AnasayfaBlogDrama Nedir? Çeşitleri Nelerdir?
Nedir?

Drama Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

29 Ekim 2020
Drama Nedir Çeşitleri Nelerdir
Drama KonusuAyrıntılarÖnemli Noktalar
Drama Nedir?Bir fikri, yaşantıyı ya da olayı oyun veya oyunlar geliştirerek öyküleştirmeye denir.Oyunculara yönelik yazılmış bölümleri kurgu ve duygusal olarak canlandırma sanatıdır.
Dramanın YararlarıDikkat, algılama, dinleme, konuşma ve bedeni kullanma becerilerini geliştirir.Hayal gücünü zenginleştirir, problem çözme yeteneklerini fark ettirir ve neşelendirir.
Dramanın ÖzellikleriSaygı esaslıdır, yaşantılara dayanır, bir süreçtir ve sosyaldır.Drama hayali ürünler ve gerçeklerin birleşimidir ve grup dinamiğine önem verir.
Drama Eğitim-Öğretimde KullanımıBir öğretim yöntemi olarak kullanılır ve psiko-motor, duygusal gelişimle beraber dil becerilerinin gelişmesini destekler.Öğrencilerin kendini gerçekleştirme, empati kurma, yardımseverlik, işbirliği ve karar verme yeteneklerini geliştirir. Saglar.
Drama PlanıDrama çalışmaları planlanır. İlk hareketleri ve aşamaları sıralanır.Yaratıcı ve özgür bireyleri yetiştirmeye yöneliktir.
Dramada Grup DinamiğiDrama genellikle grup halinde yapılır ve grup elemanlarının birbirlerine güveni önemlidir.Etkin işbirliği becerileri geliştirir.
Dramanın Tiyatro Teknikleri ile İlişkisiDrama; tiyatro tekniklerinden, özellikle oyunculuk tekniklerinden yararlanır.Drama ve tiyatro birbiriyle iç içedir ve birbirlerini tamamlar.
Dramanın Sosyal EtkisiDrama, özellikle çocuklar ve gençler üzerinde olumlu sosyal etkiler oluşturabilir.Bireylerin topluma adaptasyonunu arttırır ve sosyal etkileşim becerilerini güçlendirir.
Çocuklarla DramaDrama; çocukların duygusal gelişimlerine destek olur ve hayatı tanımalarını sağlar.Çocukların empati ve sosyal becerilerini geliştirir.
Dramanın Duygusal BoyutuDrama, insanların duygusal dünyalarını zenginleştirir ve duygusal zekayı geliştirir.Drama; duygusal ifade, anlama ve ilişkiler üzerinde olumlu etkiler yaratır.

Tiyatro tekniklerinden yararlanılarak bir fikri, yaşantıyı ya da olayı oyun veya oyunlar geliştirerek öyküleştirmeye drama denir. Oyunculara yönelik yazılmış bölümleri kurgu ve duygusal olarak canlandırma sanatıdır. Yunanca’da “Dran” yani hareket anlamına gelen fiilden çekimlenmiştir.

Çocuk psikolojisinde drama, hayatı tanımak anlamına gelmektedir. Çocuklarla drama, İngiltere ve Amerika’da başlamış ve gelişmiştir. Bu alanın gelişmesine destek olan isimler; Harriet Finlay-Johnson, Peter Slade, Brian Way Slade, Winifred Word, Viola Spolin, Dorothy Heathcote, John Deweyn, Henry Caldwell Cook, Frank Cisec, Carl Gross, Betty Jone Wagner, Balton, McCaslin’dir.

Ülkemizde ise, drama çalışmalarının yaygınlaşmasında öncülük eden isimler; İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Tamer Levent ve Profesör Doktor İnci San’dır. Bir bireyin kendisi ve çevresi ile iletişimini kapsayan duygusal zeka, hayatın içindeki ilişkiler ile ilgilidir. Bu durumu en açıklayıcı şekilde incelemek ve farkındalık yaratmak drama ile mümkündür.

 Dramanın Yararları Nelerdir?

 • Bütün duyu organları etkin bir şekilde kullanıldığından dikkat, algılama, dinleme, konuşma ve bedeni kullanarak anlatır ve yorumlama gibi iletişim becerilerini geliştirir.

 • Oyun oynayarak yapılan drama, soyut ve teorik olayların ve kavramların anlaşılmasına, somutlaştırılmasına yardım eder. Böylelikle olaylar karmaşık da olsa, kolayca anlaşılır, yorumlanır.

 • Hayal gücünü geliştirerek zenginleştirir.

 • Estetik duygusu ve bilincini arttırır.

 • Önemli bir öğrenme yoludur. Olaylar ve durumlar arasındaki bağlantı kolayca çözülür, problem çözme yeteneğini fark ettirir.

 • Drama grup ile yapıldığından, işbirliği yapma, iletişim kurma gibi yönleri geliştirir.

 • Etkinlikler sırasındaki konuların içeriği ile ilgili milli, manevi ve ahlaki değerleri ortaya çıkarır.

 • Drama eğlenceli geçebilir, bu da neşelendirir ve iyimserlik duygularını arttırır.

Dramanın Başlıca Özellikleri Nelerdir?

 • Dramada insana saygı esas amaçtır,

 • Drama çeşitli yaşantılara dayalıdır,

 • Drama bir süreçtir, sonuca yoğunlaşmaz. Başlangıçla şimdi arasında bir fark vardır,

 • Dramada hayali ürünler ve gerçekler birbiriyle iç içedir,

 • Drama, özü olan doğaçlamalardan oluşur,

 • Drama sosyaldir; tekli, ikili, çoklu gruplarla gerçekleşir,

 • Dramada grup elemanlarının kendilerine, birbirlerine ve liderlerine güveni çok önemlidir,

 • Drama bilgiyi yaşantıya dönüştürür.

İlköğretimde öğrenciler, drama çalışmaları sayesinde;

 • Dramatik çalışmalar ile özgürlüğe alışmayı,

 • Nesneleri algılayarak, bireysel kimlik oluşturarak yaratıcı problem çözmeye doğru duyularını geliştirmeyi,

 • Kültürel farklılığı anlamayı,

 • Geçmiş ve bugünkü tiyatro biçimlerini öğrenmeyi,

 • Topluma duyarlı bir tiyatroya katılımı,

 • Ürünlere paylaşarak dahil olmasını,

 • Tiyatroyu izleme ve öğelerini görmeyi,

 • Yazılı sahneleri uyarlama ve yazma olanaklarını geliştirmeyi kazanır.Dramanın Eğitim-Öğretimde Kullanılması

Eğitimde temel amaç, bir bireyin toplumdaki yerini belirlemek, topluma uyumunu sağlamak ve bunu yaparken de bireyin içindeki yeteneklerinin gelişmesini arttırmaktır. Bunun için de çeşitli yöntem ve teknikler kullanılır. Drama da bu yöntemlerden birisidir.

Dwyer, Flennoy, Verrior ve Wagner gibi araştırmacılar birçok çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmalarda, dramanın öğrenci için, psiko-motor, duygusal gelişim ile beraber dil becerilerinin de geliştirmeyi desteklediği görülmüştür. Bununla beraber, benlik kavramı, kendini gerçekleştirme, empati kurma, yardımseverlik, işbirliği, hata yapma korkusu olmaksızın karar verme gibi alışkanlık ve becerilerini de kazandırmaktadır.

McGuffee’ nin St. Edward Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü öğrencileri üzerine bir çalışma yapmıştır. Bu çalışmada, drama teknikleri ile diğer öğretim tekniklerinin alan bilgisi başarısına olan etki araştırılmış ve çalışma sonunda dramanın öğretimde kullanımı için aşağıdaki maddeler belirlenmiştir:

 • Drama çalışmalarında konu, akıllıca seçilmeli ve öğrencilerin uğraştığı, ilgilendiği alanlardan olmalıdır.

 • Egzersizlerde mutlaka yenilikler yapılmalıdır.

 • Tiyatro tekniklerine kesinlikle yer verilmelidir.

 • Öğrencilerin kendi ortaklarını seçtirmemek şartıyla, egzersiz grupları rastgele seçilebilir.

 • Sınıftaki öğrencilere kendi kendilerine planlama ve uygulama için gerekli zaman tanınmalıdır.

 • Öğrencilere drama etkinliklerinin nasıl yapılacağı mutlaka anlatılmalıdır.Onların da tiyatro ve öğrenme sürecinin önemli bir parçası oldukları gösterilmelidir.

 • Öğrencilere neden bu öğrenme tekniğinin kullanıldığı kesinlikle açıklanmalıdır. Böylelikle, konuyla ilgili düşüncelerini anlatmaları için onlara fırsat tanınmış olunmaktadır.

Eğitimin her seviyesinde, her yaşta insana uygulanabilecek olan drama çalışmaları, eğitimde sıkıcı kalıpları yok ederek, daha modern eğitim sistemi ile bütünleşir.Bu da kendini gerçekleştirme ihtiyacı duyan öğretmen ve öğrenciler yaratılmasını sağlar.

Drama Planı Nasıl Hazırlanır?

Drama çalışmaları; yaratıcı ve özgür bireyler yetiştirmek için planlanır. İlk hareketi veren öğretmen, lider ismi ile de anılır. Eğitmenin hazırladığı Drama Planı, yol göstericidir. Bu alan, planlı ve programlı çalışmayı gerektirir. Lider konumunda olan kişi, hedefe kolay bir şekilde ulaşır. Drama Planı Nasıl Hazırlanır? sorusuna yanıt olarak;

 • Konu: Eğitmen kısa bir başlık şeklinde konuyu belirler. Amaca yönelik yazdığı bir başlıktır.

 • Hedef/Amaç: Eğitmenin öğrencilere kazandırmak istediği davanışlardır. Bu hedefler eğitsel içeriklidir.

 • İçerik/Materyal: Liderin planladığı hedeflere ulaşmak amacıyla oluşturduğu senaryo ve öykü taslaklarıdır. Başlangıç noktasını oluşturan oyun, obje, kağıt, kalem, araç ve gereçlerdir. Bireyler, kendi kararları çerçevesinde seçtiği malzemeler ile oyuna dahil olur.

 • Ortam: Konunun geçtiği hayali mekandır.

 • Çerçeve: Grubun rehberi olan öğretmenin konuya ilişkin sınırları çizmesidir. Konunun özeti ile katılımcılara yardımcı olduğu aşamadır.

 • Öğrencilerin Rolü: Konuyla ilgili insan, nesne veya canlıların öğrenciler tarafından canlandırılması istenir. Oynadıkları oyundan kendilerine ders çıkarmaları beklenir.

 • Öğretmenin Rolü: Liderin gerekli gördüğü zamanlarda oyuna dahil olmasıdır. Oyunu başlatan olabileceği gibi oyunun ortasında ilk oyuncu olarak da yer alabilir.

 • Süre: Drama eğitimibir ya da iki ders saatinden oluşup toplamda birkaç haftaya denk gelir. 

Dramanın Aşamaları Nelerdir? 

Drama Planı hazırlandıktan sonra uygulama aşamasına geçilir. Isınma ve rahatlama çalışmaları ile başlar. Öğretmenin katılımcıları fiziksel ve ruhsal olarak hazırlamasıdır.

Hareket, ısınmanın ana unsurudur. Kasların esnemesini ve yumuşamasını sağlar. Lider; katılımcılara müzik eşliğinde zıplama, yürüme, koşma, sürünme, itme ve çekme gibi hareketler yaptırarak ritm duygularını geliştirir.

Kaynaştırma; öğrencilerin birbirine ısınmasını sağlar. Düşünme ve kendini dinlemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirilir. Grupta güven duygusu oluşturur. Uygulama; kişilere bağlı olarak değişen bir süre içerisinde gerçekleşir. Kendi yaşamları ile ilgili sorunlara karşı geliştiren bir bakış açısı kazanmalarını sağlar. 

Tartışma; çalışma öncesi, sırası ve sonrasında yapılır. Katılımcıların davranış ve düşüncelerini gözden geçirmesini sağlar. Bu aşama, hayatlarını irdelemelerine ve yeni düzenlemeler yapmalarına yardımcı olur.

Son olarak rahatlama alıştırmaları ile süreç tamamlanır. Bu adımda, en yüksek seviyeye çıkan enerji çeşitli egzersizler ile boşaltılır. Öğretmenin denetimi ile dağınık yürüme, omuzları boşaltma, derin nefes alma, gözlerini kapatıp yere yerleşme gibi çalışmalar yapılır. 

Drama Uygulamasında Yararlanılan Teknikler

 1. Rol yapma – Rol Oynama

 2. Rol Değiştirme

 3. Kenardan (Dışardan) Yönlendirme

 4. Katılımcı Liderlik

 5. Paralel Çalışma

 6. Doğaçlama

 7. Zihinde Canlandırma

 8. Müzikle Drama

 9. Pandomim

 10. Öykü / Olay Canlandırma

 11. Resim Yapma

 12. Kukla Draması

 13. Dans Draması

İlgili eğitim: Liderlik Sertifikası

Dramanın Neden Önemlidir?

Gerçek dünya ve kurgulanan dünya arasında bir etkileşim yaratan dramada, katılımcılar gerçekmiş gibi düşünürek gerçek duygular yaşar. Çalışmalara katılanlar, drama süresince olayları, ilişkileri ve durumları keşfederler ve öğrenirler. Drama, katılımcıların kendisi ile başkaları ve dünya hakkındaki bilincini arttırır, hayal gücünü geliştirir.

Yazılı bir metni olmayan, sahnelenmesi gerekmeyen ve olay merkezli olan drama çalışmaları doğaldır. Katılımcılar, kendilerine rehberlik eden lider ile hayal güçlerini kullanarak yaşadıklarını çalışmalara yansıtırlar. Bireysel gelişim için çok yararlıdır. Drama bir öğrenme yolu olduğundan en önemli özelliği; sosyal, psikomotor ve zihinsel yeteneklerle bütünleşmesidir. Her öğrenme şeklinde bulunan birçok beceri, dramada çalışmalara katılınması ile elde edilir.

Dramanın Çeşitleri Nelerdir?

Eğitici Drama: Eğitim etkinlikleri içinde en önemli unsur olan drama, öğrenmede, ezberlemenin yerini uygulamalarla gerçekleştirmektedir. Özel olarak düzenlenmiş yaşantıları somut bir şekilde hissederek sosyal, evrensel ve soyut kavramların ve tarih,edebiyat gibi konuların canlandırılıp anlamlı hale getirilmesi ile öğrenildiği eğitim tekniğine Eğitici Drama denir. Ayrıca eğitici drama, tüm çocukların kendi öğretmenleri ile birlikte yaptıkları ve önceden belirlenen açık ve net eğitim amaçları olan, ifade etmeye, rol oynamaya, canlandırmaya ve tartışmaya dayalı grup etkinlikleridir.

Pedagojik drama olarak da adlandırılan eğitici dramada, sözel ya da sözsüz, kendiliğinden gelen davranışlar taklit yolu ile temsili bir şekilde ifade edilir ve canlandırılır. Her eğitim konusunda kullanılan bir tekniktir. Bu yüzden, diğer iki drama türünü de kısmen içine almaktadır. Çünkü, çocuğun psikolojik yapı ve psikolojik yaşantılar konusunda bilinçlenmesini ve yaratıcılığı özel bir yetenek olarak kazanmasını amaçlamaktadır.

Yaratıcı drama ve eğitici drama arasındaki en önemli fark, eğitici dramanın çocukların konuya sadece eğitim amaçlı olarak katılmalarını sağlamasıdır. Çocuğun zihinsel gelişimini olumsuz yönde etkileyen bir eğitim, ezbere dayalı eğitimdir. Paylaşmayı ve araştırmayı öğrenmesini engeller.Dramanın temeli oyundur. Oyun da, çocuğun eğitimi ve kişisel gelişimi yönünden çok önemlidir. Çocukların problem çözme ve zorluklarla başa çıkabilme becerilerini geliştirir, yaratıcılığını arttırır. Kendilerine güven duymalarını sağlar.

Eğitici Drama’da Öğrenme Türleri

 • Kavram öğrenme,

 • Yaşantılara dayalı öğrenme,

 • Hareket yolu ile öğrenme,

 • Aktif öğrenme,

 • Etkileşim yolu ile öğrenme,

 • İşbirliği kurarak öğrenme,

 • Sosyal öğrenme,

 • Tartışarak öğrenme,

 • Keşfederek öğrenme,

 • Duygusal öğrenme

Yaratıcı Drama: Katılımcıların yaratıcılıkla ilgili özelliklerini geliştirerek, oyun yardımı ile hayal güçlerini harekete geçiren drama etkinliklerine Yaratıcı Drama denir. Grup üyelerinin yaşadıkları deneyimleri göz önüne alarak, bir amacın ya da düşüncenin rol yapma, doğaçlama gibi tekniklerden yararlanılıp canlandırılmasıdır. Bu çalışmalar, tecrübeli bir eğitmen önderliğinde yürütülür.

Yaratıcı dramada, oyunun genel özelliklerinden doğrudan faydalanılır. Her türlü konu, olay, bir fotoğraf ya da anı, yaratıcı dramada işlenecek konuları oluşturabilir. Çocuklar, yetişkinleri örnek aldığından, yetişkinler gibi, duyguları, düşünceleri vardır. Ancak, bundan daha önemlisi, çocukların yaşam konusunda tecrübeye ihtiyacı bulunmaktadır. Bu da, çocukların en çok yaptığı oyun oynamak ile olur. Oyun ile öğrenirler ve bu öğrenmeler ile yapmayı ve yaşamayı etkili ve kalıcı olmaktadır.

Oyunlar ile çocukları yeni durumlara ve olaylara karşı uyum sağlaması ve doğru tepki vermesi konusunda yardımcı olan yaratıcı drama, önceden tasarlanan ve tecrübeli kişiler aracılığı ile yönlendirilen bir etkinliktir.

İlgili Eğitim: Yaratıcı Drama Eğitimi

Yaratıcı Dramanın Amaçları

 • Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama,

 • eleştirel düşünme yeteneği geliştirme,

 • Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme,

 • İletişim becerileri geliştirme,

 • Moral değerleri geliştirme,

 • Kendini tanıma,

 • Problem çözme becerilerini geliştirme,

 • Dil becerilerini geliştirme,

 • Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak,

 • Hayal gücünü geliştirme,

 • Dinleme becerilerini geliştirme,

 • Olayları gözlemleme ve değerlendirme yeteneği kazandırma,

 • Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme,

 • Empati becerisi geliştirme.

Psikodrama: Jacob Levy Moreno, Viyana’da ilk kez, parklara gelen çocukların yanlarında anneleri ya da bakıcıları olmasına rağmen bir öğretmene ihtiyaç duyduğunu gözlemlemiştir. Bu sebeple, çevresine topladığı çocuklara hayal güçlerini arttıran ve şaşırtıcı masallar anlatarak psikodrama kavramını ortaya çıkarmıştır. Kişiler arası ilişki, kişilik, çatışma ve duygu sorunlarının özel ve dramatik yöntemlerle keşfedildiği grup yöntemine Psikodrama denmektedir.

Çoğu kişi, hayatları boyunca bir şey söylerken başka bir şey düşünüyor ve aynı zamanda üçüncü bir şeyi hissediyor. Sonuçta, bu üçüyle de ilgisi olmayan bir şey yapıyor. Böyle olunca da, insanlar strese giriyor, hırpalanıyorlar. Psikodramada amaç; insanların düşünce, söz ve davranışlarında tutarlılık göstermelerine yardımcı olmaktır. Diğer amacı ise, kendisine ve başkalarına karşı açık ve tutarlı olmayı kolaylaştırmaktır.

Drama Yönteminin Sınırlılıkları

 • Büyük gruplarda rol dağılımı sıkıntı yaratabileceğinden küçük grup gerektirir.

 • Çok fazla zaman ve emek gerektirdiğinden öğretmenler tarafından sık kullanılan bir yöntem değildir.

 • Her katılımcı aynı yeterlilikte olmadığından, karakterleri ya da olayları anlamakta güçlük çekebilirler. Bu da, eğitmenin katılımcılarla daha fazla ilgilenmesini gerektirir.

 • Yetenekli katılımcılar, rol dağıtılırken avantajlıdırlar. Ancak eğitmenin, bu duruma dikkat etmesi ve rolleri eşit dağıtması gerekmektedir.

 • Bazı katılımcılar rollerini sergilerken aşırıya kaçabilirler. Bu durumda da eğitmenin kontrolü gerekir.

Sosyo Drama Nedir?

Sosyodrama çalışmalarında sosyal sorunlar ele alınır. Başlık parası, kızların erken yaşta evlendirilmesi, sokak çocuklarının yaşadıkları gibi konular olabilir. Burada dikkat edilecek en önemli şey, sosyodramayı kullanan dramanın, etkileşim, iletişim, duyu, güven ve uyum çalışmalarından rahatlama egzersizlerine kadar kapsamlı bir süreç içermektedir.

Drama İle Tiyatro Arasındaki İşbirliği

Drama çalışmaları planlanmış etkinliklerdir. Buna rağmen, değerlendirme ve sonuç aşamaları, katılımcıların kişisel özelliklerine bağlı olarak her uygulamada değişik sonuçlar verebilir. Bunun nedeni, etkinlikte süreç, katımcılar için etkileşim gerektiren bir süreçtir. Tiyatro, oyun yazılı bir metinden oluşur ve bu metine uyulur. Bu yüzden verilen mesajlar çoğunlukla ya benzer ya da aynı mesajlardır.

Sunum, tiyatroda çok önemlidir. Ancak dramada sunum yapılmasa da olur. Önemli olan katılımcıların verim almasıdır. Tiyatroda da, dramada da, katılımcılar farklı ya da benzer kazanımlar elde edebilirler. Drama ve tiyatro arasında bir işbirliği gerçekleştiğinde ise, katılımcılar elde ettikleri kazanımlarını, izleyicilere aktarabilirler. Tiyatro ve drama işbriliği SHÇEK kuruluşlarında denenmiş uygulamalardır. Bu uygulamalara örnekler aşağıda verilmiştir.

Reklam Uygulamaları: Televizyonda dikkat çeken reklamlardan bir ya da birkaçı tartışılarak gündeme alınır. Grup ısınma ve rahatlama çalışmaları sonrasında uygulamaya geçer. Katılımcıların seçtikleri reklamlarda verilen mesaj tartışılır. Kendilerini reklamda oynayan oyuncular yerine koyduklarında nasıl oynayacakları ile ilgili çalışma yapılır ve gösteri planlanır. Seyirciye oynanılır.

 Klip ve Playback Çalışmaları: Televizyonda gösterilen bazı kliplerden seçilir. Grup ısınma ve rahatlama sonrasında çalışmalara başlar.Klipteki oyuncuların davranışları, karikatürize edilip playback yöntemiyle oynanarak izleyiciye sunulur.

Masal Uygulamaları: Katılımcılar tarafından bir masal seçilir. Grup ısınma ve rahatlama çalışması sonrasında, masal bir kez okunur. Grup içindeki diğer katılımcılardan masalı farklı şekillerde bilenler varsa da, sadece farklı olan bölümler anlattırılır. Masaldaki mesajın ne olduğu konuşulur. Masalın ana konusu belirlenir ve bu konu dışına çıkmadan, gruptan masalda değişiklikler yapılması istenir. Gruptaki katılımcı sayısı göz önüne alınarak iki ya da üç gruba ayrılınır. Gruplar kendi aralarında masalda belirlenen şartlar dikkat edilerek değişiklik yaparlar ve rolleri paylaşırlar.

Tüm gruplar oyunlarını sunduktan sonra değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonucunda, katılımcılar duygu ve düşüncelerini söylerler. Sonra, planlanan gösteride, gruplarda en başarılı olan masal seyirciye sunulur.

SHÇEK bünyesinde korunma altında bulunan çocuk ve gençlerin, bireysel olarak kendilerini geliştirmelerinde, drama ve tiyatro, yararlanılacak önemli ve ayrıca çok etkili bir eğitim tekniğidir. Bu teknikle çocuk ve gençler, sıkılmadan, zorlanmadan ve isteyerek oyun oynarlar. Böylelikle büyük kazanımlar elde ederler ve olumlu yönde değişirler. Bu çalışmalar, uygulaması uzun zaman alsa da kolaydır. Fakat sabırlı olunmalıdır ve sonuç alıncaya kadar da devam edilmelidir. SHÇEK bünyesindeki kuruluşların herhangi bir salonunda rahatlıkla uygulanabilir. Kullanılan materyaller kolay bulunabilir. Günlük yaşamın parçası olan nesneler olduğundan maliyeti düşük bir eğitim tekniğidir.

Drama ve tiyatro, SHÇEK kuruluşlarındaki korunma altında bulunan çocuk ve gençler için hem eğlendirici hem de eğitici bir uygulamadır. Çocuk ve gençlerin psikolojik gelişiminde önemli bir rol oynar. Bu sebeple, yapılan drama ve tiyatronun planlanması ve uygulanmasında drama uygulamasını yapan, gerekli eğitimi almış sosyal çalışmacı uzmanlar, psikolog gibi uzmanlardan biriyle işbirliği içinde olunmalıdır. Drama teknik olarak günümüzde, en gelişmiş ve etkili eğitim sanatıdır. Bu eğitim sanatının en etkili kullanılacağı alanlardan biri de, SHÇEK kuruluşlarıdır.

Analoji (Benzetme) ve Drama

 3-6 yaş çocukluk dönemi çok aktif bir dönemdir. Çocuklar bu dönemde sınırsız bir enerji ile doludur. Hep öğrenmek ister. Sağlıklı her çocuk, dünyada olan biten her şeyle, büyük istekle ilgilenir. Eğitimde verilen fen eğitimi, özellikle çocuklar için çok şaşırtıcı bir eğitimdir. Bu yüzden bilimi öğrenmeye çok hevesli olurlar. Bu yüzden fen eğitimi, çocuğun gerçek ilgi ve ihtiyaçları ile ilgili, bu ilgi ve ihtiyaçları karşılayan kolay, somut bir eğitimdir. Ancak bilimsel dil ile, insanlar arasında iletişim kurmakta zordur. Öğretmenler de, öğrenciler fen eğitimini kolay anlasın diye yeni uygulamalar bulmak için çalışırlar.

Anolojiler, böyle durumda, öğretmen ve öğrencilere yardımcı olurlar. Bilimsel olaylar hakkında fikir sahibi olabilmeleri için, çocuklara kendi yarattıkları benzetmeleri kullanmalarını sağlarlar. Önemli olan, bu benzetmelerini öğretmen ya da başkası tarafından çocuğa söylenmemesidir. Çocuk kendi benzetmesini kendisi yaptığında açıklamasını da buna dayanarak yapmaya çalışacaktır. Bu durum, çocukların konu ile ilgili aktif ve çok yönlü düşünmesine sebep olacaktır. Aynı zamanda çocukların yaratıcılıkları da artacaktır.

Drama da işin içine katılarak, olaylar ve durumlarla bunların arasındaki bağlantılar, çocuklar tarafından kolayca öğrenilebilir. İyi bir eğitim, çocukların kendilerine olan güvenini sağladığına gre , yaratıcılık ruhunu da geliştirir. Çocuk oyunlarından ve benzer etkinliklerden yola çıkılarak gözlem yapma, doğaçlama, rol oynama, dramatizasyon gibi tekniklerden yararlanılınır. Böylelikle, bazı yaşam durumlarını canlandırma, onları yeniden değerlendirme ve bu yaşam durumlarından öğrenme sağlanır.

Drama sırasında çocuklar kendi duygularını kolaylıkla yorumlayabilirler. Hatta birlikte çalışmayı öğrenebilir ve problemlere yaratıcı çözümler bulabilirler. Eğitimdeki yeni yaklaşımlar, problem çözme sürecindeki aşamaları gerçekleştirdiğinden ve eleştirisel düşünmeyi sağladığından drama önemli olmaktadır.

Drama Nedir?, Bir fikri, yaşantıyı ya da olayı oyun veya oyunlar geliştirerek öyküleştirmeye denir, Oyunculara yönelik yazılmış bölümleri kurgu ve duygusal olarak canlandırma sanatıdır, Dramanın Yararları, Dikkat, algılama, dinleme, konuşma ve bedeni kullanma becerilerini geliştirir, Hayal gücünü zenginleştirir, problem çözme yeteneklerini fark ettirir ve neşelendirir, Dramanın Özellikleri, Saygı esaslıdır, yaşantılara dayanır, bir süreçtir ve sosyaldır, Drama hayali ürünler ve gerçeklerin birleşimidir ve grup dinamiğine önem verir, Drama Eğitim-Öğretimde Kullanımı, Bir öğretim yöntemi olarak kullanılır ve psiko-motor, duygusal gelişimle beraber dil becerilerinin gelişmesini destekler, Öğrencilerin kendini gerçekleştirme, empati kurma, yardımseverlik, işbirliği ve karar verme yeteneklerini geliştirir Saglar, Drama Planı, Drama çalışmaları planlanır İlk hareketleri ve aşamaları sıralanır, Yaratıcı ve özgür bireyleri yetiştirmeye yöneliktir, Dramada Grup Dinamiği, Drama genellikle grup halinde yapılır ve grup elemanlarının birbirlerine güveni önemlidir, Etkin işbirliği becerileri geliştirir, Dramanın Tiyatro Teknikleri ile İlişkisi, Drama; tiyatro tekniklerinden, özellikle oyunculuk tekniklerinden yararlanır, Drama ve tiyatro birbiriyle iç içedir ve birbirlerini tamamlar, Dramanın Sosyal Etkisi, Drama, özellikle çocuklar ve gençler üzerinde olumlu sosyal etkiler oluşturabilir, Bireylerin topluma adaptasyonunu arttırır ve sosyal etkileşim becerilerini güçlendirir, Çocuklarla Drama, Drama; çocukların duygusal gelişimlerine destek olur ve hayatı tanımalarını sağlar, Çocukların empati ve sosyal becerilerini geliştirir, Dramanın Duygusal Boyutu, Drama, insanların duygusal dünyalarını zenginleştirir ve duygusal zekayı geliştirir, Drama; duygusal ifade, anlama ve ilişkiler üzerinde olumlu etkiler yaratır
drama nedir eğitimde drama eğitici drama yaratıcı drama drama çeşitleri dramanın özellikleri dramanın yararları
Görüntüdeki kadın kameraya ışıl ışıl gülümsüyor. Yüzü neşe ve memnuniyetle ışıldıyor. Açık tenli, uzun siyah saçlı ve sıcak bir gülümsemesi var. Gözleri kapalı ve başı hafifçe eğik. Beyaz bir üst ve siyah bir etek giyiyor ve ellerini nazikçe kucağına koymuş. Duruşu rahat ve kendinden emin. Arka plan yumuşak gri bir renktedir. Görüntü huzur ve mutluluk hissi yayıyor. Kadının neşesi bulaşıcı ve davetkâr, izleyiciye rahatlık ve neşe duygusu hissettiriyor.
Figen Atasaral
Blog Yazarı

Anadolu Üniversitesi İşletme mezunu olan Figen Atasaral, uzun yıllar özel sektörde çalıştıktan sonra home Office olarak yeni bir düzene geçti. Reklam, Etkinlik ve Organizasyon, Pazarlama alanlarında danışmanlık yapmakta. Kadın girişimcilere yönelik çalışmalar yapan bir platform kurucusu. Yazmayı seven Figen Geri artık İstanbul İşletme Enstitü’sünde blog yazarlığı yapıyor. 

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Yaratıcı Drama Eğitimi, çocuklarda yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirmenin heyecan verici bir yoludur. Bu çevrimiçi kursta, uzun kahverengi saçlı ve sarı arka planlı bir kadın görülmektedir. Elini uzatmış, siyah bir gömlek ve bir kolye takıyor. Boynunun yakın çekimi onun canlı kişiliğini ortaya koymaktadır. Yaratıcı drama sayesinde çocuklar yeni fikirler, karakterler ve hikayeler keşfedebilirler. Kendilerini özgürce ifade edebilir ve kendi yaratıcılıklarına güven duyabilirler. Bu online kurs, drama eğitiminin temellerini keşfetmek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Kurs, hikaye anlatımı, doğaçlama ve karakter gelişimi gibi konuları kapsayacaktır. Öğrenciler ayrıca dramanın kendini ifade etme ve iletişim kurma aracı olarak gücünü öğreneceklerdir. Bu kursun sonunda öğrenciler, yaratıcı süreci ve dramayı hayal güçlerini beslemek ve kendi yaratıcılıklarını geliştirmek için bir araç olarak nasıl kullanacaklarını daha iyi anlayacaklardır.
5
(27)

Yaratıcı Drama Eğitimi

9 Konu5 Saat
Genç bir kadın ışıl ışıl gülümsüyor ve doğrudan kameraya bakıyor. Kısmen kulaklarının arkasında toplanmış uzun, koyu kahverengi saçları var. Gözleri hayat dolu ve dudakları yumuşak, içten bir gülümseme şeklinde kıvrılmış. Beyaz bir tişört, açık mavi kot pantolon ve siyah ayakkabılar giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve duruşu rahat. Güven ve neşe saçıyor, bu da onu güzel ve canlandırıcı bir manzara haline getiriyor. Parlak, güneşli bir ortamda duruyor ve sıcak ışıltısı güneş ışınlarıyla vurgulanıyor.Sibel Curciali
14110
Oyunculuk eğitimi, sahne veya ekran için performans sanatını öğreten çevrimiçi bir kurstur. Bu kurs sayesinde, hareket ve yüz ifadelerinin temellerinden karakter geliştirme ve sahne çalışması gibi daha karmaşık tekniklere kadar oyunculuğun temellerini öğrenebilirsiniz. Kurs, kendi benzersiz tarzınızı ve zanaata yaklaşımınızı geliştirmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Metinleri nasıl analiz edeceğinizi, inandırıcı karakterler yaratacağınızı ve bir sahneye kendi yorumunuzu nasıl geliştireceğinizi öğreneceksiniz. Deneyimli profesyonellerin yardımıyla zanaatınızı geliştirebilir, kendinize güvenen ve başarılı bir oyuncu olabilirsiniz. Oyunculuk eğitimi size becerilerinizi geliştirme, özgüveninizi bulma ve kendi benzersiz tarzınızı geliştirme fırsatı da verebilir. Bu online kurs sayesinde başarılı bir oyuncu olabilir ve oyunculuk kariyerinizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.
4.9
(12)

Oyunculuk Eğitimi

12 Konu5 Saat
Genç bir kadın ışıl ışıl gülümsüyor ve doğrudan kameraya bakıyor. Kısmen kulaklarının arkasında toplanmış uzun, koyu kahverengi saçları var. Gözleri hayat dolu ve dudakları yumuşak, içten bir gülümseme şeklinde kıvrılmış. Beyaz bir tişört, açık mavi kot pantolon ve siyah ayakkabılar giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve duruşu rahat. Güven ve neşe saçıyor, bu da onu güzel ve canlandırıcı bir manzara haline getiriyor. Parlak, güneşli bir ortamda duruyor ve sıcak ışıltısı güneş ışınlarıyla vurgulanıyor.Sibel Curciali
12570