AnasayfaBlogYönetimde Bilgi Sistemlerinin Etkinliği
İşletme Yönetimi

Yönetimde Bilgi Sistemlerinin Etkinliği

20 Eylül 2018
Bir kadın elinde tuttuğu tablete dikkatle bakıyor. Saçlarını topuz yapmış ve yüz profili görünüyor. Tabletin üzerinde sayılar ve çizgiler içeren bir grafik ve arka planda bir bina ve bir insanın bulanık bir görüntüsü var. Bakışları tablete odaklanmış ve grafiği dikkatle inceliyor gibi görünüyor. Derin bir konsantrasyon içinde veri topluyor ve not alıyor gibi görünüyor.
Sistem TürleriTanımıYönetimde Kullanımı
Yönetim Bilgi SistemiBir organizasyonun işleyişi ve yönetimi için gerekli bilgileri toplayan ve dağıtan bir sistem.İşlemleri ve performansı izlemekte, kontrol kararları vermede ve operasyonları yönetmede yardımcı olur.
Karar Destek SistemiKarar süreçlerini kolaylaştırmak ve geliştirmek için tasarlanmış bir sistem.Karar verme süreçleri boyunca yöneticilere alternatif senaryolar ve sonuçlar sunar.
Yönetim Destek SistemiOrganizasyon içindeki ve dışındaki bilgileri toplayan ve bu bilgileri yöneticilere sunan bir sistem.Yöneticilere, karar verme sürecinde gereken bilgileri sağlar.
Grup Destek SistemiGruplar arası işbirliği ve iletişimi kolaylaştıran bir sistem.Grupların karar verme sürecinde ve problem çözmede etkinliğini artırır.
Veritabanı Yönetim SistemiBir organizasyonun tüm verilerini organize etmek ve saklamak için kullanılan bir sistem.Yöneticilere, karar verme sürecinde hızlı ve etkin bir şekilde gereken tüm verilere erişim sağlar.
İşlem İşleme SistemiGünlük işlemleri izlemek ve kontrol etmek üzere tasarlanmış bir sistem.İşlemleri otomatikleştirme ve verimliliği artırma yeteneği sağlar.
Bilgi Yönetim SistemiOrganizasyonun bilgi ve verilerini organize etmek ve yönetmek için kullanılır.Mevcut bilgilere daha etkin erişim ve kullanım sağlar.
Yönetim Bilgi Sistemi (YBS)Yukarıda listelenen tüm sistemleri kavrayabilen bir bilgi yönetim sistemidir.Tüm bilgi yönetim süreçlerini ve karar verme süreçlerini tek bir çatı altında toplar ve çok yönlü ve kapsamlı bir görünüm sağlar.

Genellikle bilgi yönetim sistemlerinin, yönetim bilgi sistemi, karar destek sistemi, yönetim destek sistemi ve grup destek sistemi gibi farklı şekillerde dizayn edilmekte olduğu gözlenmektedir. Yönetim Bilgi Sistemi (YBS)’nin bunların hepsini kavradığı düşünülmektedir.

Yönetim bilgi sistemi nedir?

Örgütün planlama ve eyleme ilişkin işlevlerini etkin bir biçimde başarabilmek ve yöneticinin bu doğrultuda karar alma sürecini kolaylaştırmak için gerekli, zamanlı bilgiyi yöneticinin kullanabileceği duruma getiren bir sistemdir. Örgütün değişik unsurlarını birbirine bağlayarak bilgi akışını sağlayan muhasebe, satışlar, talepler ve depo stoklarına ait bilgiler, raporlar ve raporlaşmalar, süreçler, denetlemeler gibi örgütsel ögelerden oluşan yönetim bilgi sistemi yöneticilere karar vermede yardımcı olacak çok fazla sayıdaki bilginin yapılandırıldığı bir sistemler dizisidir.

Yönetim bilgi sistemini anlamak maksadıyla, sistem, bilgi ve yönetim kavramları hakkında bilgi sahibi olunması gerekir.

Yönetim, amacı her ne olursa olsun, her kuruluşta uygulanan bir sistemdir ve modern toplumun vazgeçilmez bir parçasıdır. Yönetimlerin asıl gayesi eldeki kaynakların (İnsan gücü, Para, Zaman, Malzeme ve Yer gibi) en verimli biçimde kullanılmasına yönelik çalışmalar yapmaktır. Yönetimlerin bu anlamdaki en önemli fonksiyonu Planlama, Örgütlenme, Yöneltme, Koordinasyon ve Denetleme’’ görevlerini tam olarak yerine getirmektir. Daha açık bir ifade ile yönetim bu fonksiyonların bir araya getirilmesidir.

Denge, Yönlendirme ve Kontrol üzerine kurulan yönetim bilimi, problemlerin yönetilmesine ve çözümlenmesine bilimsel usullerin ve sayısal analizlerin uygulanmasıdır. Yöneticiler bu işleri yaparken, analizlerde istatiksel ve matematiksel modelleri bilgisayar yardımıyla kullanırlar. Yönetim bilimi ile birlikte, teknolojinin ulaştığı seviyede lineer programlama, dinamik programlama, oyunlar teorisi, karar teorisi ve simülasyon modellerinin bilgisayarlarla çözümlenmesi önem kazanmıştır. Bu açıdan Yönetim bilimi teknikleri ile bilgisayar temelli çözüm yollarının problem çözümündeki sistematik yaklaşımı YBS tasarımında birleşmektedir

YBS’nin tam olarak kavranabilmesi için bilginin tanımı, değeri ve kullanımına yönelik kavramların iyi özümsenmesi gerekir.

Etkili bilgi yönetim sistemi önemli faaliyetlere ve stratejik sorulara cevap vermek için örgütün iç ve dış çevresindeki bilgiyi toplar, depolar, sentezler ve sunar.

Sistem kelimesi birbirine bağlanmış parçaların bir uygunluk içinde çalışmasını ifade eder. Sistem olarak ifade edilen bir ortamda, sisteme ham madde yada veri girer, işlenir ve ürün elde edilir. Sistem içindeki parçaların her biri kendi başına çalışarak bir ürün alabilse de, sonuçta çıkan ürünlerin hepsi bir bütün içinde birleşir.

Bir çok uluslararası işletme; işletme fonksiyonlarını yönetmek için önemli ölçüde bilgiyi kurumsal hafızasına almak ve bunu sistemli bir şekilde yönetebilmek için bilgi havuz alanı oluşturmakta ve bunu devamlı genişletmektedir.

Kurumsal şirket yönetimleri, teknolojinin desteği ile bilgi sistemlerini karar oluşturma süreçlerinde kullanmaya başlamıştır. Üst Yönetimi temsil eden stratejik yönetim grupları, rakiplerine karşı üstünlük sağlayacak planları geliştirmesinde ve yönetsel kararlarda ihtiyaç duydukları bilgileri Yönetim bilgi sistemleri üzerinden sağlamaktadır.

İşletmelerde Bilgi havuzuna alınan bilgi aşağıda ifade edilen konuların çözümlenmesinde kullanabilecek olan bir araç durumundadır.

  • Doğru karar alma,

  • Geleceği tahmin,

  • Yatay ve dikey iletişim,

  • Standart hale getirilmiş mal ve hizmet,

  • Kurum içi sorunlar ve süreç yönetiminde karşılaşılan problemler,

Rekabetin yoğun olarak yaşandığı günümüzde, örgütlerin varlıklarını sürdürebilmeleri, geniş ölçüde bilgiyi toplama, yorumlama ve hızlı bir şekilde bilgiyi kurumun ihtiyaçları doğrultusunda eyleme geçirebilme yeteneklerine bağlı olacaktır.

Bilgi kurum için anlamı hale getirilebildiği yani işlenebildiği, saklanabildiği ve karar verme aşamasında ihtiyacı olanlara zamanında ulaştırılabildiği takdirde değer ifade eden bir kaynaktır.

Yönetim bilgi sistemi, kurum içindeki faaliyetlerin sürdürülmesine destek sağlayacak bilgiyi temin etmek için derlenip-toplanarak değerlendirilmiş bilgileri bünyesinde hazır bulundurur.

Karar vericiye yardım etmek için, YBS tarafından verinin hazırlanması, ön bilgi haline getirilmesi ve işlenmiş bilginin hazır hale yani bilgiye dönüştürülmesi gerekir. İslenmiş bilgi karara doğrudan etkili olacak hale getirilmiş bilgi anlamına gelmektedir. Bunu yapmanın metodu ise karar modelleriyle bilginin işlenip değerlendirilmesidir.

YBS de, değişik karar ve analiz modellerine ilave olarak planlama model yazılımlarına da yer verilmelidir. YBS bir organizasyonun faaliyetleri ile birlikte yönetim fonksiyonları olan planlama, örgütleme, koordinasyon ve kontrol unsurlarını da desteklemelidir.

Bilgi Yönetim sistemi bilgi, karar ve faaliyetler arasında uyumu sağladığı sürece etkindir. Mevcut durumdan istenilen duruma doğru gidişi esas alan bu yaklaşımda kontrol mekanizmasının kurulması önemlidir.

Yönetim nedir?

Yönetimlerin asıl gayesi eldeki kaynakların (İnsan gücü, Para, Zaman, Malzeme ve Yer gibi) en verimli biçimde kullanılmasına yönelik çalışmalar yapmaktır. Yönetimlerin bu anlamdaki en önemli fonksiyonu Planlama, Örgütlenme, Yöneltme, Koordinasyon ve Denetleme’’ görevlerini tam olarak yerine getirmektir. Daha açık bir ifade ile yönetim bu fonksiyonların bir araya getirilmesidir.

Yönetim bilgi sistemi nedir?

Örgütün planlama ve eyleme ilişkin işlevlerini etkin bir biçimde başarabilmek ve yöneticinin bu doğrultuda karar alma sürecini kolaylaştırmak için gerekli, zamanlı bilgiyi yöneticinin kullanabileceği duruma getiren bir sistemdir.

Yönetim bilgi sistemi ne yapar?

YBS’nin tam olarak kavranabilmesi için bilginin tanımı, değeri ve kullanımına yönelik kavramların iyi özümsenmesi gerekir. Etkili bilgi yönetim sistemi önemli faaliyetlere ve stratejik sorulara cevap vermek için örgütün iç ve dış çevresindeki bilgiyi toplar, depolar, sentezler ve sunar.

Yönetim Bilgi Sistemi, Bir organizasyonun işleyişi ve yönetimi için gerekli bilgileri toplayan ve dağıtan bir sistem, İşlemleri ve performansı izlemekte, kontrol kararları vermede ve operasyonları yönetmede yardımcı olur, Karar Destek Sistemi, Karar süreçlerini kolaylaştırmak ve geliştirmek için tasarlanmış bir sistem, Karar verme süreçleri boyunca yöneticilere alternatif senaryolar ve sonuçlar sunar, Yönetim Destek Sistemi, Organizasyon içindeki ve dışındaki bilgileri toplayan ve bu bilgileri yöneticilere sunan bir sistem, Yöneticilere, karar verme sürecinde gereken bilgileri sağlar, Grup Destek Sistemi, Gruplar arası işbirliği ve iletişimi kolaylaştıran bir sistem, Grupların karar verme sürecinde ve problem çözmede etkinliğini artırır, Veritabanı Yönetim Sistemi, Bir organizasyonun tüm verilerini organize etmek ve saklamak için kullanılan bir sistem, Yöneticilere, karar verme sürecinde hızlı ve etkin bir şekilde gereken tüm verilere erişim sağlar, İşlem İşleme Sistemi, Günlük işlemleri izlemek ve kontrol etmek üzere tasarlanmış bir sistem, İşlemleri otomatikleştirme ve verimliliği artırma yeteneği sağlar, Bilgi Yönetim Sistemi, Organizasyonun bilgi ve verilerini organize etmek ve yönetmek için kullanılır, Mevcut bilgilere daha etkin erişim ve kullanım sağlar, Yönetim Bilgi Sistemi (YBS), Yukarıda listelenen tüm sistemleri kavrayabilen bir bilgi yönetim sistemidir, Tüm bilgi yönetim süreçlerini ve karar verme süreçlerini tek bir çatı altında toplar ve çok yönlü ve kapsamlı bir görünüm sağlar
Yönetimde Bilgi Sistemlerinin Etkinliğibilgi kararsistem yönetim
Dr. Serdar Samur
Dr. Serdar Samur
Blog Yazarı

Spor Yönetimi Uzmanı olan Serdar Samur, Türk spor yönetimi ve kültürünün gelişmesine katkı sağlamak maksadıyla, Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Futbol Yönetimine ışık tutacak çok sayıda ulusal ve uluslararası makaleler yanında 5 kitabı bulunmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntü bir fotoğraf için gülümseyen bir adamı gösteriyor. Takım elbise giyiyor ve profesyonel bir ortamda olduğu anlaşılıyor. Boynunun ve yüzünün yakın çekimi neşeli ifadesini gösteriyor ve sakalı ona seçkin bir görünüm veriyor. Ayrıca siyah zemin üzerinde beyaz bir metin var, muhtemelen üretim yönetimi kursuyla ilgili. Genel olarak, bu görüntü kursun önemini aktarıyor ve konuyla ilgili bir güven ve gurur duygusu veriyor.
4.9
(16)

Üretim Yönetimi Eğitimi

24 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
12870
Bu görüntü, muhtemelen bir kursu tamamlamak için hesap makinesi kullanan bir kişiyi gösteriyor. Bu kişi takım elbise giymiş ve kravat takmış, sakallı ve bıyıklı bir adam gibi görünüyor. Bulanık bir elle hesap makinesindeki bir düğmeye basıyor, bu da kursa çok dikkat ettiğini gösteriyor. Kişi aktif olarak materyalle ilgileniyor, muhtemelen anlıyor ve not alıyor. Bu görüntü, kursların zorlayıcı olabileceğini, ancak kendinizi özenle uyguladığınızda da ödüllendirici olabileceğini hatırlatıyor.
4.5
(117)

Bordro Uygulamaları Eğitimi

8 Konu5 Saat
Bülent ÇaparBülent Çapar
12491010