AnasayfaBlogRöntgen Teknikeri ve Teknisyeni Nedir?
Meslekler

Röntgen Teknikeri ve Teknisyeni Nedir?

04 Temmuz 2021
Röntgen Teknikeri ve Teknisyeni Nedir?

Röntgen cihazlarıyla çekim yapılırken arzu edilen miktarlarda X ışını kullanılabilir. Hastalarda herhangi bir ameliyata gerek duymadan röntgen sayesinde iç organlarında olup bitenleri anlayabilmek mümkündür. Bütün bu nedenlerden dolayı hekimin hastada tam olarak teşhisi koyabilmesi adına röntgenin önemi yadsınamaz bir gerçektir. Çekim işlemini yapacak olan kişinin yani röntgen teknikerinin buradaki önemi ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmamızda röntgen teknikerlerine yer verdik.

Röntgen Teknikeri Nedir?

Röntgen çekimi, çok uzun yıllardır sağlık hizmetlerinde kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Tam olarak X ışınları kullanılarak vücudun iç bölgesinin görünür olmasını sağlamaktadır. İlgili çekimlerde kemikler ve dokular siyah ve beyaz şekilde ortaya çıkmaktadır. Röntgen çekildiği sırada zararlı radyasyonlar kemikler tarafından çekerken, ortaya bu yapılar beyaz olarak görüntülenmektedir. Vücuttaki yağ dokuları ile beraber diğer farklı dokular x ışınlarını daha minimum düzeyde emdiklerinden dolayı bu yapılar gri olarak ortaya çıkmaktadır. Hastalarda yapılan röntgen çekimlerinde en fazla kırık bölgelerin tespiti konusunda yardımcı olmaktadır. Fakat herhangi bir zatürre veya kanserli tümör kitlesi tanısında da röntgen çekimi kullanıldığını söyleyebiliriz.

Röntgen cihazlarıyla çekim yapılırken arzu edilen miktarlarda X ışını kullanılabilir. Hastalarda herhangi bir ameliyata gerek duymadan röntgen sayesinde iç organlarında olup bitenleri anlayabilmek mümkündür. Bütün bu nedenlerden dolayı hekimin hastada tam olarak teşhisi koyabilmesi adına röntgenin önemi yadsınamaz bir gerçektir. Çekim işlemini yapacak olan kişinin yani röntgen teknikerinin buradaki önemi ortaya çıkmaktadır. Röntgen teknikeri, hastaya tanının konulabilmesi için görüntüleme tetkiklerini gerçekleştiren ve üniversitelerin ön lisans eğitimlerini tıbbi görüntüleme teknikleri bölümünde tamamlayan sağlık personelidir. Röntgen teknikerleri iki farklı cihazla çalışmaktadır. Bu cihazlar şöyledir;

 • Radyografi

 • Radyoskopi

Radyografi röntgen cihazı ile statik diyebileceğimiz görüntü yapılabilirken, Radyoskopi cihazlarla ise dinamik bir görünüm elde edilebilmektedir. Radyoloji teknikerleri, röntgen türleri ve çekilebilecek bölge ve tekniklerine göre çalışmaktadır. Bazı röntgen türü, çekimi yapılacak bölge ve teknikler şöyledir;

 • Standart Bilgisayarlı Tomografi (BT): BT ağırlıklı olarak kan damarı anevrizmaları, koroner arter ve kan pıhtıları hastalıkları benzeri dolaşım sistemi sorunlarının ortaya çıkarılmasıyla kullanılır.

 • Böbrek, Üreter ve Mesane Röntgeni: Tam olarak idrar yolunun değerlendirilmesi kapsamında kullanılan ilk tanı işlemidir. Karın bölgesi ya da idrar ve gastrointestinal sistemi organlarını görüntülemek için yapılmaktadır.

 • Diş Röntgeni: Çene kemiği başta olmak üzere, dişler ve ağızın destekleyici dokuları hakkında çok fazla detay verir.

Röntgen Teknisyeni Nedir?

Çok uzun yıllar, röntgen çekimi sağlık hizmetleri tesislerinde kullanılmıştır. X ışınları kullanılarak insan vücudunun iç bölgesi görünür hale getirilmiştir. Yapılan çekimlerde dokular ve kemikler siyah beyaz diyebileceğimiz şekilde çıkmaktadır. Röntgen çekimi yapıldığı anda zararlı radyasyonlar kemikler tarafından doğrudan çekilmektedir. Sonrasında ise yapılar beyaz olarak görüntülenmektedir. Vücutta yer alan dokular ile beraber bunun dışındaki diğer farklı dokular X ışınlarını daha az miktarda emilimi yapıldığından dolayı, bu yapılar gri olarak görülmektedir. Bir sağlık tesisinde hastalarda yapılan röntgen çekimlerinde en çok kırık bölgelerin ortaya çıkarılması konusunda yardımcı olabildiğini söyleyebiliriz. Hastalarda gerçekleştirilen röntgen çekimlerinde en çok kırık bölgelerinin ortaya çıkarılması konusunda fayda sağlamaktadır. Ancak bir zatürre ya da kanserli tümör kitlesinin tanısının tam olarak ortaya çıkarılması için röntgen çekiminin de yapılabileceğini söyleyebiliriz.

Röntgen cihazlarında çekim işlemi gerçekleştirilirken istenilen seviyede x ışını kullanılabilir. Hastalarda herhangi bir ameliyata gerek duymaksızın iç organlarında meydana gelen sorunları röntgen cihazıyla anlayabilmek mümkündür. Bu sebeplerle doktorun hastada tanın koyabilmesi adına röntgenin önemi oldukça büyüktür. Çekim işlemini gerçekleştirecek röntgen teknikerinin buradaki önemi ortaya çıkmaktadır. Röntgen teknisyeni, uzman hekim tarafından kendisine gönderilen hastaya tanının tam olarak koyulabilmesi için görüntüleme işlemlerini yapan ayrıca sağlık meslek lisesi veya dengi olabilecek liselerden mezun olan sağlık çalışanı olarak tanımlanabilir.

Röntgen Teknikeri Ne İş Yapar?

Radyoloji teknisyeni; görev yapmış olduğu sağlık tesisinin belirlediği politika çerçevesinde görevini yerine getirmeye çalışır. Bu kapsamda araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak aşağıda yer alan görevleri yerine getirir.

 • Devlet Memurları Kanuna tabi olup bu kapsamda yer alan yönetmelik, yönerge ve tüzük gibi yazılı emirleri yerine getirir. Görüntüleme hizmetlerinin hızlı, etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirir.

 • Çalışmış olduğu birimde bulunan, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans, Portable Röntgen, Direkt Grafi, Mamografi vb araçları kullanmaya ve işletmeye hazır halde bulundurmak ve gerek duyulduğun bunları kullanmak.

 • Sorumlusu olduğu tıbbi demirbaşların periyodik kalibrasyon, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek ve takibini sağlamak. Bunların arızalanması halinde ilgili bölüm sorumlularına ya da biyomedikal ünitelerine bildirmek.

 • Uzmanlık gerektiren her çeşit radyolojik tetkiklerle skopik diyebileceğimiz tetkikler hariç hemen hemen tbütün radyografik tetkikleri gerçekleştirir. Filmleri CD’ye yazmak ve filmlerin raporlarının yazılmasına kadar geçen zamanda korumasını sağlamak,

 • Radyasyondan korunmak için gerekli tedbirleri almak,

 • Doktorun istemiş olduğu radyolojik tetkikleri, olabilecek en uygun çekim protokolleri ile gerçekleştirmek.

 • Acil hastaların durumunu da dikkate alarak belirli bir sıraya göre hastaları kabul etmek.

 • Gerçekleştirilecek radyolojik tetkiklerle ilgili olarak hastaları bilgilendirmek ve hazırlanmalarını sağlamak.

 • İşlem sırasında hastanın mahremiyetini ve radyasyon güvenliğini, işlem sonrasında ise hastanın bilgilerinin gizliliğini sağlaması beklenmektedir.

 • Kendi ismine düzenlenmiş dozimetreyi fiili çalışırken üzerinde taşımak, bilirli aralıklarla okutulmasını gerçekleştirmek.

 • Yapılan işlemin kalitesini kontrol etmek.

 • Toplam kalite, kurumsal gelişim ve akreditasyon çalışmalarına katılmak.

 • Mesai saatleri dışında olunması halinde önemli ve acil durumlarda yapılan çağrıya uyarak sağlık tesisine gelmek gibi görevleri bulunmaktadır.

Röntgen Teknisyeni Ne İş Yapar?

Röntgen teknisyeni; görev yapmış olduğu hastanenin belirlediği politika kapsamında görevini yerine getirmeye çalışır. Bunun için araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak aşağıda yer alan görevleri yerine getirmeye çalışır.

 • Diğer sağlık çalışanlarında da olduğu gibi Devlet Memurları Kanuna tabi olup bu çerçevede yer alan yasal hükümleri yerine getirir.

 • Görev yapmış olduğu departmanda, manyetik rezonans, portable röntgen, direkt grafi, bilgisayarlı tomografi gibi araçları işletmeye ve kullanmaya hazır halde bulundurmalı ve ihtiyaç duyulduğunda bunları tam olarak kullanır.

 • Tıbbi demirbaşların periyodik kalibrasyonları, bakım ve onarımını gerçekleştirerek aynı zamanda takibin sağlar.

 • Cihazların arızalanması durumunda ilgili onarım departmanına bildirimde bulunur.

 • Skopik tetkikler hariç neredeyse bütün radyografik tetkikleri gerçekleştirir.

 • Filmlerin raporlarını hazırlamak ve bunları CD’ye yazmak ve aynı zamanda arşivini sağlayarak korur.

 • Radyasyondan korunmak için gerek duyulan koruyucu bariyerleri kullanır.

 • Hekimin yapılmasını istediği radyolojik tetkiklerinin, en uygun çekimlerini yapar.

 • Hastaları acil durumlarına göre belirli bir düzen içerisinde kabul eder. Acil hastalara öncelik verir.

 • Yapılması beklenen radyolojik tetkik işleminde hastaları bilgilendirir ve hazırlanmasını sağlar.

 • Yapılacak işlem sırasında hastanın radyasyon güvenliğine ve mahremiyetine, işlem sonrasında ise hastanın bilgilerinin gizliliğini sağlar.

 • Yapılan işlemin kalitesini kontrol ederek çekimlerin sorunsuz bir şekilde ortaya çıkarılmasını sağlar.

 • Çalışırken kendi adına düzenlenmiş dozimetreyi üzerinde taşıyarak farklı aralıklarla okutulmasını sağlar.

 • Kurumsal ve akreditasyon çalışmalarını, toplam kaliteyi programlarına katılır.

 • Mesai saatleri dışında sağlık tesisi tarafından acil durum çağrısıyla çağrılması halinde vakit kaybetmeksizin kuruma gelir.

Röntgen Teknisyeni Maaşları

Röntgen teknisyenlerinin maaş alımlarını özel ve kamu hastaneleri olarak iki farklı başlık şeklinde değerlendirebiliriz. Kamu sağlık tesislerindeki maaş alımları, mesleki tecrübe yılı, hastanenin bulunduğu bölge, kalınan nöbet sayısına göre değişmektedir. Kamu kurumlarındaki maaş alımları en yüksek 4.800 TL, en düşük 3.400 TL ortalama maaş alımları ise 3.900 TL seviyelerindedir. Örneğin 3. bölgede yer alan bir kamu hastanesinde, 7 yıllık bir mesleki tecrübe yılına göre teknisyenlerin elde edebilecekleri maaş 4.200 TL’dir. Maaşların çok farklı olmasının en temel nedeni mesleki tecrübe yılı ve nöbete kalınmasıdır.

Özel hastanelerdeki maaş alımları mesleki tecrübe yılı, teknisyenin performansa ve hastanenin kurumsal kimliğine göre farklılıklar gösterebilmektedir. En düşük maaş alımları 3.200 TL, en yüksek 4.500 TL, ortalama maaş ise 3.700 TL’dir. Örneğin 15 yıllık kurumsal kimliği olan bir sağlık tesisinde, 6 yıllık bir mesleki tecrübeye sahip olan ve bir ay için 2 defa nöbete gelen röntgen teknisyeninin alabileceği maaş 4.200 TL’dir. Kamu sağlık tesislerinde verilen maaşlar özel sağlık tesislerine göre yüksek olduğu görülmektedir. Bunun en önemli nedeni ise mezun sayısının oldukça yüksek olması ve özel hastanelerde rekabetin ortaya çıkması olarak gösterebiliriz. Maaşların tamamı 2021 yılına aittir.

Röntgen Teknikeri Maaşları

Röntgen teknikerlerinin maaş alımlarını kamu ve özel sağlık tesisi olarak iki farklı başlık şeklinde değerlendirebiliriz. Kamu hastanelerindeki maaş alımları, hastanenin bulunduğu bölge, mesleki tecrübe yılı, kalınan nöbet sayısına göre göre değişmektedir. Kamu hastanelerinde en düşük 3.600 TL en yüksek 5.200 ortalama ise 4.000 TL kadar maaş alınmaktadır. Örneğin 4. bölge bir sağlık tesisinde, 5 yıllık bir mesleki tecrübe yılına göre teknikerlerin alabileceği maaş 4.300 TL’dir. Maaşların çok değişken olmasının en temel nedeni mesleki tecrübe yılıdır.

Özel sağlık tesislerindeki maaş alımları daha çok mesleki tecrübeye, performansa ve hastanenin kurumsal kimliğine göre değişmektedir. En yüksek maaş alımları 4.900 TL, en düşük 3.500 TL ortalama ise 3.900 TL seviyelerinde maaş almaktadırlar. Örneğin 20 yıllık kurumsal kimliği olan hastanede, 8 yıllık bir mesleki tecrübeyle çalışan ve ayda 2 defa nöbete röntgen teknisyeni, alabileceği maaş 4.200 TL’dir. Kamu hastanelerinde verilen maaş özel hastanelere göre yüksek olduğu görülmektedir. Bunun en önemli sebebi ise mezun sayısının giderek artması ve özel sağlık tesislerinde bir rekabetin ortaya çıkıyor olmasıdır.

Röntgen Teknikeri Nasıl Olunur?

Röntgen teknikeri bir teknisyen değildir. Teknisyen olabilmek için sağlık meslek lisesi veya dengi durumunda olabilecek bir meslek lisesinden mezun olunmalıdır. Teknisyenlik için bu yeterli iken teknikerlik için ise aynı lise eğitimini aldıktan sonra her yıl Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girerek orta düzeyde bir puan alınması yeterlidir. İlgili puan elde edildikten sonra üniversitelerin sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu bünyesinde bulunan tıbbi görüntüleme teknikleri bölümü okunmalıdır. Ön lisans eğitimi demiş olduğumuz bu süreç toplamda iki yıl boyunca devam etmektedir. İlk yılı teori ikinci yılı ise hem teori hem de uygulamalı eğitimlerin olduğunu söyleyebiliriz.

Ön lisans eğitimi sonrasında ise kamu hastanelerinde çalışmak için KPSS/Ön lisans ilgili puan türüne girerek iyi bir puan elde edilmelidir. Bu puan sağlandıktan sonra tercih yapılarak göreve başlanılabilir. Özel sağlık tesislerinde görev yapabilmek için ise herhangi bir sınav yapılmamaktadır. Fakat bazı kurumsal hastaneler bilimsel bir sınav ve sonrasında ise mülakat yapabilmektedirler.

Röntgen Teknisyeni Nasıl Olunur?

Röntgen teknisyeni bir röntgen teknikeri değildir. Tekniker olabilmek için sağlık meslek lisesi veya dengi durumunda olan bir lisenin sayısal bölümünden mezun olunmalıdır. Lise eğitimi sonrasında ise Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girerek ortalamanın üzerinde bir puan elde ettikten sonra Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü tercih edilmelidir. Fakat teknisyen olabilmek için böyle zorunlu ve uzun bir eğitim almaya gerek yoktur.

Röntgen teknisyeni olabilmek için sağlık meslek liselerinin ilgili bölümleri tamamlandıktan sonra bu meslek elde edilmiş olunur. Özel sağlık tesislerinde çalışmak için herhangi bir sınava girmeye gerek yoktur. Fakat mülakatların olabileceğini söyleyebiliriz. Kamu sağlık tesislerinde görev alabilmek için ise KPSS/Lise sınavının ilgili puan türüne girerek iyi bir puan elde ettikten sonra atanılabilir. Alınabilecek iyi bir puan 2021 yılı için 89 puan ideal’dir. Bu mesleğin elde edilebilmesi için bazı program eğitimleri alınmalıdır. Bu program eğitimleri hizmet içi eğitimler şeklinde olduğu gibi kurum dışındaki eğitimler şeklinde de olabilir.

Röntgen Teknikeri Röntgen Teknikeri nedir Röntgen Teknikeri ne iş yapar Röntgen Teknikeri maaşları Röntgen Teknikeri nasıl olunur Röntgen Teknisyeni Röntgen Teknisyeni nedir Röntgen Teknisyeni ne iş yapar Röntgen Teknisyeni maaşları Röntgen Teknisyeni nasıl olunur
Nevzat Yüksel
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.