AnasayfaBlogBilgi Yönetimi ve Sistemi
Stratejik Yönetim

Bilgi Yönetimi ve Sistemi

26 Ağustos 2018
Beyaz gömlekli ve gözlüklü bir kişi iki eliyle bir bilgisayar ekranına dokunuyor. Ekranda, verilerin açıkça etiketlendiği ve zengin bilgi sağlayan çeşitli çizgi grafikler ve çubuk grafikler bulunmaktadır. Kişi verileri dikkatle inceliyor ve yüz ifadesinden belirli bir cevap aradığı anlaşılıyor. Grafiklerin ve çizelgelerin parlak renkleri siyah arka planda göze çarpıyor ve bilgilerin okunmasını kolaylaştırıyor.
KavramTanımıÖrnek/Yorum
VeriHam, işlenmeye hazır ama henüz işlenmemiş gerçek ya da sayı, rakam, gibi figürlerdir.Anket sonuçlarından elde edilen yanıtlar ham veri örneği olabilir.
EnformasyonVerilerin karar alma sürecine destek sunacak şekilde anlamlı ve kullanılabilir bir şekilde işlenmesiyle ulaşılan sonuç.Ham verinin analiz edilerek anlamlı bir şekilde düzenlenmesi.
BilgiAnlamlı enformasyon olarak tanımlanır. Sezgi, anlayış, deneyim ve daha önce elde edilmiş enformasyon üzerine kuruludur.Sektör analizleri, raporlar, çalışmalar bilgiye örnektir.
Örgütsel Bilgiİşlenmiş enformasyonun, yerleşmiş rutinler ve hareket dönüşümü süreçleri olarak tanımlanmakta, örgütsel bilginin, örgütün kültürü, kuralları, ürünleri, süreçleri ve sistemlerini kapsamakta olduğu ifade edilmektedir.Bir firmanın pazarlama stratejileri, iç işleyiş prosedürleri örgütsel bilgiyi oluşturur.
Bilgi YönetimiBir örgütte bilgi üretimi, depolanması, organize edilmesi, dağıtılarak yada erişime açılarak paylaşımının sağlanması yoluyla; örgütsel bilgi kaynaklarının düzenlenmesi, etkin bir şekilde yönetilmesi ve kullanılarak örgütsel çıktıların elde edilmesi süreci.Veri tabanı yönetimi, bilgi paylaşım platformları, bunun örneklerinden sadece birkaçıdır.
Örgütsel ÖğrenmeBilginin yaratılması, bilginin örgüt bazında yayılması, bilginin içselleştirilmesi ve içselleştirilen bilginin örgüt içinde kullanılmasından oluşan süreç.Bir firma yeni bir teknolojiyi öğrenir, uygular ve bu bilgiyi tüm çalışanlar ile paylaşırsa örgütsel öğrenme örneği olur.
Bilginin Elde EdilmesiÖrgüt içi yada dış kaynaklardan bilgi toplma süreciPiyasa araştırması, anketler, müşteri geri bildirimleri gibi yöntemlerle bilgi toplarız.
Bilginin DepolanmasıBilginin tasnif ve analiz edildikten sonra saklanma süreciVeri tabanlarında, bulut depolama sistemlerinde bilgi saklanabilir.
Bilginin Dağıtılması/Paylaşılmasıİhtiyaç duyan kişi ve birimlere bilginin ulaştırılma süreciE-posta yoluyla, online platformlarda bilgi paylaşımı yapılabilir.
Bilginin KullanılmasıElde edilen bilginin örgütsel süreçlere, yeni ürün yada örgütsel bilgi üretimine uygulanmasıBir pazar araştırması sonucunda elde edilen bilginin yeni bir ürün geliştirmek için kullanılması.

Bilgi çağında her yerde kolaylıkla bulunulan bilginin kurum için anlamlı hale gelmesi bir takım süreçlerden geçmesini gerektirmektedir. Bu anlamda bilgi yönetimi değerli bir faaliyet alanını oluşturmaktadır. Burada mesele sahip olunan örgütsel bilginin değer yaratacak yeni bir bilgiye dönüşüp dönüşmediğidir.

bilgi yönetimi konusunu incelemeye başlamadan önce bilginin ne anlama geldiğine açıklık getirerek incelemeye başlayalım. halk arasında bilgi ile birlikte veri, enformasyon gibi ifadelerin gelişi güzel kullanıldığına şahit olmaktayız. bilgi, örgütsel bilgi ,veri ve enformasyon kavramlarının işletme mantığında ne anlama geldiğine bakalım.

Bilgi Yönetimi Nedir?

Veri: ham, işlenmeye hazır ama henüz işlenmemiş gerçek ya da sayı, rakam, gibi figürlerdir.

Enformasyon: verilerin karar alma sürecine destek sunacak şekilde anlamlı ve kullanılır bir şeklide islenmesiyle ulaşılan sonucu ifade eder. (Iraz,2005)

Bilgi: anlamlı enformasyon olarak tanımlanır.(Bhatt,2001) Başka bir tanım olarak bilgi; sezgi, anlayış, deneyim ve daha önce elde edilmiş enformasyon üzerine kuruludur. (Daft,2000)

Örgütsel Bilgi: İşlenmiş enformasyonun, yerleşmiş rutinler ve hareket dönüşümü süreçleri olarak tanımlanmakta, örgütsel bilginin, örgütün kültürü, kuralları, ürünleri, süreçleri ve sistemlerini kapsamakta olduğu ifade edilmektedir. (Myers,1996) Daha açık bir ifade ile örgütsel bilgi, araştırma, gözlem veya deneyim yoluyla içselleştirilmiş bir bilgidir.. Bu anlayış örgütsel açıdan anlamlı ve faydalı veriler yoluyla kazanılır.

Bilgi yönetimi, bir örgütte bilgi üretimi, depolaması, organize edilmesi, dağıtılarak yada erişime açılarak paylaşımının sağlanması yoluyla; örgütsel bilgi kaynaklarının düzenlenmesi, etkin bir şekilde yönetilmesi ve kullanılarak örgütsel çıktıların elde edilmesi süreci olarak tanımlanabilir.(Atak,2013) Bu tanıma göre enformasyon yönetimi ise, bilgi yönetimin bir alt unsuru olan süreçlerden birisidir.

Bilgi çağında, bilgi rekabet üstünlüğü elde etmenin yegane anahtarı konumuna gelmiştir. Bu bilginin yeni bilgi yaratacak şekilde teknolojinin her türlü kullanımıyla örgütün her yerine yayılması başarıyı sağlamanın bir aşaması haline gelmiş bulunmaktadır. Gerçektende günümüzde, başarıya ulaşmış örgütler, istikrarlı bir şekilde bilgi yaratan, bu bilgiyi örgütün tamamına yayan ve yenilik yaparak bu bilgiyi yeni teknolojilere, ürünlere, hizmetlere, faaliyetlere ya da süreçlere dönüştürenler olmaktadır.

Bilgi yönetiminin veri yani ham bilgiyi toplama, analiz ve organize etme, depolama ve paylaşma süreci olduğu yukarıda ifade edilmişti. Bu süreç aynı zamanda örgüt dahilinde öğrenme ve paylaşma yoluyla da yeni bilgi yaratılmasına firsat vermektedir.

Belli bir süreç içinde gelişerek devam eden bilgi yönetimi şu basamaklardan oluşmaktadır. (Bhatt, 2001)

  • Bilginin elde edilmesi (örgüt içi yada dış kaynak)

  • Bilginin Depolanması (Tasnif ve analiz edildikten sonra)

  • Bilginin Dağıtılması/ Paylaşılması (İhtiyaç duyan kişi ve birimler)

  • Bilginin Kullanılması/ Örgütsel Süreçlere uygulanması (Yeni ürün yada örgütsel bilgi üretimi)

Bilgi yönetiminin örgütsel öğrenmeyi da kapsayacak bir süreç olduğu artık bilinmektedir. Bilginin yaratılması, bilginin örgüt bazında yayılması, bilginin içselleştirilmesi ve içselleştirilen bilginin örgüt içinde kullanılmasından oluşan ‘’Örgütsel Öğrenme’’ süreci’’ ile örgütler yeni bilgiler üretebileceklerdir.

Sonuç olarak, Bu gün örgütlerde yeni örgütsel bilgi üretimi, örgütsel öğrenme sürecinde gerçekleşen karmaşık işlemler ve örgüt dışı aktörlerin de içinde yer aldığı etkileşimler neticesinde mümkün olabilmektedir

Kaynaklar:

Atak M, 2003, ’Bilgi Çağı ve Örgütler üzerine etkileri’, Bilgi Çağında Yönetim, Paradigma Akademi.

Bhatt, G.D.,2001,’’ Knowledge Management In Organization : Examining The Interaction Between Technologies, Techniques, and People’’Journal of Knowledge Management vol: 5, issiue : 1

Iraz,R.,2005,’’İşletmelerde Bilgi Yönetiminin Yenilik ve Rekabet gücü üzerindeki Etkileri’’Atatürk Universitesi Iktisadi ve İdari Bilimler Fakultesi Dergisi, cilt 19,

Daft, R. L.,2000,’’ Organization Theory and Design, Jouth-Western Collage Public, 7th Edition, Ohio,

Myers,P. S.1996, ‘’Konowledge Management and Organizasyonal Design’’, Butterworth-Heinenman, Boston

Veri, Ham, işlenmeye hazır ama henüz işlenmemiş gerçek ya da sayı, rakam, gibi figürlerdir, Anket sonuçlarından elde edilen yanıtlar ham veri örneği olabilir, Enformasyon, Verilerin karar alma sürecine destek sunacak şekilde anlamlı ve kullanılabilir bir şekilde işlenmesiyle ulaşılan sonuç, Ham verinin analiz edilerek anlamlı bir şekilde düzenlenmesi, Bilgi, Anlamlı enformasyon olarak tanımlanır Sezgi, anlayış, deneyim ve daha önce elde edilmiş enformasyon üzerine kuruludur, Sektör analizleri, raporlar, çalışmalar bilgiye örnektir, Örgütsel Bilgi, İşlenmiş enformasyonun, yerleşmiş rutinler ve hareket dönüşümü süreçleri olarak tanımlanmakta, örgütsel bilginin, örgütün kültürü, kuralları, ürünleri, süreçleri ve sistemlerini kapsamakta olduğu ifade edilmektedir, Bir firmanın pazarlama stratejileri, iç işleyiş prosedürleri örgütsel bilgiyi oluşturur, Bilgi Yönetimi, Bir örgütte bilgi üretimi, depolanması, organize edilmesi, dağıtılarak yada erişime açılarak paylaşımının sağlanması yoluyla; örgütsel bilgi kaynaklarının düzenlenmesi, etkin bir şekilde yönetilmesi ve kullanılarak örgütsel çıktıların elde edilmesi süreci, Veri tabanı yönetimi, bilgi paylaşım platformları, bunun örneklerinden sadece birkaçıdır, Örgütsel Öğrenme, Bilginin yaratılması, bilginin örgüt bazında yayılması, bilginin içselleştirilmesi ve içselleştirilen bilginin örgüt içinde kullanılmasından oluşan süreç, Bir firma yeni bir teknolojiyi öğrenir, uygular ve bu bilgiyi tüm çalışanlar ile paylaşırsa örgütsel öğrenme örneği olur, Bilginin Elde Edilmesi, Örgüt içi yada dış kaynaklardan bilgi toplma süreci, Piyasa araştırması, anketler, müşteri geri bildirimleri gibi yöntemlerle bilgi toplarız, Bilginin Depolanması, Bilginin tasnif ve analiz edildikten sonra saklanma süreci, Veri tabanlarında, bulut depolama sistemlerinde bilgi saklanabilir, Bilginin Dağıtılması/Paylaşılması, İhtiyaç duyan kişi ve birimlere bilginin ulaştırılma süreci, E-posta yoluyla, online platformlarda bilgi paylaşımı yapılabilir, Bilginin Kullanılması, Elde edilen bilginin örgütsel süreçlere, yeni ürün yada örgütsel bilgi üretimine uygulanması, Bir pazar araştırması sonucunda elde edilen bilginin yeni bir ürün geliştirmek için kullanılması
Bilgi yönetimi nedir bilgi çağı bilgi sistemi
Dr. Serdar Samur
Dr. Serdar Samur
Blog Yazarı

Spor Yönetimi Uzmanı olan Serdar Samur, Türk spor yönetimi ve kültürünün gelişmesine katkı sağlamak maksadıyla, Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Futbol Yönetimine ışık tutacak çok sayıda ulusal ve uluslararası makaleler yanında 5 kitabı bulunmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir bilgisayar klavyesinin bu yakın çekim görüntüsünde, üzerinde siyah yazılar ve rakamlar bulunan çok sayıda beyaz tuş görülüyor. Tuşlar dört sıra halinde düzenlenmiş gibi görünmektedir; üst sıra çoğunlukla rakamları, alt sıra ise harf tuşlarını içermektedir. Ayrıca görüntünün sağ alt kısmında birkaç ok tuşu ve sol üst kısmında bir kalem bulunmaktadır. Görüntü biraz bulanık olduğundan harf ve rakamların tüm detaylarını seçmek zorlaşıyor. Klavye parlak bir ışıkla aydınlatılarak görüntünün odak noktası haline getirilmiş.
Teknoloji

Bilgi Mimarisi Nedir?

02 Şubat 2021
Bir adam sağ elinde akıllı telefona benzeyen bir cihaz tutuyor. Sol eli de görülebiliyor ama biraz odak dışında kalıyor. Cihazın ekranında çok sayıda küçük altıgen ve ortasında büyük, mavi bir altıgen bulunan renkli, altıgen bir desen var. Arka planda çeşitli renklerde karelerden oluşan bir mozaik görülebiliyor. Ayrıca, görüntünün alt kısmında hafifçe bulanıklaştırılmış beyaz bir 'O' harfi görülüyor. Adam dikkatle cihaza bakıyor ve görüntünün odak noktası elleri.
Bilişim

Bilgi Teknolojileri Nedir?

09 Aralık 2019