AnasayfaBlogOkulda Öğrenme Modeli
Eğitim

Okulda Öğrenme Modeli

07 Temmuz 2021
Bir sınıf ortamında bir grup kızın yakın çekimi görülür. Öğrenciler yazmaya odaklanmışlardır; her birinin elinde kâğıt ve diğerinde kalem vardır. Kızlardan ikisi mavi ve yeşil, üçüncüsü ise pembe bir tişört giymektedir. Resmin odak noktası, kırmızı kravat takmış olan ortadaki kız. Arka planda, bir erkek ve bir kadının bulanık görüntüsünün yanı sıra bir bardağın bulanık görüntüsü de görülebiliyor. Kızlar yoğun bir şekilde görevlerine odaklanmış durumdalar; konsantrasyonları ve niyetleri yüzlerinden okunuyor. Görüntü, öğrencilerin öğrenme ve bilgilerini geliştirme anını yakalıyor.
Öğrenme Modeli ÖgeleriTanımÖnem ve Etkisi
YetenekÖğrencinin öğrenilecek konunun farklı alanlarına ilişkin yetkinliği.Öğrencinin öğrenme zamanını yönetme ve öğrenme sürecine yön verme yeteneği sağlar.
SebatÖğrencinin kendi isteği ve güdülenmesi ile öğrenmeye ayırdığı zamandır.Öğrencinin başarı için gerekli motivasyon ve kararlılığı artırır.
Öğretimden YararlanmaYeni bilginin yapısını belirlemek için önceden kazanılmış bilgi ve yeteneklerin kullanılması.Öğrencinin yeni bilgileri işlemesi ve kalıcı bilgi edinmesi için önemli bir faktördür.
Olanaklar/FırsatÖğrenme sürecinde öğrenciye sunulabilecek kaynak ve imkanlar.Bireyselleştirilmiş öğrenme sürecini güçlendirir ve daha etkili bir öğrenme yolu sunar.
Öğretimin NiteliğiÖğrenme ortamlarının öğrenciye ve konunun gerektirdiği şekle göre düzenlenmesi.Öğrencinin öğrenme hızını belirler ve pratikte daha etkili bir öğrenme sağlar.
Aile FaktörüÖğrencinin evde edindiği beceriler ve ailenin eğitim üzerindeki etkisi.Öğrencinin dili kullanma yeteneği, öğrenme stratejilerini fark etme kabiliyeti ve motivasyon gibi önemli becerilerin gelişimine katkı sağlar.
Okulda ÖğrenmeAile ve çevre tarafından sağlanan eğitimin üzerine eklenen formel eğitim.Hayat boyu öğrenmeye hazır olma durumunun başlangıcıdır ve toplumsal kimliğin kazanılması sürecini kontrol eder.
Bireyselleştirilmiş ÖğretimÖğrencinin özgün ihtiyaçlarını ve yeteneklerini göz önünde bulunduran eğitim yöntemiÖğrencinin tam kapasitede öğrenme sürecini teşvik eder.
Hayat Boyu ÖğrenmeBireyin eğitim sürecinin okul çatısı altında başlayıp yaşam boyunca devam etmesiDinamik ve sürekli değişen dünya karşısında bireyin adaptasyon kabiliyetini artırır.
Tam Öğrenme ModeliÖğrencinin bir konuyu tamamen anlaması ve hakim olması amacını güden eğitim modeliÖğrencilerin bilgiyi derinlemesine anlamalarını sağlar ve daha kalıcı öğrenmeyi teşvik eder.

Okulda öğrenme modeli, bireysel ihtiyaçlara göre zaman ve olanaklar sunulduğu takdirde her öğrencinin aynı öğrenme seviyesine ulaşabileceğini ifade eder. Bu modelin temelinde, hızlı ve yavaş öğrenenler ayrımı ile zaman değişkeni esastır. Okulda öğrenme modeli; tam öğrenme, etkin öğrenme ve bireyselleştirilmiş öğretim modellerine de kaynak olmuştur.

Öğrenme bireyin genetik, çevresel ve duyuşsal kodlamalarla oluşan karakterinde edinilmiş kalıcı değişikliklerdir. Öğrencilerin öğrenme hızları ve seviyeleri somut ve soyut öğrenme olarak ayırt edilirken, okulda öğrenme modeli eğitime yeni bir bakış kazandırmıştır. Gerekli koşullar sağlandıkça öğrenme hızı, seviyesi, kalıcılığı da değişkenlik gösterebilir. Öğrenme seviyelerindeki farklılıklar genetik bağlamda yorumlanabilir. Ancak çevresel unsurlarından olan okul, hayat boyu öğrenmenin tek sistemli başlangıcıdır. İçerdiği koşul ve olanakların bilginin yapılandırılmasına önemli etkileri olduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak yavaş ve hızlı öğrenen öğrencilere tasarlanmış öğrenme ortamları sunulduğunda, destek alarak deneyimlediklerinde öğrenme seviyeleri ilerlemektedir. Bu durum öğrenmeye istekli olmayı ve olumlu tutum geliştirmeyi de sağlamaktadır.

Toplumlar kendi kültürlerini korumak, sosyolojik kimliklerini kontrollü olarak aktarmak isterler. Böylelikle ideal toplum bilinci devletler tarafından belirlenen eğitim sürecinde gerçekleştirilir. Eğitim sürecinin amaçları, içeriği ve içeriği oluşturacak öğrenme ortamları öğrenme modellerine önemli işaretler sunar. Öğrenme ortamlarının yapılandırılmasında önce davranışçı, sonra bilişsel kuramların etkisinde kalınması öğrenme modellerini de farklılaştırmıştır. 

Okulda öğrenmenin hayat boyu öğrenmeyi yönettiği bir gerçektir. Bu eğitim bakışına okuldan önceki aile faktörünün katkısı da eklenmelidir. Okul öğrenmelerinin en önemli faktörü olan dili kullanma yetkinliği ailede başlayan öğrenmelerle şekillenmektedir. Dili iyi kullanma, büyüklerden öğrenme gücü, doğru öğrenme stratejilerini farkedebilme, dikkat ve motivasyon gibi niteliklerin oluşumu aile temellidir. Tüm bu niteliklerin kazandırılması özel bir emek gerektirir. Nitekim aileler arasında bu amaca ulaşmada bariz farklılıklar görülmektedir. Aile ortamları okul ortamına, okul ise hayat boyu öğrenmeye hazır bulunuşluğa ölçütler geliştirmektedir.

Eğitim ihtiyacının okul kurumuna aktarılması tarihi süreçle ortaya çıkmıştır. Tarım toplumundan sanayiye, sanayiden bilgi toplumuna yaşanan dönüşümler buna temel nedendir. Mesleklerin çeşitlenmesi, aile bireylerinin rol ayrıma girmesi ve spesifik üretim alanlarının ortak beceri gelişimini gerektirmesi örnek olarak verilebilir. Bir ihtiyaç olarak bilgi, beceri ve değerlerin ortak olarak öğretilmesini gerekli kılmıştır. Bu nedenle okul ve okulda eğitim yüzyılı aşkın süreçte ve hatta bugün covid-19 tecrübesine rağmen önemini korumaktadır. 

Öğrenmeyi öğrenme stratejileri, bu stratejilerin öğretimi ve değerlendirme kriterleri incelenmeli; eğitimcilerin ve eğitim yöneticilerinin bakış açıları gözden geçirilmelidir. Okulda öğrenme modelinin ögeleri yeniden tanımlanmalıdır. Toplumsal kültürü aktarma aracı olan okul kurumunun öğrencilere doyum sağlayabilmesi için bu gereklidir. Çünkü öğrenmenin karakteri kişiden kişiye değişmektedir.

Okulda Öğrenme Modelinin Ögeleri Nelerdir?

Tam öğrenme modeline de yön veren okulda öğrenme modelinin başlıca ögeleri vardır. İç içe geçmiş, birbirinin tamamlayıcısı olan bu ögeler şunlardır:

 1. Yetenek: Öğrencinin öğrenilecek konunun bilişsel, duyuşsal ya da devinişsel alanlarına ilişkin yetkinliğini ifade eder. Öğrenme zamanını yönetmesini sağlar.

 2. Sebat: motivasyon ve kararlılık olarak da ifade edebilir. öğrencinin kendi isteği ve güdülenmesi ile öğrenmeye ayırdığı zamandır. güdülenmenin sonucudur. başarı için farklılaştırıcı, öne taşıyıcı bir ögedir.

 3. Öğretimden Yararlanma: Hazır bulunuşluk anlamına gelir. Yeni bilginin yapılandırılması için ön bilgi koşulunun yeterliliğidir. Bilgiyle karşılaşıp işleme sürecinde bilginin kalıcılığını belirler.

 4. Olanaklar/Fırsat: Genel olarak herkese eşit süre değil, özelde öğrenciye göre öğrenme zamanı belirlemek demektir. Bireyselleştirilmiş bakışı güçlendirir.

 5. Öğretimin Niteliği: Öğrenme ortamlarının öğrenciye ve öğrenilecek konunun gereğine göre düzenlenmesidir. Ayrıca öğrenme zamanının ek zaman gerektirmeden öğrencinin özelliklerine göre belirlenmesidir. Pratikte öğrenme hızında da belirleyici olur.

Bilgininin öğrenciye göre yapılandırılmasını sağlayan bu ögeler, okulu oluşturan temel unsurlara göre işlevselleştirilmelidir. Eğitimin en genel anlamıyla, insanların belli amaçlarına göre yetiştirilme süreci olduğu düşünülürse, bu süreçten geçen bireyin kişiliği farklılaşır. Bu durum eğitim sürecinde edinilen bilgi, beceri, tutum ve değerler aracılığıyla gerçekleşir. Bu nedenle okullar, toplumsal eğitim sürecinin de ilk adımıdır. Toplumsal kimliğin kazandırılma sürecinin kontrollü hale getirilişidir. Bu süreçte öğrencinin aile faktörü, öz geçmişi, öğrenmeye açık ya da istekli oluşu okul kurumu ile pekişmektedir.

Öğrenmenin işaretler, pekiştirme, dönütler ve katılım sonrası düzeltmeleri içeren aşamaları vardır. Öğrenme ögeleri doğru uygulandığında yavaş öğrenen öğrencilerden olumlu sonuçlar alınabilmektedir. Okulda öğrenme modeli ile öğrencilerin karmaşık bilgileri algıladıkları görülmektedir. Öğretmenin, eğiticinin eğitimi de bu noktada mühimdir. Öğrenci koçu olarak yapılan rehberlikler öğretimin niteliğini olumluya dönüştürmektedir. Karşılaştıkları problemleri çözümlemede duyuşsal düzeyde ifade güçleri gelişebilmektedir. Öğrencinin kurum ve kişilere; okul ve öğretmene olan tutumu hızlı öğrenenler düzeyinde iyileşebilmektedir. Kararlılık ve motivasyon yavaş ve hızlı öğrenenler olarak ayrılan öğrenciler arasında bir denge oluşturmanın ilk aşamasıdır. Bu aşamaya binaen diğer ögeler, öğretmen, öğrenci ve aile üçgeninde yapılanmaktadır.

Bugün bireylerin düşünme biçimleri, yaşamı dijital kodlarla yorumlamaya dönüşmektedir. Dijital olarak düşünüyor, tepki veriyor, sosyalleşiyor ve günün başlangıç/bitiş çizgisi belirleniyor. Bireyler gerçek dünya ile dijital dünya arasında bilinmeze evrilirken, öğrenci öğrenmeleri okul dışı uyaranlara maruz kalmaktadır. Hız ve görsellikle özetlenebilecek 21. yy’da, Z kuşağının karakterini okumak eğitimcilere önemli işaretler verebilir. Okulda öğrenme modelinin tam öğrenmeye uyarlanışında dijitalleşmenin izlerinden gidilmeli ve öğrenciye görelik ilkesi unutulmamalıdır. İç ve dış etkenlere bağlı olarak bilgiye erişip onu kullanma ve dönüştürme, öğrenme unsurlarına farklı çevresel koşulları da eklemektedir.

Okulda Öğrenme Modelinin Olumlu Yönleri Nelerdir?

Bu öğrenme modelini önceki kuramların soyut-somut öğrenme ile sınırladığı öğrenci özelliklerine kıyasla, birçok olumlu özelliği bulunmaktadır. Okulda öğrenme modelinin olumlu özellikleri şöyle sıralanabilir:

 1. Öğrenciye bireysel ihtiyaca göre zaman tanır.

 2. Öğrenciye kendi öğrenme hızında gelişme imkanı sunar.

 3. Öğrenmeyi öğrenme stratejileri ile tanışırlar.

 4. Eğitimde fırsat eşitliğini bireyselleştirir. Bireysel farklılıkların anlaşılmasını sağlar. 

 5. Öğrencide özgüven ve ifade gücü oluşur ya da gelişir.

 6. Öğrenmenin sonuçları kadar, süreci de değerlendirilir.

 7. Öğrenci başarısını olumlu olarak etkiler.

 8. Eğitimciyi daha hazırlıklı kılar. 

 9. Her öğrenme bir sonraki öğrenme süresini kısaltır. Çünkü öğrenme hızlanır.

Okulda Öğrenme Modelinin Sınırlılıkları Nelerdir?

Kurumdan kuruma çevresel, ekonomik ve demografik faktörlerin değişmesi eğitimin bileşenlerine de etki etmektedir. Her kuramda olduğu gibi okulda öğrenme modelinin de sınırlılıkları söz konusudur. Sınırlılıklara bir sıralama yapılırsa: 

 1. Yapılacak hazırlıkların ve hazırlıklara ayrılacak zamanın fazla oluşu

 2. Sosyal ve ekonomik koşul farklılıklarına bağlı uygulama zorlukları

 3. Öğrenme ortamları için araç gereç çeşitliliği ihtiyacı

 4. Süreci izlemede kullanılacak ölçeklerin, her ünite ve bölüm için yapılandırılması 

 5. Öğrencilerin aynı öğrenme hızında olmaması

 6. Zaman değişkenini yönetecek etkin bir ekibin devamlılığı

 7. Bireyselliğin ön plana çıkmasından kaynaklı eğitim kurumunun değişen ihtiyaçları

Kişinin hayata bakışını yapılandırmada önemli rolleri olan okullar, toplumların eğitim sürecinde öncüldür. Bu nedenle okulda öğrenme modeli yapısal ve işlevsel olarak kurumların analiz edilmesini gerekli kılar. Okulda öğrenme modelinin temel esasları olan öğrenme hızı ve zaman değişkeni, bireyin özelliklerinin belirlenmesiyle yapılandırılır. Rehberlik biriminin ve aile iletişiminin etkin olmasını gerekli kılar. Öğrenci sayısına bağlı öğrenme biçimleri kategorize edilerek modelin olumlu yönleri çoğaltılabilir. Zorlukları ise sürekli bir ekip çalışmasıyla aza indirgenebilir.

Yetenek, Öğrencinin öğrenilecek konunun farklı alanlarına ilişkin yetkinliği, Öğrencinin öğrenme zamanını yönetme ve öğrenme sürecine yön verme yeteneği sağlar, Sebat, Öğrencinin kendi isteği ve güdülenmesi ile öğrenmeye ayırdığı zamandır, Öğrencinin başarı için gerekli motivasyon ve kararlılığı artırır, Öğretimden Yararlanma, Yeni bilginin yapısını belirlemek için önceden kazanılmış bilgi ve yeteneklerin kullanılması, Öğrencinin yeni bilgileri işlemesi ve kalıcı bilgi edinmesi için önemli bir faktördür, Olanaklar/Fırsat, Öğrenme sürecinde öğrenciye sunulabilecek kaynak ve imkanlar, Bireyselleştirilmiş öğrenme sürecini güçlendirir ve daha etkili bir öğrenme yolu sunar, Öğretimin Niteliği, Öğrenme ortamlarının öğrenciye ve konunun gerektirdiği şekle göre düzenlenmesi, Öğrencinin öğrenme hızını belirler ve pratikte daha etkili bir öğrenme sağlar, Aile Faktörü, Öğrencinin evde edindiği beceriler ve ailenin eğitim üzerindeki etkisi, Öğrencinin dili kullanma yeteneği, öğrenme stratejilerini fark etme kabiliyeti ve motivasyon gibi önemli becerilerin gelişimine katkı sağlar, Okulda Öğrenme, Aile ve çevre tarafından sağlanan eğitimin üzerine eklenen formel eğitim, Hayat boyu öğrenmeye hazır olma durumunun başlangıcıdır ve toplumsal kimliğin kazanılması sürecini kontrol eder, Bireyselleştirilmiş Öğretim, Öğrencinin özgün ihtiyaçlarını ve yeteneklerini göz önünde bulunduran eğitim yöntemi, Öğrencinin tam kapasitede öğrenme sürecini teşvik eder, Hayat Boyu Öğrenme, Bireyin eğitim sürecinin okul çatısı altında başlayıp yaşam boyunca devam etmesi, Dinamik ve sürekli değişen dünya karşısında bireyin adaptasyon kabiliyetini artırır, Tam Öğrenme Modeli, Öğrencinin bir konuyu tamamen anlaması ve hakim olması amacını güden eğitim modeli, Öğrencilerin bilgiyi derinlemesine anlamalarını sağlar ve daha kalıcı öğrenmeyi teşvik eder
Okulda Öğrenme Modeli Okulda Öğrenme Modeli nedir Okulda Öğrenme Modeli ögeleri Okulda Öğrenme Modelinin Olumlu Yönleri
Bu gözlüklü ve başörtülü bir kadının görüntüsüdür. Açık tenli, uzun kumral saçlı ve koyu renk gözlü. Gözlükleri ince ve dikdörtgen şeklinde, kahverengi çerçeveli ve siyah camlıdır. Başörtüsü açık mavi ve beyaz renktedir ve başının etrafına bir fiyonkla bağlanmıştır. Hafif bir gülümsemesi var ve rahat görünüyor. Beyaz bir tişört ve mavi kot pantolondan oluşan gündelik bir kıyafeti var. Arka planda bir pencere bulunan beyaz bir duvarın önünde duruyor.
Nuriye Erdoğan
Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu resim, arkasında mavi kareler bulunan beyaz, açık bir kitaba aittir. Kitap, sırtı görünecek şekilde açık durmaktadır ve mavi karelerin üzerine birkaç harf yazılmıştır. En yakın harf 'B' ve açık mavi bir arka plana yerleştirilmiş. 'V' harfi de mevcut ve daha koyu mavi bir arka plan üzerinde göze çarpıyor. Resmin ön planında keskin dişleri olan bir tarağın yakın çekimi yer alıyor. Arka plan çoğunlukla beyaz, biraz da mavi. Genel olarak, bu görüntü beyaz açık bir kitabın ve mavi kareler üzerindeki harflerin yakın çekimidir.
Kişisel Gelişim

Yaşantısal Öğrenme Modeli

16 Nisan 2021
Gözlüklü ve takım elbiseli bir adamın yakın çekimi görülür. Yüzünde ciddi bir ifade vardır ve kameraya doğru bakmaktadır. Arkasında, farklı boyut ve renklerde çeşitli kitaplarla dolu bir kitap rafı vardır. Rafın en sağında bulanık gri bir yüzey vardır. Rafın sol tarafında ise siyah beyaz bir sütun var. Adam ellerini iki yanına koymuş ve derin düşüncelere dalmış gibi görünüyor. Üzerinde koyu renkli bir gömlek, desenli bir kravat ve açık renkli bir ceket var. Kitap rafı bilgiyle doludur ve anlatılabilecek pek çok hikâyesi vardır.
Online Eğitim Deneyimi

Anlamlı Öğrenme Modeli

23 Eylül 2021
Resimde kitap okuyan bir kadın görülüyor. Gözleri sayfalara odaklanmış bir şekilde rahat bir pozisyonda oturuyor. Sol eli bir kalem tutarken, sağ eli kitabın kenarına dayanmış. Kitap metin içeren bir sayfaya kadar açık ve sayfalar hafif sarı bir renk tonuna sahip. Arka planda, sarı bir nesne tutan bir elin bulanık görüntüsü görülüyor. Kadın derin bir şekilde okumaya dalmış gibi görünüyor. Bakışları metinden hiç ayrılmayan kadın memnun ve rahat görünüyor.
Eğitim

Tam Öğrenme Modeli Nedir?

12 Nisan 2021
Bu resimde, üzerinde çeşitli yazılar bulunan bir kara tahta yer alıyor. Tahtanın üst kısmında beyaz tebeşirle yazılmış matematiksel bir denklem, daha aşağıda ise mavi ve sarı rakamların yer aldığı ahşap bir saat bulunuyor. Ek olarak, görüntünün köşesinde bir büyüteç görülüyor ve ahşap bir yüzey üzerinde bir zımba ve bir grup ataç var. Son olarak, yüzeyde pembe dikdörtgen bir nesne var. Tüm bu nesneler odakta, arka plan ise hafif bulanık.
Eğitim

Temel Öğretim Modeli

10 Temmuz 2021