AnasayfaBlogÖte Alemcilik: Spiritüalizm
Kişisel Gelişim

Öte Alemcilik: Spiritüalizm

02 Şubat 2020
Bir kişi lotus pozisyonunda oturuyor, bacak bacak üstüne atmış ve ellerini kucağına koymuş. Yüzünde huzurlu bir ifade var ve gözleri kapalı. Kişi pembe beyaz bir gömlek giyiyor ve teni açık tenli. Arka plan pembe ve beyaz bir görüntüdür ve kişi merkezde yer almaktadır. Kişi yoga duruşunda, sırtını ve boynunu dik tutarak sakince meditasyon yapıyor. Kişi zarif, dingin bir şekilde poz vermiştir ve duruşu mükemmeldir. Lotus pozisyonunun bedene huzur ve dinginlik getirmeye yardımcı olduğu bilinmektedir. Kişi yumuşak, sıcak bir ışıkla aydınlatılmış ve resim sakinleştirici, huzurlu bir ortamda çekilmiş gibi görünüyor.
KonularAçıklamalarEk Bilgiler
SpiritüalizmSpiritüalizm genel anlamıyla tinselcilik, ruhanilik anlamına gelir. Maddeci düşünceye karşı ruhu ön planda tutar.Düşüncede sorgulayıcı tutumu, inanca dayalı kabullenmeyi ve bilinç temelli edimleri ön planda tutar.
Maddiyat ve SpiritüalizmSpiritüalizmin maddi olan her şeye sırt çevirerek ele alınması gerektiği düşüncesi yanıltıcıdır.Maddi olan ötesinde olsa da, gerçekliği tanımlar, varlık için en büyük gücün anlaşılırlığı araştırır.
Spiritüel özelliklerDua etmek, Tanımak, İnanç ve maneviyat sahibi olmak, Geniş düşünme yeteneği ve hissetme, Derin bir saygı ve düşünce sahibi olmak, Soğukkanlılık ve meditasyon yapabilme yeteneğiBu özellikler eğer bir kişide varsa, kendi hayatının önemini daha iyi anlayabilir ve maneviyatını tam olarak yaşar.
Spiritüel Ne Demek?Spiritüel, sözcük anlamı olarak tinsel demektir. Varlığın bedenden ayrı ve bağımsız bir ruhsal yapı olduğunu temsil eder.Spiritüel sözcüğünü kullanan her grup, firka ya da ekol, reenkarnasyonu kabul etmeyebilir.
Spiritüalizm ayrımlarıFelsefi spiritüalizm, Antik çağlardan beri gelen bir ayrımdır. Deneysel spiritüalizm ise 19. yüzyılda sistemleşmiştir.Bu ayrımlar çerçevesinde pek çok felsefi ve dini akım spiritüalizmi farklı yorumlar ve yaşar.
Spiritüel YolculukSpiritüel yolculuk, bir kişinin kendi varlığına ve maneviyatına yönelik bir yolculuktur.Kişinin kendini anlama ve kendi varlığında anlam bulma süreci olarak da tanımlanabilir.

Spiritüalizm genel anlamıyla tinselcilik yani ruhçuluk demektir. Ruhani olan tüm konular ile ilgilenir. Daha dar bir anlamda bakıldığında dinsel bir kavram olarak değerlendirilir. Bu dinsel anlamın içerisinde ölüm sonrası öteki dünya ve sonsuzluk gibi manevi kavramlar barındırır. Spiritüalizm, belirlenmiş kesin sınırları ve temel anlayış biçimi ile diğer manevi düşünce disiplinlerinden ayrılır. Temel anlayış biçimlerindeki bu ayrılığa rağmen dindarlık ve spiritüalizm, pek çok dildeki sözcüklerde eş anlamlı olarak kullanılır. Bu durum en çok İngilizce sözcüklerde görülür.

Spiritüalizm anlam olarak ruhaniyet, ruhani oluş ve ruhçuluk olarak ifade edilir. maddecilik anlamına gelen materyalizm düşüncesine karşıt anlam taşıyacak şekilde kullanılır. büyük dinlerde de yer alması nedeniyle tanrıya giden bir yol olarak ele alınabilir. bu anlayışın yaşam biçimi olarak uygulanmasının tanrıya ulaşma yolu, takva olduğu düşünülür. psikologlar ise spiritüalizm için, var olmanın en önemli ve ayrıcalıklı biçimini anlamak olduğu yorumunu yaparlar. bu bağlamda kişinin kendi varlığını ve gücünü keşfederek yaşaması tanımını yaparlar.

Anlaşıldığı üzere spiritüalizm kişinin dinsel kavramları bir maneviyat içerisinde yaşaması anlamına gelmez. Kişinin maddi olan her şeye sırtını dönmesi de gerekmez. Spiritüalizm madde ötesi olmasına rağmen anlaşılabilir bir gerçekliği tanımlar. Varlık için en büyük güç, uyanış ve anlayış tanıma gibi konuları inceler. Disiplin olarak; düşüncede sorgulayıcı tutum, inanca dayalı kabullenme, bilinç temelli edimlerde bulunma tarafındadır. Ayrıca pek çok felsefeci belirli özelliklere sahip olunması durumunda kişinin kendi hayatı ile ilgili önemin farkına varabileceğini savunur. Kişi hangi yaratıcıya inanırsa inansın bu özelliklere sahip değilse, içinde yer alan maneviyatı tam olarak yakalayamaz. Belirtilen özellikler aşağıdaki gibidir.

  • Dua etmek, tanrıya inanmak ve onu anlamak

  • Tanımak, bilmek ve anlamak

  • İnanç ve maneviyat sahibi olmak

  • Geniş düşünebilme, hoşgörü ve hissetme

  • Kendinden yola çıkarak dünya ve çevreyi algılamak

  • Derin bir saygı ve düşünce sahibi olmak

  • Soğukkanlı olmak ve meditasyon yapmak

Spiritüel Ne Demek?

Spiritüel, sözcük anlamı olarak tinsel demektir. Spiritüalizm teriminin temelini oluşturur. Bu terim ise Latincede ruh anlamı taşıyan spiritus kelimesinden türetilmiştir. Aynı kelimenin sıfatı olan spiritualis sözcüğü ruhçuluk anlamında terimi oluşturmaktadır. Türkçede tinselcilik anlamına gelir. Varlığın bedenden ayrı ve bağımsız bir ruhsal yapı olarak tanımlandığı metafizik bir görüşü temsil eder.

Dinsel, felsefi ve mistik alanların içerisinde bulunan pek çok ekol, akım ve gruplar kendilerine spiritüalist adını vermektedir. Ancak bunların arasında ilkeleri, görüş ve kavramları açısından önemli derecede farklılık bulunur. Temel anlamda ortak noktaları ise manevi bir unsur olan ruhun varlığını kabul etmeleridir. Ancak detaylı şekilde bakıldığında ruhu tanımlama şekillerinin de farklı olduğu görülebilir. Bazı gruplar ruhu kendine özgü olarak kabul etmezken, diğer gruplar ruhun sürekli bir gelişim içerisinde olduğunu kabul etmez. Diğer gruplar ise reenkarnasyona inanarak ruh için tekrar bedenlenmeyi mümkün görür. Bu kabul farklılıkları spiritüalizm hakkında iki ana ayrımı meydana getirmiştir.

  • Felsefi Olarak Spiritüalizm: Antik çağlardan beri gelen ve pek çok filozof tarafından ruhun bir cevher olarak var olduğu savunmasıdır. Fakat bazı filozoflar ruhu kendilerine özgü ve temelinde bir cevher olarak kabul etmemişlerdir.

  • Deneysel Olarak Spiritüalizm: Antik çağ filozoflarının döneminden 19. yüzyıla kadar belirli bir sisteme bağlanmadan gelişen ve daha sonra Fransa’da Allan Kardec’in kurduğu, ruhun sürekli olarak yeniden beden kazandığını kabul eden ilk sistemli ruhçuluk biçimdir. Avrupa ülkelerinde Spiritizm, Latin Amerika ülkelerinde ise Kardesizm olarak bilinir.

Spiritüel sözcüğünü kullanan her ekolün, akımın ya da grubun ruhun tekrar bedenlendiğini yani reenkarnasyonu kabul ettiği söylenemez. Bu sözcük genel olarak ruhun varlığını kabul edenler tarafından kullanılır. Bir diğer genel kanı, spiritüel olanın maddeciliğin kesinlikle karşıtı olduğu görüşüdür. Bu görüş de bazı akımlar için geçerli olmasına rağmen tüm spiritüalizm görüşlerini kapsamaz. Ruhun ve bedenin birliğini savunan, materyalist görüşten kopukluğu eleştiren görüşler mevcuttur.  

Spiritüel Yolculuk Nedir?

Spiritüalizm son dönemlerde kişiye özgü, kişinin kendi varlığına yönelik olarak ele alınmaktadır. Hemen hemen her insanın kendine ait maneviyat anlayışı bulunur. Bazı insanlar bu konu hakkında sorular sorarak anlamlandırma yoluna gider. Bazıları ise maneviyatını dillendirmeyip kendi içerisinde yaşamayı tercih eder. Fakat inanan insanların çoğu spiritüel yolculuğu doğaüstü olarak kabul eder ve inanır. Bu yolculuğun temelinde kabul gören en önemli şey, kişinin kendi varlığında anlam bulmasıdır.

Spiritüel yolculuk gerçek manevi yolculukların arayışıdır. Bu arayış hayatın konusunu ve kişinin gerçekte kim olduğunu keşfetmesidir. Hayatın günlük telaşlardan daha fazlası olduğunu, mal ve mülk biriktirmekten daha önemli olduğunu ön plana çıkarır. Kötü durumlar karşısında ıstırap çekmenin bile herhangi bir manevi kaynak aracılığıyla mümkün olacağının kavranmasını sağlar. Aksi durumda kişinin kendisini yetersiz hissedeceğini söyler. Spiritüel yolculuk sıkıntı ile baş edebilmek için kaynak sağlar.

İnsanların çoğu spiritüel yolculuğa başlarken dışarıdan yönlendirme beklemektedir. Daha önce manevi yolculuğunu tamamlamış deneyimlerden yararlanmak istemektedir. Ancak spiritüalizm mütevazi kökenlere sahiptir. Hiç kimse bir başka kişinin hangi yoldan nereye gideceğini, kimlerle karşılaşacağını ya da sona eriş noktasını tahmin edemez. Spiritüel yolculuk için bilinmesi gereken şey budur. Kişi kendi ruhunu tanımalıdır.

Spiritüel yolculuk gerçekleştirebilmek için belirli aşamalar bulunmaktadır. Bu aşamaların amacı kişinin maneviyat üzerinde daha fazla düşünmesini sağlamaktır. Kişinin maneviyat anlayışı, yaşamı için büyük etkiye sahip olmaktadır. Spiritüel yolculuk aşamaları şunlardır; niyetleri belirlemek ve belirlenen niyetleri her geçen gün güçlendirmek, ruhun yolculuğa önderlik etmesine izin vermek, daha önce bu yolculuğu gerçekleştirmiş kişilerin deneyimlerini incelemek, kendini temel alan bir yolculuk hedeflemek, yaşanan güçlü duyguları maneviyatı güçlendirmek için kullanmak ve o noktadan yolculuğa başlamak, yardım için tanrıya başvurmak, pratik yapmak ve cevapları bulunamayan sorular karşısında umutsuzluğa kapılmamak.

Spiritüel Yaşam

Spiritüel yaşam, öte alemin barındırdığı sırlara hâkim olarak bu sırlar hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlayan kişilerin sürdürdüğü yaşam biçimidir. Spiritüalizm çerçevesinde geliştirilen bu yaşam biçimine sahip kişiler, maddi olan her şeye mesafeli durur. Maddesel dünya bağımlılığı reddedilir. Esas olarak maneviyatın ve ruhun gücü kabul edilir. Yaşam boyunca verilen kararlarda ve yapılan eylemlerde maneviyat ön planda tutulur. İç dünyaya yapılan manevi yolculuk ile birlikte ruhsal dinginliğe ulaşılır.

Bu yaşam biçimini benimsemek ve sürdürebilmek için spiritüel bir farkındalık sahibi olmak gerekir. Dünyaya gelen her insanın en başta spiritüel bir enerji sahibi olduğuna inanılır. Bu enerji, insanın materyalizme yönelmesi ile zayıflar. Farkındalıklar kaybedilir ve öte dünyaya açılan kapılar kapanır.

Spiritüel farkındalık kazanabilmek için kişinin kendini dinleyerek, kendi doğru ve yanlışlarını kabullenmesi ve kendisini affetmesi gerekir. Negatif düşüncelerini uzaklaştırmalı, sadece pozitif enerji çağırmalıdır. Bencillik ve kibir, spiritüel yaşamda kesinlikle yer almayan kavramlardır. Bunlardan kurtulmak için kişinin egolarından arınması gerekir. İnsanın sahip olduğu her şeyi sevmesi ve kabullenmesi ruhsal farkındalığını arttırır. Spiritüel yaşam boyunca ruhsal uyanışa uygun olan en doğru aktivite meditasyondur. Meditasyon, zihin karmaşasını önler ve kaygılardan uzaklaşmayı sağlar. Bu yaşam biçimi için en önemli şey ise madde ile ilgilenmeyi bırakıp manayı aramaktır.

Spiritüalizm, Spiritüalizm genel anlamıyla tinselcilik, ruhanilik anlamına gelir Maddeci düşünceye karşı ruhu ön planda tutar, Düşüncede sorgulayıcı tutumu, inanca dayalı kabullenmeyi ve bilinç temelli edimleri ön planda tutar, Maddiyat ve Spiritüalizm, Spiritüalizmin maddi olan her şeye sırt çevirerek ele alınması gerektiği düşüncesi yanıltıcıdır, Maddi olan ötesinde olsa da, gerçekliği tanımlar, varlık için en büyük gücün anlaşılırlığı araştırır, Spiritüel özellikler, Dua etmek, Tanımak, İnanç ve maneviyat sahibi olmak, Geniş düşünme yeteneği ve hissetme, Derin bir saygı ve düşünce sahibi olmak, Soğukkanlılık ve meditasyon yapabilme yeteneği, Bu özellikler eğer bir kişide varsa, kendi hayatının önemini daha iyi anlayabilir ve maneviyatını tam olarak yaşar, Spiritüel Ne Demek?, Spiritüel, sözcük anlamı olarak tinsel demektir Varlığın bedenden ayrı ve bağımsız bir ruhsal yapı olduğunu temsil eder, Spiritüel sözcüğünü kullanan her grup, firka ya da ekol, reenkarnasyonu kabul etmeyebilir, Spiritüalizm ayrımları, Felsefi spiritüalizm, Antik çağlardan beri gelen bir ayrımdır Deneysel spiritüalizm ise 19 yüzyılda sistemleşmiştir, Bu ayrımlar çerçevesinde pek çok felsefi ve dini akım spiritüalizmi farklı yorumlar ve yaşar, Spiritüel Yolculuk, Spiritüel yolculuk, bir kişinin kendi varlığına ve maneviyatına yönelik bir yolculuktur, Kişinin kendini anlama ve kendi varlığında anlam bulma süreci olarak da tanımlanabilir
spiritüalizm spiritüel spiritüel yolculuk spiritüel yaşam spiritüalizm felsefesi tinsellik ruhçuluk öte dünya
Resimdeki adam şeffaf camlı bir çift dikdörtgen gözlük takıyor. Kısa, koyu renk saçları ve sakalı var. Başını hafifçe sağa eğmiş ve yana doğru bakıyor. Yakalı siyah bir gömlek giymiş, beyaz ve gri desenli bir kravat takmış. Elleri ceplerinde. Yüz ifadesi ciddi ve odaklanmış. Güçlü bir çene çizgisi ve belirgin kaşları vardır. Gözlükleri keskin ve profesyonel bir görünüm veriyor.
Cem Taşdöğen
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldum. Eğitimime devam ederken, bir televizyon kanalında canlı yayın kameramanı olarak görev yaptım. Çeşitli kısa film projelerinde farklı görevlerde bulundum. Enstitü’den aldığım online içerik editörlüğü eğitiminden sonra yazarlık yapmaya başladım.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.