AnasayfaBlogProje Programlama ve Değerlendirme
Nedir?

Proje Programlama ve Değerlendirme

27 Ocak 2020
Bir grup insan bir proje üzerinde işbirliği yapıyor. Bir kişi elinde bir kalem tutarken, diğeri bir tablete bakıyor. Masanın üzerinde bir fincan kahve ve üzerinde grafikler ve çizelgeler bulunan bir kağıt var. Arka plan bulanık ve beyaz dikdörtgen bir nesne görülebiliyor. Herkes odaklanmış ve kararlı, üretkenlik ve amaç duygusu yayıyor. Kalemi tutan kişi grubun ortasında duruyor ve yüzü ışıkla aydınlanıyor. Ortam enerji ve heyecan doludur.
Proje Yönetim SüreçleriAçıklamalarÖrnekler / Uygulamalar
Proje YönetimiBelli bir hedef doğrultusunda kaynakların verimli kullanılması, planlanması ve denetlenmesi süreci.Stratejik kararlar, açık ve ulaşılabilir hedef belirlemesi
İşletme ve Bireyin RolüBilgi, beceri, araç ve metotların kullanılması. Paydaşlar arası çatışmaların yönetilmesi.Çatışma ve talep yönetimi
Kaynak YönetimiZaman, kalite, maliyet, iletişim ve insan kaynakları yönetimi.Bütüncül anlayış, etkili kullanım
Proje ProgramlamaFaaliyetlerin birbirleriyle etkileşimi ve oluşan sürelerin tespiti, sınıflandırılması.Gannt şeması, PERT, HP
Planlama TeknikleriPotansiyel tehdit ve fırsatları önceden görme, uygun tedbirler alma.Bulanık hedef programlama, Tavlama benzetimi algoritması
Problem ÇözmeKimin ne zaman nerede hangi görev ve sorumlukları ele aldığının sıralaması.Proje çözüm modelleri
Proje Değerlendirmeİşletme ihtiyaçlarının tespiti, yetkinlik seviyesi dikkate alınarak sürecin geliştirilmesi.Kurumsal proje yönetimi olgunluk değerlendirmesi
Yetkinlikler ve FırsatlarStratejik hedeflere ulaşma yeteneği, artan yetkinlik performansına uygun fırsat değerlendirilmesi.Yetkinlik analizi, fırsat değerlendirme
Risk YönetimiOlumsuz durumları önlemek ve fırsatlardan yararlanmak için proaktif tutum geliştirme.Risk analizi ve değerlendirme
Kalite YönetimiHedeflerin ölçülebilir ve anlaşılır nitelikte belirlenmesi, proje yönetiminin kalitesinin belirlenmesi.Kalite kontrol ve iyileştirme çalışmaları

Projeyi oluşturan faaliyetlerin daima kendine özgü bir farklılığı vardır. Projeler benzer nitelikteki hedeflere hizmet etseler dahi özgün yapıları nedeniyle her bir proje farklı yapılara sahiptir. Proje çıktısı, projenin kendisinden daha kalıcı bir etki yaratarak işletmeleri ve etrafındaki çevreyi kalkındırır. Bundan dolayı etkin yürütülen bir proje yönetimi  toplumsal ve ekonomik katma değer yaratır.

Proje etkinliklerinin belli bir hedef doğrultusunda ilerlemesini sağlayan performans, süre, maliyet sınırlarını dikkate alınarak oluşturulan kaynakların verimli kullanılması, planlanması ve denetlenmesi sürecine proje yönetimi denir. Bu süreç içerisinde işletmenin ve ona ait personelin bilgi, beceri, araç ve yöntemleri kullanarak ihtiyaca yönelik beklentileri karşılaması amaçlanır.

İşletme yönetimi ve proje paydaşları arasındaki çatışmaların müzakere edilerek yönetilmesi ve taleplere ilişkin dengenin sağlanması gerekir. Bu amaçla proje yönetimini oluşturan faaliyetlerin gerçekleşmesi için açık ve ulaşılabilir hedefler belirlenir. Etkin bir proje yönetimi sayesinde organizasyon stratejik karar verme noktasında hangi aşamada olduğunu tespit eder ve gerektiğinde bu kararları revize edebilir.

Stratejik aktivitelerin uygulamaya geçebilmesi için zaman, kalite, maliyet, iletişim ve insan kaynakları yönetimi konusunda bütüncül bir anlayışla hareket edilmelidir. Ayrıca ilgili sürecin başarısı, projenin başlangıcından bitiş noktasına kadar geçen zaman diliminde gerekli planlama, organizasyon, yürütme ve koordinasyon unsurlarının bir arada ve etkili kullanımına bağlıdır.

Proje yönetimi süreci gerekli süre ve kaynak kullanımıyla beraber birçok görev tanımını da içinde barındırır. Bu aktiviteler tanımlanıp belli bir amaca hizmet eder. Hedeflerin gerçekleştirilmesi ile işletmenin performansı arasında doğru orantılı bir ilişki söz konusudur. Bu nedenle etkili bir planlama dahilinde anlaşılabilir ve ölçülebilir nitelikte hedefler belirlenir. Projenin ölçülmesine katkı sağlayacak araç ve yöntemler ilgili proje yönetiminin kalitesini belirler.

Proje Programlama

Projeyi oluşturan etkinliklerinin birbirleriyle olan etkileşimleri ve bunun sonucunda oluşan sürelerin tespit edilerek sınıflandırılması gerekir. Kaynak ve zaman kısıtlarını da göz önünde bulundurarak projenin belli bir plan dahilinde uygun yöntemlerle ilerleme sürecine Proje programlama adı verilir.

Projelerde başlama ve bitiş süreleriyle birlikte etkinlik çizelgeleri hazırlanır. Böylece faaliyetler sırasında olası gecikme, sorun ve boşluklar önceden görülerek  bu durumlara ilişkin gerekli tedbirlerin alınması sağlanır. Durumlara zamanında ve etkili müdahale edilebilmesi amacıyla değişik proje yönetimi uygulamaları ve bunlarla ilgili tekniklerden yararlanılır.

İşletme yönetimi farklı teknolojiler, yöntemler ve bunlarla ilgili çoklu çözüm seçeneklerinden yararlanmak zorundadır. Proje programlamanın temel amacı proje yönetimini kontrol edilebilir hale getirmektir.  Belirli bir amaca yönelik olan projelerde kompleks yapıların denetimi sağlanarak sürecin sonunda başarılı proje yönetimi ve değer yaratan bir çıktı hedeflenir.

Projenin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan problemlerin çözümü seçenekleri ve beklenmedik durumlar karşında oluşacak potansiyel risklerin öngörülebilir olması gerekir. Doğru bir proje programlama süreciyle proaktif tutum ve davranış geliştirmek amaçlanır. Bunun için örneğin, bulanık hedef programlama yöntemi aracılığıyla belirsizliklerin önlenmesi amaçlanır.

Proje programlamanın en önemli faydası projenin uygulanması sırasında oluşacak potansiyel tehdit ve fırsatları önceden görerek buna uygun tedbirlerin alınmasını sağlamaktır. Projeye ilişkin planların net ve detaylı hazırlanması gerekir. Aynı zamanda en kısa sürede en düşük yatırım yapılacak koşulların oluşmasını sağlayacak yöntemlerin seçilmesi gerekir.

Proje planlama tekniklerine örnek olarak, Gannt şeması, CPM, PERT, HP, PEP, LESS, GERT, Bulanık hedef programlama ve Tavlama benzetimi algoritması gibi yöntemler örnek verilebilir. Bu teknikler çoklu projelerin çözümü ve projelerde kimin ne zaman nerede hangi görev ve sorumlulukları ele aldığını açıklar. Aynı zamanda bir sıralama dahilinde problem çözme ve hedef belirlenmesine yönelik modelleri dizayn eder.

Proje Değerlendirme

İşletmelerin proje yönetim ihtiyaçlarının ve kaynaklarının tespit edilmesi ve buna yönelik sürecin geliştirilmesini amaçlayan yöntemlerin kullanılmasına proje değerlendirme adı verilir. İşletmenin stratejik hedefleri ve bu hedeflere ulaşacak organizasyon yeteneklerinin incelenerek artan yetkinlik performansı dahilindeki fırsatları değerlendirme sürecidir.

Proje değerlendirme ile işletmelerin proje yönetim süreci detaylı olarak incelenecek yetkinlik seviyesi dikkate alınır. Yaygın olarak kullanılan proje değerlendirme modellerine, Proje yönetiminde kalite rehberi ve Kurumsal proje yönetimi olgunluk değerlendirmesi örnek olarak verilebilir.

Yapılan projelerin çoğu zaman yönetimi, maliyet ve kapsam bakımından belli bir plana uyulmadığı için başarısız olmakta ve finansal anlamda çeşitli kayıplar yaşanmaktadır. Projelerin oluşturulması için yapılan büyük çaplı harcamalar ve belirlenen planlama basamakları için gerekli değerlendirme takip ve gözlemlemenin yapılması gerekmektedir.

Projelerin değerlendirilmesi ve gözlemlenmesi amacıyla ASP.net yazılım teknolojileri ve SQL veri tabanı ya da her ikisi kullanılarak (PİDO-Analist)  takip mekanizmaları güçlendirilmeye çalışılmıştır. Proje değerlendirme yöntemlerinde amaç işletmenin mevcut yönetim potansiyellerinin değerlendirilmesidir.

Proje yönetim sürecinde organizasyonların güçlü ve zayıf yönleri belirlenerek değerlendirilip, geliştirilir. Proje değerlendirme süreçleri işletmenin kendi içindeki değerlendirme araçlarıyla yapılabileceği gibi aynı zamanda dış değerlendirme organizasyonlarından destek alma yoluyla da yapılabilmektedir.

Proje değerlendirmenin faydası Swot analizi ile proje yönetimine ilişkin yetkinlik seviyesinin tespit edilmesidir. Yapılan tespitle birlikte proje yönetim sürecinin iyileştirilmesi ve daha iyi bir noktaya gelmesi adına tavsiyeler verilmesi sağlanır ve buna yönelik ihtiyaçlar tespit edilir.

Projelerde Risk Yönetimi

İşletmelerin oluşturduğu projelerin yürütülmesi görev ve sorumlulukların koordineli bir şekilde uygulanmasını gerektirir. Proje yönetim sürecinde oluşan belirsizlik ve sapmaların oluşması beraberinde karar verme sürecini olumsuz etkileyerek projenin başarısız olmasına neden olmaktadır.

Genellikle projelerin yürütülmesi sürecindeki belirsizlikler projenin hedeflerini olumsuz yönde etkileyecek çeşitli risk faktörlerinin ortaya çıkmasına neden olur. Proje yönetiminde çoklu çözümlere gidebilme ve daha etkili kararlar alma noktasında ortaya çıkan proaktif tutum ve davranışlar projelerdeki risk yönetimi sürecinin vazgeçilmez unsurlarıdır.

Projelerde risk yönetimi sürecinin 6 tane unsuru vardır. Bunlar:

  • Risk yönetimi planlaması

  • Risklerin belirlenmesi

  • Kalitatif risk analizi

  • Kantitatif risk analizi

  • Riske yönelik reaksiyon planlama

  • Risk denetimi

Proje yönetiminde risklerin ortaya çıkış kaynaklarını, teknolojik gelişmelerin arkasında yaşanabilecek karmaşık süreçlerin sonucunda verilen tutarsız kararlar tetikleyebilmektedir. Projede risk belirlenme adımlarından sonra yapılması gerekenler olasılık tahminleri ile riskin gerçekleşmesi durumunda bunların önem derecesi ve etkisi yapılacak analizlerle desteklenmelidir.

Proje Zaman Yönetimi

Proje yönetiminin en önemli konularından birisi zaman yönetimidir. Projelerde zaman yönetimi bir işletmedeki çeşitli ve karmaşık süreçler içeren faaliyetlerin oluşturulması sırasında belli bir zaman ölçeği ile hedeflenen sürede istenilen ilişkiyi yakalayarak tahmin edilen sonuca varmak olarak tanımlanabilir.

Proje yönetiminde etkili bir zaman yönetimi sürecinden bahsedebilmek için etkinliklerin belirlenmesi, sıralanması, hesaplanması, hazırlanması ve kontrolü yapılmalıdır. Proje yönetiminde meydana gelen ani ve beklenmedik durumların yerine aşamalı ve öngörülebilir değişikliklerin gelmesi etkili zaman yönetimine bağlıdır.

Proje sürecine ilişkin zaman çizelgeleri ve takvimlerin hazırlanarak büyük ölçekli ve kompleks yapılı projelerin yürütülmesi amaçlanır. Böylece tahmin edilecek proje süresinin doğruluğu ve riskin azaltılması konusunda gereken zemin oluşturulur. Neyin ne zaman kim tarafından yapılacağı ve kaynak planlaması yöntemleri belirlenir. Beklenen ile gerçekleşen arasındaki sapmalar kontrol edilir ve gerekli aksiyonlar alınır.

Proje Yönetimi, Belli bir hedef doğrultusunda kaynakların verimli kullanılması, planlanması ve denetlenmesi süreci, Stratejik kararlar, açık ve ulaşılabilir hedef belirlemesi, İşletme ve Bireyin Rolü, Bilgi, beceri, araç ve metotların kullanılması Paydaşlar arası çatışmaların yönetilmesi, Çatışma ve talep yönetimi, Kaynak Yönetimi, Zaman, kalite, maliyet, iletişim ve insan kaynakları yönetimi, Bütüncül anlayış, etkili kullanım, Proje Programlama, Faaliyetlerin birbirleriyle etkileşimi ve oluşan sürelerin tespiti, sınıflandırılması, Gannt şeması, PERT, HP, Planlama Teknikleri, Potansiyel tehdit ve fırsatları önceden görme, uygun tedbirler alma, Bulanık hedef programlama, Tavlama benzetimi algoritması, Problem Çözme, Kimin ne zaman nerede hangi görev ve sorumlukları ele aldığının sıralaması, Proje çözüm modelleri, Proje Değerlendirme, İşletme ihtiyaçlarının tespiti, yetkinlik seviyesi dikkate alınarak sürecin geliştirilmesi, Kurumsal proje yönetimi olgunluk değerlendirmesi, Yetkinlikler ve Fırsatlar, Stratejik hedeflere ulaşma yeteneği, artan yetkinlik performansına uygun fırsat değerlendirilmesi, Yetkinlik analizi, fırsat değerlendirme, Risk Yönetimi, Olumsuz durumları önlemek ve fırsatlardan yararlanmak için proaktif tutum geliştirme, Risk analizi ve değerlendirme, Kalite Yönetimi, Hedeflerin ölçülebilir ve anlaşılır nitelikte belirlenmesi, proje yönetiminin kalitesinin belirlenmesi, Kalite kontrol ve iyileştirme çalışmaları
proje yönetimi proje programlama proje değerlendirme proje planlama teknikleri risk yönetimi zaman yönetimi proje kontrolü
Parlak bir gülümsemeye sahip yakışıklı bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Koyu kahverengi gözleri, kısa koyu kahverengi saçları ve güçlü bir çene hattı var. Beyaz bir tişört giyiyor ve sol kulağında küçük bir küpe var. Yüz ifadesi rahat ve memnun. Çenesinde hafif bir kirli sakal ve yanaklarında birkaç çil var. Yirmili yaşlarının ortalarında görünüyor ve sağlıklı ve mutlu görünüyor.
Gürcan Puy
Blog Yazarı

Finans Uzmanı olan Gürcan Puy 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini Dumlupınar Üniversitesi İşletme bölümünde, Yüksek lisansını ise Marmara Üniversitesi MBA , Yönetim ve Organizasyon dalında tamamladı. Eğitimi sırasında Örgütsel Davranış ve Yönetim Kuramlarına  ilişkin projeler ve anket çalışmaları yapmıştır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu bilgisayar ekranı görüntüsü, devam etmekte olan bir video düzenleme kursunu göstermektedir. Bilgisayar ekranında, video düzenlemenin ne kadar kolay olduğunu gösteren, içinde metin bulunan yeşil bir kare görüntüleniyor. Ayrıca muhtemelen kursun nasıl tamamlanacağına dair talimatlar içeren siyah metinli beyaz bir işaret de var. Görüntünün köşesinde sakallı ve bıyıklı bir adam görülüyor, muhtemelen dersi veren eğitmen. Genel olarak bu görüntü ilgi çekici ve bilgilendirici bir video düzenleme kursunu gösteriyor.
Siyah bir tişört giyen kalın bıyıklı sakallı bir adam beyaz bir arka plan üzerinde duruyor. Yüzündeki saçlar koyu renk ve düzgünce kesilmiş, bakışları uzaklara odaklanmış. Geniş bir alnı, uzun bir burnu ve ince dudakları var. Gözleri koyu kahverengi ve güçlü bir çene hattına sahip. Kalın siyah saçları kısa, düz bir kesimle şekillendirilmiştir. Kollarını önünde kavuşturmuştur ve kendinden emin bir duruşu vardır. Temiz tıraşlıdır ve erkeksi bir duruşu vardır.Ekrem Sözen
650411
Bu, çevrimiçi bir Scratch kursunun görüntüsüdür. Bir dizüstü bilgisayarın önünde duran, neşeli bir ifadeye sahip takım elbiseli bir adam görülüyor. Kurs, kullanıcıların Scratch ile kod ve bilgisayar programlamanın temellerini öğrenmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Kodlama ve programlamanın temellerini öğrenmek için kolay ve sezgisel bir yol sağlar. Kurs sayesinde kullanıcılar kodlamanın arkasındaki kavramları daha iyi anlayabilir ve kendi interaktif hikayelerini, oyunlarını ve animasyonlarını oluşturabilirler. Bu kurs, kodlama ve programlamaya başlamak ya da becerilerini geliştirmek isteyenler için idealdir. Hem eğlenirken hem de kodlama ve bilgisayar programlamayı daha iyi anlamanın harika bir yoludur.
5
(3)

Scratch Eğitimi

28 Konu5 Saat
Yüzünde geniş bir gülümseme olan genç bir adam kameranın önünde duruyor. Kısa, siyah saçları ve parlak, mavi gözleri var. Beyaz bir tişört ve kahverengi kemerli siyah bir kot pantolon giyiyor. Kolları iki yanında ve başı hafifçe sola doğru eğik. Rahat bir duruşu var ve anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor. Gülümsemesi sıcak ve davetkâr, gözleri ise neşe dolu. Dünyayı ele geçirmeye hazır görünüyor.Erkan Varol
975411
Bu görüntü bir fotoğraf için gülümseyen bir adamı gösteriyor. Takım elbise giyiyor ve profesyonel bir ortamda olduğu anlaşılıyor. Boynunun ve yüzünün yakın çekimi neşeli ifadesini gösteriyor ve sakalı ona seçkin bir görünüm veriyor. Ayrıca siyah zemin üzerinde beyaz bir metin var, muhtemelen üretim yönetimi kursuyla ilgili. Genel olarak, bu görüntü kursun önemini aktarıyor ve konuyla ilgili bir güven ve gurur duygusu veriyor.
4.9
(16)

Üretim Yönetimi Eğitimi

24 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
1008411
Bu görüntü, arka planda kablolar ve beyaz tahta bulunan bir devre kartı üzerinde çalışan bir kişiyi yakalıyor. Bu, fiziksel hesaplama ve robotikte kullanılan bir mikrodenetleyici platformu olan bir Arduino eğitimidir. Görüntüdeki kişi muhtemelen devre kartını kablolarla ve beyaz tahtadaki metinle programlıyor. Kodu yazmak için muhtemelen bir dizüstü bilgisayar kullanıyorlar. Bu görüntüde kabloları işaret eden bir parmağın yakın çekimi, kişinin kabloları nasıl birbirine bağladığını gösteriyor. Arka plandaki dizüstü bilgisayar, eldeki görevin karmaşıklığını ortaya koyuyor. Bu görüntü, dijital dünya için karmaşık ama bir o kadar da gerekli bir beceriyi öğrenme ve uygulama sürecini yansıtıyor. Teknolojinin gücüne ve yeni beceriler öğrenmenin önemine dair harika bir örnek. Arduino eğitimleri öğrencilerin programlamanın temellerini öğrenmelerini ve bunları fiziksel dünyaya uygulamalarını sağlar.
5
(4)

Arduino Eğitimi

19 Konu5 Saat
Yüzünde geniş bir gülümseme olan genç bir adam kameranın önünde duruyor. Kısa, siyah saçları ve parlak, mavi gözleri var. Beyaz bir tişört ve kahverengi kemerli siyah bir kot pantolon giyiyor. Kolları iki yanında ve başı hafifçe sola doğru eğik. Rahat bir duruşu var ve anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor. Gülümsemesi sıcak ve davetkâr, gözleri ise neşe dolu. Dünyayı ele geçirmeye hazır görünüyor.Erkan Varol
715411