Close
Mobil Menu Bars

Dış Ticaret Nedir?

14 Ocak 2020, 1896 defa okundu.
Dış Ticaret Nedir?
dış ticaret, dış ticaret politikası, dış ticaret çeşitleri, dış ticaret eğitimi, ithalat, ihracat, transit ticaret,

Dünyada var olan tüm ülkeler toplumlarının ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. İhtiyaçları karşılamak için de mal ve hizmete ihtiyaç vardır. Hizmet ve mal üretimi gerçekleştirebilmek için birtakım kaynaklara gerek duyulur. Ancak her ülke mal ve hizmet üretimi için yeterli kaynağa sahip değildir. Bu yüzden üretim ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz. Bunun için başka coğrafyalardan tedarik için destek duyar. Gerekli olan bu ihtiyaç dış ticaret ile karşılanır.

Dış ticaret; uluslararası bölge ve sınırlar arasında karşılıklı olarak gerçekleştiren hizmet ya da mal alışverişine denir. İthalat, ihracat gibi çeşitleri bulunmaktadır. Ülke ekonomisi için önemli kavramlardır. Ülkeler bu kavramlar üzerinden hedefler belirler. Hedeflere ulaşmak için uyguladıkları kararlar, tedbirler vb. ise dış ticaret politikası oluşturur.

Dış Ticaret Ne Demek?

Bu kavramı daha iyi tanımak için öncelikle ticaret kavramını tanımalıyız. Ticaret genel anlamıyla bir mal veya hizmetin başka bir mal, hizmet veya para karşılığında el değiştirmesine denir. Tarihsel olarak oldukça eskilere dayanmaktadır. Takas yöntemiyle başlayan ticaret kavramı alışveriş anlayışının giderek gelişmesiyle birlikte bugüne kadar gelmiştir.

dış ticaret, dış ticaret politikası, dış ticaret çeşitleri, dış ticaret eğitimi, ithalat, ihracat, transit ticaret,

Dış ticaret; üretilen hizmet veya sermayenin ulusal sınırların dışına akmasıdır. Üretilen mal ve hizmetlerin,  tüketicilere sunulmasını sağlayan alım ve satım işlemleri ticaret kavramını temsil eder. Bu alım ve satım işlemlerinin yabancı ülkelerle yapılması ise dış ticaret kavramını temsil eder. Dış ticaret, alım ve satım işlemlerinin teslimi açısından ithalat ve ihracat şeklinde gerçekleşir.

Bu kavrama en basit haliyle ithalat ve ihracat işlemlerinin bütünüdür denilebilir. Ülke ekonomisi açısından kalkınma için ihracat önemli bir yere sahiptir. Genellikle ülkeler, ihracatı arttırma ithalatı azaltmak için politikalar düzenler. Dış ticaret, birden fazla ülkeler arasında gerçekleşir. Bununla beraber ürünlerin ithalatı ve ihracatı yapılır. Olayların merkezin gümrük yer alır. Gerçekleştirilmesi için detaylı bir mevzuat ve uygulama süreçleri gerçekleştirilir. İşlemler esnasında oluşabilecek tüm risklere karşı tedbirlerin alınması gerekir. Bütün bu olaylar zinciri dış ticareti oluşturur.

Dış Ticaret Çeşitleri

Dış ticaret çeşitleri üç kavramdan oluşur. Bu kavramlar; ithalat, ihracat ve transit ticarettir.

 • İthalat: Yabancı bir ülkeden mal ve hizmet satın alınma işlemine verilen addır. Dış alım olarak adlandırılır. Başka ülkelerde üretilen malların, ülkedeki alıcılar tarafından satın alınma işlemidir. İhracat ile birlikte bir ülkenin dış ticaret dengesini oluşturmaktadır. Özel ve tüzel kişiler tarafından yapılabilir. Bunun yanında kamu iktisadi kuruluşları ve devlet tarafından da yapılabilir. Bir ülkenin ticaret tablosuna bakıldığında ithalat ne kadar düşükse o ülke için oldukça olumlu bir durum yaşanır. İthalat seviyesi yüksek olan ülkeler ticari açıkla karşılaşır. İthalat sayesinde düşük fiyata kaliteli ürünler elde edilebilir. Bu sayede yüksek kar oranı ile satış yapabilirsiniz. Bu avantajın yanında dezavantajları da bulunmaktadır. İthalat ile yerli sanayi düşebilir, ülkenin ekonomik büyümesi azalır ve “Mal ve Hizmet” vergisi ödenmesi gerekir. İşlemlerinizi gerçekleştirmek için lisans ve belgeler edinilmesi gerekir.
 • İhracat: Kendi ülke sınırları içinde üretilen mal veya hizmetlerin yurtdışına satılmasına denilir. Dışsatım olarak adlandırılır. Bir mal veya hizmetin yabancı bir ülkeye döviz karşılığında satılmasıdır. Bir ülkenin ticaret dengesinde önemli bir role sahiptir. Dolaylı ve dolaysız ihracat olarak ikiye ayrılır. İhraç edilen malların satılmasıyla birlikte bir ülkenin brüt üretimi artmaktadır. İhracat sayesinde işlerinizi dünya çapında genişletme avantajına sahip olabilirsiniz. İstihdam oranlarını arttırır, yurtiçi rekabet ortamını güçlendirir ve ülkeler arasında iletişimi güçlendirir. Bunların yanında nakliye maliyetlerinin yüksek olması, temel yatırıma ihtiyaç olması ve kar kaybetme durumları gibi dezavantajları da bulunur. İhracat yapabilmek için lisans ve belgeler edinilmesi gerekir.
 • Transit Ticaret:  Transit ticaret; ülke dışı veya serbest bölgelerde faaliyet sürdüren bir firmadan veya antrepodan satın alınan malın, yine ülke dışında faaliyet sürdüren başka bir firma veya antrepoya ülkemiz üzerinden transit gönderilmesidir. Transit ticaret yaparken talepler, “Transit Ticaret Formu” düzenlenmek kaydıyla bankalara yapılmaktadır.  Uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş ticareti yasak olan mallar ve politikalarla belirlenen transit ticaret yapılması uygun olmayan mallar ile transit ticaret yapılamaz. İthalat ve ihracat yapılması yasaklanan ülkelerle transit ticaret yapılması mümkün değildir.

Dış ticaret çeşitleri olan bu üç kavram çıkarılan yasal düzenlemeler ile denetim ve kontrol altında tutulmaktadır.

dış ticaret, dış ticaret politikası, dış ticaret çeşitleri, dış ticaret eğitimi, ithalat, ihracat,

Dış Ticaret Politikası

Dış ticaret politikası; bir ülkenin dış ticaretini, belirlediği hedefler doğrultusunda düzenlemek amacıyla alınan önlemlerdir. Ülkenin doğrudan bir şekilde ticaret akımlarını sınırlandırmak, özendirmek ve düzenlemek amacı ile almış oldukları önlemlerdir. Dış ticaret politikası bazı amaçlar taşır. Genel olarak belirtmek gerekirse bu amaçlar;

 • Dış Ödeme Dengesizliklerini Giderme Amacı: Ödeme bilançosu açık veren ülkeler, döviz gideri işlemlerinin kısıtlanmasını amaç edinirken, döviz kazandırıcı işlemlerinin artmasını amaç edinirler.
 • Dış Rekabetten Korunma Amacı: Dış piyasa rekabetine dayanamayan yerli endüstriyi koruma amacı taşır.
 • Ekonomik Kalkınma: Dış ticaret politikası sanayileşme stratejisinin bir aracıdır. Bu sayede ekonomik kalkınma hedeflenir.
 • Ekonomik Liberalleşme: Ulusal ekonomi ve dünya ekonomisinin bütünleşmesi amacıdır.
 •  İç Ekonomik İstikrarı Sağlama Amacı: İç ekonomik istikrarı bozan enflasyon ve işsizlik sorunlarını çözme doğrultusunda uygulanan dış ticaret politikası amacıdır.
 • Piyasa Aksaklıklarını Giderme Amacı: İç piyasada yaygınlaşan tekellerin devlet eliyle azaltma ve rekabeti arttırma amacıdır.
 • Hazineye Gelir Sağlama Amacı: İhracat ve ithalat vergileri ile devlet hazinesine önemli bir gelir oluşturma amacıdır.
 • Otarşi: Ekonomik olarak kendi kendine yeterliliği amaçlamaktadır.
 • Sosyal Amaçlar: Ülke güvenliği, çevre kirlenmesini önleme vb. nedenlerle girişinin veya çıkışının kısıtlanması ya da yasaklanmasıdır.
 • Siyasal Amaçlar: Siyasi nedenlerle bir üretici grubunun kayırılması durumudur.
 • Dış Politika Amaçları: Dış ticaret politikası dış politika ile benzerlik gösterir. Örneğin askeri olarak kritik kabul edilen ürünlerin düşman ülkelere satışı yasaklanabilmektedir.

Dış ticaret politikası genel olarak yukarıda belirtilen bu amaçları edinmiştir. Dış ticaret politikası bu amaçların yanında Dış politika araçlarını da benimsemektedir. Bu araçlar;

 • Gümrük Tarifeleri
 • Tarife Dışı Araçlar
 • Bağlı Ticaret
 •  İhracatın Özendirilmesi

Dış Ticaret İle İlgili Önemli Kavramlar

 • Döviz: Uluslararası ödemelerde geçerliliği vardır. Yabancı paralar, para işlevi sağlayan bono, poliçe, havale vb. varlıkların tümüne verilen addır.
 • Kambiyo: Para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesine verilen addır.  Kambiyo senetleri de karşılığı yabancı para ile ödenmek üzere düzenlenen senetlerdir. Bu senetler uluslararası ticarette kullanılmaktadır. Para alım ve satım işlemlerini kapsar.
 • Gümrük: Bir ülkenin giriş ve çıkışında tüm ticari hareketlerin gözetiminin ve denetiminin yapıldığı yere denilmektedir.
 • Marka: Bir grup üretici ve satıcının mal ve hizmetlerini belirlemede, tanıtmada ve rakiplerininkinden ayırmada kullanılan isim, simge, terim, işaret, renk vb.
 • Sigorta: Ticarete konu alan malların teslim edilene kadar geçen süre zarfında sigorta yaptırılır. Malların teslim sırasında uygulayabileceği hasarları güvence altına almak için uygulanır. Bu sigorta sayesinde, sevkiyat esnasında gerçekleşme ihtimali olan risklere karşı mal üzerindeki menfaat korunmaktadır.
 • Serbest Bölge: Serbest bölge, bulundukları ülkenin siyasi sınırları içinde yer almakta ancak Dış Ticaret Vergi ve Gümrük Mevzuatı açısından gümrük hattı dışında sayılan bölgeyi temsil etmektedir. Bu bölgelerde, sınai ve ticari faaliyetler için ülke içerisinde sağlanandan daha geniş muafiyet tanınır. Türkiye’nin yakın çevresinde 25 adet serbest bölge bulunmaktadır.

dış ticaret çeşitleri, dış ticaret eğitimi, ithalat, ihracat, transit ticaret,

Dış Ticaret Eğitimi

Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda dış ticaret ile ilgili genel bir bilgi verilmiştir. Enstitü üzerinden online eğitim aracılığıyla dış ticaret kursu alabilirsiniz. Böylece bu alanla ilgili gerekli ve detaylı bilgilere ulaşma avantajı elde edeceksiniz. Dış ticaret eğitimi ile birlikte dış ticaret işlemleri ile alakalı teorik ve pratik tüm bilgilere hakim olabilirsiniz. Ayrıca bu alanda kullanılan bilgi ve belgelerin neler olduğunu detaylı bir şekilde öğreneceksiniz.

Dış ticaret eğitimi; bu alanda kariyer düşünenler, bu alana ilgi duyanlar, kendini bu alanda geliştirmek isteyen ve işletmelerde bu alan doğrultusunda çalışmak isteyen kişiler katılmalıdır. Dış ticaret eğitimi alarak; dış ticaret çeşitleri, dış ticaret politikası, ürün tanıtım çalışmaları, pazarlama stratejileri, dış ticaret ile ilgili önemli kavramları ve ihracat belgelerini düzenlemeyi öğreneceksiniz.

Bu eğitim online eğitim olarak verilmektedir. Bunun için aktif internet bağlantınız ve akıllı telefon, tablet ya da bilgisayara ihtiyacınız olacaktır. Eğitim sonunda sınav olacaksınız. Bu sınav sonunda başarılı olmanız durumunda ücretsiz sertifika kodu alabilirsiniz. Aynı zamanda başarı sertifikası da alabilirsiniz. Başarı sertifikası özel ve kamu kuruluşlarında geçerlidir.

Dış Ticaret Nedir?

Uluslararası bölge ve sınırlar arasında karşılıklı olarak gerçekleştirilen hizmet ya da mal alışverişine denir. Üretilen hizmet ya da sermayenin ulusal sınırların dışına aktarılmasıdır. Alım ve satın işlemlerinin teslimi açısından ithalat ve ihracat şeklinde gerçekleştirilir.

Dış Ticaret Çeşitleri Nelerdir?

Üç çeşidi vardır bunlar; ithalat, ihracat ve transit ticarettir. İthalat, yabancı bir ülkeden mal ve hizmet satın alınmasına denilmektedir. İhracat, kendi ülke sınırları içerisinde üretilen mal ve hizmetlerin yurt dışına satılmasına denilir.

Dış Ticaret Politikası ve Amaçları Nedir?

Bir ülkenin dış ticaretini, belirlediği hedefler doğrultusunda düzenlemek amacıyla alınan önlemlerdir. Amaçları ise dış ödeme dengesizliklerini giderme, dış rekabetten korunma, ekonomik kalkınma sayılabilir. Bunların yanında diğer amaçları ise iç ekonomik istikrarı sağlama, hazineye gelir sağlama, otarşi vb. olarak sayılabilir.

Bu yazıyı beğendiysen
şimdi paylaş!
Blogger
Özgeçmiş

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Devamı
Yorumlar(0)
Ortalama Değerlendirme 5

Yorum yapabilmek için Oturum Aç'manız gerekmektedir.

Yorum yapılmamış, yapan ilk sen ol!