AnasayfaBlogSüreç Yönetimi Nedir? Sürecin Temel Unsuru Nedir?
İşletme Yönetimi

Süreç Yönetimi Nedir? Sürecin Temel Unsuru Nedir?

15 Ekim 2018
Süreç Yönetimi Nedir? Sürecin Temel Unsuru Nedir?

Günümüzde İşletmeler ayakta kalarak gelişmelerini sürdürebilmeleri değişime süratle ayak uydurmalarına bağlıdır. Teknolojinin hızla geliştiği ve sektörlerin her alanı etkilediği günümüzde, bu değişimi kontrol edilebilir bir seviyede tutmak maksadıyla, yönetim anlayışında da değişime uyumlanmayı sağlayacak benzer yaklaşımları kullanabilmeyi zorunlu hale getirmektedir.

Bu gün bu değişimin farkında olan işletmeler gelecekte de var olabilmek için, müşterilerinin beklentilerini yakından takip eden, performans değerlendirme ve artırma, kalite yöntemleriyle maliyetlerini düşürerek, sürdürebilir bir rekabet avantajı yaratmaya yönelik stratejik yönetim yaklaşımı ile süreç yönetimine geçişi tercih etmeye başlamalarıdır.

Yönetim sistemlerinde sonuç odaklı olmak yerine süreçlerin sürekli kontrolü ile iyileştirmesini esas alan süreç yönetimi yaklaşımının kullanılması bize emek, zaman ve para gibi üretim faktörlerinin kullanılmasında tasarruf sağlar. Her türlü işletmede, süreci sürekli kontrol etmek ve iyileştirmek ve bunu sürekli kılmak için uzun vadeli ve kararlılık gerektiren bakış açılarına ihtiyaç vardır. İçinde bulunduğumuz dönemde değişimin gerekliliğini yaratan sebepler kuruluş içi ve dışı olarak, özetle ikiye ayrılmaktadır. (Okay,1998)

Kuruluş Dışı Nedenler:

 • Küreselleşme ve Sert rekabet ortamının varlığı,

 • Bilgi teknoloji gelişiminin baş döndürücü bir hızla ilerlemesi,

 • Müşteri beklentilerinde görülen farklılıklar ve artışlar,

 • Üretim/hizmet gerçekleştirme ve sunma teknolojilerindeki değişim,

 • Yönetim yaklaşımlarındaki değişim ve gelişmeler,

Kuruluş İçi Nedenler

 • Gelecekteki değişimlere hazırlıklı olmak için hedef ve politika değişiklikleri,

 • Müşteri beklentilerinin karşılanmaması,

 • Müşteri şikayetlerindeki artış,

 • Finansal ve performans göstergelerde bozulmalar,

 • Ürün hayat süresinin kısa olması,

 • Ürün/hizmet kalitesindeki düşüş,

 • Geleneksel fonksiyonel ve hiyerarşik bölümlere dayalı hantal, yavaş işleyen bürokratik süreçli organizasyon yapısı,

 • Kalite maliyetlerindeki artış,

 • Çalışanların artan istek ve beklentileri,

 • Moral ve motivasyon düşüklüğünün varlığıdır.

İşletmelerdeki bütün faaliyetleri yakından takip etmeyi sağlayan süreç tanımını şu şekilde tanımlayabiliriz. Süreç, bir girdi ile başlayan ve buna katma değer yaratarak müşterilerin beklentilerine en uygun çıktı üreten birbiri ile ilişkili işlemler serisidir.

Süreç, işletmelerde belli mal ve hizmetleri üretebilmek için yapılması gereken bir dizi iş ve faaliyetler topluluğudur. Bu iş ve faaliyetler topluluğu, birbiri ardına ve birbirine bağımlı bir şekilde bir araya getirilerek müşterilerin tatminini yükseltecek mal ve hizmetler üretilir. (Ülgen ve Mirze,2007)

Sürecin en temel unsuru girdi ve çıktıdır. Girdiyi sağlayan tedarikçi, çıktıyı kullanan müşteri, sürecin etkinliğinin değerlendirildiği performans ölçütleri ise müşteri ihtiyaç ve beklentileridir.

Süreç girdilerini daha değerli çıktılara dönüştüren süreç içerisindeki faaliyetlere süreç dönüşümü denir. Söz konusu dönüşümü yaratabilmek için süreçlerin kademeli olarak yapılandırılması gerekir ve bu süreç hiyerarşisi içinde mümkün hale gelir. Bu hiyerarşi süreçlerin dikey ilişkilerinin derinliklerinin tanımlanmasını sağlar. Süreç hiyerarşisi; ana süreçler, süreçler, alt süreçler ve süreç aktiviteleri olarak kademelendirilir. (Doğan, 2013)

 1. Ana süreçler: Örgütün en üst seviyesinde iş süreçlerini oluşturur ve birbiriyle etkileşim halindedir.

 2. Süreçler: Ana süreçleri oluşturan ve biribiriyle etkileşim halinde olan süreçlerdir.

 3. Alt süreçler: İki veya daha fazla fonksiyonu kapsayan ve önemli çıktılara sahip süreçlerdir.

 4. Süreç Aktiviteleri: Aynı fonksiyon içinde bir veya bir kaç kişi tarafından gerçekleştirilen, zorunlu iş aktiviteleridir.

Süreç hiyerarşisi içinde süreç yönetimine işletmenin vizyon ve hedeflerinin belirlenmesi ile başlanır. Vizyon, işletmenin uzun dönemde kendisini nerede görmek istediğini anlatır. Daha sonra gerekli kaynakların sağlanması ve iyileştirilmesi faaliyetlerini yürütecek ekip oluşturulmalıdır. Seçilen ekip süreçleri belirler ve dokümante eder. Tespit edilen süreçlerin sahipleri ve kritik başarı faktörleri ile kritik süreçler belirlenir. Tamamlanan süreçler izlenir, ölçülür, analiz edilir ve sürekli geliştirilir.

Sonuç olarak, sürecin yönetim adımlarına bakıldığında stratejik yönetim modeli aşamaları ile çok yakından ilişkili olduğu düşünülmekte ve süreçte ortaya çıkabilecek olası hataların önceden belirlenmesinde ve çözümlemesine yardımcı olacak, süreci kolaylaştıran, ihtiyaç duyulan sistematik bilgileri veren ve verilerin değerlendirmesine katkı sağlayacak süreç iyileştirme teknikleri olan beyin fırtınası, neden sonuç diyagramı, histogram, akış diyagramı gibi vb. tekniklerden yararlanılmaktadır.

Benzer konulardaki eğitimlere ücretsiz olarak katılmak için İstanbul İşletme Enstitüsü Online Eğitimler sayfasını ziyaret edin.

İşletmeler Gelecekte Var Olabilmek İçin Ne Yapmalı?

İşletmeler gelecekte de var olabilmek için, müşterilerinin beklentilerini yakından takip eden, performans değerlendirme ve artırma, kalite yöntemleriyle maliyetlerini düşürerek, sürdürebilir bir rekabet avantajı yaratmaya yönelik stratejik yönetim yaklaşımı ile süreç yönetimine geçişi tercih etmeye başlamalarıdır.

Süreç Nedir?

Süreç, bir girdi ile başlayan ve buna katma değer yaratarak müşterilerin beklentilerine en uygun çıktı üreten birbiri ile ilişkili işlemler serisidir. Süreç, işletmelerde belli mal ve hizmetleri üretebilmek için yapılması gereken bir dizi iş ve faaliyetler topluluğudur.

Sürecin Temel Unsuru Nedir?

Sürecin en temel unsuru girdi ve çıktıdır. Girdiyi sağlayan tedarikçi, çıktıyı kullanan müşteri, sürecin etkinliğinin değerlendirildiği performans ölçütleri ise müşteri ihtiyaç ve beklentileridir.

Kaynak

Okay, I.,1998, ‘’İşletmelerde Süreç Yönetimine Geçiş ve uygulama sonuçları’’, İstanbul, 7'nci Ulusal Kalite Kongresi

Ülgen H ve Mirze S. K. 2004, ‘İşletmelerde Stratejik Yönetim’ Literatür Yayınları, İstanbul

Doğan, Ö.,2013,‘’Bilgi Çağında Yönetim, Süreç tasarımı ve süreçlerle Yönetim, Akademi, 

Süreç Yönetimideğişim stratejik yönetim süreç teknolojivizyon
Dr. Serdar Samur
Dr. Serdar Samur
Blog Yazarı

Spor Yönetimi Uzmanı olan Serdar Samur, Türk spor yönetimi ve kültürünün gelişmesine katkı sağlamak maksadıyla, Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Futbol Yönetimine ışık tutacak çok sayıda ulusal ve uluslararası makaleler yanında 5 kitabı bulunmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.