AnasayfaBlog21. Yüzyıl Öğretmeni
Meslekler

21. Yüzyıl Öğretmeni

05 Ocak 2021
Bir adam beyaz tahtanın önünde durmuş, kameraya bakmaktadır. Yakalı bir gömlek giymiştir ve iki elinde de bir tablet tutmaktadır. Yüz ifadesi ciddidir ve doğrudan kameraya bakmaktadır. Arkasındaki beyaz tahta metin ve diyagramlarla doludur. Saçları düzgünce taranmıştır ve yüzünde hafif bir kirli sakal vardır. İyi aydınlatılmış bir odada duruyor ve ışık beyaz tahtadan yansıyor. Arka plan bulanık, bu da adama odaklanmış ve niyetli bir hava veriyor. Derin düşüncelere dalmış, tahtadaki metni inceliyor gibi görünüyor.
ÖzellikTanımÖrnekler
Öğrenciye Rehber OlmalıÖğretmenin bilgiyi aktaran değil de öğrencinin bilgiye ulaşmasına kaynaklık eden rolü.Öğrencinin öğrenme sitilini tanıma, motivasyonuna yardımcı olma.
İşbirliği İçinde OlanÇevreyle sürekli etkileşim halinde olan ve bu etkileşimin öğrencinin gelişimine katkı sağladığını bilen öğretmen.Farklı kaynaklar ve araçlar kullanma, online ve offline iletişim platformlarından yararlanma.
Yenilikçi OlmalıToplum ve eğitim sistemine getirilen yeniliklere ayak uyduran ve öğrencilerini bu sürece dahil eden öğretmen.Yeni öğretim metotları kullanma, teknolojiyi derslerine entegre etme.
Hayat Boyu ÖğrenenKişisel ve profesyonel gelişimine sürekli yatırım yapan, öğrenmeyi seven ve bu özelliğini öğrencilerine de aşılayan öğretmen.Yeni ders stratejileri öğrenme, sürekli okuma ve araştırma yapma.
ÜretkenYenilikçi ve yaratıcı projeler tasarlayan, bilgiyi etkin bir şekilde aktaran öğretmen.Öğrencileri için ilginç ders materyalleri geliştirme, öğrenme-öğretme süreçlerini yenilikçi yollarla uygulama.
Eğitimci OlmalıÖğretmenin kendisini sadece bir bilgi aktarıcısı olarak değil, aynı zamanda bir eğitimci olarak gören öğretmen.İletişim ve problem çözme becerilerini öğrencilere öğretme, öğrencinin sosyal ve duygusal gelişimine destek olma
SorumluÖğretmenin eğitim sürecinde ve öğrencinin gelişiminde kendine düşen görevleri eksiksiz yerine getiren öğretmen.Tüm öğrencilerin ilerlemesini takip etme, eğitim hedeflerine ulaşmak için çaba gösterme.
ErdemliEtik değerlere uygun hareket eden, güvenilir ve dürüst olan öğretmen.Dürüstlük ve saygı değerlerini öğrencilere aşılar.
BilgiliAlanında uzman, güncel bilgilere sahip olan öğretmen.Alanındaki yeni gelişmeleri takip etme, yeni öğretim tekniklerini kullanma.
BeceriliÖğrencilerinin öğrenimine katkı sağlayacak becerilere sahip öğretmen.Hem sayısal hem de sözel konularda yetenekli olma, öğretim becerileri geliştirme.

Bilim ve teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler toplumu oluşturan bütün kurumları etkisi altına almıştır. Eğitimde bu kurumlardan birisidir. Eğitim, toplumdan ve toplumsal değişmelerden karşılıklı etkileşime bağlı olarak etkilenen bir süreç ve bu değişmelerin gerekli kıldığı insan tipini yetiştirmek içinde bir araçtır.

Eğitim sorumluluğunu üstlenen kişi ise öğretmendir. Peki, hızla değişen dünyada öğretmenin rolü nedir? Aslında öğretmeni tanımlayan içerisinde yaşadığı yüzyıl ve onun özelliklerinden ibarettir. Uygulanan politikalar doğrultusunda yetiştirilen öğretmen gelecek nesilleri de şekillendirir. Ama şu da unutulmamalıdır; toplumun inşasında önemli rol alan öğretmenlik mesleğinin üstlendiği rol, dönemin koşullarına göre değişir ve şekillenir. İçerisinde yaşadığımız yüzyılın gerekli kıldığı insan tipi ise bilgiyi yönetebilme becerisine sahip, beyin gücüne dayalı bireyleri yetiştirmektir.

21. Yüzyıl Öğretmeninin Özellikleri

Türkiye’nin 7’inci ve 8’inci Beş Yıllık Kalkınma Planlarında 21. yüzyılda Türk toplumunun insan profili de anlatılmıştır: “Bilgi çağı kimliğine uygun, bilime ve teknolojiye yatkın, problem çözme yeteneği gelişmiş, düşünen ve algılayan, kendini açıklamaktan korkmayan bireyler” olarak belirtilmiştir.

O halde bireyler yeni dünya düzeninde, karşılaştığı sorunlara çözüm üretebilen, kendini yönetebilen, kendi öğrenme profilini bilen, kuvvetli iletişim becerilerine sahip yenilikçi kişiler olacaktır. Artık öğretmen imgesi bilginin taşıyıcısı ve aktarıcısından daha çok bilginin yöneticisi rolüne bürünmüştür. O zaman 21.yüzyıl bireylerini yetiştirecek öğretmen profilini 5 özellikle özetleyelim;

  • Öğrenciye rehber olmalı

Öğretmen bilgiyi aktaran değil de öğrencinin bilgiye ulaşmasına kaynaklık eden, onun öğrenme sitilini, motivasyonunu ve sahip olduğu diğer yeteneklerinin ortaya çıkmasına yardımcı olmalı yani bireyin kendisini keşfetmesini sağlamalıdır.

  • İşbirliği içinde olan

21. yüzyıl eğitimcisi meslektaşları, öğrencileri ve diğer kurumlar ile işbirliği içinde sorumluluk alabilmeli. Kendi düşünce ve deneyimlerini gerek konuşurken gerek dijital platformlar aracılığıyla istediği zaman herkesle paylaşabilmeli ve var olan sorunlara çözüm üretebilmelidir.

  • Yenilikçi olmalı

Öğretmenlik durağan bir yapıya sahip değildir. Dönemin koşullarına göre değişkenlik gösterir. Yeniliğin geliştiği alanlarda bir araştırmacı ruhuyla, yaratıcı fikirlerle, somut ve yararlı yardımlarda bulunmalıdır.

  • Hayat boyu öğrenen

Becerilerini profesyonel düzeye yükseltmek için girişimlerde bulunmalı. Yeni bir şeyler öğrenmeye hevesli ve bunlara vakit ayırmalıdır. Bunun için bir çok kurum yaygın eğitim programı çerçevesinde yaşam boyu eğitimi sağlamak amacıyla örgün ve online olmak üzere çeşitli kurslar düzenleyerek eğitimler vermektedir. Bunlardan yararlanılabilir. Çünkü öğretmen öğretirken öğrenendir, öğrenmeyi unuttuğu anda öğretme gerçekleşmez.

  • Üretken 

Dijitalleşmenin getirdiği olanaklardan yararlanarak öğrenme aktiviteleri tasarlar ve öğrenme- öğretme sürecini şekillendirir. Çağın gerekliliklerine göre süreci planlayabilmeli, güncel içerik sunabilmelidir.

Sonuç olarak; 

Öğretmenlik iyi yetişmiş uzmanlar tarafından yapılması gereken her bakımdan gelişmiş kendini mesleğine adamış, topluma örnek olan ve örnek şahsiyetler yetiştiren kutsal bir görevdir. Öğretmen eğitimi; öğretmenlik programlarına öğrenci seçimiyle başlar ve eğitim süreciyle mezun öğretmen adaylarının istihdamına kadar olan bütün süreci kapsar. Bundan dolayı yetkililer uzun vadeli planlamalar yapmalı ve bu planlamalar da mevcut olanaklar göz önünde bulundurulmalıdır.

Burada eğiticinin eğitiminin önemi de vurgulanmalıdır. Üniversitelerde görev alan akademisyenlerin de liyakat sahibi, etik anlayış içerisinde yetişmiş alana hakim, dijital çağın getirdiği niteliklere sahip bireyler olması gerekir. Eğitici-öğretici-gelecek nesil bir döngü içerindedir. Zamanında ne ekilirse, o biçilir. Bir toplumu oluşturmak ve kalkındırmak eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır. Türkiye’yi çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmanın yolu da gençliğe model olacak, erdemli, bilgili ve becerili öğretmenler yetiştirmeden geçmektedir.

Yazar: Betül Arıkan

Öğrenciye Rehber Olmalı, Öğretmenin bilgiyi aktaran değil de öğrencinin bilgiye ulaşmasına kaynaklık eden rolü, Öğrencinin öğrenme sitilini tanıma, motivasyonuna yardımcı olma, İşbirliği İçinde Olan, Çevreyle sürekli etkileşim halinde olan ve bu etkileşimin öğrencinin gelişimine katkı sağladığını bilen öğretmen, Farklı kaynaklar ve araçlar kullanma, online ve offline iletişim platformlarından yararlanma, Yenilikçi Olmalı, Toplum ve eğitim sistemine getirilen yeniliklere ayak uyduran ve öğrencilerini bu sürece dahil eden öğretmen, Yeni öğretim metotları kullanma, teknolojiyi derslerine entegre etme, Hayat Boyu Öğrenen, Kişisel ve profesyonel gelişimine sürekli yatırım yapan, öğrenmeyi seven ve bu özelliğini öğrencilerine de aşılayan öğretmen, Yeni ders stratejileri öğrenme, sürekli okuma ve araştırma yapma, Üretken, Yenilikçi ve yaratıcı projeler tasarlayan, bilgiyi etkin bir şekilde aktaran öğretmen, Öğrencileri için ilginç ders materyalleri geliştirme, öğrenme-öğretme süreçlerini yenilikçi yollarla uygulama, Eğitimci Olmalı, Öğretmenin kendisini sadece bir bilgi aktarıcısı olarak değil, aynı zamanda bir eğitimci olarak gören öğretmen, İletişim ve problem çözme becerilerini öğrencilere öğretme, öğrencinin sosyal ve duygusal gelişimine destek olma, Sorumlu, Öğretmenin eğitim sürecinde ve öğrencinin gelişiminde kendine düşen görevleri eksiksiz yerine getiren öğretmen, Tüm öğrencilerin ilerlemesini takip etme, eğitim hedeflerine ulaşmak için çaba gösterme, Erdemli, Etik değerlere uygun hareket eden, güvenilir ve dürüst olan öğretmen, Dürüstlük ve saygı değerlerini öğrencilere aşılar, Bilgili, Alanında uzman, güncel bilgilere sahip olan öğretmen, Alanındaki yeni gelişmeleri takip etme, yeni öğretim tekniklerini kullanma, Becerili, Öğrencilerinin öğrenimine katkı sağlayacak becerilere sahip öğretmen, Hem sayısal hem de sözel konularda yetenekli olma, öğretim becerileri geliştirme
21. yüzyıl öğretmeni 21. yüzyıl öğretmeni nasıl olmalı
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görselde kollarını kavuşturmuş, kendinden emin ve özgüvenli bir tavır sergileyen bir kadın tasvir edilmiştir. İspanyolca Kursu A2, dili orta seviyede öğrenmek için harika bir yoldur. İspanyolca gramer, telaffuz ve kelime bilgisinin tüm temellerini açık ve anlaşılması kolay bir şekilde öğretir. Kursun ses ve video dosyaları, öğrencilerin pratik yapmalarına ve İspanyolca konuşma becerilerinde güven kazanmalarına olanak tanır. Ayrıca, kurs öğretilen kavramları pekiştirmeye yardımcı olan interaktif alıştırmalar da içermektedir. Bu kurs sayesinde öğrenciler, İspanyolca konuşan kişilerle etkili bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olacak güçlü bir İspanyolca temeli oluşturabilirler. Ayrıca, kursun çevrimiçi eğitmeni öğrencilere kişiselleştirilmiş tavsiye ve geri bildirim sağlamak için hazırdır. Bu kurs, orta seviyede İspanyolca öğrenmek için ideal bir yoldur.
5
(3)

İspanyolca Kursu (A2)

12 Konu5 Saat
Çağla AlperÇağla Alper
12570
Bu resimde bir kadın kırmızı bir kazak giyerken kameraya gülümsüyor. Arka planda siyah metinli mavi beyaz bir işaret var, bu da kadının A1 seviyesinde bir Fransızca dil kursuna katıldığını gösteriyor. Buna ek olarak, beyaz metinli siyah ve kırmızı bir dikdörtgen var ki bu bir logo ya da kursla ilgili bir mesaj olabilir. Genel olarak bu görüntü, yeni bir dil öğrenmek için harika bir motivasyon olan neşe ve başarı duygusunu yansıtıyor.
5
(12)

Fransızca Kursu (A1)

14 Konu5 Saat
Bu çevrimiçi kurs görseli kızıl saçlı ve kalpli bir kadını göstermektedir. İspanyolca kursunu (A1) temsil eden siyah beyaz puantiyeli bir gömlek giymektedir. Kalp ayrıca dil öğrenmenin önemini sembolize edebilecek kırmızı ve sarı şeritlerle süslenmiştir. Bence bu görsel öğrencileri İspanyolca kursuna (A1) katılmaya ve öğrenme yolculuklarını keyifli hale getirmeye teşvik ediyor.
5
(23)

İspanyolca Kursu (A1)

12 Konu5 Saat
Çağla AlperÇağla Alper
11100
Bu görüntü, gömlek giyen bıyıklı bir adamın yakın çekimidir. Hafifçe gülümsüyor ve çenesi görünüyor. Yüzü siyah bir arka planla çerçevelenmiş ve gözleri, burnu ve ağzı net bir şekilde görülebiliyor. Bıyığı kıvrımlı ve uzun, üst dudağının üzerinden ağzının bir tarafına doğru uzanıyor. Giydiği gömlek çoğunlukla beyazdır ve yakası boynunun etrafında görünmektedir. Elleri görünmüyor, ancak resmin sağ üst köşesinde bir kişinin elinin bulanık bir resmi görülebiliyor. Bıyıklı adamın bu portresi, bir insanın yüzünü ve ifadesini gösteren harika bir örnektir.
4.8
(73)

Eğiticinin Eğitimi

7 Konu4 Saat
Adam şık, koyu gri bir takım elbise giymektedir. Düzgünce kesilmiş bir bıyığı var ve saçları yana doğru düzgünce taranmış. Gözleri sanki uzaklara bakıyormuş gibi ileriye odaklanmıştır. Yüzünde kendinden emin ve ciddi bir ifade vardır. Elleri kalçalarında gururlu bir duruşla dimdik ayakta duruyor. Kendinden emin ve kararlı görünüyor. Duruşu bir güç ve kontrol hissi yayıyor.Umur Çalıkoğlu
1616889