğine ve daha fazla satın alma gücünü sağlar.

Avrupa Birliği (AB) 1993 yılında kuruldu ve 2019 yılı itibarıyla birliğe entegre olmuş 28 üye devleti kapsamaktadır. 2002'den bu yana bu ülkelerin 19'u avroyu ortak para birimi olarak benimsedi. Uluslararası Para Fonu'na (IMF) göre AB, dünya gayri safi yurtiçi hasılasının %16,04'ünü oluşturuyor. İngiltere 2016 yılında AB'den ayrılmak için oy kullandı. Ağustos 2019 sonu itibariyle, ayrılma koşulları hakkında kesin bir anlaşma yapılmadı.

Entegrasyondaki Sorunlar

Entegrasyon zor bir süreçtir. Çeşitli zorluklarla karşı karşıyadır. Birincisi, toplumun karmaşıklığıdır. Yapısal parçaları koordine etmeyi ve tüm insanları sosyalleştirmeyi zorlaştırır. Bildiğimiz gibi toplum farklı yapısal biçimlerin bir kompleksidir ve iş bölümünü ayrıntılı olarak açıklar. Karmaşık kurumsal kalıplar arasında bir uyum ve birlik yaratmak zorlu bir görevdir. Basit ve küçük bir toplumda entegrasyon sorunu, büyük bir toplumda olduğu kadar karmaşık değildir. Bu nedenle ilk zorluk, modern toplumun karmaşık ve büyük boyutundan kaynaklanmaktadır.

İkinci zorluk kültürel heterojenlik ile ortaya çıkar. Bir toplumdaki insanlar birçok etnik ve ırksal kökene aittir. Sınıf, dini ve mesleki farklılaşma söz konusudur. Bir toplumda çok sayıda alt kültürün varlığı, entegrasyon sorununa katkıda bulunur. Üçüncü zorluk sosyal değişimin hızlılığı ile ortaya çıkar. Benzeri görülmemiş bir oranda yeni unsurlar gelişiyor. Çok sayıda kültürel gecikme, toplumun birbiriyle ilişkili kısımlarında stres ve gerginlikler yaratır. Birey kendini bir kültürün aşinalığından yabancı bir kültürün soğukluğunda bulabilir. Günümüzün hızı ve büyüklüğü insanın hayal gücünü değiştirmektedir. Gerekli ayarlamaları yeterince hızlı yapıp yapamayacağımızı bilmiyoruz.

Son zorluk, yapısal bir formda bulunan kalıcılık eğilimi ile ortaya çıkar. Bazen, bir sosyal sistemin yapıları o kadar katı hale gelir ki değişime adapte olmazlar. Değişimi engelleyen bu yapılar etrafında kazanılmış çıkarlar gelişir. Böylece kapitalistler ekonomik yapıdaki değişime, din insanları kast sistemindeki değişime ve muhafazakar yazarlar eğitim sistemindeki değişime karşı çıkıyorlar.

Entegrasyon, Bireyler veya grupların, toplumla bütünleşmesi veya duyarlılık, sorumluluk ve ortak değerler üzerinde birleşme süreci, Göçmenlerin ev sahibi toplumlarına entegrasyonu, Entegre Olmak, Toplum olarak adlandırılan bütüne ait bir parça olma, uyum sağlama ve ortak kimlik, değer ve fikirleri paylaşma süreci, Bireylerin toplum bütününe entegrasyon süreci, Entegrasyon Zorlukları, İnsan haklarının korunması, fırsat eşitliğinin sağlanması, bölgesel ve ulusal kalkınma gibi sorunlar entegrasyon sürecinde karşılaşılan zorluklardır, Farklı ülkelerden gelen göçmenlerin yerel topluma entegrasyon sürecinde karşılaşılan zorluklar, Kolektif Bilinç, Bireylerin normlarının, inançlarının ve değerlerinin oluşturduğu kolektif bir bilinç ya da paylaşılan bir anlayış ve davranış biçiminin oluşturulması, Toplumun bireyler üzerinde güçlü bir baskı uygulaması kolektif bilinç oluşturur, Asimilasyon ve Entegrasyon, Asimilasyon; bir toplumun, başka bir toplumu kendi kültürüne dönüştürme süreci, entegrasyon ise farklı kültürel dokulara sahip bireylerin toplumla bütünleşmesi sürecidir, Almanya’da yaşayan Türklerin, asimle olmadan Alman toplumuna entegrasyonu, Sosyal Entegrasyon, Yerel kültüre uyum sağlama, yeni insanlarla tanışma, sosyal ve kişisel destek ağları oluşturma gibi süreçlerde sosyal entegrasyonu ifade eder, Yabancı iş işe alımları, yurt dışı atamalar ve yer değiştirme sonucunda sosyal entegrasyon süreçleri, Bölgesel Entegrasyon, Bölgesel entegrasyon, iki ya da daha fazla şehir, ülke ya da toplum arasında coğrafi olarak sınırlı ölçekteki entegrasyonu ifade eder, Birleşmiş Milletler, dünya ticareti ve nüfus hareketleri ile ilgili entegrasyon süreçleri, Ekonomik Entegrasyon, Ekonomik entegrasyon, ülkeler arasında tipik olarak ticaret engellerinin azaltılması veya ortadan kaldırılmasını ya da para ve maliye politikalarının uyumlaştırılmasını ifade eder, Avrupa Birliği'nin ortak ticaret politikalarını oluşturması ekonomik entegrasyon örneğidir, Kültürel Entegrasyon, Farklı kültürel arka planlara sahip bireylerin ya da grupların, toplumun kültürel yapısına uyum sağlama süreci, Birleşik Krallık'ın çok kültürlü toplum yapısına uyum sağlama süreci, Entegrasyon Politikaları, Entegrasyon sürecini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için uygulanan sosyal, politik ve ekonomik politikalar, Sürgündeki Suriyeli mültecilerin Türkiye toplumuna entegrasyonu için uygulanan politikalar
entegre entegrasyon ekonomik entegrasyon bölgesel entegrasyon entegre olmak sosyal ekonomik
Koyu renk sakallı genç bir adam beyaz duvarlı bir odada durmaktadır. Yüzünde ciddi bir ifade var ve siyah bir tişört ile mavi bir kot pantolon giyiyor. Elleri yanında ve ayakları biraz açık. Kısa, koyu renk saçları ve güçlü bir çene çizgisi vardır. Sakalları kalın ve bakımlıdır. Gözleri derine dikilmiştir ve bakışları yoğundur. Uzun boylu ve gururludur, bir güç ve güven imajı çizer.
Gökşah Taşyürek
Blog Yazarı

İzmir Namık Kemal Lisesi mezunuyum. Girişimcilik, Bilgisayar Programcılığı ve Seo eğitimleri aldım. Anahtar kelime çalışması, short-tail ve long-tail keyword kullanımı, anahtar kelime gruplandırması, SEO’yu destekleyen site yapısı, teknik seo, site içi SEO konularında bilgi sahibiyim. 20 yıllık süreç içinde bu konular ile yakından ilgilendim. Pek çok okumalarım oldu. Bu alanlarda içerik üretmekte zorlanmıyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir grup kadın bir odada bir masanın etrafında oturmuş, dikkatleri ortada duran dizüstü bilgisayara odaklanmıştır. Diğerleri dikkatle izlerken, kadınlardan birine ait bir el dizüstü bilgisayarın ekranına dokunuyor. Dizüstü bilgisayara en yakın olan kadın bir masada oturmuş, parmaklarıyla klavyede hızla bir şeyler yazıyor. Gruptaki bir başka kadın başını öne eğmiş, uzun saçları yüzünü gizliyor. Arka planda bir elin yakın çekimi, beyaz bir tabak ve bir sandalye görülüyor. Her kadın elindeki görevi tamamlamak için birlikte çalışırken, atmosfer odaklanma ve işbirliğine dayalı.
İnsan Kaynakları Yönetimi

İK Dönüşümü İçin Dijital Yol Haritası

15 Kasım 2019
Bu görüntüde bir ön muhasebe eğitimine katılan bir grup insan görülüyor. Muhtemelen kurs hakkında bilgi içeren siyah metinli beyaz dikdörtgen tabelaları okuyorlar. Ortadaki adamın gözlüklü ve mavi beyaz takım elbiseli olması eğitmen olduğunu gösteriyor. İlgi çekici ve bilgilendirici bir deneyim gibi görünüyor.
5
(66)

Ön Muhasebe Eğitimi

11 Konu5 Saat
Dokunmatik ekrana dokunan bir parmağın yakın çekimi, parmak ekrana hassas bir şekilde dokunuyor. Kişinin eli görülebiliyor ve hafifçe bronzlaşmış. Ekran mavi beyaz bir tasarımla aydınlatılmış, üzerinde bir logo, bir dolar işareti, bir kilit ve bir anahtar deliği ve bir kurdeleyle sarılmış bir kağıt var. Arka plan farklı renk ve şekillere sahip bir grafiktir ve genel görüntü teknoloji tabanlı bir tasarıma sahiptir. Ekranda bir metin de görülebilmektedir. Görüntü çok ayrıntılıdır ve dokunmatik ekranla etkileşime giren bir kişinin ilginç bir görüntüsünü sunmaktadır.
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1257464
Bu görsel çevrimiçi bir Python kursuna ait. Kollarını kavuşturmuş, kendine güven ve kararlılık sergileyen bir adam görülüyor. Yüzünün yakın çekimi, odaklanmasını ve öğrenmeye olan bağlılığını ortaya koyuyor. Bir saatin yakın çekimi zaman yönetiminin önemini vurguluyor. Siyah arka plana karşı beyaz harfler, kursun profesyonelliği ve adanmışlığı hakkında bir fikir veriyor. Kıllı kolun yakın çekimi, gerekli olacak sıkı çalışmayı ve çabayı sembolize ediyor. Siyah takım elbiseli adam otorite ve güvenilirlik havası veriyor. Tüm bu unsurlar bir araya gelerek bu kursu olağanüstü bir çevrimiçi Python kursu haline getiriyor. Öğrenciye başarılı olması için gereken bilgi ve becerileri sağlayacağından emin olabilirsiniz.
4.9
(65)

Python Eğitimi

10 Konu5 Saat