AnasayfaBlogAr-Ge Nedir? Ar-Ge'nin Amaçları Nelerdir?
Nedir?

Ar-Ge Nedir? Ar-Ge'nin Amaçları Nelerdir?

24 Ocak 2020
Bu görüntüde, sarı dikdörtgen bir nesne mor bir arka plan üzerine yerleştirilmiştir. Nesnenin solunda, bir dizi gümüş dişlinin yanında bir kurşun kalem görülüyor. Kalem, ucunda siyah renkli bir silgi bulunan ahşap bir şafttan oluşuyor. Dişliler, ortasında siyah bir daire bulunan dairesel bir şekle sahiptir. Nesne görüntünün merkezine yerleştirilmiş ve çerçevenin büyük bir bölümünü kaplıyor. Nesnenin ve çevresinin renkleri ilginç bir kontrast oluşturuyor ve dikkati nesneye çekiyor.
Ar-Ge TanımıAr-Ge İşleviAr-Ge’nin Yararları
‘Araştırma ve Geliştirme’ anlamına gelen Ar-Ge; bilgi, ürün ve hizmetleri yenileme, yeni buluşları keşfetme faaliyetleridir.Verimi ve kaliteyi arttırmak, üretim maliyetini düşürme, teknoloji transferini ve uyumu sağlama, bilimsel bilgiyi ticarileştirme fonksiyonları vardır.Üretim ve hizmet kalitesini artırır, maliyetleri düşürür, yeni teknikler ve ürünler geliştirir.
OECD, Ar-Ge’yi sistematik olarak bilgi dağarcığını artırmak ve bu bilginin yeni uygulamalar yaratmak için kullanılan yaratıcı çalışma olarak tanımlar.Ürün kalitesini ve standardını yükseltme, yeni üretim teknolojilerini geliştirme, yeni teknikler geliştirme işlevleri vardır.Bilgi birikimini artırır, yenilik ve ilerlemeyi sağlar.
Ar-Ge faaliyetleri; bilimsel ve teknik bilgi birikimini artırmak amacıyla sistemli bir şekilde yürütülen çalışmalara denir.Bir ülkenin veya işletmenin büyüme ve gelişme hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.Yeni hizmetler ve ürünler yaratır, üretim kalitesini iyileştirir.
Ar-Ge; farklı işlemler, hizmetler ve sistemlerin kurulması için yeni araç, malzeme ve ürün geliştirme ve araştırma çalışmalarıdır.Sistematik çalışmalarda bulunur ve yaratıcılık gerektirir.Yenilikçi ürünler ve hizmetler yaratır, rekabet üstünlüğü kazandırır.
Ar-Ge; teorik ve deneysel çalışmalardan, öğrenim ve deneyimlerden elde edilen bilgiyi uygulamaya dökmek anlamına gelir.Bilgilerin deneysel kullanımını sağlamak, pratik çözümler üretmek.Uygulanabilir bilgi ve çözümler sunar, pratik çözümler yaratılmasını sağlar.
Ar-Ge; teknoloji ile iç içe olan, teknolojik bilgi ve ürünlerin geliştirmesi ve elde edilmesi süreçleridir.Teknoloji geliştirme, teknoloji transferini ve uyumu sağlama, teknolojik bakımdan ilerleme.Teknolojik ilerleme, etkin ve uygun maliyetli üretim imkanı sağlar.
Ar-Ge faaliyetleri; bir şirketin veya işletmenin rekabetçi olması için yeni ürünler ve hizmetler geliştirebilmelerine olanak sağlar.Yeni ürün ve hizmetler geliştirme, rekabet avantajı oluşturma.Rekabet avantajı sağlar, işletmenin pazardaki konumunu güçlendirir.
Ar-Ge, belirli bir bilim dalındaki bilgi birikimini artırmak ve bu bilgiyi yeni ürün ve hizmetlerin üretilmesinde kullanmak için yapılan çalışmaları ifade eder.Belirli bir bilim dalındaki bilgi birikimini artırma, yeni ürün ve hizmetler üretme.Bilim ve teknoloji alanında gelişme, yeni ürün ve hizmetlerin üretilmesini sağlar.
Ar-Ge, belirli bir problemi çözmek veya belirli bir hedefe ulaşmak için sistematik bir yaklaşımla yapılan çalışmaları kapsar.Problem çözme ve belirli hedeflere ulaşma için çözümler ve yöntemler geliştirme.Hedeflere daha etkin ve verimli şekilde ulaşmayı sağlar, problem çözme yeteneklerini geliştirir.
Ar-Ge, bilgi ve teknolojiyi birleştirerek, bu bilgileri potansiyel uygulamalar, ürünler veya süreçler için kullanılabilir hale getirir.Bilgi ve teknoloji ile karmaşık süreçleri çözme ve yeni uygulamalar geliştirme.Süreçlerin etkinliğini artırır, karmaşık problemler için çözümler sunar.

Ar-Ge açılım olarak ‘’Araştırma ve Geliştirme’’ demektir. Ar-Ge önceden ortaya çıkmamış buluşlar keşfetmek amacıyla araştırma faaliyetleri yaparak, ilk önce araştırmak, daha önce bulunmamışı bulmak sonrasında ürünü ve bilgiyi yenilemek demektir. Ar-Ge çalışanları genellikle çok iyi yetişmiş üstün eğitimler almış bilim adamları ve mühendislerden oluşur.

Ar-Ge, teknoloji, eğitim ve bilim, olmak üzere hayatımızın içinde neredeyse her alanda gelişmeler ve yenilikler sağlayacak bilgilerin, araçların ve ürünlerin elde edilmesiyle yapılan girişimlerdir. Bir ülkenin çağdaş refah düzeyinin arttırılabilmesi, teknoloji ve ekonomik yönden gelişebilmesi için en önemli çalışma faaliyetleri arasında Ar-Ge yer alır. Bütün çalışmalar bilgi ve araştırma odaklı olarak yapılır.

Ar-Ge çalışmalarının amaçları:

 • Yeni teknolojiler için bilgiler geliştirmek ve teknolojik yapıyı güçlendirmek

 • Verimi ve kaliteyi arttırmak, maliyeti üretim sektöründe düşürmek

 • Teknoloji transferini ve uyumunu, sektörlerin ihtiyacına göre sağlamak

 • Teknolojik ve bilimsel bilgiyi ticarileştirmek

Araştırma ve Geliştirmeler sistematik ve yaratıcı olmalıdırlar. Yeni uygulamalar tasarlanmak üzere kullanılmalıdır. Amaç, yeni mamüller bulmak, rekabet üstünlüğü sağlamak, daha etkin üretim yöntemleri geliştirmek

Ar-Ge Ne Demek?

Ar-Ge , OECD tarafından, bilgi dağarcığını artırmak amacıyla sistematik olarak sürdürülen yaratıcı çalışma ve bu bilginin yeni uygulamalar yaratmak için kullanılması” olarak tanımlanmıştır. Ar-Ge, ürün kalitesi ve standardın üst seviyeye çıkartılması, yeni ürün geliştirilmesi, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, standardı yükseltip maliyeti düşürerek yeni teknikler geliştirilmesidir.

Ar-Ge teknik ve bilimsel bilgi birikimini arttırmak amacıyla, sistematik bir şekilde bilgi birikiminin yaratıcı ve etkin şekilde kullanılmasıdır. Bir ülkenin büyümesi ve gelişmesi için araştırma ve geliştirme başlıca gelen unsurdur. Şirketler ve işletmeler teni hizmet ve ürünler yaratmak için, üretimdeki kalitelerini arttırmak için Ar-Ge çalışmaları yaparlar.

Ar-Ge kriterleri: Bir faaliyetin Ar-Ge faaliyeti sayılabilmesi için gerekli 5 kriterin yerine getirilmesi gerekir:

 • Alışılmışın dışında( sıradan olmayan): Orijinal, yeni farklı buluşlar bulunmalı

 • Yaratıcı olmalı: Hipotez ve kavramlar üzerine temeli atılmış, sıradan olmayan, farklı, orijinal olmalı.

 • Kesinleşmemiş: Son aşamada belirsizlikler var.

 • Sistematik: Bütçelenmiş, planlanmış

 • Aktarılabilir ve tekrar edilebilir: Yeniden üretilebilen sonuçlara yönlenmiş

Ar-Ge Projesi: Bir araya getirilip düzenlenerek, belli bir amaca yönelik yapılmış faaliyetlerdir. Ar-ge projelerini tanımlamak için şu sorular sorulur:

 • Projenin ana hedefi nedir? (orijinallik),

 • Bu projeyi yeni yapan nedir? (yaratıcılık)

 • Hangi yöntemler projede kullanılır? (yaratıcılık ve belirsizlik)

 • Proje sonuçlarının uygulanabilirliği nedir? (aktarılabilir ve tekrar edilebilir)

 • Ne tür çalışanlar projede yer almalıdır?

 • Araştırmalar nasıl sınıflandırılabilir.

Ar-Ge Bölümleri 

 • Temel Araştırma: Deneysel ve teorik olarak, uygulama olmadan araştırma yapılan konunun aslına ilave olarak yeni bilgiler bulabilme çalışmalarıdır. Temel araştırma iki gruba ayrılır:

 • Saf temel araştırma: Elde edilen sonuçları pratik çözümlere yönlendirmeden, ekonomik ve sosyal yarar olmadan, sonuçları uygulamadan bilginin çoğaltılıp çeşitlendirilmesiyle yapılır.

 • Odaklı temel araştırma: Geniş ölçüde bilgi üretmek amacıyla, gelecekte ortaya çıkacak problemler ve var olan durumda çözümün tanımlanması için yürütülen araştırmadır.

 • Uygulamalı Araştırma:  Farklı bilgiler edinilip, pratik kullanmaya yönelik yapılan çalışmalardır. Sadece bilgi edinmek değil, edinilen bilgiyi pratik olarak kullanabilmek bu uygulamanın amacıdır.

 • Deneysel Geliştirme: Farklı işlemler, hizmetler ve sistemlerin kurulmasına yönelik yeni araç, malzeme ve ürün geliştirme ve araştırma çeşididir. Sistematik çalışmaya dayalı olarak araştırma yapılır. 

Ar-Ge ve Teknoloji

Ar-Ge faaliyetleri ve teknoloji neredeyse iç içe geçmiş durumdadır. Teknoloji olmadan Ar-Ge düşünülemez. Günümüzde rekabet dünyasında doğal kaynaklara ve basit işçiliğe değil, teknoloji geliştirmeye dayalı olup, üretim fonksiyonlarının en önemli aşaması teknolojik bilgidir. Teknoloji etkin bir şekilde üretilerek, teknolojik bakımdan ilerlenebilir. Teknolojiyi kullanarak yeni ürünleri uygun maliyetlerde üretmek mümkündür. Ar-Ge çalışmaları planlı ve sistemli bir şekilde yapıldığında yeni ürünler geliştirmek kolaylaşır. Planlı ve kapsamlı bir yol haritasıyla bu mümkündür. Ürün geliştirmek, farklı ürün ve hizmet türleri için esnek ve odaklı yaklaşım oluşturabilmek için Ar-Ge aşamalarını belirlemeli ve bunlara bağlı kalınmalıdır.

Ar-Ge çalışmaları, maliyetli olmasıyla birlikte, oldukça kapsamlı ve getirisinin uzun vadede çalışmalardır. Bu nedenle işletmeler açısından riskler içermektedir. Ar-Ge performans ölçümlerinin yapılmasıyla, faaliyetlerin sistematik bir şekilde yürütülerek bu riskleri en aza indirilebilir. Teknoloji yönetim süreci şu aşamalardan oluşur:

 • Stratejik teknolojik planlama: zayıf ve güçlü yönlerin belirlenmesi, ihtiyaçların teknolojik yönden belirlenmesi, planlama yapılması, plan ve stratejinin birleştirilmesi

 • Teknolojik tahmin: Güncel teknolojinin takip edilmesi, yatırım için gerekli teknolojik varsayımların yapılması, yeni ürünlerin ve hizmetlerin müşteri ihtiyaçlarına göre belirlenmesi. Yaratıcı fikirlerle rekabet üstünlüğü sağlanmalıdır.

 • Ar-Ge faaliyetleri: Çalışmaların planlaması, ihtiyaç belirlemesi, projelendirme ve performans ölçülmesi

 • Ticarileştirme faaliyetleri: Marka tescillenmesi, patent alınması

 • Pazarlama faaliyetleri: Pazarlama teknikleri ve rekabet  stratejilerinin belirlenmesi, reklam faaliyetleri ile yeni ürün tanıtımı, pazara sunulması, satış sonrası hizmetler.

Ar-Ge Aşamaları Nelerdir?

Kavram geliştirmek

Bir ürün ortaya çıkarmadan önce ne yapılacağı hakkında düşünmek gerekir ve bunun ilk aşaması kavram geliştirmektir. Bu şekilde fikirlerin geçerliliği test edilebilir. Bir çok farklı kavram Ar-Ge çalışmanıza dahil olacaktır. Kavramların analizi yapılmalıdır. Güncel piyasa eğilimlerini inceleyerek güçlü yönler, tehditler, zayıf yönler incelenmeli yani Swot analizi yapılmalıdır. Bu analizi yaparak fikir geliştirme konusunda başarılı sonuçlara ulaşmak mümkündür. Swot analizi sayesinde fikirlerinizi hedef kitlenizin istek ve ihtiyaçlarına göre olan yöntemlerle üretebilirsiniz. Kavram geliştirmeye katkıda bulunmak ve üretimi kolaylaştırmak için aşağıdaki adımları inceleyebilirsiniz;

 • Birlikte çalıştığınız personelin görüş ve önerilerini dinlemek

 • Güncel piyasa durumunu araştırmak

 • Hedef kitlenin önerilerini dinleyerek, mevcut kitlenizin güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi almak

 • Rakiplerinizin daha önce yapmış oldukları başarılı ve başarısız projelerini incelemek

Kavram tarama

Geliştirmiş olduğumuz fakat uygun olmayan kavram, mümkün olan en kısa zamanda iyi kavramların ayrıştırılmasını bu aşama sağlar. Kavram mutlaka objektif olarak farklı bir göz tarafından incelenmelidir. Güncel piyasalardaki pazar potansiyeli araştırılarak yatırım için belirli taramalar yapılmalıdır.

Konsept yaratma ve test etme

Hedef kitleniz tarafından Ar-Ge çalışmalarının nasıl karşılandığı çok önemlidir. Fikir taramadan geçse bile hedef kitle üzerinde test etmelisiniz. Kitlenizden alacağınız geri dönüşlere göre tüketicilerin fikirlerini görsel olarak da görebileceği bir konsept yaratmalısınız. Konseptin beğenilirliğini ve anlaşılırlığını test etmelisiniz. Daha iyi bir konsept geliştirmek ve pazarlama mesajını tam olarak vermeniz için bu aşama düşünmenizi sağlar.

İş analizi

Konsept yaratma işlemini sonuçlandırdıktan sonra hizmet veya üründen kar edip edemeyeceğinizi planlamak için iş analizi görev tanımı yapmak gerekir. Bunun içinde iş analizine ihtiyaç duyulur. İş analizi yaparken, maliyetleri değerlendirmeli, eksi rekabet noktaları belirlenmeli, ürüne talep ilgisi araştırılmalıdır. Enstitü tarafından verilen İş analizi ve görev tanımı online eğitim programı ile  bu konuda uzmanlaşabilirsiniz.

Tasarım geliştirme ve doğrulama

Pazarlama ve teknik aşamasına üretilen kavram onaylandıktan sonra geliştirme aşamasına geçilebilir. Karar verilen herhangi bir üretim yöntemi araştırılabilir. Bu aşamada kesin tasarım ve üretim yöntemi geliştirme ve doğrulama aşamasına geçilir.

Test pazarlaması

Test pazarlaması tüketici veya konsept testlerden farklı olarak pazarlama planını takip eden prototip ürünü bütün olarak sunar. Bütün konsepti doğrulamak için gereklidir. Üründen pazarlamaya kadar tüm aşamaların iyileştirilmesi için kullanılır

Marka tescili

Üretime başlamadan önce ilk yapılması gereken tescile uygun marka belirlemek sonrasında marka tescil belgesi almaktır. Bu aynı zamanda ürününüzün güvencesidir.

Ticarileştirme

Test aşamasından sonra ürünü piyasaya sürüp kesin karar verme aşamasıdır. Fiyatlandırma, pazarlama ve dağıtım aşamaları detaylı olarak planlanmalıdır.

Ürününüzü piyasaya sürün

Sorunsuz bir şekilde maksimum etkiye sahip olmak için piyasa performansı gözden geçirilmesi gerekmektedir.

‘Araştırma ve Geliştirme’ anlamına gelen Ar-Ge; bilgi, ürün ve hizmetleri yenileme, yeni buluşları keşfetme faaliyetleridir, Verimi ve kaliteyi arttırmak, üretim maliyetini düşürme, teknoloji transferini ve uyumu sağlama, bilimsel bilgiyi ticarileştirme fonksiyonları vardır, Üretim ve hizmet kalitesini artırır, maliyetleri düşürür, yeni teknikler ve ürünler geliştirir, OECD, Ar-Ge’yi sistematik olarak bilgi dağarcığını artırmak ve bu bilginin yeni uygulamalar yaratmak için kullanılan yaratıcı çalışma olarak tanımlar, Ürün kalitesini ve standardını yükseltme, yeni üretim teknolojilerini geliştirme, yeni teknikler geliştirme işlevleri vardır, Bilgi birikimini artırır, yenilik ve ilerlemeyi sağlar, Ar-Ge faaliyetleri; bilimsel ve teknik bilgi birikimini artırmak amacıyla sistemli bir şekilde yürütülen çalışmalara denir, Bir ülkenin veya işletmenin büyüme ve gelişme hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur, Yeni hizmetler ve ürünler yaratır, üretim kalitesini iyileştirir, Ar-Ge; farklı işlemler, hizmetler ve sistemlerin kurulması için yeni araç, malzeme ve ürün geliştirme ve araştırma çalışmalarıdır, Sistematik çalışmalarda bulunur ve yaratıcılık gerektirir, Yenilikçi ürünler ve hizmetler yaratır, rekabet üstünlüğü kazandırır, Ar-Ge; teorik ve deneysel çalışmalardan, öğrenim ve deneyimlerden elde edilen bilgiyi uygulamaya dökmek anlamına gelir, Bilgilerin deneysel kullanımını sağlamak, pratik çözümler üretmek, Uygulanabilir bilgi ve çözümler sunar, pratik çözümler yaratılmasını sağlar, Ar-Ge; teknoloji ile iç içe olan, teknolojik bilgi ve ürünlerin geliştirmesi ve elde edilmesi süreçleridir, Teknoloji geliştirme, teknoloji transferini ve uyumu sağlama, teknolojik bakımdan ilerleme, Teknolojik ilerleme, etkin ve uygun maliyetli üretim imkanı sağlar, Ar-Ge faaliyetleri; bir şirketin veya işletmenin rekabetçi olması için yeni ürünler ve hizmetler geliştirebilmelerine olanak sağlar, Yeni ürün ve hizmetler geliştirme, rekabet avantajı oluşturma, Rekabet avantajı sağlar, işletmenin pazardaki konumunu güçlendirir, Ar-Ge, belirli bir bilim dalındaki bilgi birikimini artırmak ve bu bilgiyi yeni ürün ve hizmetlerin üretilmesinde kullanmak için yapılan çalışmaları ifade eder, Belirli bir bilim dalındaki bilgi birikimini artırma, yeni ürün ve hizmetler üretme, Bilim ve teknoloji alanında gelişme, yeni ürün ve hizmetlerin üretilmesini sağlar, Ar-Ge, belirli bir problemi çözmek veya belirli bir hedefe ulaşmak için sistematik bir yaklaşımla yapılan çalışmaları kapsar, Problem çözme ve belirli hedeflere ulaşma için çözümler ve yöntemler geliştirme, Hedeflere daha etkin ve verimli şekilde ulaşmayı sağlar, problem çözme yeteneklerini geliştirir, Ar-Ge, bilgi ve teknolojiyi birleştirerek, bu bilgileri potansiyel uygulamalar, ürünler veya süreçler için kullanılabilir hale getirir, Bilgi ve teknoloji ile karmaşık süreçleri çözme ve yeni uygulamalar geliştirme, Süreçlerin etkinliğini artırır, karmaşık problemler için çözümler sunar
ar-ge nedir ar-ge ne demek ar-ge bölümleri ar-ge ve teknoloji ar-ge aşamaları
Uzun, siyah saçlı genç bir kadın mavi ve beyaz çizgili bir gömleğin önünde duruyor. Açık mavi renkteki gömleğin üzerinde hem yatay hem de dikey olarak uzanan beyaz çizgiler var. Saçları başının arkasında topuz yapılmış ve yüzü sol taraftan gelen sıcak bir ışıkla aydınlatılmış. Yüzünde sıcak ve huzurlu bir ifadeyle yana doğru bakıyor. Kollarını göğsünün önünde kavuşturmuş, kendinden emin ve güçlü bir duruş sergiliyor. Yirmili yaşlarının başında gibi görünüyor.
Şule Mikdan
Blog Yazarı

Özel bir şirkette, finans sektöründe 14 yıl boyunca Kıdemli Şef olarak çalıştım. Sermaye Piyasaları ile ilgili her türlü takas ve operasyon işlemleri yaptım. Kendimi geliştirmek adına İstanbul İşletme Enstitüsü tarafından aldığım "İçerik Editörlüğü" eğitimi ile hobi olarak başladığım yazma tutkumu geliştirdim. Ardından Enstitü bünyesinde İçerik Yazarı olarak çalışmaya başladım.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir kişi mutfakta ayakta durmakta ve sağ elinde gümüş bir kaşık tutmaktadır. Kaşık, çeşitli malzemelerden oluşan yiyeceklerle dolu beyaz bir tabağın üzerinde durmaktadır. Tabakta bir parça et, biraz kahverengi sos ve birkaç sebze var. Kişi beyaz bir gömlek ve siyah pantolon giymektedir. Görüntünün arka planı odak dışı, ancak köşede bulanık yeşil bir nesne görülebiliyor. Kişi kaşıkla yemek tabağına sos döküyor ve malzemelerin eşit dağılmasını dikkatle sağlıyor.
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
55173402
Bu görüntü bir fotoğraf için gülümseyen bir adamı gösteriyor. Takım elbise giyiyor ve profesyonel bir ortamda olduğu anlaşılıyor. Boynunun ve yüzünün yakın çekimi neşeli ifadesini gösteriyor ve sakalı ona seçkin bir görünüm veriyor. Ayrıca siyah zemin üzerinde beyaz bir metin var, muhtemelen üretim yönetimi kursuyla ilgili. Genel olarak, bu görüntü kursun önemini aktarıyor ve konuyla ilgili bir güven ve gurur duygusu veriyor.
4.9
(16)

Üretim Yönetimi Eğitimi

24 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
12870
Barista Eğitimi eğitmeninin online ders anlatımı, kahve bardağı düzenleme ve kahvenin nasıl hazırlandığı anlatılıyor.
4.2
(11)

Barista Eğitimi

10 Konu10 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
55463402