AnasayfaBlogEkonomistlerin Bilmesi Gereken İngilizce Terimler
Yabancı Dil Eğitimi

Ekonomistlerin Bilmesi Gereken İngilizce Terimler

12 Temmuz 2023
Resim, beyaz bir zemin üzerine simgesel ekonomi terimlerinin yanı sıra açıklamalarının olduğu bir rölyef tabloyu içermektedir. Sol üst köşede bir döviz simgesi yer alıyor ve yanında 'Döviz: bir ülkenin parasının başka bir ülkenin parası karşısındaki değeri' şeklinde bir açıklama var. Hemen altında, toplu iğne şeklinde bir stok simgesi bulunuyor ve yanında 'Stok: bir işletmenin elinde bulunan ve satılmak üzere hazır olan mallar' yazıyor. Sağ tarafta ise altın bir çizgi grafik bulunuyor ve bu 'Ekonomik Büyüme: bir ülkenin üretim kapasitesinin artması' olarak tanımlanıyor. Ortada bir bina simgesi var ve bu 'Merkez Bankası: bir ülkenin para politikasını yöneten kuruluş' olarak ifade ediliyor. Tüm terimler ve açıklamalar, görme engelli kullanıcılar için Braille alfabesi ile de yazılmıştır.
İngilizce TerimTürkçe KarşılığıTanımı veya Açıklaması
Gross Domestic ProductGayri Safi Yurt İçi HasılaÜlkenizde bir yıl içinde üretilen tüm mal ve hizmetlerin değerini ifade eder.
InflationEnflasyonGenel fiyat düzeyinin zamanla artması durumunu ifade eder.
Fiscal policyMaliye politikasıBir hükümetin harcamalarını ve vergilerini kontrol etme yöntemlerini tanımlar.
Supply and DemandArz ve TalepÜrün veya hizmetlerin piyasada mevcut olma miktarı (arz) ve bunlara duyulan istek veya ihtiyaç (talep) arasındaki ilişkiyi ifade eder.
Monetary PolicyPara politikasıBir merkez bankasının paranın arzını ve faiz oranlarını kontrol etmeye çalıştığı politika.
Economic SystemEkonomik sistemBir toplumun üretim, dağıtım ve tüketim süreçlerini düzenleyen kurallar ve yöntemlerin bütünüdür.
Market EquilibriumPiyasa dengesiArz ve talebin karşılıklı etkileşimi sonucunda belirlenen ürünün fiyat ve miktarını belirler.
Trade DeficitTicaret açığıBir ülkenin ithalatının ihracatından daha fazla olduğu durumu tanımlar.
Interest RateFaiz oranıBir borç verenin bir borç alana ödünç verdiği para karşılığında alacağı ekstra para miktarıdır.
Unemploymentİşsizlikİstihdam edilebilecek bireylerin çeşitli sebeplerden ötürü çalışma olanağına sahip olmaması durumunu ifade eder.

Ekonomi alanında çalışan veya ekonomi eğitimi alan kişilerin global bağlamda başarılı olmak için bilmeleri gereken bazı temel İngilizce terimler bulunmaktadır. Ekonomi, genellikle karmaşık bir dizi teori ve kavram üzerine kurulu bir disiplin olduğu için, bu terimlerin tam anlamıyla anlaşılması oldukça önemlidir. Sizler için ekonomistlerin bilmesi gereken İngilizce terimlerin bir listesini derledik.

Ekonomi Terimleri ve Anlamları: Ekonomistlerin Bilmesi Gereken İngilizce Terimler

  1. Gross Domestic Product (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla): Ülkenizde bir yıl içinde üretilen tüm mal ve hizmetlerin değerini ifade eder.

  2. Inflation (enflasyon): Genel fiyat düzeyinin zamanla artması durumunu ifade eder.

  3. Fiscal policy (Maliye politikası): Bir hükümetin harcamalarını ve vergilerini kontrol etme yöntemlerini tanımlar.

  4. Supply and Demand (Arz ve Talep): Ürün veya hizmetlerin piyasada mevcut olma miktarı (arz) ve bunlara duyulan istek veya ihtiyaç (talep) arasındaki ilişkiyi ifade eder.

  5. Monetary Policy (Para politikası): Bir merkez bankasının paranın arzını ve faiz oranlarını kontrol etmeye çalıştığı politika.

Ekonominin bu temel terimleri, hem akademik hem de iş dünyasında, İngilizce konuşulan hemen hemen her yerde genel kabul görmüştür. Bu terimler ekonomik sistemlerin işleyişini anlamak için oldukça gerekli olup, ekonomistlerin bilgi birikimlerini derinleştirmeye yardımcı olacaktır.

Bu genel terimlerin yanı sıra, ekonomistlerin globalda aktif olabilmek için çeşitli İngilizce dil becerilerine de ihtiyaçları vardır. Bu nedenle, dil becerilerinin geliştirilmesi ve sürekli bir şekilde İngilizce pratik yapılması önemli bir faktördür.

Bilgi birikiminizi genişletmek ve ekonomi terimlerine hakim olmak, sadece kariyerinizi geliştirmekle kalmayacak, aynı zamanda ekonomi ile ilgili tartışmalara katılmak ve çeşitli konularda bilgi sahibi olmak için de size yardımcı olacaktır. Bu nedenle, tüm ekonomistlere ve ekonomi öğrencilerine, İngilizce ekonomi terimlerini öğrenmek için zaman ayırmalarını tavsiye ederiz.

Ekonomiye özel bu terimleri öğrenmenin, ekonomistlerin kendi meslek kollarında daha etkili olabileceği, daha donanımlı bir şekilde tartışmalara ve karar alma süreçlerine katılabileceği unutulmamalıdır. Ekonomi alanındaki İngilizce terimlerin bilmek, aynı zamanda çeviri hatalarını en aza indirir ve daha doğru iletişim kurmayı sağlar.

Kaynakça:

  • McEachern, W. A. (2013).

  • Mankiw, N. G. (2014). Principles of economics. Cengage Learning.

Sonuç olarak, ekonomi alanında İngilizce terimlerin bilinmesi, bu alandaki aktörlerin global bağlamda başarılı olmaları açısından büyük önem taşımaktadır. Bilgisini genişletmek ve ekonomik diyaloglarda etkili bir aktör olmak isteyen herkesin bu terimleri iyi bir şekilde bilmeye ve anlamlandırmaya ihtiyacı vardır.

ingilizce eğitim programlarımızın, sadece temel dil bilgisi ve konuşma becerilerini geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda ekonomiye özgü bu spesifik terimleri içerdiğini de hatırlatmak isteriz. böylece ingilizceyi hem genel hem de özel (ekonomi) anlamda efektif bir şekilde kullanabilme yeteneği kazanabilirsiniz.

Ekonomi ve İngilizce dil becerilerinizi geliştirmek için sizi İngilizce kurslarımıza davet ediyoruz. Unutmayın, doğru terimlerle donatılmış sağlam bir dil, sadece başarılı bir ekonomist olmanın değil, aynı zamanda global ölçekte etkin bir iletişimci ve lider olmanın da anahtarıdırlar.

İngilizceTürkçeTelaffuzu
EconomicsEkonomiİkonomiks
MicroeconomicsMikroekonomiMaykro-ikonomiks
MacroeconomicsMakroekonomiMakro-ikonomiks
SupplyArzSaplay
DemandTalepDemand
MarketPazarMarket
PriceFiyatPrays
InflationEnflasyonİn-flay-shun
DeflationDeflasyonDee-flay-shun
Gross Domestic ProductGayri Safi Yurtiçi HasılaGross Domestik Pro-dukt
UnemploymentİşsizlikAn-em-ploy-ment
Interest RateFaiz Oranıİn-ter-est Reyt
Exchange RateDöviz Kuruİks-çeynj Reyt
Monetary PolicyPara PolitikasıMon-i-te-ri Po-li-si
Fiscal PolicyMaliye PolitikasıFis-kal Po-li-si
BudgetBütçeBaj-et
TradeTicaretTreyd
ExportİhracatEk-sport
Importİthalatİm-port
CapitalSermayeKep-i-tal
InvestmentYatırımİn-ves-tment
EntrepreneurshipGirişimcilikOn-trö-pren-ör-ship
ProfitKarProf-it
LossZararLoss
ProductivityVerimlilikPro-duk-ti-vi-ti
Economic GrowthEkonomik Büyümeİ-ko-no-mik Grov
RecessionDurgunlukRi-sesh-şın
DepressionEkonomik BuhranDi-presh-şın
Stock MarketHisse Senedi PiyasasıStok Market
Bond MarketTahvil PiyasasıBond Market
Central BankMerkez BankasıSän-tral Bank
Federal ReserveAmerika Birleşik Devletleri Merkez BankasıFed-ral Ri-zerv
TaxVergiTaks
GovernmentHükümetGav-ern-mınt
RegulationDüzenlemeRegel-ey-shun
MonopolyTekelMo-nop-o-lee
OligopolyOligopolO-li-go-po-lee
CompetitionRekabetKomp-e-ti-shun
SubsidyTeşvikSub-si-di
Public DebtKamu BorcuPab-lik Det
BankruptcyİflasBen-k-rupt-si
Economic IndicatorEkonomik Göstergeİkonomik In-di-ke-tor
Money SupplyPara ArzıMon-ey Saplay
Consumer Price IndexTüketici Fiyat EndeksiKon-sü-mer Prays İn-deks
Economic DevelopmentEkonomik Kalkınmaİ-ko-no-mik De-vel-op-ment
Comparative AdvantageKarşılaştırmalı ÜstünlükKom-pa-ra-tiv Ed-van-tıç
Perfect CompetitionMükemmel RekabetPer-fekt Kom-pi-ti-shun
Economic EfficiencyEkonomik Verimlilikİ-ko-no-mik Ef-i-si-ensi
ExternalitiesHarici EtkilerEk-ster-nal-itiz
CapitalismKapitalizmKap-i-ta-liz-em
SocialismSosyalizmSos-yal-iz-em
CommunismKomünizmKomyu-niz-em
Supply and DemandArz ve TalepSaplay end Dem-and
Market EconomyPiyasa EkonomisiMarket İ-ko-no-mi
Planned EconomyPlanlı EkonomiPlan-d İ-ko-no-mi
Trade BalanceTicaret DengesiTreyd Balans
WealthServetWelf
PovertyYoksullukPov-er-ti
GlobalizationKüreselleşmeGlo-ba-li-ze-yşın
Economic IntegrationEkonomik Entegrasyonİ-ko-no-mik İn-te-gra-si-yon
IndustrializationSanayileşmeİn-dus-tri-a-li-ze-yşın
ElasticityEsneklikİ-las-tis-i-ti
Public SectorKamu SektörüPab-lik Sek-tor
Private SectorÖzel SektörPray-vit Sek-tor
National IncomeMilli GelirNa-she-nal İn-kam
Disposable IncomeKişisel GelirDi-spo-zı-bl İn-kam
Economic IndicatorsEkonomik Göstergelerİ-ko-no-mik İn-di-ke-tors
Labor Marketİşgücü PiyasasıLey-bor Market
Rational ChoiceRasyonel TercihRa-shi-nal Çoys
Economic TheoryEkonomi Teorisiİ-ko-no-mik Te-ori
Business Cycleİş DöngüsüBı-zi-ness Say-kıl
Income DistributionGelir Dağılımıİn-kam Di-stri-byu-shun
Opportunity CostFırsat MaliyetiO-por-tü-ni-ti Kost
Public GoodsKamu MalıPab-lik Guds
Marginal UtilityMarjinal FaydaMar-ji-nal Yu-til-i-ti
Economic EquilibriumEkonomik Dengeİ-ko-no-mik E-kwi-lib-ri-um
Economic ForecastingEkonomik Tahminlerİ-ko-no-mik For-kast-ing
Market EquilibriumPiyasa Denge NoktasıMarket E-kwi-lib-ri-um
Rational ExpectationsRasyonel BeklentilerRa-shi-nal İk-spek-tey-şınz
Human Capitalİnsan SermayesiHü-man Kep-i-tal
Aggregate DemandToplam TalepAgri-git Demand
Aggregate SupplyToplam ArzAgri-git Saplay
International TradeUluslararası Ticaretİn-ter-na-shu-nal Treyd
Economic PolicyEkonomi Politikasıİ-ko-no-mik Po-li-si
Financial MarketFinansal PiyasaFi-nan-shal Market
Capital FormationSermaye OluşumuKep-i-tal Formay-shun
Financial CrisisFinansal KrizFi-nan-shal Kray-sis
Production FunctionÜretim FonksiyonuPro-duk-şın Fank-şın
Public ExpenditureKamu HarcamalarıPab-lik Ek-speyndi-çür
Game TheoryOyun TeorisiGeym Te-ori
Economics of ScaleÖlçek Ekonomisiİ-ko-no-miks of Skayl
Economic SystemEkonomik Sistemİ-ko-no-mik Sis-tem
Price ElasticityFiyat EsnekliğiPrays İ-las-tis-i-ti
Market FailurePiyasa BaşarısızlığıMarket Fey-lür
Cost-Benefit AnalysisMaliyet-Fayda AnaliziKost-Ben-fet E-nal-i-sis
International FinanceUluslararası Finansİn-ter-na-shu-nal Fı-nans
Business Strategyİş StratejisiBı-zi-ness Strate-ji
Economic ImpactEkonomik Etkiİ-ko-no-mik İm-pakt
Financial StatementFinansal RaporFi-nan-shal Stat-mınt
Labor Forceİş GücüLey-bor Fors
Economic IndicatorEkonomik Göstergeİ-ko-no-mik In-di-ke-tor
Economic ModelingEkonomik Modellemeİ-ko-no-mik Mod-ling
Economic AnalysisEkonomik Analizİ-ko-no-mik An-a-lı-sis
Economic ResearchEkonomik Araştırmaİ-ko-no-mik Ri-sörş
Economic ForecastEkonomik Tahminİ-ko-no-mik For-kast
Economic IncentivesEkonomik Teşviklerİ-ko-no-mik İn-sen-tivs
Economic CycleEkonomik Döngüİ-ko-no-mik Say-kıl
Economic ModelEkonomik Modelİ-ko-no-mik Mod-el
Economic CrisisEkonomik Krizİ-ko-no-mik Kray-sis
Economic Growth RateEkonomik Büyüme Oranıİ-ko-no-mik Grov Reyt
Economic InequalityEkonomik Eşitsizlikİ-ko-no-mik İn-e-kwal-iti
Economic SectorEkonomik Sektörİ-ko-no-mik Sek-tor
Economic ValueEkonomik Değerİ-ko-no-mik Val-yu
Gross Domestic Product, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, Ülkenizde bir yıl içinde üretilen tüm mal ve hizmetlerin değerini ifade eder, Inflation, Enflasyon, Genel fiyat düzeyinin zamanla artması durumunu ifade eder, Fiscal policy, Maliye politikası, Bir hükümetin harcamalarını ve vergilerini kontrol etme yöntemlerini tanımlar, Supply and Demand, Arz ve Talep, Ürün veya hizmetlerin piyasada mevcut olma miktarı (arz) ve bunlara duyulan istek veya ihtiyaç (talep) arasındaki ilişkiyi ifade eder, Monetary Policy, Para politikası, Bir merkez bankasının paranın arzını ve faiz oranlarını kontrol etmeye çalıştığı politika, Economic System, Ekonomik sistem, Bir toplumun üretim, dağıtım ve tüketim süreçlerini düzenleyen kurallar ve yöntemlerin bütünüdür, Market Equilibrium, Piyasa dengesi, Arz ve talebin karşılıklı etkileşimi sonucunda belirlenen ürünün fiyat ve miktarını belirler, Trade Deficit, Ticaret açığı, Bir ülkenin ithalatının ihracatından daha fazla olduğu durumu tanımlar, Interest Rate, Faiz oranı, Bir borç verenin bir borç alana ödünç verdiği para karşılığında alacağı ekstra para miktarıdır, Unemployment, İşsizlik, İstihdam edilebilecek bireylerin çeşitli sebeplerden ötürü çalışma olanağına sahip olmaması durumunu ifade eder
Ekonomi İngilizce Terimler Ekonomist Temel İngilizce terimler teori kavram Gross Domestic Product Gayri Safi Yurt İçi Hasıla mal hizmet Inflation enflasyon fiyat Fiscal policy Maliye politikası hükümet Supply and Demand Arz ve Talep Monetary Policy Para politikası merkez bankası dil becerileri İngilizce pratik Bilgi birikimi kariyer tartışmalar çeviri hataları Kaynakça McEachern Mankiw.
Genç bir kadın yakın plan bir portrede görülüyor. Açık tenli, yüksek elmacık kemikli ve belirgin bir çene hattına sahip. Gözleri parlak ve büyüleyici, uzun kirpikleri ve kapakların etrafındaki hafif gölgesi var. Dudakları dolgun ve açık pembe bir renge boyanmış. Saçları koyu kahverengi ve yüzünün etrafına yumuşak dalgalar halinde dökülüyor. Güzelliği yayan kendinden emin ama nazik bir ifadesi var.
Meryem Winstead
Blog Yazarı

Hacettepe Üniversitesi Aile ve Tüketim Bilimleri Bölümü mezunuyum. Blog yazarlığı ve insan kaynakları yönetimi sertifikalarım var. İngilizce dilinde yüksek lisans derecem var ve 3 yıl ABD'de yaşadım.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.