AnasayfaBlogAraştırma Nedir? Araştırma Yöntemleri Nelerdir?
Nedir?

Araştırma Nedir? Araştırma Yöntemleri Nelerdir?

06 Ocak 2020
Bir kişi masada oturmuş, dikkatle bir grafiğe bakmaktadır. Grafik siyah zemin üzerinde birkaç beyaz çizgiden oluşuyor ve kişinin parmağıyla işaret ediliyor. Ön planda siyah kenarlı sarı kare bir nesne ve sağda beyaz metinli renkli bir daire var. Kişi elinde bir telefon tutmaktadır. Masanın üzerinde bir grup kağıt ve arka planda beyaz bir tahta var. Kişinin yüzü, önündeki grafiği incelerken odaklanmış ve kararlıdır.
Araştırma TanımıAraştırma TipiAraştırma Yöntemi
Bilimsel yöntem ve tekniklerin kullanıldığı, analiz ve sonuç süreci doğrultusunda düzenli çalışmalar.Bilimsel AraştırmaHipotez oluşturma, bilgi toplama, testler, mülakatlar, anketler.
Belli bir sorunu çözme veya bir gerçeği ortaya çıkarma süreci.Uygulama AraştırmasıProblemin tanımlanması, çözüm yolu geliştirilmesi, çözümün test edilmesi.
Belirli bir alan veya konuda sağlam bilgi toplama çalışmaları.Pazar AraştırmasıAnketler, konu ile ilgili gözlemler, odak grupları.
Belli bir konuda bilgi derlemek ve analiz hedeflenen çalışmalar.Problem Odaklı AraştırmaDerinlemesine görüşmeler, durum analizleri, sorunun kaynaklarını tespit etme.
Herhangi bir durum, olgu veya problem hakkında ayrıntılı bilgi toplamak için yapılan sistemli çalışma.Nitel AraştırmaBirebir görüşmeler, odak grupları, etnografik araştırma.
Sayısal veya ölçülebilir veriler üzerinden yapılan sistemli araştırmalar.Nicel AraştırmaAnketler, istatistiksel analizler, deneysel çalışmalar.
Mevcut yazılı veya görsel materyalleri analiz ederek ayrıntılarına inilen derinlemesine araştırma.Metin AnaliziDoküman inceleme, metinleri kodlama ve çözme.
Bir olayın veya durumun derinlemesine incelenmesi ve bilgi toplamak için kullanılan sistemli bir teşhis yöntemi.Örnek Olay AraştırmasıAlan çalışması, gözlem, durum analizi.
Bir topluluğun belirli bir konu hakkında düşüncelerini, eğilimlerini ve tutumlarını anlamak için kullanılır.Anket AraştırmasıÇevrimiçi anketler, yüz yüze anketler, kendi kendine doldurulan anketler.
Organizasyonlar, iş süreçleri veya stratejiler hakkında anlayışı derinleştirmek için kullanılır.Kuruluşsal AraştırmalarMevcut veri analizi, gözlem, iç iletişim analizi.

Bir gerçeği ortaya çıkarmak, olan bir sorunu çözümlemek ve mevcut bilgileri çoğaltmak için bilimsel yöntemler ve tekniklerin kullanıldığı, düzenli çalışmalara araştırma denir. Araştırmada en önemli nokta, hipotezin ortaya konmasıdır. Bir hipotez, karşılaşılan problemin özellikleri ile ilgili bir genelleme olup, bir inceleme esnasında hemen ortaya çıkabilecek ve araştırmaya yol gösterecek, temel ilişkilere ve olası çözüm yollarına dikkat çekme amacını taşır.

İyi bir araştırmanın diğer özelliklerine bakıldığında, incelenmesi gereken konuların ya da nesnelerin seçilmesinde dikkat gösterilmesi gerekir. Araştırma ile ilgili bilgilerin testler, mülakat, anketler gibi hangi yollarla toplanacağının saptanması, bilgilerin analizinin tam anlamı ile yapılması, bulguların özetlenmesi ve rapor hazırlanması sırasında, genellemelerin büyük bir dikkatle ortaya çıkarılmasıdır.

Bir meslekte araştırma, dayanılan bilgilerin çoğaltılması yolu ile uygulamanın, gelişim göstermesine yardım etmektir. Böylece çalışmaların hazırlanması ve uygulanması için gerekli bilgiler ortaya çıkarılmış olur. Tüm bilimlerde, tekniğin ve sanatın her dalında araştırma, büyük önem taşımaktadır.

Araştırma Ne Demek?

Araştırma, bir gerçeği açığa çıkarma ve bir sorunu çözme aşamasında tüm bilimsel yöntemlerden faydalanarak, yapılan çalışmalara verilen addır. Sözlük anlamı “Araştırmak işi, taharri, araştırı, tetkik. Bilim ve sanatla ilgili olarak yapılan yöntemli çalışma.” Olarak geçer. Araştırma, bilimsel araştırma, bir şeyi temel araştırma, uygulamalı araştırma, pazar araştırması, problem odaklı araştırma, problem çözme araştırması olarak bir sürü amaca yönelik yapılabilir.

Bir konu hakkında araştırmaya başlamak için, bir çözüme ihtiyacı olan bir sorununuz veya kaygınızın var olması gerekir. Araştırma öncelikle doğru araştırma soruları sormakla başlar. Bir sonraki adım, sorunu veya ilgili konuyu doğru olarak araştırabilmek için uygun araştırma yöntemini belirlemek ve daha sonra doğru veya uygun sonuçlar çıkarmak için ele geçen bulgularınızı veya gözlemlerinizi analiz etmek olarak değerlendirilir.

Araştırma Yöntemleri Nelerdir?

” olarak ikiye ayrılır. İki yöntemde kendi içinde, farklı özellikteki veri toplama yöntemleri içerir. Nitel araştırma yönteminde, araştırma içine dahil edilen katılımcılara açık uçlu sorular sorulur, konuşma yöntemlerini toplayarak verileri derler.

Toplanan yanıtlar aslında sayısal değildir. Bu yöntem sadece bir araştırmacının ve katılımcının ne düşündüğünü bulmalarına yardımcı olmaz, aynı zamanda düşündüklerinin belirli nedenleri de söyler. Sıklıkla kullanılan nitel araştırma yöntemlerini inceleyelim.,

 • Birebir görüşme; sistematik olarak planlanır. Belirli bir zaman diliminde bir katılımcı ile yürütülür. Bire bir görüşmeler, önceden soru hazırlamayı ve araştırmacının katılımcıya en önemli soruları yöneltmesi için bir araştırmaya ihtiyaç duyar. Bu tür bir röportaj en fazla 20 dk ila yarım saat sürer. Bu süre içinde araştırmacı, katılımcılardan olabildiğince anlamlı veri toplamaya çalışır.

 • Odak grupları; genellikle konu ile alakalı uzman olan yaklaşık 6-10 arasında katılımcıdan meydana gelen küçük gruplardır. Gruplar arasında tartışmayı kolaylaştıran bir odak grubuna, bir moderatör belirlenir. Moderatörün odak gruplarını yönetme deneyimi önemli bir role sahiptir. Deneyimli bir moderatör, katılımcılara araştırma için fazla bilgi toplamalarına yardımcı olacak, doğru araştırma sorularını sormayı sağlar.

 • Etnografik araştırma insanların doğal yaşam alanlarında bir değişiklik yapıldığında gözlemlenen yoğun bir araştırma şeklidir. Görüşme yapmaktansa, bir araştırmacının bilgi edinmek için süreci kişisel olarak deneyimlemesi gerekir.

 • Metin analizi; mevcut bir dokümantasyon formu vasıtası ile kelimeleri, metinleri kodlayıp çözen, sosyal hayatı analiz etmek amaçlı kullanılan diğer nitel araştırma yöntemlerinden farklı olan bir yöntemdir. Araştırmacı, belgelerin içindeki bilgileri inceler ve anlamaya çalışır. Ardından anlamlı çıkarımlar yapar. Zamanımızda araştırmacılar sosyal medya platformlarında gelişen etkinlikleri takip ediyor ve düşünce kalıplarını hakkında çıkarım yapmaya çalışıyor.

 • Örnek olay araştırması; adından da anlaşıldığı gibi bir kuruluşu incelemek için kullanılan yöntemdir. Bu araştırma yöntemi yıldan yıla gelişmiştir ve araştırmacılar tarafından kullanılan en kıymetli nitel araştırma yöntemlerinden biri halini almıştır. Araştırmalar eğitim sektörü, felsefi ve psikoloji üzerine çalışmalar gibi alanlarda kullanılır. Bu yöntem devam etmekte olan araştırmaların derinine inmeyi içerir ve veri toplar.

Nicel araştırma yöntemlerinde, bireylerin toplum içindeki davranışlarını gözlem, deney ve test yolu ile nesnel bir şekilde ölçülür ve sayısal verilerle açıklanır. Nicel araştırmada üç yöntem kullanır.

 • Anket araştırma; en önemli amacı anket aracılığı ile büyük bir nüfus hakkında bilgi sahibi olmaktır. Bu yöntemde, araştırmacı alakalı anket sorularından oluşan bir anket tasarlar ve anketi dağıtır. Araştırmacı cevapları geri aldıktan sonra, anlamlı bulguları ve verileri oluşturmak için özetler.

 • Tanımlayıcı araştırma; gözlemlenen olguya ait tüm özellikleri tanımlamayı ve daha fazla bilgi edinmeyi ifade eden nicel bir araştırma yöntemidir. Araştırma yöntemi katılımcıları çok sistemli ve doğru bir şekilde betimlemek için oluşturulmuştur Betimsel araştırma, fenomeni tanımlamak, gözlem ve sonuç elde etmektir.

 • İlişkisel araştırma; iki veya ikiden fazla değişken arasındaki gelişen ilişkiyi inceler. Korelasyon örneğinde, varsayımsal olarak, araştırmacı, kanser ve evlenen kadınlar arasında bir korelasyon araştırması yapıyor. Diyelim ki evli kadınların kanserle olumsuz bir ilişkisi var. Bu örnekte iki değişken mevcuttur. Bunlar, kanser ve evli kadınlardır. Olumsuz korelasyon değerlendirdiğimizde, evli kadınların kanser olma ihtimali daha düşüktür. Ancak, bu durum evliliğin direkt olarak kanseri önlediği anlamını taşımaz.

 • Geçici bibliyografya araştırması, araştırma sürecinin başlarında oluşturulan ve araştırma konusuyla ilgili önemli eserleri, makaleleri, kitapları ve diğer kaynakları içeren bir liste veya derlemedir. Geçici bibliyografya, araştırmanın ilerleyen aşamalarında kullanılacak nihai bibliyografyanın temelini atmaktadır.

  Geçici bibliyografya, araştırmanın başlangıç aşamasında ve literatür taraması sürecinde hazırlanır. Bu aşamada, araştırmacılar konuyla ilgili mevcut bilgi ve fikirleri inceleyerek, önemli ve ilgi çekici çalışmaları belirler ve bu kaynakları geçici bibliyografyaya ekler. Geçici bibliyografya, araştırma sürecinde sürekli güncellenir ve genişletilir.

  Geçici bibliyografyanın hazırlanması, şu avantajları sağlar:

  1. Araştırma konusu ve ilgili çalışmalar hakkında bilgi sahibi olma.

  2. Daha önce yapılan araştırmaların sonuçlarını ve yöntemlerini inceleme.

  3. Araştırmanın kapsamını ve odak noktalarını belirleme.

  4. Araştırma konusunda bilgi eksikliklerini ve potansiyel araştırma alanlarını keşfetme.

  5. Araştırma sürecinde kullanılacak doğru ve güvenilir kaynakları seçme.

  6. Nihai bibliyografya için önemli ve uygun kaynakları belirleme.

Araştırma Türleri Nelerdir?

Araştırmada sistematik bir yaklaşım vardır. Mantıksal akıl yürütmeye dayanır. Gerçek zamanlı ve doğal ortamda gerçek olan gözlemlerdir. Bilimsel araştırma, istenilen bilgiye erişmek için, sistematik olarak veri toplama ve analiz etme sürecine denir. Bazı bilimsel araştırmalar, kuram üretmeyi ya da mevcut kuramları sınamayı amaçlar.

Kuram, bir olguyu açıklamayı veya kontrol etmeyi sağlayan ilişkili ilkeler bütünüdür. Bilimsel araştırmalar akademik süreçlerde sık sık kullanılır. Enstitü tarafından verilen ve online eğitim seçenekleri içinde yer alan bilimsel araştırma ve yazma teknikleri eğitimi bilimsel araştırma ve araştırmaları kaleme alma sürecinde bakış açısı kazanmanızda destekleyici olacaktır. Araştırma türlerini inceleyip özelliklerini öğrenelim.

 • Temel araştırma; çoğunlukla bilgiyi geliştirmek için uygulanır. Araştırmanın temel yönlerini içerir. Bu araştırmanın ana değeri bilgi yayılımıdır.

 • Uygulamalı araştırma; gerçek hayattaki sorunları analiz etmeye ve çözmeye odaklıdır. Bu araştırma türü, bilimsel problemleri alarak pratik problemleri çözmeyi sağlayan çalışmayı ifade eder. Bu araştırma, insanların refahına etki eden sorunları çözmede önemlidir.

 • Probleme yönelik araştırma; adından da anlaşılan, problemin konuyla ilgili çözümlerini bulmak ve doğasını anlamak için problem içeren araştırmalar yapılır.

 • Problem çözme araştırması; bu araştırma türü, şirketler tarafından kendi sorunlarını bulmak ve çözmek için uygulanır. Problem çözme araştırmasında, olan problemlere çözümler bulmak için uygulamalı araştırma kullanır.

Bilimsel yöntem ve tekniklerin kullanıldığı, analiz ve sonuç süreci doğrultusunda düzenli çalışmalar, Bilimsel Araştırma, Hipotez oluşturma, bilgi toplama, testler, mülakatlar, anketler, Belli bir sorunu çözme veya bir gerçeği ortaya çıkarma süreci, Uygulama Araştırması, Problemin tanımlanması, çözüm yolu geliştirilmesi, çözümün test edilmesi, Belirli bir alan veya konuda sağlam bilgi toplama çalışmaları, Pazar Araştırması, Anketler, konu ile ilgili gözlemler, odak grupları, Belli bir konuda bilgi derlemek ve analiz hedeflenen çalışmalar, Problem Odaklı Araştırma, Derinlemesine görüşmeler, durum analizleri, sorunun kaynaklarını tespit etme, Herhangi bir durum, olgu veya problem hakkında ayrıntılı bilgi toplamak için yapılan sistemli çalışma, Nitel Araştırma, Birebir görüşmeler, odak grupları, etnografik araştırma, Sayısal veya ölçülebilir veriler üzerinden yapılan sistemli araştırmalar, Nicel Araştırma, Anketler, istatistiksel analizler, deneysel çalışmalar, Mevcut yazılı veya görsel materyalleri analiz ederek ayrıntılarına inilen derinlemesine araştırma, Metin Analizi, Doküman inceleme, metinleri kodlama ve çözme, Bir olayın veya durumun derinlemesine incelenmesi ve bilgi toplamak için kullanılan sistemli bir teşhis yöntemi, Örnek Olay Araştırması, Alan çalışması, gözlem, durum analizi, Bir topluluğun belirli bir konu hakkında düşüncelerini, eğilimlerini ve tutumlarını anlamak için kullanılır, Anket Araştırması, Çevrimiçi anketler, yüz yüze anketler, kendi kendine doldurulan anketler, Organizasyonlar, iş süreçleri veya stratejiler hakkında anlayışı derinleştirmek için kullanılır, Kuruluşsal Araştırmalar, Mevcut veri analizi, gözlem, iç iletişim analizi
araştırma bilimsel araştırma nitel araştırma nicel araştırma tetkik
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.