AnasayfaBlogİktisat Nedir? Klasik İktisadi Görüş Nedir?
İktisat

İktisat Nedir? Klasik İktisadi Görüş Nedir?

22 Eylül 2018
Beyaz ve mavi çizgili bir gömlek giyen uzun, açık kahverengi saçlı bir kadın çerçevenin ortasında duruyor. Yüzünde hafif bir gülümsemeyle yana doğru bakıyor. Arka plan beyaz ve odak dışı. Küçük bir kolye ucu olan altın bir kolye takıyor. Saçları yana doğru ayrılmış ve omuzlarının üzerine düşüyor. Gömleğinin yakası ve ortasından aşağıya inen düğmeleri var. Gömleğin üzerindeki çizgiler dikeydir ve renkleri değişmektedir. Kolye taktığı tek aksesuardır.
KonularAçıklamalarÖrnekler
İktisatın TanımıMevcut kaynakları sınırsız olan insan ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlemeyi inceler.Üretim, ticaret, dağıtım, bölüşüm, para sirkülasyonu ve tüketim
Klasik İktisadi GörüşEkonomiye herhangi bir müdahale olmamalı ve ekonomi kendi dengesini bulacaktır.Adam Smith Ekolü
MikroekonomiBireysel tüketiciler üzerinden piyasa talebini belirlemeyi inceler.Bireylerin tüketim kararları
MakroekonomiBirey gruplarını veya bir pazardaki ortalama bir kişinin davranışını inceler.Toplam tüketim, üretim, tasarruf ve yatırım miktarları
Kaynakların Kıtlığıİnsanların kendi isteklerini tatmin etmek için sınırlı kaynakları nasıl tahsis ettiklerini inceler.Su, enerji, hammadde vb. sınırlı kaynakların kullanımı
Arz ve TalepMal ve hizmetler için oluşan talepleri ve bu talepleri karşılamak için verilen arzları inceler.Bir ürün için artan talep, arzın artmasına neden olabilir.
Ekonomik Varsayımlarİktisat biliminin gerçekçi olmayan varsayımları eleştiri alır.İnsanların tamamen rasyonel olduğu varsayımı
Fikirler Tarihi Sözlüğü'nün İktisat Tanımıİktisat, toplumdaki zenginliğin üretimi, tüketimi ve transferi ile ilgilidir.Ülke ekonomilerinin analizi
İktisadın Psikolojik, Sosyolojik ve Politik Yönleriİktisat insan davranışlarına, toplumsal yapıya ve politikaların ekonomi üzerindeki etkisini inceler.Tüketici davranışları, toplumsal sınıfların ekonomik etkileri, ekonomik politikalar
İktisadi SeçimlerSınırlı kaynakları en verimli şekilde nasıl dağıtılacağına karar vermek.Hangi ürünlerin üretileceği, hangi hizmetlerin sunulacağı

En geniş anlamıyla mevcut kaynakların sınırlı olması ve bu kaynakları sunacağımız insan ihtiyaçlarının ise sınırsız olması sonucu doğmuş bir bilimdir. Eldeki bu sınırlı kaynaklarla yapılacak üretim, fiyat, yine bu üretimin ticareti, dağıtımı, bölüşümü, para sirkülasyonu ve nihai tüketimini insan tercihlerine en uygun şekilde belirlemek iktisat konuları arasında yer alır. Yüzyıllar içinde insanlık her alanda olduğu gibi iktisat alanında da farklı görüşlere sahip olmuş, iktisadı kendi hayat pencerelerine göre yorumlamışlardır.

İktisat için evrensel olarak kabul edilmiş bir tanımı yoktur. "Fikirler Tarihi Sözlüğü" bunu şöyle tanımlar:

İktisat, toplumdaki zenginliğin üretimi, tüketimi ve transferi ile ilgilenir. Temel düzeyde, mal ve hizmetler için arz ve talebi oluşturur. İnsanların, başkalarının durumunu daha da kötüleştirmeden, kendi isteklerini tatmin etmek için sınırlı kaynakları tahsis etme seçimleri bu şekildedir... Bununla birlikte, iktisat, insan davranışını psikolojiden daha geniş bir anlamda inceleyen bir sosyal bilim de olabilir.

Ekonomistler tarafından kullanılan tanımların çoğu analiz ve varsayımdır. Samuelson'a göre, iktisat hakkında yapılan tartışmaların çoğu üç konu üzerinde yoğunlaşıyor: kıtlık, seçim ve dağıtım. 

Hangi mal ve hizmetler hangi miktarlarda üretilecek?

Nereye? Değerin en yüksek olduğu yerde mi üretilecekler? Nasıl? Hangi kaynaklar veya teknikler veya yöntemler kombinasyonu ile? Kimin için? Bütün bu emek ve fedakarlıktan kimin çıkarı var?

Ancak, bu cevapların bize iktisat hakkında pek bir şey söylemediğini belirtiyor. İlk üçü analitik konularken, dördüncü soru normatiftir. Seçimle ilgili bir tanımın daha uygun olacağını düşünüyor: İktisat, toplumun kıt kaynaklarını nasıl yönettiğinin incelenmesidir. Ekonominin bir parçasını oluşturan ahlaki ve etik konularla ilgili olduğu için bu tanımın hala geniş olacağını düşünüyor.

Krugman'ın önerdiği tanım, alanın sadece iktisadi bir yoldan çok daha fazla genişlemesi nedeniyle birçok iktisatçı tarafından da uygun görülüyor. Günümüzde iktisat sosyolojik, psikolojik ve politik yönleri de içermektedir (Krugman). Aslında, ülke çapında çeşitli üniversitelerde profesörler tarafından verilen birkaç farklı tanım vardır. "Ancak", çoğu tanım, tam olarak ekonominin ne olduğunun ardındaki bazı temel fikirler üzerinde hemfikirdir. İncelenen başlıca teoriler arasında mikroekonomi ve makroekonomi; bu ikisi tek başına ekonominin birkaç farklı tanımını sağlar.

Makroekonomi ve mikroekonomi, ekonominin iki farklı dalı olarak kategorize edilir. Mikroekonomi, piyasa talebini belirlemek için bireysel tüketiciye odaklanır (Whaples & Hoke). Öte yandan, makroekonomi, birey gruplarını veya ortalama bir kişinin bir pazardaki davranışını inceler. Makroekonomistler, mikroekonomik teorinin kapsamadığı küresel ülkeleri ve uluslararası ilişkileri daha da inceler.

Her iki şubenin de eleştirilerinden payları var. İktisat biliminin gerçekçi olmayan varsayımlar kullandığı ve insan mantıksızlığını analiz modellerine yeterince dahil etmediği yaygın olarak belirtilmektedir (Krugman). Gordon Tullock gibi savunucular, ekonomistlerin rasyonalite modeli gibi kendi varsayımlarını başından beri sorguladıklarını belirterek bu inanca karşı çıkıyorlar. Hatta bu modelin sadece ekonomide değil, psikoloji ve biyolojide de kullanıldığını iddia ediyor.

Bu iki çalışma alanını analiz ederken, birçok ekonomik varsayım mevcuttur. Bununla birlikte, Mankiw'in "İktisat Disiplini" makalesine göre, hem mikroekonomi hem de makroekonomi için ortak olan birkaç varsayım vardır:

Bu varsayımlar birçok kişinin ekonomiyi bir bütün olarak eleştirmesine yol açmıştır. Bununla birlikte, çeşitli konuları incelerken ekonomistler için genel bir çerçeve sağlarlar. Makroekonomistler, yukarıdaki çerçeveye dayalı yasaları analiz edebilirken, mikroekonomistler belirli pazarlardaki küçük ayrıntılara odaklanabilirler. İktisatçıların kendi alanlarını ve onun tüm eleştirilerini anlamaları önemlidir. Bununla birlikte, ekonominin sabit olmadığını ve ilkelerinin eleştirilebilirken yine de birçok alanda faydalı olabileceğini anlamak gerekir.

Özetle, ekonomiyi tanımlamak kime sorduğunuza bağlıdır. Her biri, tam olarak ekonominin neyi gerektirdiği konusunda biraz farklı şeyler varsayar.

Klasik İktisadi Görüş Nedir?

Klasik iktisadi görüş ekonomiyi sosyolojik bir yapı olarak ele alarak hiçbir şekilde müdahale edilmemesi gerektiğini, ekonominin çarklarının görünmez bir el tarafından kendi içinde her halükârda dengede olduğunu savunmuştur. Klasik iktisadi görüşün arz ile fazlaca ilgilendiğini talebe yeterince önem vermediğini düşünen Keynes ise, ekonomiye dengenin devlet müdahalesi ile mümkün olduğunu ve oluşacak her talebin kendi arzını yaratacağını savunan Keynesyen iktisadi görüş ile iktisat tarihi içinde yerini almıştır. Keynes’e göre devlet kamu hizmetleri ve vergi silahlarıyla ekonomide denge/ayar mekanizmasıdır.

Zaman içinde klasik iktisadi görüşü temel alarak Adam Smith ekolünden yola çıkan kapitalist iktisadi görüş ile üretim faktörlerinin özel mülkiyette olduğu serbest ekonominin temelleri atılmıştır. Serbest girişim, rekabet, özel mülkiyet ve piyasa ekonomisi temelli bu iktisat sistemi hala dünya ekonomisi üzerindeki en etkili görüş olarak hayatını sürdürmektedir.

İlgili yazı: Kapitalist Sistem Nedir?

Sosyalist İktisadi Görüş

Komünizmin başladığı dönemlerde, halkın ve girişimin serbestliğini sınırlayan ve ekonominin plancı adı verilen devlet yöneticilerinin istek ve tercihlerine göre yönetildiği sosyalist iktisadi görüş ortaya çıkmıştır. Hedefinde burjuvazi, sömürgecilik ve sınıf ayrımcılığı olan bu iktisat görüşü eşitlik ilkesi kapsamında piyasanın devlet otoritesi ile yönetilmesini, mülkiyetin kamuda olmasını, ekonominin serbest girişim ve rekabet yerine planlı programlı bir devletçilik ile idare edilmesi gerektiğini ön görmüştür.

Zamanla kapitalist ve sosyalist iktisadi görüşlerin karışımı olan, özel mülkiyet yanına kamu mülkiyeti ekleyerek sürdürülen ve adına karma ekonomik iktisadi görüş denen sistemler ortaya çıkmıştır.  Bu iktisat görüşündeki sistemlerde piyasa genel olarak özel mülkiyet eliyle serbestçe yönetilir, kamu mülkiyeti ise arz talep yasalarını gözeterek sisteme teşvik ve yasal düzenlemelerle küçük dengeleyici müdahalelerde bulunur. Tarihsel süreçte bu seyirleri yaşayan iktisadi ekonomik bilim, kendi içinde makro ve mikro olarak ikiye ayrılır.

Makro İktisat 

Mal, hizmet, para, döviz, sermaye piyasaları, iş gücü gibi ekonomik kavramları dünya ve ülkeler boyutunda inceler. İşsizlik, enflasyon, büyüme, kur ve para politikaları gibi parametreler makro iktisadın konusudur. Kısacası, bir ekonomideki paydaşların tamamının oluşturduğu toplam faaliyetler ile ilgilenmektedir. Büyük resmin peşindedir. Ülkeler, vatandaşlarının refahı için, piyasalarına ve ekonomik hayatlarına makro iktisadi durumlarını sürekli olarak gözetim altında tutarak devam etmek zorundadırlar.

Mikro İktisat 

Kısıtlı üretim kaynakları ile en verimli üretim çıktılarına ulaşmak amacındaki üretici ile kısıtlı gelir altında elde edilebilecek en verimli tüketim faydasına ulaşmak amacındaki tüketici odaklıdır. Fiyat, piyasa, maliyet, fayda, kar, zarar, arz, talep, denge mikro iktisadın konusudur. Tek bir mal/ürün/hizmet ile alakalı olabileceği gibi tek bir firma ya da sektör ile de alakalı olabilir. Firma davranışları, arz talep koşulları, maliyetler, piyasa türleri mikro iktisat konusudur.

İster makro ister mikro olsun her iki iktisat türündeki hesaplamalarda matematik ve istatistik modelleri kullanılmaktadır. Gerek ulusal ekonomiler, sektörler, piyasalar, firmalar, gerekse uluslararası ekonomik sistemlerdeki veriler bazı matematik ve istatistik yöntemlerden geçirilerek kurgulanır veya sınanır. İstatistik ve matematiğin bir arada yoğun şekilde kullanıldığı bu derin alana da ekonometri adı verilmiştir.

Yazar: Serdar Altan

İktisatın Tanımı, Mevcut kaynakları sınırsız olan insan ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlemeyi inceler, Üretim, ticaret, dağıtım, bölüşüm, para sirkülasyonu ve tüketim, Klasik İktisadi Görüş, Ekonomiye herhangi bir müdahale olmamalı ve ekonomi kendi dengesini bulacaktır, Adam Smith Ekolü, Mikroekonomi, Bireysel tüketiciler üzerinden piyasa talebini belirlemeyi inceler, Bireylerin tüketim kararları, Makroekonomi, Birey gruplarını veya bir pazardaki ortalama bir kişinin davranışını inceler, Toplam tüketim, üretim, tasarruf ve yatırım miktarları, Kaynakların Kıtlığı, İnsanların kendi isteklerini tatmin etmek için sınırlı kaynakları nasıl tahsis ettiklerini inceler, Su, enerji, hammadde vb sınırlı kaynakların kullanımı, Arz ve Talep, Mal ve hizmetler için oluşan talepleri ve bu talepleri karşılamak için verilen arzları inceler, Bir ürün için artan talep, arzın artmasına neden olabilir, Ekonomik Varsayımlar, İktisat biliminin gerçekçi olmayan varsayımları eleştiri alır, İnsanların tamamen rasyonel olduğu varsayımı, Fikirler Tarihi Sözlüğü'nün İktisat Tanımı, İktisat, toplumdaki zenginliğin üretimi, tüketimi ve transferi ile ilgilidir, Ülke ekonomilerinin analizi, İktisadın Psikolojik, Sosyolojik ve Politik Yönleri, İktisat insan davranışlarına, toplumsal yapıya ve politikaların ekonomi üzerindeki etkisini inceler, Tüketici davranışları, toplumsal sınıfların ekonomik etkileri, ekonomik politikalar, İktisadi Seçimler, Sınırlı kaynakları en verimli şekilde nasıl dağıtılacağına karar vermek, Hangi ürünlerin üretileceği, hangi hizmetlerin sunulacağı
ekonometriiktisatistatistikmakro iktisatmikro iktisat
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu gazete, görüntünün ortasında bir grafik göstermektedir. Grafik, biraz bulanık görünen bir dizi siyah ve kırmızı sayıdan oluşuyor. Grafiğin üzerinde, ay ve yılın yakından görülebildiği bir takvim var. Sağda, gün sayısı görülebilen yakın çekim başka bir takvim var. Sol altta bir gazete sütununda birkaç kelimelik bir metin var. Arka planda, odak dışı gibi görünen bir havalandırma deliği var. Genel olarak görüntü, üzerinde bir grafik ve bazı tarihler bulunan bir gazeteyi yakalıyor.
İktisat

Derin Bir Evren: İktisat

13 Ocak 2019
Çerçevede bir dişlinin yakın çekim görüntüsü görülüyor. Dişli, dış kısmı boyunca çıkıntıları olan dairesel bir şekle sahip. Dişlinin ortasında dikdörtgen bir oyuk var; bu oyuk muhtemelen bir çarkın ya da aksın yerleştirilmesi için kullanılıyor. Dişli metalik renktedir ve çelikten yapılmış gibi görünmektedir. Dişlinin kenarlarında muhtemelen vida veya cıvata için kullanılan birkaç küçük delik vardır. Dişli bakımlı ve nispeten yeni görünüyor. Dişlinin arkasındaki arka plan bulanık, bu da görüntünün ana odağının dişli olduğunu gösteriyor.
İktisat

Milli Gelirin MONIAC Hali

26 Kasım 2018
Uzun siyah saçlı bir kadın gümüş bir madeni paranın önünde duruyor. Yüzünde ciddi bir ifade vardır ve madeni para ellerinin arasında havaya kaldırılmıştır. Kollarını iki yana açmış ve gözleri madeni paraya odaklanmış. Madeni para ışıkta parıldıyor ve detayları görülebiliyor. Kadın beyaz yakalı siyah bir elbise giymiş ve saçlarını topuz yapmış. Arka plan bulanıktır ve görüntünün odağı kadın ve madeni paradır. Bu fotoğraf madeni paranın ne getireceğine dair beklenti anını yakalıyor.
Bölümler

İktisat Mezunu Ne İş Yapar?

09 Mayıs 2022