AnasayfaBlogGirişimcilik ve Girişimciliğin Önemi Nedir?
Girişimcilik

Girişimcilik ve Girişimciliğin Önemi Nedir?

02 Şubat 2021
Girişimcilik ve Girişimciliğin Önemi Nedir?

Girişimcilikle ilgili günümüze kadar pek çok tanım yapılmıştır. Literatürde girişimcilik iş iş dünyasında yer alan fırsatları yakından tespit ederek, fırsatların imkanlara ve hedefler, değerlere uyumluluk gösterdiği an itibariyle; büyüme, kar, yeniliklere öncü olma ve saygınlık gibi amaçlarla beraber riskleri de dikkate alarak toplum ya da insanlık yararına hizmet ve ürünleri bir çıktı şekliyle üreten esnek, yaratıcı, aktif işletmelerin oluşması için diğer üretim araçlarını sistemli bir düzen içinde bir araya getirme durumu olarak açıklanabilir.

Girişimciliğin tanımına girecek olursak beklentilere ve amaçlara ulaşmak için tolere edilebilecek bir risk değerine katlanan hedeflediği doğrultuda kendi işini kuran ve işinin getirmiş olduğu faaliyetleri süreklilik kapsamında devam ettirmeye çalışan kişi olarak belirtilir.

İlgili tanımdan yola çıkarak, girişimciliğin sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçerek daha bir önemli hale geldiğini belirtebiliriz. Burada bilgi toplumunun, bilgi temelli emeklerinin artmasıyla beraber bireysel yeteneklerle desteklenen yaratıcı ve yenilikçi kavramlarını bünyesinde bulunduran girişimciliğin ön plana çıkmasını sağlamıştır.

Girişimciliğin Unsurları

Girişimcide bulunması beklenen bir unsur vardır. Fakat bu bir girişimcide olmazsa olmaz diyebileceğimiz dört unsurun olması beklenilir. Proaktiflik, yaratıcı süreci, rekabetçi davranış ve risk faktörüdür.

 • Risk

Burada risk faktörü girişimci tarafından yapılan işin getirisinin maksimum düzeyde olabileceğini göz önünde bulundurarak, bu bilgisini mantıksal rasyonel bir takım değerlerle temellendirmesidir. Bu sebeple müteşebbis olarak ifade edilen girişimcinin çalışmış olduğu alanla ilgili meydana gelebilecek bazı risklere karşı katlanması direnmesi ve hatta mücadele etmesi beklenir.

 • Proaktiflik

Yeni bir hizmetin veya bir ürünün meydana getirilmesi aşamalarında ortaya çıkabilecek sorunları öngörerek önlem alma ve harekete geçme becerilerini ifade ederken bir girişimcinin sahip olması gereken en temel özellikler arasında yer alır. Örneğin kurumsal firmaların hisselerini satın alan borsacıların, doğabilecek risk faktörlerine karşı alımlarını bir takım teknik analiz ve grafikler aracılığıyla gerçekleştirmeleri. Burada amaç doğabilecek maksimum karı sağlarken meydana gelebilecek bir kayıp durumunu aza indirmektedir.

 • Yaratıcılık Süreci

Girişimcinin bu aşamada farkını ortaya koyabileceği yenilikler ortaya koyarken, bunları bir takım değerler oluşturacak çıktılar şeklinde gösterilebilir ki bu değerlerin toplum nezdinde karşılık bulması önemlidir.

 • Rekabetçi Davranış

Bu davranış faktörünün en temel amacı müşterilerini daha fazla tanıma isteği söz konusu iken rakip girişimcilerin davranışlarını dikkate alarak piyasada var olma isteğini oluşturmaktır. Bu durum girişimciliği tetiklemekte ve pazarın her aşamasında tutunmayı amaçlar. Bu davranış girişimcilerin pazarda var olma isteklerini canlı tutarak süreklilik anlamında yenilemek ve karşılaşılan sorunları iyileştirmek durumunda olmaktır.

Yapılan araştırmalarda başarılı girişimcilerin bir takım ortak özelliklerinin olduğunu görülmüştür. Bu başarılı girişimcilerin bu ortak özellikleri; dinamik bir kişiliğin sahip olduğu değişime ve dönüşüme açık olma, büyük olma tutkusu, başarıya odaklanmanın yanında sorumluluk sahibi olabilmenin, yapılan işin riskini alabilmelidir. Diğer bir taraftan girişimciliği göz önüne alarak yalnız kişiye özgü özellikler değil aynı zamanda kişinin hayatını devam ettirmiş olduğu bölgenin ekonomik, kültürel ve sosyal özelliklerini de dikkate alır.

Açıklanan durumlara istinaden girişimcilik kişinin içinde bulunduğu sosyal, ekonomik ve kültürel yapının bir değeri olarak değerlendirilmelidir. Toplumsal davranış kavramları, genel ekonomik koşullar ve sağlanan eğitimin kalite düzeyi, bireylerin özgün girişimcilik sezgilerinin geliştirilmesine, kendisinde bulundurmuş olduğu girişimcilik niteliklerini olumsuz ya da olumlu yönde etkileyecektir.

Girişimciliğin Ekonomiye Etkileri

Ekonomik kalkınmanın önemli bir göstergesi olan girişimcilik, özellikle gelişmekte olan ülkeler grubunda yer alan Türkiye’nin girişimci sayısının giderek artması bölgeler arası gelişmişlik düzey farkının azaltılması açısından hayati öneme sahiptir. Ayrıca girişimcilik toplumun ve işletmenin yapısında bir değişimi başlatarak geliştirir. Bu değişim kurumsal ve toplumsal anlamda kolaylaştıracak olan değer elbette yenilikçiliktir. Girişimciye bağlı yeni düşüncelerin ve bilgilerin yayılması uygulamayı da hızlandırması beklenirken teknolojiye bağlı yeni faaliyet alanları hatta yeni bir endüstrinin doğmasına bu da ekonomik değerlerin artmasına yardımcı olacaktır.

Girişimcilik faaliyeti bir bölgedeki ekonomik durumları farklı durumlarda etkilemektedir. Buna göre;

 • Her şeyden önce kurulan yeni işletmeler bireylere yeni bir motivasyon kaynağıdır.

 • Girişimciler tarafından kurulan yeni işletmeler beraberinde yeni vergileri getireceğine göre devletin elde edeceği bu yeni vergilerin gelirleri sayesinde devletin yeni hizmet kalemlerinin artacağı anlamına gelir.

 • Bölgede kendi çalışma alanı kapsamında ortaya çıkan yeni işletmeler daha fazla yeni işletmenin piyasaya ve bölgeye gireceğini gösterir.

 • Piyasada mevcut işletmelerin yatırımlarını büyütmesi veya yeni kurulan işletmelerin pozitif etkiler oluşturması, meydana getireceği istihdamı ve diğer ekonomik göstergelerde de çarpan etkisi oluşturabilecektir.

Bir ülke için istihdamın artırılması önemli bir faktör iken, bunu girişimcilerin eliyle sağlanabileceğini söyleyebiliriz. Ülkemizin genç nüfusa sahip olması önemli bir değerdir. Fakat gençlerin istihdamının sağlanması oldukça azdır. TÜİK verilerine göre 2015 yılına ait işgücü, 15-24 yaş aralığında genç işsizlerde bir önceki yıl olan 2014 e göre 0,6 puanlık bir artışla %18,5 seviyesinde görülmüştür. Bu genç işsizlerin %22,2 sini kadınlar oluştururken %16,5 ise erkekler oluşturduğu bilgisi yer alıyor. Buradan hareketle girişimcilik faaliyetinin ülke işsizlik sorunları için ne denli büyük değere sahip olduğu görülebilir.

Türkiye’nin bölgesel girişimcilik karnesinin ortaya çıkmasında KOSGEB’in öncülüğünde TEB ve Yeditepe Üniversitesinin öncülüğünde 2013 yılında Global Entrepreneurship Monitor kapsamında yapılan araştırma ortaya koyulmuştur. Araştırma detaylarını biraz daha yakından incelediğimizde her 200 kişiden 64'ünün neredeyse üç yıl içinde girişim faaliyetine girmek istediğini göstermektedir. Aynı tarihli raporta girişimci olmak isteyenlerin %10 fikirlerini hayata geçirmek istediklerini bildiriyor. Araştırma gençlerin girişimci olmaya istekli oldukları ve sayılarının her gün artığı yönünde görülürken alternatif bir kariyer etkinliği olarak da bakmaktadır. Bu nedenle Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB kurumları işbirliğiyle ülkenin ihtiyaç duyulan bölgelerinde iş fikirlerinin ve girişimcilik eğitimlerinin anlam bulmasında can simiti olduğunu belirtebiliriz.

Girişimcilik Türleri Nelerdir?

Girişimcilik türleri ağırlıklı olarak literatürde farklı şekillerde ele alınarak belirtilmiştir. Bu kapsamda ilgili bölümde günümüzde ön plana çıkan başlıkları sosyal girişimcilik, iç girişimcilik olarak iki ayırabiliriz.

İç Girişimcilik

Bu girişimcilik türü var olan bir organizasyon kapsamında yenilikçi denilebilecek fikirleri somut bir takım gerçeklere dönüştürme aşamasında bağımsız denilebilecek hareketlerinin fikri içinde, alışılmışın dışındaki yeni diyebileceğimiz davranışların sergilendiği ve bunların amaçlandığı girişimcilik türü olarak belirtebiliriz. Burada kastedilen yeni girişimcilik çalışmalarının oluşturulması olmamakla beraber diğer yenilik ve faaliyetlerdir. Burada amaç var olan bir şirketin mevct değerlerinden yeni fikirler oluşturarak ilerlemektir. İç girişimcilerin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz;

 • Vizyon ve eylemi birleştirme çabasını beraber kullanılır

 • Amaç başarımına değer gösterilir

 • İşlerini çok hızlı yaparlar ve eyleme dönüktürler

 • İş yaparak dönüşürler veya dönüşerek iş yaparlar

 • Fikirleri öncülüğünde bazı gelişmeler yaparak neredeyse her şeyi yaparlar

İç girişimciliğinde başarıdan söz edebilmek için ortak çalışma ruhu olmalıdır.

Sosyal Girişimcilik

Sosyal girişimciliğin ortaya çıkmasının en önemli göstergesi iktisadi anlamdaki girişimciliğin istenilen seviyede çözümler ortaya koyamamış olmasıdır. Sosyal girişimciliğin en önemli boyutu toplumsal faydaya yönelik olmasıdır. Amaç burada toplum yararının gözetilmesidir. Sosyal Girişimcilerin özelikleri şöyledir;

 • İşletme için gerekli olan kaynakları bulan

 • Bir ihtiyaç boşluğunu tespit eden ve bu boşluğu fırsata çevirebilen

 • İlgili komitelerin oluşumunda görev alan ve yanı zamanda güdüleyen

 • Riski kontrol edebilmek için uygun olabilecek enstirümanları kullanan kişileri bu çerçevede gösterilebilir.

Girişimciliğin Unsurları Nelerdir?

Toplumunun, bilgi temelli emeklerinin artmasıyla beraber bireysel yeteneklerle desteklenen yaratıcı ve yenilikçi kavramlarını bünyesinde bulunduran girişimciliğin ön plana çıkmasını sağlamıştır. Girişimcide olmazsa olmaz diyebileceğimiz dört unsurun olması beklenilir. Proaktiflik, yaratıcı süreci, rekabetçi davranış ve risk faktörüdür.

Girişimciliğin Ekonomiye Etkileri Nelerdir?

Girişimcilik faaliyeti bir bölgedeki ekonomik durumları farklı durumlarda etkilemektedir. Buna göre: Her şeyden önce kurulan yeni işletmeler bireylere yeni bir motivasyon kaynağıdır. Girişimciler tarafından kurulan yeni işletmeler beraberinde yeni vergileri getireceğine göre devletin elde edeceği bu yeni vergilerin gelirleri sayesinde devletin yeni hizmet kalemlerinin artacağı anlamına gelir.

Girişimcilik Türleri Nelerdir?

Girişimcilik türleri ağırlıklı olarak literatürde farklı şekillerde ele alınarak belirtilmiştir. Bu kapsamda ilgili bölümde günümüzde ön plana çıkan başlıkları sosyal girişimcilik, iç girişimcilik olarak iki ayırabiliriz.

Girişimciliğin Unsurları Girişimcilik ve Girişimciliğin Önemi Girişimciliğin Ekonomiye Etkileri Girişimcilik Türleri Girişimcilik Girişimcilik Nedir sosyal girişimcilik
Nevzat Yüksel
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Sosyal Girişimcilik Nedir?
Girişimcilik

Sosyal Girişimcilik Nedir?

12 Kasım 2020
Girişimcilik Ekosistemi
Girişimcilik

Girişimcilik Ekosistemi

10 Mayıs 2021
Dijital Girişimcilik Nasıl Yapılır?
Girişimcilik

Dijital Girişimcilik Nasıl Yapılır?

08 Temmuz 2021
Girişimcilik Bölümü
Bölümler

Girişimcilik Bölümü Nedir?

19 Ekim 2020
Amazon dropshipping eğitimi
5
(11)

Amazon Eğitimi

6 Konu8 Saat
EğitmenSedat Ateş
39989
E-Ticaret Eğitimi
5
(29)

E-Ticaret Eğitimi

25 Konu15 Saat
EğitmenSedat Ateş
590205